Szűcs Tímea*

 

Kodály Zoltán Ötfokú zenéje a mai énekoktatásban

 

„…Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a tanulónak, s egész életére beleoltsa a nemesebb zene szomját… Sokszor egyetlen élmény egész életre megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni: ezt megszerezni az iskola kötelessége.” /Kodály Zoltán: Visszatekintés, I. Sajtó alá rendezte és bibliográfiai jegyzetekkel ellátta Bónis Ferenc. Zeneműkiadó Vállalat, Bp. 1974., GYERMEKKAROK, 39. o., az első publikáció helye, ideje: Zenei szemle, Temesvár – Budapest 1929. XIII. évf. 2. kötet, 1 – 9. l./

 

Ez a gondolata Kodálynak ma is aktuális, igen, naponta érzem ezt a felelősséget és örömöt. Az élményszerű tanítás és tanulás adja a valódi örömöt, mely kitarthat életünk végéig. A tanításnak ez lehet az egyetlen célja. 11 éve tanítok középiskolában ének-zenét, ami nem könnyű feladat, mégis nagyon szeretem. Ügyesek, nyitottak, kíváncsiak a gyerekek és készek arra, hogy valóban megéljék a Kodály által megálmodott „legyen a zene mindenkié” gondolatot. Mindemellett gyakran tapasztaltam a zenei írás-olvasás hiányosságait. Sokat gondolkodtam, hogyan lehetne megoldani ezt a problémát, s eközben akadtak a kezembe az Ötfokú zene füzetei. Próbaképpen néhány gyakorlatot bevittem az órára, s örömmel tapasztaltam, milyen hatékonyan lehet vele dolgozni. Nagy élményt jelentett a gyerekeknek, amikor egy-egy népdal szolmizálása kapcsán felfedezték, hogy már ismerik a dalt korábbi tanulmányaikból.

 

„A magyar zenei szemléletben nevelt tanuló többé nem érezné idegen furcsaságnak a tulajdon anyanyelvét, amellett az európai zenét éppen úgy megértené, mint a mai módszerekkel, talán még jobban, mert fejlettebb ritmus- és dallamérzékkel közeledne hozzá.” /Kodály Zoltán: Visszatekintés. Összegyűjtött írások, beszédek, nyilatkozatok I. Sajtó alá rendezte és bibliográfiai jegyzetekkel ellátta Bónis Ferenc. Zeneműkiadó Vállalat, Bp. 1974. Ötfokú zene – Utószó az I. füzethez 167. o./ Sőt a XX-XXI. század zenéjét is jobban el tudná fogadni, a magáénak tudná érezni.

 

Kodály azon zeneszerzőink egyike, akinél a művészet, a tudomány és a pedagógia maradéktalan szintézisben van. Írásai, beszédei, rádiós nyilatkozatai mindig ezt a hármas egységet tükrözik. Egyik nyilatkozatában pedagógiai munkásságát fontosabbnak értékeli, mint a Psalmus Hungaricust. A magyar

 

*Néhány gondolat magamról: Szűcs Tímea vagyok. 11 éve tanítok a püspökladányi Karacs Ferenc Gimnáziumban ének-zenét és földrajzot. Nagy örömömre szolgál, hogy sikerült énekkart alapítani a gimnáziumban, úgy érzem ez az énektanítás csúcsa. Számomra fontos a folyamatos fejlődés, hiszen így én is többet tudok átadni a tanítványaimnak. Ezért 2008-2009-ben elvégeztem az ének-zene tanári mesterképzést, most pedig PhD felvételiben veszek részt.

népzenéből kiindulva a pentatónián át – a latin – elsősorban a francia zenét, a francia zeneoktatást, a francia szolfézst – először ének, utána hangszer – tekintette mintának. Saját programjáról így nyilatkozik Kodály: „Csak egyéni tehetségeink vannak, a nemzet egyeteme még nem tudott hozzáférkőzni az igazi zenéhez. Ezért én most nem is foglalkozom mással, csakis az általános zenenevelés problémájával.” / Eősze László: Kodály Zoltán. Gondolat Kiadó, Budapest, 1967,157. o./

