Breuer János[1]

 

"Ritorna vincitor" [2]

Sir Georg Solti ifjúsága[3]

 

A Sir Georg formulával nem élek a továbbiakban, a Solti névalakkal is időponthoz kötötten csupán, mivel az 1912. október 21-én született gyermeket Stern Györgynek anyakönyvezték, s a nem éppen tehetős budapesti zsidó család sarja aligha álmodott arról ifjú éveiben, hogy a brit uralkodó egyszer lovaggá üti majd.

 

Szavai szerint 12 éves korában lépett fel először, s pianistaként saját művét is bemutatta. Nem ismerem a dátumot, műsort, a helyszínt sem. Tőle tudható, hogy 13 évesen egy Erich Kleiber által vezényelt zeneakadémiai eroica hatására döntötte el: karmester lesz és semmi más. Ritkán időzíthető napra pontosan egy majdani világkarrier kezdőpontja, most megtehetjük - a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara 1926. február 7-én játszotta Kleiberrel Beethoven 3. szimfóniáját.

 

Karmesterképző főtanszak híján Magyarországon a két háború között nem vezetett egyenes út a pulpitusra. Az egyik jellemző lehetőség az előléptetés zenekari muzsikus-státusból (Komor Vilmos, Sándor Frigyes, Somogyi László - előttük Kerner István is); a másik: korrepetítorkodás a M. Kir. Operaházban, az ország egyetlen biztos alapokon s folyamatosan működő dalszínházában. Feltétele a jelentékeny zongoratudás, s hasznosak hozzá a zeneszerzés-stúdiumok (Doráti Antal, Ferencsik János).


Stern György, a 14 éves gimnazista 1926 őszén zongora szakon kezdte meg zeneakadémiai tanulmányait, s zeneszerzésre is beiratkozott (ez utóbbi a IV. akadémiai évfolyamban némi karmesteri ismeretet is adott). Haláláig megőrzött legendás munkabírása már ekkor megnyilvánult, hiszen háromféle stádiumban kellett helytállnia. Középiskolai bizonyítványát természetesen soha nem láttam, a Zeneakadémia évkönyvei azonban egyértelműen jelzik, hogy tehetséges és szorgalmas növendék lehetett. Már az első tanévben is csupán fél tandíj fizetésére kötelezték, az intézetben eltöltött további hét éve alatt pedig mindvégig tandíjmentességet élvezett. "A tandíj teljes, vagy fele részben való elengedésére csak ernyedetlen szorgalmú, jó magviseletű és valóban szegény növendékek tarthatnak igényt" - írja az Akadémia 1922-ben elfogadott tanulmányi, fegyelmi és szolgálati szabályzata.

 
Zongoristaként a II. előkészítő évfolyamba került - ez ma szakközépiskolai foknak felel meg. Tanára Székely Arnold (1874-1958), a kor kiváló pedagógusa volt, 1920-tól a Főiskola zongoratanár-képzőjének vezetője. Az ő növendéke volt - sok más mellett - Doráti Antal, Farnadi Edit, Kentner Lajos, a híres Nyíregyházi Ervin, Fischer Annie, Földes Andor is, mielőtt Dohnányi művészképzőjébe került. Más módon is beírta nevét a zenetörténetbe; ő volt az első, Bartókot játszó pianista a világon- persze a zeneszerzőn kívül. 1908. december 9-én kéziratból bemutatta a 14 bagatell záró darabját (Valse. Ma mie qui danse). A húszas években már visszavonult a pódiumtól, csupán tanítványainak versenymű-produkcióit kísérte, a zenekart pótlandó, második zongorán. 1939-ben történt kényszernyugdíjazásakor Tóth Aladár hosszan méltatta nevelői érdemeit. "Thomán visszavonulása óta vitathatatlanul Székely Arnold nevéhez fűződnek akadémiai zongoratanításunk legnagyobb sikerei." (Tóth Aladár válogatott zenekritikái. Szerk.: Bónis Ferenc. Zeneműkiadó, Budapest, 1968, 514)

 

Zeneszerzésből, az előkészítő évfolyamot átugorva, mindjárt az I. akadémiai osztályba került, a mára teljesen elfeledett Siklós Alberthez (1878-1942). A maga idején sokat játszott komponista, az első magyar nyelvű zeneszerzés-tankönyvek írója konzervatív beállítottságú lehetett, de bizonyára nem bonyolódott stiláris-esztétikai vitákba a növendékeivel. Az ő nevelése Farkas Ferenc, Szervánszky Endre is.

 

Kamarazene-tanára - mint oly sokaknak - Weiner Leó volt. Hozzá fűződő emlékeit megírta-publikálta (Emlékeink Winer Leóról. Szerk.: Berlász Melinda. Zeneműkiadó, Budapest 1985, 180-183). Hogy mit tanult meg a XXV. tanteremben, jelezte egy próbája az Operazenekarral, az 1980-as években, amikor határtalan türelemmel, de nem kisebb szigorral dolgozott a Figaro házassága nyitányának első 17 ütemén.

