KROÓ GYÖRGY KIADATLAN ÍRÁSAI XIX.

 

Mendelssohn zenetörténeti megítélése

 

Sorozatszerkesztő: Zsoldos Mária

 

Mendelssohn-nal kapcsolatban újból és újból felmerül zenetörténeti megítélésének problémája. Nem zeneszerzői rangjának elismerése kétséges, hanem az, hogy van-e műveinek olyan jelentősége az 1830 táján induló új zenei gondolkodás szempontjából, mint mondjuk Berlioznak, Schumannak, Chopinnak, majd Lisztnek. A válasz általában elzárkózó. Nem közhelyet ismétlünk tehát, ha ma Mendelssohn életművének egy olyan jellegzetességét hangsúlyozzuk, amely kiiktathatatlan szerves része a szimfónia korától a szimfonikus költemény koráig vezető európai zenetörténeti útnak. Az erjesztő műfaj az ő esetében a versenymű, s az első lökést Mendelssohn feltehetőleg Carl Maria von Weber 1821-ben keletkezett f-moll Hangversenydarabjától kapta. Az 1821-es évszám tehát nemcsak a német-és általában a romantikus opera történetében szimbolikus – ebben az évben volt a bemutatója Berlinben A bűvös vadásznak – hanem a concerto műfaj történetében is határkő. Legalább három zeneszerzési konvenció érvényét kezdi ki ez a mű. Egyrészt felveti annak a lehetőségét, hogy ne legyen külön expozíciója a versenyműben a szimfonikus zenekarnak és a szólóhangszernek,hanem olvadjon össze az eddig műfaj specifikus kettős bemutatkozás, annál is inkább, minthogy a zenekar és a szólóhangszer egyensúlya is változik, a szólóhangszer szerepe alapvetően megnő. Ez összhangban áll a hangszeres virtuozitás újfajta társadalmi rangjával. A másik messzeható tényezője Weber Hangversenydarabjának, hogy nem válnak szét a tételei teljesen különálló zárt egységként, hanem szünet nélkül, közvetlenül követik egymást. Ez a kezdeményezés, a belső tételek lebontása, illetve az addig kontrasztként egymásnak feszülő tételtípusok különböző jellegű szimbiózisa a Beethoven műhelyében éppen ezidőben készülő zongoraszonátáknak és vonósnégyeseknek is egyik érzékeny pontja lesz. A harmadik újdonságot nem a kotta tartalmazza, hanem Weber életrajzának egy dokumentuma árulja el számunkra. A szerző ugyanis azt mondotta erről az f-moll Hangversenydarabról, hogy benne egy szerelem lélekrajzát akarta ábrázolni. Beethoven lényegében azonos érzelmi háttérprogramot sejttet már tíz évvel korábban az op. 81-es Esz-dúr szonátában, a három lakonikus tételcím: A búcsú, A távollét, A visszatérés. Érdektelen számunkra a Weber által elmesélt konkrét történet a várúrnőről, látomásáról, majd lovagjának hazatéréséről és még érdektelenebb a történet melodráma ízű megfogalmazása. De fontos a tény, hogy a kort mindinkább áthatja a meggyőződés: a zene hangjai mögött a műnek egy mélyebb értelme rejtőzik, s ezt - mint Dahlhaus fogalmaz - akár a struktúra elemzésével, akár a zenén kívüli jelentés feltárásával a megértés érdekében napvilágra kell hozni.

 

Mendelssohn 12 éves volt, amikor Weber Konzertstückje született, de ismerte, játszotta, s a mikor 21 éves korában, római tanulmányútja idején felmerült benne a gondolat, hogy zongoraversenyt írjon, amelyet maga játszhat pódiumfellépései alkalmával, a Weber kompozíciót vette mintának. Az ő finom irodalmi ízlése persze nem bicsaklott ki és tartózkodott holmi erkélyen ülő és messzire tekintő várúrnők konkrét zenei ábrázolásától, de átvette Webertől a tételek közvetlen egymásutánjának ötletét. Ez 1830-ban volt. Ettől kezdve néhány legnagyobb kompozíciójában újból meg újból kipróbálta e sajátos ciklusépítésnek a lehetőségét. Ha a g-moll, a d-moll zongoraversenyekre, az e-moll hegedűversenyre és az a-moll szimfóniára gondolunk, úgy tetszik, mintha életművének ez a döntő vonulata nem lenne más, mint egyazon formálási problémára írott variációsorozat. A g-moll zongoraverseny első tétele mintha szelek szárnyán repülve, vagy hullámok taraján közeledne felénk, óriási zenekari ceremóniával kezdődik. Tempókarakterét a szerző így adja meg: nagyon gyorsan, tüzesen. Lehet, hogy erre a karakterre is utalt az Atheneum című angol folyóirat, amikor az 1832-es első londoni előadás alkalmával zongorára írott drámai jelenetnek nevezte a concertót, de egészen biztos, hogy a tételek közti megkomponált átmenetek miatt érezte egyetlen jelenetnek a három tételt.

 

Hasonló, tételeket összefűző kapcsolatokat keres Mendelssohn 1837-ben is, amikor a birminghami fesztivál felkérésére ismét háromtételes zongoraversenyt komponál. E ciklus-modell következő változatát a concerto műfajban az e-moll hegedűverseny példázza a zenei inspirációnak és a zeneszerzői koncentrációnak egyaránt lényegesebb magasabb fokán, mint az előbbi művekben. Olyan tökéletes formai és hangulati kiegyensúlyozottsággal, amely a csodagyermek Mendelssohn remekműveivel, az Oktettel és a Szentivánéji álom című nyitánnyal vetekszik és egyenesen a bécsi klasszika aranykorának néhány, gráciák segítségével létrejött boldogító remekművére emlékeztet.