 

Egy életen át küzdött az idegen germán zeneszemlélet ellen – óvodától a zeneakadémiáig – énekkarok műsorától, az Operaház működéséig. Egyik cikkében a következőket olvashatjuk erről: „A zene gyökere tudniillik az ének. S minthogy a mi egész zenei műveltségünk német eredetű, a németeknél pedig a hangszer van előtérben s az ének háttérben, így történhetett, hogy felneveltünk okleveles zenetanárokat, akik nem tudnak egy egyszerű népdalt leénekelni. A latin népek nagy előnye viszont, hogy egész zenélésük az énekből indul ki. Máig ők a legjobb énekesek, és hangszerjátékosaikon is megérezni, hogy gyökerében fogták meg a zenét (Casals, Thibaund, Cortot). Ha jobbat akarunk, tovább akarunk haladni, nekünk is erre az útra kell lépnünk.” /Kodály Zoltán: Visszatekintés. Összegyűjtött írások, beszédek, nyilatkozatok I. Sajtó alá rendezte és bibliográfiai jegyzetekkel ellátta Bónis Ferenc. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1974. Zenei nevelésünk reformjáról. Beszéd a Miskolci Zeneművészeti Szakiskola Szolfézs-versenyén, 287. o./ Ma is érezzük ennek a jelentőségét, bár mi nem a germán szemlélettel küzdünk, hanem a minket elözönlő mai angol-amerikai zenével, ami kiszorítja a magyar nyelvű dalokat. Nem csak a profi zenészek számára fontos a jó zenei alapképzés. Aki gyerekkorában megkapta ezt a lehetőséget, jó ízléssel választja ki a könnyű zenéből is az értékeset. Sokszor találkozunk velük amatőr együttesekben, kórusokban is. 

 

Ehhez a zenei szemlélet kialakításához és a zenei ízlés formálásához alap Kodály Ötfokú zenéje, ezért kezdtem el a négy füzetet elemezni. Kodály Zoltán az Ötfokú zene (Editio Musica Budapest) négy füzetében 440 dallam található.

 

I.              100 magyar népdal

II.           100 kis induló

III.         100 mari dallam

IV.        140 csuvas dallam

 

„Ezzel a módszerrel a belső hallást kívánja fejleszteni, hogy a dallamok vizuális segítség - kottakép - nélkül keljenek életre. A magyar népdalok közt viszonylag kevés a kis hangterjedelmű, ezért a szerző részben a maga leleményéből pótolja a hiányt, részben a rokon népek dalaihoz fordul segítségért. A második füzet száz kis indulója mind Kodály alkotása. Ezeket főként az óvodai zenetanítás beható vizsgálata idején, 1941-42-ben vetette papírra. ... A harmadik és negyedik kötet száz mari és száznegyven csuvas dallamot tartalmaz. Ezeknek ritmusnehézségeit legyőzve könnyebb út nyílik a fiatalok előtt a modern zene bonyolult ritmusképleteinek megértéséhez.” /Eősze László: Kodály Zoltán. Gondolat Kiadó, Budapest, 1967, 156 – 157. o./

 

Sokakban felmerülhet a gondolat: Miért kell nekünk mari és csuvas népdalokkal foglalkoznunk? A szerző, Kodály Zoltán több nyomós érvet is felsorol nekünk;

     „A csuvas zene:

     1. A magunk megismerését mélyíti. Közös az ősünk, kitől mi jobban eltávolodtunk, mert többféle és elütőbb hatás alatt fejlődtünk. ... A különbségek alatt a közös gyökeret megérezni és felismerni: ez a meg-megújuló gyönyörűség a vele való foglalkozásban. […]

     2. Általános zenei gyakorlat szempontjából felbecsülhetetlen anyagot nyújt. Mi ugyanis általában – ez zenei nevelésünk eredendő bűne – igen rosszul tudunk olvasni. Ennek gyakorlására minden alkalmat meg kell ragadnunk. Mihelyt egyfajta zenét már tűrhetően olvasunk, friss anyagot kell elővennünk, ismert stílus már nem fejleszt tovább. Mennél kevésbé tudjuk kitalálni az első hangokból a folytatást, annál fejlesztőbb a gyakorlat. Másutt erre a célra mesterséges, mondvacsinált gyakorlatokat szokás kiagyalni. Nem természetesebb-é valódi, élő zenét felhasználni rá? Egyúttal zenei világismeretre teszünk szert, s más zenei nyelvek világításában a magunkét is jobban megértjük.