 

Nyilvános működésének első dokumentálható nyomait, a növendékhangversenyek műsorait a zeneakadémiai évkönyvek tartalmazzák. 1927. február 27-én Debussy Children's Cornerjének két tételét (Doctor Gradus and Parnassum; Goliwogg's Cake Walk) és a 19. században élt francia Ravina Allegro classique című darabját zongrázta. 1930. március 21-én Schumann fisz-moll Novelette-jét; március 31-én Siklós végzős növendékének, Lukács Györgynek - nem a filozófus esztéta! - háromtételes Szonatináját; 1931. március 10-én César Franck Szimfonikus variációit (a zenekart pótló zongorakivonatot tanára, Székely Arnold szólaltatta meg). December 18-án Beethoven op. 16-os Zongoraötösének Weiner által betanított előadásában működött közre. 1932. április 26-án Bach D-dúr prelúdium és fúgájának Busoni-féle átiratát játszotta.


A zeneszerzés IV. akadémiai osztályában kötelező melléktárgy volt a karnagyképző. Unger Ernő vezette, aki nem volt világraszóló karmester (Somogyi László, kivel nem sokkal a halála előtt leveleztem, lesújtóvéleménnyel volt a nála tanultakról). Ez mindazonáltal fontos esemény, mivel Stern György - azaz Solti - e tárgyból vizsgázván, 1931. június 12-én mutatkozott be karmesterként a nyilvánosságnak. A növendékzenekar élén a Cosí fan tutte tercettjét és Dorabella egyik áriáját dirigálta. Az évkönyv nem jelzi, a két Dorabella-ária közül melyik volt a műsoron. Feltételezem, az I. felvonásbeli lehetett, az "Ah scostati!..." recitativo accompagnato bevezetéssel, mint jelentékenyebb irányítói feladat.

 

Az 1920-as években, a korábbi gyakorlattal ellentétben, s bizonyára takarékossági megfontolásból elmarad az évkönyvekből a növendékek osztályzata. Ismét tartalmazta ezt az adatsort az 1930/31-es tanév krónikája. Eszerint Stern Györgynek csupa jelese volt, a zeneszerzés fakultáson főtárgyból, hangszerelésből, partitúraolvasásból, liturgiákból és a karnagyképzőn, ugyanígy zongorából és kamarazenéből is.


A IV. akadémiai zeneszerzés-évfolyam végzős növendékeinek kamarazenei diplomamunkái elhangzottak növendékhangversenyen. Stern Györgytől semmi, mivel ő 1931 őszétől Dohnányi Ernő zeneszerzés művészképzőjében folytatta stúdiumait, három tanéven át. Emellett 1933/34-ben Székelynél végzi a zongoratanár-képző első osztályát is. Ezt, gondolom nem ambicionálhatta különösebben, mivel a pedagógia tantárgyból csupán jó osztályzatra futotta, s a tanárképző második osztályát már nem járta ki. A művészképzőn nem volt osztályzat, s lényegében semmit nem tudni arról, mit, hogyan tanított zeneszerző mesterkurzusán Dohnányi. Mivel az általa felvett növendékek túlestek már a négy akadémiai évfolyam szakmai dresszúráján, valószínűnek tartom, hogy a jövendő zeneszerzők saját stílusú új műveiket vitték bírálatra a Mester Széher úti villájába. Stern György a szintén Siklós-növendék Kuti Sándor (1908-1945) évfolyamtársa itt. (Kodály osztályából senki nem folytatta Stúdiumait Dohnányinál.)

 
1933 őszén dolgozatom főszereplője még eredeti néven iratkozott be az Akadémiára; oklevélpályázati hangversenyén, 1934. június 7-én azonban már Solti György neve szerepel a főiskolai évkönyvben. E két időpont között történt tehát a név magyarosítása. Három kompozícióját mutatta be: zenekari szvitje Andante és Allegro tételének hegedű-zongora változatát; három dalt (kettő Ady, egy Walther von der Vogelweide versére); háromtételes zongoraszonátáját (Allegro moderato, Andante rubato, Presto). A szerző zongorázott, közreműködött Salgó Sándor, ki Végh Sándor első kvartettjében brácsázott, a dalokat Laurisin Lajos, az Operaház népszerű tenoristája énekelte. Ekkor diplomázott négy művel Kuti Sándor is.

