Kovács Mária: Liszt Ferenc nevét viselő iskolák Magyarországon

 

(Liszt Ferenc Társaság – Budapest)

 

Szövegdoboz:  Liszt Ferenc halála óta Magyarországon számos iskola, kórus és intézmény vette föl a nevét. A születés 200. és a halál 125. évfordulójának méltó megünnepléséhez tartozott, hogy a Liszt Fe­­renc nevét viselő iskolákat, együtteseket és más intézményeket összegyűjtsük. A Jubileumi Liszt Év közeledtével levélben fordultunk ezekhez az intézményekhez, hogy küldjék meg fény­képekkel illusztrált bemutatkozó írásaikat. Így válhatott lehetővé egy igen színes kiad­vány öss­zeállítása. Kiadását a Liszt Ferenc Társaság vállalta és szerkesztésére engem kért föl.

 

Jelen kötetünk kizárólag az iskolákkal (ill. oktatási intézményekkel) és zenei együt­tesekkel foglalkozik, kivételt képez a zeneakadémián belül működő Liszt Ferenc Em­lék­mú­ze­um és Kutatóközpont.

 

Három nagy fejezetre tagoltuk a bemutatott intézményeket:

-   A Zeneakadémia és vonzáskörében alakult intézmények és együttesek

-   Iskolák

-   Együttesek

 

Kétségtelen, hogy a bemutatott intézmények közül kimagaslik a Zeneakadémia, nem csak egyetemi jellege miatt, hanem azért is, mert alapítása és működésének első évei Liszt Fe­renc személyéhez fűződnek. Talán ennek jogán tehettünk itt két kivételt: egyik, hogy be­mu­tat­ko­zott a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont. A másik kivétel, hogy emlékező be­szél­getés formájában fölidéztünk egy együttest, ami már csak a kortársaim, vagy a még idő­seb­bek emlékezetében él.

 

A Zeneakadémia hallgatóiból két együttes alakult 1963-ban. A Liszt Ferenc Ka­ma­ra­kó­rus három évtizedet élt, végig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán belül. Párkai István prof. emeritus volt a legendás vezetője. Egyedül ővele készült riport a könyv számára, talán ez volt a legméltóbb mód az együttes emlékének fölidézésére. A Liszt Ferenc Kamarazenekar vi­szont ma is szereplője hangversenyéletünknek. Különválva a Főiskolától, majd ala­pí­tó­ka­r­­na­gyuk, Sándor Frigyes halála után is együtt maradva, szinte az egész világ hang­ver­seny­pó­di­u­ma­it bejárták. 2010-ben mutatkozott be az Új Liszt Ferenc Kamarakórus. Ez az együttes Erdei Péter prof. vezetésével szin­tén a Főiskolán (ma már Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem) belül működik, de számos nyil­vános szereplését is hallhatjuk.

 

A második fejezetben 9 iskola mutatkozik be. Közülük a budapesti, a kalocsai, a me­csek­nádasdi, a pécsi és a szekszárdi Liszt Ferenccel való közvetlen kapcsolat emlékét őrzi.

 

A legszínesebb paletta a 16 együttest bemutató harmadik fejezet. Itt nagy-vegyeskar, ka­marakórus, férfikar, sőt, gyermekkórus is van. A világi kórusok között 3 pe­da­góguskórus, mellettük 2 egyházi is, és Sopron Város Szimfonikus Zenekara viseli Liszt Ferenc nevét.

 

A kötet utolsó oldalán Magyarország térképén is áttekinthetjük a bemutatott in­téz­mé­nyek elhelyezkedését.

 

Megemlíteném a közreműködőket, akik lehetővé tették ezen jubileumi kiadvány lét­re­jöt­­tét: az egyes intézmények képviselőit, akik írásos és fényképes anyagukat megküldték. Mind­egyik bemutatkozás végén személy szerint is olvasható, hogy a könyvbe került szöveg ki­nek a munkája, vagy kinek a munkája alapján készült. Saját írásom a „Bevezető” és a „Volt egy­szer egy kamarakórus …” c. riport Párkai tanár úrral. A könyv végén található térképes áb­rázolást Rozs­nyai Judit főtitkárral közösen „álmodtuk meg”; ő biztosította a Liszt Ferenc Tár­saság együttműködését az anyag­gyűjtésben, Török Miklós könyvtári munkatárs szá­mí­tó­gé­pes segítséget nyújtott. A nyom­dai és könyvkötészeti tevékenységet végző László András és Társa Nyomdaipari Bt. köz­reműködése számomra külön élmény volt, öröm volt velük dol­goz­ni. Személy szerint Bor­nem­issza Ádám tördelő-képszerkesztő munkáját kell kiemelnem. Nél­­kü­le tényleg nem lehetne a kezünkben ez a kis könyv, mintegy 100 színes il­luszt­rá­ci­ó­já­val.

 

Kovács Mária

 

Beszerezhető:
Liszt Ferenc Társaság – 1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.
Tel.: 06 1342-1573
e-mail: lisztferenctarsasag@lft.axelero.net Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javasriptet.
Ára: 2500,-Ft