     Aki a csuvas, mari s más keleti népek zenéjének ritmusnehézségeit legyőzte, könnyebben boldogul az új zene bonyolult ritmusképleteivel. […]

     Az a kérdés, hogyan állunk inkább helyt a világzenében: egyéniségünk elvesztésével vagy megerősítésével? Azt hihetné valaki, annál jobb zenei világpolgárok leszünk, minél inkább hasonulunk a világ hangjához, s lemondunk a magunkéról. Pedig éppen ellenkezőleg: a magunk ismeretében gazdagodva, elmélyülve, felvértezve több szavunk lesz a világhoz, mint volt eddig, mikor java erőinkkel jobbára nyomtalanul beleolvadtunk. Ezért biztosabban haladunk a világzene felé a csuvasföldön át, mintha egyenesen nyugatra mennénk.

     Szüntelen törekvésünk legyen: jobb zenésszé és magyarabb magyarrá válni. Csak ha a kettő el nem választható egységbe olvad, akkor remélhetjük, hogy megmaradunk.” /Kodály Zoltán: Visszatekintés. Összegyűjtött írások, beszédek, nyilatkozatok I. Sajtó alá rendezte és bibliográfiai jegyzetekkel ellátta Bónis Ferenc. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1974. Ötfokú zene 169 – 170. o./

 

Kodály gondolatait ízlelgetve értettem meg, milyen óriási felelősség van rajtunk, ének-zene tanárokon. Egyfelől sok múlik rajtunk, hogy zeneszerető és zeneértő felnőttek kerüljenek ki az iskolapadokból. Ám ettől sokkal többről van szó! Nem csak zenei ízlést formálunk, hanem fiatal lelkeket is. A zene segítségével hazafias érzésű, önmagát értő és ismerő, a nagyvilágban el nem tévedő ifjakat nevelhetünk.

Mind a négy füzet szempontja a szerző szerint:

     „1. Könnyebb félhang nélkül tisztán énekelni.

       2. Jobban fejlődik a zenei felfogóképesség és hangtaláló készség ugrásokkal vegyes lépéseken, mint a diatonikus létramozgáson.

       3. Csak így lehet magyar zenei öntudatra, a magyar zene megértésére nevelni. Csak ha egy ideig kizárólagosan benne él, fogja a gyermek a magyar zene alapvető dallamfordulatait természetesnek és szépnek érezni. Ha előbb indogermán zenei érzést nevelünk bele – s ezt tette az iskola idáig – a magyart mindig kivételesnek, erőltetettnek, sőt idegenszerűnek fogja érezni.

       Hozzuk végre haza gyermekeinket! Akkor majd a belőlük vált felnőttek is otthon érzik magukat a magyar zene levegőjében.”

                                                           [1947]      

                                        

/Kodály Zoltán: Visszatekintés. Összegyűjtött írások, beszédek, nyilatkozatok I. Sajtó alá rendezte és bibliográfiai jegyzetekkel ellátta Bónis Ferenc. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1974. Ötfokú zene – Utószó a IV. füzethez. Mi közünk a csuvas zenéhez? 169 – 170. o./

 

A négy füzetet „kiegészíti” a 333 olvasógyakorlat (1943), melyben a betűs gyakorlatok mellett, a kottás példák is szervesen kapcsolódnak a bichordtól (1-19) a duodecima hangtávolságig. Az ötfokúságból tovább lépve a többszólamú hallás fejlesztéséhez nagy segítséget nyújt már ötödik osztálytól Kodály Énekeljünk tisztán füzete.