 
A diplomahangversenyről tíz fővárosi újság közölt kritikát másnap. A Pesti Naplóban Tóth Aladár helyettese, Kovács Kálmán számolt be Kv szignóval: "Solti György a drámaibb tehetség. Ritmusában, erőteljes munkájának formai felépítésében kétségtelenül felismerni Bartók Béla hatását, de ezek a benyomások csupán elindítói, nem pedig végleges kifejezői annak a kétségtelenül gazdag és határozottan egyéni felfogásnak, melyet Solti György muzsikája ad vissza. "Új Nemzdék: Kuti Sándor mély kedély, tele őszinte lírával. A kettő közül Solti a nagyobb temperamentum, de Kuti a kiforrottabb." Mai Nap: A közönség hosszasan tapsolta és ünnepelte Kuti Sándort, akinek sikerében méltán osztozott Solti György is. A fiatal szerzők művészi eszközei és nívós eredeti alkotásai nem mindennapi tehetségről tettek tanúságot." Magyar Hírlap, p.i. (Péterfi István): "Mindegyik mű igazolta a fiatal szerzők alapos, komoly tudását, művészi formaérzékét, stílusismeretét és választékos ízlését." Népszava, Jemnitz Sándor: "Solti György máris a gyakorlat embere, ellentétben Kuti Sándorral, aki sokkal elvontabb természet nála." (A Pesti Napló beszámolója a magam gyűjtése; a többi kritikai részlet forrása: Munkásének 1919-1945. Szerk.: Czigány Gyula. Zeneműkiadó 1967, 60, 77).


"A gyakorlat embere" mint operaházi korrepetitor már a negyedik évadján is túl van e hangverseny idején. Illetve... Solti elbeszélése szerint még nem volt 18 éves, amikor munkára jelentkezett 1930-ban Radnai Miklós direktornál. Ezt az évet jelöli meg a Szabolcsi-Tóth Zenei Lexikon 1965-ös kiadása, a Riemann -Brockhaus magyarítása is. Azonban A budapesti Operaház 100 éve (Szerk.: Staud Géza. Zeneműkiadó, Budapest, 1984) személyzeti fejezetében tagságának kezdete 1933 (499). Az ellentmondás valószínű magyarázata, hogy Solti 1933-tól szerepelt az Operaház bérlistáján, ahol volontőrként kezdte - azaz a kor szokása szerint szabad volt fizetés nélkül dolgoznia. Zeneszerzői ambíciói, gondolom, sohasem voltak, amennyire tudom, saját kompozícióval az okleveles komponista 1934 után többé nem jelentkezett. A mesterséget akarta elsajátítani Siklósnál, Dohnányinál.


A korrepetitor tiszte - volontőr éveiben egyetlen jövedelmi forrása is - a billenytűs hangszerek megszólaltatása a zenekarban, valamint a színfalak mögött felhangzó zenék vezénylése. A televízió, az ipari tévé feltalálása előtt a színpadi zenéket irányító korrepetitor vagy látta a kulisszák takarásában az előadás karmesterét, vagy sem. Segíthetett néki a pendula nevezetű nagydarab metronómféle, mely jelezte az éppen aktuális tempót, legtöbbet azonban a tulajdon muzsikus ösztöne segített, hogy látatlanul is együtt lélegezzék karmesterével, Dobrovennel és Failonival, olykor Fritz Buschsal vagy Erich Kleiberrel. Karmesteriskolának nem utolsó!


Solti szolgálati beosztását természetesen nem ismerhetem, azt sem tudom, fennmaradt-e a régi időkből az Operaház hirdetőtáblájára kifüggesztett munkarend. Egyetlen pillanatfelvétel maradt fenn nyomtatásban. Az Issai Dobroven vezényletével és társrendezésében 1936. december 29-én bemutatott Hovanscsináról beszámoló Péterfi István - s ez unikális a korszak hazai zenekritikájában! - ír a zenei segéderőről: "Last but not least, emlékezünk meg Solti György korrepetitorról. Ez a nagytehetségű fiatal muzsikus példás munkát végzett a szerepek betanításával. Karmesteri pálca ugyan még nincs a kezében, de hogy mint közlegény, marsallbotot hord a tartsolyában, ezt a Hovanscsina betanításával bebizonyította." (Péterfi István: Válogatott zenekritikák. Zeneműkiadó, Budapest 1962. 214) Dobroven értékelte Solti közreműködését; ennek beszédes jele, hogy 1938 őszén Oslóba szerződtette, az általa vezényelt Figaro házassága betanító korrepetitorául. De tartsuk be az időrendet!

 
Mindössze néhány nappal a Hovanscsina-premier után, 1937. január 7-én Solti György végre debütálhatott karmesterként is. A félamatőr Székesfővárosi Zenekar vigadóbeli bérletében, úgynevezett tehetségvédelmi hangversenyen vezényelte Schubert 5., B-dúr szimfóniáját. Tehetségvédelem? Pályakezdő zeneszerzőink-előadóművészeink megismertetésére rendezte a zenekar évente egy-két alkalommal e koncertjeit. Megjegyzem: akkor kétezer ülőhely volt a Vigadóban.