 

 

Elemzés a 100 magyar népdalról

 

Óriási kincset ad a kezünkbe Kodály ezzel a kötettel, Ő maga a következő gondolattal indítja az I. füzethez tartozó utószavát: „Mióta tudom, hogy a magyar gyermek számára az ötfokú zene olyan, mint az anyatej, állandó gondom, hogy minél többet tegyek számára hozzáférhetővé.” Az I. füzet 100 magyar népdala, annak szolmizációja és memorizációja segíti az intonálási elégtelenség javítását, fejlesztését többek között a lefelé lépő hanglépések (hangközök) biztos éneklését, mert azzal mindig sok a probléma (pl. lefelé két t4 egymás után) és segíti az erre épülő többszólamú hallást.

 

A ritmust, valamint a „magyar ritmus” jellegzetességeit (nyújtott ritmus, éles ritmus pontozott negyede), megértését nagyban elősegítik. A szünetek – szünetjelek pontos betartását is lehet, sőt kell tudatosítani. Mind az oktatásban, mind a profi előadó-művészetben sokan nem veszik figyelembe a szünetek „dramaturgiai funkcióit”. Schubert: Befejezetlen szimfóniájának I. tételében van három generálpauza. Ritka az a felvétel vagy élő előadás, ahol a G.P.-ban „kijön” a megadott három mérőütés. A szigorú Weiner Leó kiváló növendékei számtalanszor idézik mesterük híres mondását: „A szünet is zene.”

 

A népdalok gazdag dallamvilága mellett megtalálható a ritmus, a „magyaros hangvétel” gazdag választéka – ami a későbbi tanulmányokban, profi előadó-művészetben is „visszaköszön” /nyújtott-, éles ritmus, szinkópa, kis nyújtott, kis éles, Parlando, Rubato, azonos hang átkötve, a 3/4 (3­x2 nyolcad) és a 6/8 (2x3 nyolcad) értelmezése, az 5/8, 6/8, 2/4, triola, váltakozó ütemek/. Kodály fontosnak érezte ritmusérzékünk fejlesztését, így ír erről a kötet utószavában: „Sokan visszariadnak a fölösleges ritmikai nehézségektől. Ritmuskultúránk különösen kezdetleges. Ebben túlságosan nyugat-európaiak lettünk. Minden gyakorlásban túl kell mennünk a mindennapi élet kívánta nehézségen; egyszerűbb ritmuson is csak az uralkodik teljes biztonsággal, aki nehezebbet is legyőz. De meg itt élő zenéről van szó, nem kieszelt, sehol sem élő nehézségekről.”

 

Bemutatom, milyen munkamódszerrel dolgoztam fel az ötfokú gyakorlatokat: 11 szempont szerint elemeztem minden egyes gyakorlatot. A szempontok a következők:

a.       ambitus

b.      ütemmutató

c.       tagolás

d.      dallamvonal

e.       hangsor, hangnem

f.        hangközök

g.       ritmus

h.       sorszerkezet

i.         új zenei elemek

j.        alkalmazott zenei jelek

k.      érdekesség

 

Bemutatok néhány példát az elemzett gyakorlatok közül:

6. népdal: a. n6                                                  74. népdal: a. n9

                 b. 2/4                                                                              b. 2/4, 3/4, 4/4

                 c. 3 ütempár                                                        c. 4x2

                 d. ereszkedő                                                       d. ereszkedő

                 e. dó-pentaton                                                                e. lá-pentaton

                 f. n2, k3, n3, t4                                                   f. t1, n2, k3, t4, t5

                 g. heteroritmikus                                                   g. heteroritmikus

                 h. ABBv                                                             h. ABCD

                 i. -                                                                    i. 3

                                  ütemmutató váltás, parlando előadási jel

                 j. -                                                                      j. tempójelzés

                 k. Csömörédi faluvégén c. dal               k. Erdők, völgyek, szűk ligetek c. dal

 

A dalok ambitusa gyorsan nő. Az első dal ambitusa még csak n3, a 3. t5, 5. n6, 14. t8, 19. már n9, aztán viszonylag hosszú ideig ebben a hangterjedelemben mozog, csak az 59. dalnál bővít újra k10-re, s rögtön a 61-ben t11-re. Végig megfigyelhetjük a fokozatosság elvét, ezért is lehet nagyon jól dolgozni a kötet dalaival az énekórákon. Ha végigfutunk a dalokon, láthatjuk, hogy új ritmusképlet bemutatása vagy sokféle ritmusképlet felhasználása, új tagolás, új ütemmutató esetén visszalépés történik a dalok hangterjedelmében (54, 66, 72, 85, 92 stb.). Ez esélyt ad arra, hogy az új zenei elem elsajátítására könnyebb zenei környezetben kerüljön sor.

A dalok ütemmutatói jelentős változatosságot mutatnak. Igaz, az első 48 dal páros lüktetésű, 2/4-es illetve 4/4-es ütemmutatóval. A 49-ben ugyan megmutatja a 3/4-et, de a 69-ig csak ez egyszer fordul elő. A 69. daltól kicsit felgyorsulnak az események. Ismét előkerül a 3/4-, a 72-ben a 6/8-, a 85-ben 5/4-, 6/4-, 90-ben 4/8-, 5/8-, 96-ban 3/2-, 97-ben 3/8-dal ismerkedhetünk meg. A 49-től a dalokon belül ütemmutató váltásokat is megfigyelhetünk:

49, 69, 78, 93. dal: 2/4, 3/4

73. dal: 3/4, 6/8

85. dal: 3/4, 4/4, 5/4, 6/4

100. dal: 2/4, 5/8, 6/8

 

 A dalok nagy részénél 2 ütemes rövid részek tartoznak egybe, nemcsak az elején, hanem a végén található népdaloknál is. Azonban ettől eltérő tagolással is találkozunk. Az 5. dalban 4 ütemes motívum kapcsolódik össze, a 12. dalban 5 ütem, a 14-ben 3 ütem. Előfordulnak szimmetrikus, de különböző hosszúságú részekből álló dalok: 21: 2+3+2+3, 58: 2+3+3+2, 78: 1+2+1+2, 82: 2x2+2, 2x2+2, 87: 4+2,4+2.   Találkozunk teljesen szabálytalan tagolódású dalokkal is: 30, 90: 3+3+2+3, 33: 2x4+2+2,2+2, 79: 4x2+bővítés, 99: 2+2+4+3.

 

A dalok nagyobb részt ereszkedő dallamvonalak, de találkozunk kupolás dallamvonalú dalokkal is. Néhány gyakorlatnál a dallamvonal nem megállapítható: ezek diatonikus gyökerű

dallammagok (1, 2, 24, 94, 95).

A magyar népzene gyökere a lá-pentaton, a kötetben is főként ilyen dallamokkal találkozunk, ettől csak az első néhány dal tér el. Például az 1-2. gyakorlat dó-trichord, a 3-5. dó-tetraton, a 6-7. dó-pentaton, a 8. lá-tetraton. A 9. dal már lá-pentaton, ezután a gyakorlatok nagy része ebben a hangsorban mozog, néhány esetben dó-pentaton (62), dó-tetraton (66, 23) illetve lá-

tetraton (67) dalokkal találkozunk.

A kötet dalai a t1 és t11 intervallumban mozognak. Az 1. gyakorlatban t1, n2, n3 ugrások figyelhetők meg, a 3-ban k3, 4-ben t4, 7-ben t5 ugrással találkozunk. Nem nagyság szerint halad tovább, hanem a 14-ben t8, 16-ban n6, 18-ban k7 lépéssel ismertet meg. Ezután több dalon keresztül gyakoroltatja a megtanult lépéseket. A 34-ben a n9, 59-ben a k6, k10, 61-ben a t11 új hangközökkel találkozunk. Kodály nagy figyelemmel állította össze a dalok sorrendjét, mindig szem előtt tartva azt, hogy a gyerekeknek legyen elég ideje ráérezni, megtanulni a különböző hangközugrásokat. Hiszen nem maga a szolmizálás a cél, hanem a tiszta éneklés, jó intonálás kialakítása, hogy a későbbi zenei tanulmányok során biztos füllel és hanggal tudja előadni a zenetörténet remekeit.