 
A Bor Dezső alapító karnagy vezényelte hangversenyen bemutatkozott kiváló hegedűsünk, Lengyel Gabriella, Gyurkovics Mária, Littasy György és egy 13 éves pianista, Meiszner Lujza. Tóth Aladár elnéző jóindulattal fogadta a fiatalokat.

 
"Kivétel egyedül a koncertnek ezúttal bemutatkozó fiatal karmestervendége: Solti György. Tulajdonképpen nem ismeretlen a szakemberek előtt: mint Operaházunk korrepetitora gyanúsan felhívta magára figyelmünket kitűnő betanításaival, sőt legutóbb a Hovanscsina betanításánál a premier világhírű vendégkarmestere, Dobrowen a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott munkájáról. A fiatal muzsikus most végre nyilvánosság előtt is igazolhatta a tehetségéhez fűzött nagy remények jogosultságát. Schubert V. szimfóniáját vezényelte egészen meglepő fantáziabeli gazdagsággal, még kicsit túláradó, de meggyőző és magával ragadó temperamentummal, azonkívül mindvégig előkelő, ízléses, egészséges zenei ösztönre és őszinte költői átélésre valló felfogásban. De Solti nemcsak kiváló zenész, par excellence dirigens is: biztosan tartja kezében zenekarát, a rutin hiányát nála legfeljebb kis külsőségekben érezhetjük, sohasem a zenei lényegben. Egyszóval olyan művész, aki ifjúságát meghazudtolva értékes szolgálatot tehetne Operaházunknak a karmesteri dobogón is." (Pesti Napló, 1937. január 8.)

 
Ahhoz képest, hogy mennyire elismerő volt bemutatkozásának mértékadó visszhangja, meglehetősen hosszú idő, egy teljes év telt el, míg ismét felkérést kapott - igaz, most már teljes hangverseny vezénylésére. A félamatőrök után most, 1938. január 12-én kezdő zenekar élén állt (a Magyar Zenekar 1936 őszén alakult, két évadot élt). Tóth Aladárt idézem ismét:


FIATAL KARMESTERTEHETSÉG BEMUTATKOZÁSA


A Magyar Zenekar élén önálló hangverseny keretében nagy sikerrel mutatkozott be Operaházunk kiváló fiatal korrepetitora: Solti György. Hatalmas, nagyigényű műsort vezényelt: Bach G-dúr Brandenburgi koncertjét, Mozart g-moll szimfóniáját, Debussy Kis szvitjét, Schumann zongorakoncertjének kényes zenekari kíséretét és végül Rossini Tolvaj szarka-nyitányát. Ha meggondoljuk, hogy a Magyar Zenekar együttese még csak kezdő együttes, akkor a legnagyobb elismeréssel szólhatunk arról a pompás energiáról, mellyel Solti György, mindjárt első önálló estjén, muzsikusait kifogástalan művészi összjátékra késztette. Ilyen debüre valóban csak olyan muzsikus képes, akinek kisujjában van a partitúra és aki ízig-vérig pódiumra, vezénylésre termett karmestertehetség.

 

Csupa ritmus, csupa izzó ambíció ez a fiatal zenész. Céltudatos, határozott gesztusain természetesen megérezzük, hogy mennyit tanult Toscaninitől, akinek Salzburgban korrepetitora volt. De Solti egyike azoknak a tanulóknak, akik nemcsak tudják a leckét, hanem mikor vizsgára kerül a sor, pompásan ki is tudják vágni a rezet. Igaz, a mesterség izgalmában, a vezénylés örömében, a hivatás ifjúi buzgalmában még nincs érkezése arra az elmélyedésre, melyet a klasszikus remekművek végső soron megkövetelnek, interpretációjának erőtől duzzadó organizmusában ezért egyelőre nem érezhettük a zene legbensőbb nemes szerveinek lüktetését. De aki ilyen ellenállhatatlan lendülettel, ilyen pompás trióval tud rázendíteni a Tolvaj szarka indulójára, aki ilyen biztos kézzel tudja összetartani zenekarát, és ilyen eleven, azonnali kontaktust talál a közönséggel: az vezénylőtalentum a javából, biztos karrier embere, akivel számolni kell hangversenyteremben és operaházban egyaránt. Solti György átütő erejű sikert aratott. (...) (Tóth, id. mű 388-389)