Az első kötetben nagyrészt heteroritmikus gyakorlatok vannak, de számos izoritmikus dallal is találkozunk (9, 12, 14 stb.). Már az ambitus tárgyalásánál is említettem, hogy új ritmikai elemek bemutatásánál könnyít a dallamvonalon, tagoláson, szerkezeten (66, 67, 68 stb.) a könnyebb megértés, tanulás érdekében. Sokféle ritmussal megismerkedhetünk, úgy érzem nagyjából arányosan elosztva, időt hagyva a begyakorlásra. Furcsa, hogy a 3. gyakorlatban megismert éles ritmus után, a párját a nyújtott ritmust csak az 50. gyakorlatban mutatja meg. Később a kis nyújtott és kis éles viszont rögtön egymás után következik.

 

A dalok sorszerkezeténél óriási változatossággal találkozhatunk.  A magyar népzene minden jellegzetes típusa megtalálható. Íme, néhány példa: ABBvB, AAvBC, ABCD stb.. Főként négy soros dalok vannak a kötetben, hiszen ezek jellemző a magyar népdalokra, de előfordulnak

kivételek is, például: 1: AAvBBC, 23:AB stb..

A klasszikus zenében használt zenei jelek nagy része megtalálható a gyakorlatokban. Ez azért jó, mert a kifejezések jelentése könnyű vokális környezetben mélyül el. Így a későbbiekben a különösre lesz figyelmes a tanuló.

Több érdekességgel is találkoztam a kötet dalainak elemzése közben. A gyakorlatok jelentős része dal, melynek szövegét is ismerhetik a gyerekek. Például: 1. Bújj, bújj itt megyek, 5. Pünkösdi rózsa három szál stb.. Mindig nagy örömet jelentett a gyerekeknek, amikor szolmizálás közben felismertek egy-egy számukra is ismert dalt. Egyéb érdekességgel is találkozhatunk a dalokban: 30. dalban ritmikai érdekesség nyomára bukkanunk: a 3. sor ritmussűrítés miatt rövidül. A 48-49. gyakorlatok második fele azonos, csak a 48. 3*2/4, a 49. 2*3/4 a sorok megosztása. Az 53. gyakorlatban az utolsó sor variált ismétlésével találkozunk. Több dalban ütemváltás figyelhető meg: 49,69,78,84,90 stb.. A 94. gyakorlatban nincsenek kiírva az ütemmutatók.

 

 

Elemzés a 100 kis indulóról

 

A II. füzet 100 kis induló. Az intonáció fejlesztésének célja mellett az indulók egyenletes tempó és ritmus tartás igényére nevelnek. Az (akkori) óvodákban hallott primitív szövegű, németes hangvételű indulók helyébe képzelte ezeket Kodály. „Az ének után a hangszerre való átmenet is könnyebb lenne, ha a zongorát a fekete billentyűkön kezdené a tanuló” – írja Kodály. /Kodály Zoltán: Visszatekintés I. Sajtó alá rendezte és bibliográfiai jegyzetekkel ellátta Bónis Ferenc. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1974, Ötfokú zene/

 

Én magam azért szeretem a kis indulókat, mert ritmusosak, lendületesek. Nem csak alsó tagozatban, de a középiskolában is élvezik a gyerekek.

Az elemzést az első kötetnél említett szempontok szerint végeztem, íme két példa:

 

12. induló: a. t12                                    93. induló: a. t8

                  b. 2/4                                                                   b. 2/2

                  c. 4x4                                                                 c. 4x4

                  d. ereszkedő                                                       d. kupolás

                  e. lá-pentaton                                                     e. lá-pentaton

                  f. t1, n2, k3, t4, t5                                    f. t1, n2, k3,t4, n6, t8

                  g. izoritmikus                                                           g. heteroritmikus

                  h. A5B5AB                                                h. AAvBBv

                  i. tonális kvintválasz                                    i. –

                  j. -                                                                          j. kötőív

                  k. -                                                                         k. –

 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a dalok ambitusa nagy. Főként a t8 és t11 közötti intervallumban mozognak. Az előző kötetben található 100 népdal hangterjedelméhez képest egy t12-es bővülés figyelhető meg a 97. gyakorlatban. A nagy hangterjedelem furcsa a számomra, mert óvodásoknak szánta e kötet kis indulóit a szerző. Talán ez lehet az egyik oka, amiért nem használták és ma sem használják e dalokat az óvónők. Úgy gondolom, ügyesen előkészítve, logikusan felépítve mégis remek anyag a kicsik és akár a középiskolások számára is.

A gyakorlatok nagy részénél 2/4-es és 4/4-es ütemmutatóval találkozunk. Ez nyilvánvaló, hiszen a járáshoz a páros lüktetés a természetes. Két érdekességet mégis megfigyelhetünk. Az egyik a 2/2 bevezetése a 6. gyakorlatban, a másik a 2/4, 3/4 ütemváltás a 75. dalban. Ez azért is különleges, mert a 3/4 indulónak szokatlan.

A kis indulóknál gyakoribb négy ütem összetartozása, mint a népdaloknál. Ezzel előkészíthetjük a klasszikus periódusok elő- és utótagjának megfigyelését is. Ebben a kötetben is találkozunk 3 ütemes sorokkal (5, 16, 21). 5 ütem tartozik egybe a 69, 76. gyakorlatban. Itt is előfordul a népdaloknál megismert szimmetrikus, de különböző hosszúságú sorokból felépülő gyakorlat /17, 27, (2+3+2+3)/. Újdonság a népdalokhoz képest a 2x6-os tagolás (60), illetve a 8 ütemes sorok megjelenése (94, 98). Ekkora egységek egybetartozásával nem találkoztunk a népdaloknál, ez lényeges előrelépés jelent, hiszen a gyereknek nagyobb részeket kell összefogni, átlátni. Egészen különleges a triós forma megjelenése a 87. gyakorlatban /A(4+4)+B(3x2)+A(4+4)/.

 

A gyakorlatoknak több mint a fele a népdalokhoz hasonlóan ereszkedő dallamvonalú. Érdekesség, hogy többször előfordul a soronként kupolás dallamvonal is (1, 9, 19).

 

Főként lá-pentaton hangsorú gyakorlatokkal találkozunk, de az eddig megismert dó-pentaton (19, 30, 58, 72), lá-tetraton (15, 17, 43), dó-tetraton (28) is előfordul. Újdonság az eddigiekhez képest a szó-pentaton (3, 14, 23, 75), ré-pentaton (13, 79, 100), szó-tetraton (16, 56), ré-tetraton (67) megjelenése.

 

Új hangközugrással nem találkozunk a 100 kis indulónál. Azonban megfigyelhetjük, hogy általában sokféle hangköz van egy-egy gyakorlatban (5-6 féle), ez komoly előrelépést jelent.

Egyetlen új ritmikai elemmel találkozunk a gyakorlatok során: a 90. indulónál. A gyakorlatok nagy részénél ti-ti, tá, szün ritmusokkal találkozunk, ez nem meglepő, hiszen indulókról van szó.

 

Még mindig majd két tucat új sorszerkezettel találkozunk az indulóknál. A gyakorlatok főként 4 sorosak (ABAvBv, AABA stb.), de 3 soros ABC (11), ABA (87), sőt 2 soros A5A

(91), 5 soros ABCDE (73) is előfordul köztük.

Az előző kötetben megismert zenei jeleken túl új zenei elemek is megjelennek a kis indulóknál, például taps a szünetre, glissando, >.