E hangverseny rendezője Kun Imre volt, a korszak legendás impresszáriója. Memoárjában (30 év művészek között. Zeneműkiadó, Budapest 2 1965, 150) idéz két további kritikából, a cikkíró megnevezése és a megjelenés dátuma nélkül. "Operaházunk fiatal karnagya az ifjú zenekari vezetők élvonalába került ezzel a hangversenyével." (Pesti Hírlap) "Örömmel állapítjuk meg, hogy Solti György a felfokozott várakozásnak teljes mértékben megfelelt. Igazi vérbeli muzsikus, nagytudású zenész, akinek ízlése, fantáziája, temperamentuma, szuggesztív egyénisége és elsőrangú technikai felkészültsége van." (Magyar Hírlap, valószínűleg Péterfi István.) "Péntek: Figaro házassága (C bérlet)" - tudatta a színházzal következő heti műsorának rovatában Az Est című délutáni napilap 1938. március 6-i, vasárnapi száma (valójában március 5-én jelent meg, a délutáni-esti lapokat annak idején a következő nap dátumával nyomtatták ki). A kis hírek között március 10-i keltezéssel jelzi Az Est: "Karmesteravatás lesz csütörtökön az Operaházban. Solti György jelenik meg először a zenekar élén, és a Figaro házasságát vezényli. Solti eddig korrepetitor. volt."

A Figaro Sergio Failoni birtoka volt az 1937. április 16-i felújítás óta. A zseniális talján nem Mozartjairól híresült el - az olasz repertoár meg Wagner volt a specialitása -, de volt annyi stílusérzéke, hogy helyreállította a megelőző, 1926-os felújítás durva csonkításának áldozatul esett secco recitativókat. Aligha véletlen, hogy az idő tájt jobbára Ferencsik tartott Mozart-ügyeletet az Operaházban (Così fan tutte, Don Giovanni-felújítás). A tiszteletbeli magyarrá lett nagy olasz karmester idővel átadta repertoárdarabjait másoknak. Ferencsiktől tudható, ezt olykor váratlanul tette, nemegyszer vállalta át Failoni "birtokait" ő maga is beugrással, próba nélkül. Gyanítom, így került Solti pálcája alá a Figaro házassága - nem lehetett szokatlanul hosszú ideig, nyolc éven át parkoló pályán tartott reménybeli karmestere iránt oly rideg és szeretetlen az Operaház, hogy zenekari próba nélkül dobja a mélyvízbe, ha bemutatkozását előre megtervezték. Márpedig Solti csupán az énekeseivel dolgozhatott egy délelőttnyit, s részben azt is hiába, mivel Osváth Júlia (Grófné) és Koréh Endre (Bartolo) az előadásra megbetegedett. Ily kényes ensemble-darabban nem karmesteri álom a szereplőváltozás. Egyebekben - utánanéztem - ez volt az évad utolsó Figaro-előadása. Nem arról szólt tehát a történet, hogy tartós használatra kapja meg a darabot. Alighogy elővette, pakolhatta is el ama marsallbotot, amelyet Péterfi István látott meg nála a Hovanscsina bemutatóján.

A BBC és az MTV koprodukciójában 96. születésnapjára készült, de - nálunk - 1997. október 18-án nekrológ helyett sugárzott másfél órás portréfilmben büszkén beszélte el Solti, hogy ő, a balatonfőkajári pék unokája volt a budapesti Opera első zsidó karmestere. Annyi évtized után persze megbotolhat a memória. Mert volt Mahler-éra a múlt században (talán épp az 1931/32-es tanévben hallhatott volna erről, ha a zenetörténet-órák alól nincs felmentve), de 1920-tól sokat foglalkoztatott, megbecsült karmestere volt Operánknak Fleischer Antal, Solti korrepetitori évei alatt is. Intézményes fajüldözés vádjával zenekultúránk még áttételesen-célzásokkal sem illethető. Máskülönben nem lehetett volna Kálmán Oszkár, Relle Gabriella az Operaház örökös tagja (e kitüntető címet a mindenkori kultuszminiszter rendeletére ítélték oda, nem éppen sokaknak). Máskülönben nem szabotálhatta volna el a Zeneakadémia a felsőoktatásban 1920-1926 között kötelező numerus clausust (miközben 5%-ban limitálták a zsidó diákok számarányát, az Akadémián 40,9% volt ez az arány). Máskülönben nem torpedózhatta volna meg Dohnányi az 1938-39-es "törvények" szigorú érvényesítésére szolgáló zenei kamara felállítását (meg is kapta érte "méltó" jutalmát az 1945-ben háborús bűnössé nyilvánított művész).

Tóth Aladár - hogy Mozarthoz visszatérjünk - maximális lelkesedéssel méltatta az opera karmesteravatóját. Egyetlen bíráló megjegyzése: az utolsó felvonásból kimaradt Figaro áriája. Ez sem Soltit érinti, nem az ő húzása volt, így örökölte az előadást:

"Új magyar karmester mutatkozott be Operaházunkban a Figaro házassága előadásán: Solti György, az Operaház kiváló tehetségű fiatal korrepetitora, aki már a salzburgi ünnepi játékokon, mint Toscanini egyik asszisztense, magára vonta a zenei körök figyelmét. Mindjárt első ízben az operairodalom egyik legnagyobb igényű alkotásával kiállni a közönség elé, méghozzá pusztán a rendelkezésre álló egyetlen próba szűkre szabott előkészítő munkájával: olyan súlyos feladat, mely kiosztását elméletben a legkevésbé sem helyeselhetjük. Ezúttal azonban a gyakorlat szerencsésen rácáfolt az elméletre: Solti György ragyogó muzikalitású, pompás technikai rátermettsége diadalmaskodni tudott ott, ahol hasonló helyzetben a legtöbb fiatal karmester elbukott volna. Mozart remekét így fiatalos erőtől duzzadó, lendületes és amellett stílszerű, plasztikusan körvonalazott interpretációban élvezhettük végig. Olyan vérbeli karmestertalentum jutott itt szóhoz, akire a jövőben bízvást építhetünk, hiszen nemcsak a közönséget tudta egy csapásra meghódítani, hanem a ... Mozart-muzsika birodalmát is. (...)" (Tóth, id. mű, 416.)

Hol tanult Solti Mozartul? A nyelvet Weinertől, persze. Ami pedig a színpadi nyelvet illeti: kukta az Operában, amikor 1931-ben Knappertsbusch betanításában újítják fel a Don Giovannit, majd 1936-ban Kleiberrel a szöktetést. De kell szerencse is. 1937-ben a Salzburgi Fesztiválon megbetegszik Toscanini Varázsfuvola-korrepetitora. Solti épp kéznél van, s megkapja a Maestrótól a feladatot. Ő lesz Papageno harangjátékának cselesztása is Toscanini zenekarában. Akkor 1937-ben, közreműködését Toscanini Zauberflötéjében nem említi meg Tóth Aladár (id. mű 321-326). Lemezfelvétele még nem volt 1938-ban a Figarónak; valószínűleg nem ismerte Solti Fritz Busch glyndebourne-i Don Giovannijának és Cosìjának felvételét, de Salzburgban, 1937-ben bizonyosan hallotta Bruno Walter Figaro-vezénylését.

Hanem Tóth Aladár jóslata - nem az ő hibájából - nem teljesült. "Olyan vérbeli karmestertalentum jutott itt szóhoz, akire a jövőben bízvást építhetünk..."? A második zsidótörvény elfogadása után - 1939. május 5-én szavazta meg a Parlament - állami közhivatalt az érintettek nem tölthettek be többé. Mivel pedig Solti György, az Operaház tagja munkajogi szempontból köztisztviselőnek minősült, korrepetitori állása automatikusan megszűnt. Több mint kétséges, túléli-e a háborút, ha nem menekül Svájcba. Ifjúságáról Földes Andor írta Flórián Lászlónak (Munkásének... 61): "Tulajdonképpen három elválaszthatatlan barát volt abban az időben: Kuti, Solti György és én." Ketten életben maradtak, Földes Amerikában, Solti Svájcban - Kuti odaveszett egy németországi lágerben.

Budapesti Figarója után nyolcéves generálpauza szakította félbe karmesteri pályafutását. Mihelyt a háború véget ért, jelentkezett az Operaháznál szolgálattételre, ám - mint Tallián Tibor írja - "... Komáromy nem szerződtette". (Staud, id. mű 276). Talán jogilag is, de erkölcsileg mindenképp járt volna Solti Györgynek annyi jóvátétel, hogy visszakapja állását, melytől diszkriminatív törvény fosztotta meg, kivált, hogy az Operaház visszavette mindazon életben maradt tagjait, akiket 1939-ben származásuk okán kénytelen volt eltávolítani. Ötven évvel később Solti a kommunisták számlájára írta az elutasítását. Azonban ez látszik a legkevésbé valószínű forgatókönyvnek. Mert Komáromy Pál, az énekesből lett direktor nem volt bolsevik - miként más sem a dalszínház vezetésében -; egy korrepetitor visszavételéhez egyébként sem kellett pártpecsétes engedély 1945-ben. Solti inkább baloldalilag lehetett volna az idő tájt gyanús, mint Kuti Sándor legközelebbi, testi-lelki jó barátja (Kutit az 1930-as évek elején Gergely János, azaz Jean Gergely szervezte be az illegális KMP zeneakadémiai sejtjébe tagnak).

Solti György elutasításának valódi okáról nem ismerünk dokumentumot. Lehetséges, hogy mire levele megérkezett Budapestre, beteltek a státusok (pénzügyileg 1945 sem volt éppen könnyű esztendeje az Operának). De az is lehetséges, hogy korrepetitorként konfliktusa volt Komáromy Pállal, a társulat megbecsült, bár nem élvonalbeli énekesével, a Figaro házassága vezénylésének "beugró" Bartolójával. Bármi történt is, az állását végleg elvesztő Soltit sikerült föld körüli pályára állítani, a világhír felé. A "rakétát" egy amerikás magyar, Edward Kilényi (1911-1968) indította el, Dohnányi zongora-művészképzőjének egykori növendéke, aki ismerte Soltit a Széher útról. Kilényi tisztként végigharcolta a háborút, 1945 után századosi rangban zenebiztosa lett Németország amerikai megszállási övezetének. Feladta a zenekultúra nácitlanítása (ebben a minőségben tisztázta Dohnányi Ernőt a háborús bűnösségével kapcsolatos rágalmak alól) és a megbénult zenei élet felélesztése. Nem maradhatott a helyén a több mint rangos müncheni Opera főigazgatója, Clemens Krauss, a kiváló karmester, de prominens náci. Solti György az ő posztját örökölte 32 évesen, egyetlen pesti operavezénylés tapasztalataival.

Mély megbántottság érződött rajta utóbb, 1945-ös elutasításának emlékeként. De ennek még nyoma sem volt a háború utáni első években. Kiderül ez Kun Imre invitáló levelére 1947. március 11-én kelt válaszából: "Nagyon örülök, hogy úgy te, mint az Opera érdeklődik utánam, és nagy örömmel készülődök haza. Legkorábban csak május 20-ika és június 8-adika között tudnék Pesten dirigálni, mert előzetesen itt (ti. Münchenben), B.J.) egy új Walkür-előadást tanítok be, majd egy berlini hangversenyt vezényelek. Kérlek, proponáld Tóth Aladárnak az Otellót, Carment, Fideliót, a Walkürt, esetleg a Don Juant. Koncertprogramjaimra választok a következő számokból: Beethoven VI., Mozart Haffner, Brahms IV., Richard Strauss Don Juan." (Kun, id. mű 150-151).

Dátum, program, minden másként alakult, nyilván készen volt már a tavaszi hangversenynaptár és az operai műsorterv. Solti 1948. január 15-én Beethoven-estet vezényelt a Mesterbérletben, a Székesfővárosi Zenekar élén, s kétszer az Aidát a közeli napokban. Szólistája Hernádi Lajos volt (Esz-dúr zongoraverseny).

Szervánszky Endre kritikájából idézek: "Solti György, a müncheni Operaház magyar származású főzeneigazgatója vendégszerepelt csütörtökön a Székesfővárosi Zenekar bérleti hangversenye keretében. Solti György karmesteri képességeit az élvonalbeli művészek szempontjából bíráljuk, mert hiszen kétségkívül igaz, hogy rendkívül nagy tehetség. Ha most bizonyos szempontok miatt elmarasztaljuk, ez semmiképpen tehetségét és kultúráját illeti, hanem azt, hogy nálunk Magyarországon Beethoven interpretálásának egész más hagyományai vannak. Solti György például a VII. szimfóniát úgy zengette-zúgatta, mintha valami ünnepi nyitánynak készült volna. A német iskola, elsősorban a berlini karmesteri felfogás hathatott legjobban Solti művészetére. A hangverseny fénypontja Hernádi Heimlich Lajos kiváló zongoraművészünk közreműködése volt..." (Szabad Nép, 1948. január 17.)

Hangversenyét nem hallottam, de arra még emlékezünk jó néhányan, hogy akkortájt Klemperer-lázban égett Budapest, az óriás pedig éppen a 7. szimfóniát vezényelte, hozzánk sok év után visszatérve, 1947 őszén. Ott voltam viszont Solti egyik Aidáján; úgy emlékszem - amennyire ötvenéves emlék releváns lehet egyáltalán -, hogy kőkemény, germán Verdit prezentált "ritorna vincitor" jeligével, szöges ellentétét ama italianitának, amelyet Egisto Tango honosított meg, s Failoni fejlesztett élő hagyománnyá nálunk.

Az egyébként - utólag visszagondolva - teljesen természetes, hogy Solti 1948-ban németre hangszerelt Aidát prezentált. Végtére Münchenben tanult meg Verdit vezényelni, németül éneklő szereplőkkel (akkor még nem vált szokássá az operák eredeti nyelven való előadása), s a zenekart sem itáliai karmesterek nevelték. Valószínűleg legalább annyira hatottak rá közreműködőinek előadói hagyományai, mint amennyit ő alakított amazokon. Későbbi Verdi-Puccini lemezein - igaz, latin nyelvterületről válogatott szólistákkal - perzselően süt az olasz intonáció.

Kun Imre Solti vendégszerepléséhez hozzáfűzi: "... ez időben tárgyalások folytak arról, hogy évenként bizonyos számú előadást vezényeljen az Operában" (id. mű 151). Ennek már van írásos nyoma is, Tóth Aladár 1949. október 25-én kelt, a Kultúrkapcsolatok Intézete elnökéhez küldött levele:

Solti György neves magyar karmester, a müncheni Áll. Opera első karnagya, aki már a tavalyi évadban is vendégszerepelt a budapesti Operánál, ismét meghívást kapott Budapestre, ahol 1950. év februárjában 4 estén vezényelne az Operaházban. Solti György magyar útlevelének meghosszabbítása iránti kérelmével egyidejűleg felesége számára külön útlevél engedelyezését is kérelmezte a berni magyar nagykövetségen keresztül.

Tekintettel arra, hogy Operaházunk célul tűzte ki a külföldre származott magyar művészek hazai vendégszerepeltetését, hogy kapcsolatuk a magyar zenekultúrával ne szűnjék meg, s a magyar közönség művészetükkel megismerkedjék, tisztelettel kérem, hogy Solti György és felesége útlevélkérelmét a belügyminiszter úrnál támogatni szíveskedjék." (Szerk. Berlász Melinda és Tallián Tibor: Iratok a magyar zeneélet történetéhez 1945-1956. II. kötet. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1986. 45) A dokumentumhoz fűzött szerkesztői jegyzet: "Az irat mellett megtalálható Solti György német nyelvű levele, melyben az Operaház igazgatójának közbenjárását kéri magyar útlevele meghosszabbításának ügyében."

Eszerint Solti svájci illetékességű magyar állampolgárként volt müncheni lakos. Ha a belügyminiszter úr - Kádár János - meghosszabbítja úti passzusának érvényességét, az okmány 1950 februárjában csak hazautazásra lett volna használható, mert valószínűleg már Hegyeshalomnál elkobozzák. Úgy jár, mint Svéd Sándor, kit hasztalan figyelmeztettek a budapesti amerikai követségen, utazzék el, míg teheti, mert jogilag magyar állampolgárnak tekintendő. Svédnek nem volt szíve lemondani utolsó budapesti fellépéseit, itt hagyni az esténként 4000 forintos gázsit (a "kis" Kossuth-díjhoz járt 10 000 forint; ez ma, ha nem tévedek, közel kétmillió). A Met, a Scala, a bécsi Staatsoper ünnepelt sztárja azután hét jó évét töltötte el a vasfüggöny mögött.

Soltit figyelmeztethették a jóakarói, milyen kockázattal jár egy budapesti út 1950-ben; meglehet, csupán az újságot olvasta. Ha meghosszabbították az útlevele érvényét, ha nem, ő óvatosan távol maradt. Tóth Aladár nemes idealizmusa, a kinti magyar muzsikusokkal való kapcsolattartás szándéka egyébként is belefagyott a hidegháborúba. Mind távolmaradtak az Opera korábbi magyar vendégei (Anday Piroska, Carelli Gábor, Doráti Antal, Ernster Dezső, az 1952-ben színpadi baleset áldozatául esett fenomenális baritonista, Böhm Endre).

Feltételezem, együtt munkálhatott Solti Györgyben az 1939-ben őt (is) ért kollektív és az 1945-ben megtapasztalt névre szóló diszkrimináció annak lehetőségével, hogy foglyul ejthették volna az 1950-es évek, ha elfogadja az Operaház meghívását. Mindez együttesen áshatott benne egyre mélyebbre. Amikor 1970 tavaszán vendégkarmesterként Münchenben járt, a Süddeutsche Zeitung riporterének kérdésére, vállalna-e fellépést Magyarországon, így válaszolt: "Csak olyan országokban koncertezem, ahol nyugodtan járhatok az utcán, mert nem kell attól félnem, hogy váratlanul letartóztatnak." Moszkvába bezzeg elvitte a Chicago Symphonyt, pedig ott nagyobb sansza lehetett volna efféle meglepetésre.

Úgy látszott, 1948 januárjában véglegesen búcsút vesz tőlünk. 36 éves volt akkor, túl az ifjúságán, bár karmesternek, mindössze négyesztendei folyamatos praxissal, még fiatal. Diadalmas visszatérését (Aida) szinte napra pontosan három évtized múlva, 1978. január 13-án és 14-én rendezte meg, a Wiener Philharmonikerrel, az Erkel Színházban. Ifjúságán - s ez írás határain is - messze túl.


Operapróba Londonban, 1984
Clive Barda felvétele


1992: Születésnapi puszi Plácido Domingótól és Kiri Te Kanawától

 

 

 

 

network.hu

Solti György végső nyughelye a Farkasréti temetőben.[1] Köszöntjük Breuer János (Budapest, 1932. június 8.) zenetörténészt, szerkesztőt és kritikust, a Solti György ifjúságáról szóló írás szerzőjét 80. születésnapján.

 

 

[2] Megjelent a Muzsika c. folyóirat 1998/3. számában. Az emlékezést Feuer Mária főszerkesztő-zenetörténész szíves engedélyével közöljük, akit ezúton köszöntünk közelgő születésnapja alkalmából.

 

 

[3] Solti György (nemzetközileg Sir Georg Solti néven ismert; Budapest, 1912. X.Antibes, 1997. X. 5) karmester-főzeneigazgató, zongoraművész születésének centenáriumára.