A kis indulóknál is számos érdekességgel találkozunk. Az 1. dal 4 sora, tulajdonképpen 2 nagy részre osztható (AAv). A 7,12,18,26,34,38. gyakorlatban tonális kvintválasszal találkozunk. A 13. indulóban először jelenik meg a „ré” végződés. A 36. gyakorlat a motívumok kvintugrásaitól eltekintve kvintváltó. A 38. indulóban az „egy lépés” tudatosítja, hogy a C nem egyenlő a 4/4-del. A 48. gyakorlatban kvartváltás figyelhető meg az 1-2. sor közt, a 3. sor is ezen indul, de a hangkészlet további választ nem tesz lehetővé. Az 52. indulóban minden sor hasonló témafejjel indul. A 76. gyakorlatban a sorok eleje-vége fél ütem. A 86. indulóban az 1-2-4. sor ugyanazzal a témafejjel indul. A 94. gyakorlat triós formára emlékeztet. A 96-97. indulóban dúr-hármas felbontással találkozunk.

 

Módszerek a dalok gyakoroltatására

 

A dallamok kötetenként nehézségi sorrendben következnek, minden fokozaton megfelelő gyakorló anyag található, a III-IV kötet dallamai még az okleveles tanároknak sem könnyű. Kodály álma, hogy ne „csak” énekeljük ezeket a dallamokat, hanem a hangszertanulás során is hasznosítsuk: „Elsősorban énekre szól mindez a dallam. Ám szeretném, ha akadna bátor és újat merő hangszerpedagógus is, aki elegendő énekes felkészítés után a hangszert is betűírással kezdené és tisztára ötfokú dallamokon.” /Kodály Zoltán: Visszatekintés. Összegyűjtött írások, beszédek, nyilatkozatok I. Sajtó alá rendezte és bibliográfiai jegyzetekkel ellátta Bónis Ferenc. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest 1974, Ötfokú Zene/

 

A dalok gyakoroltatásának megszámlálhatatlan lehetősége van, sok múlik a tanár kreativitásán. Nézzünk meg néhány lehetőséget! A kicsik nagyon szeretik:

- két csoportban felváltva énekelnek, egyik csoport az egyenletes lüktetést, a másik a dal ritmusát emeli ki pl. tapssal

- motívumok éneklése felváltva

- dallam-bújtatás / a szolmizáció és „néma” éneklés váltakozik a tanár által megadott jelre/

- repülőkotta /mutatópálcára erősített karton korong, mely a kottafejeket szimbolizálja;

   ahol megállapodik, azt a hangot kell énekelni a tanulóknak/

- élő zongora /a zongorabillentyűknek megfelelően állítjuk egymás mellé a gyerekeket,

   választunk egy karmestert, aki „vezényli” az éneklést, egy-egy tanulóra mutatva/

 

Felső tagozatban és középiskolában lehet nehezebb gyakorlatokat is végeztetni pl.:

- a gyakorlat éneklése oda-vissza

- éneklés ritmusnévvel + mérőütés

- kérdés-felelet játék /ritmusmotívumok nyitására zárással válaszolnak a gyerekek/

- dal éneklése + ritmusa kánonban

 

Bármely korosztály szívesen veszi, ha a gyakorlások végén az ismert dalokat elénekeljük szöveggel, akár óra végi dalcsokorként és az Ötfokúban lévő szöveggel nem ismert dalok szövegének megtanulását. A szöveggel ismert dalok szolmizálásának memorizálása soha ne maradjon el! Ezzel tesszük zenei anyanyelvünkké a magyar népdalt.

 

A kottaolvasás alapja az az automatizmus, amelyet a hangnevek és a megfelelő jelek között a készségfejlesztés során már kialakítottunk. Az olvasógyakorlat esetében minden reláció ismert, de a zenei anyag ismeretlen. A dallam lapról éneklésére akkor kerülhet sor, ha a készségek automatizálódtak. Az olvasógyakorlatok éneklése a tanulók önálló munkája, a nevelő csak irányítson. Mivel olvasógyakorlatokról van szó, nem jöhet számításba a hallás utáni tanítás, kizárólag a lapról olvasás módszere. Ezzel adom a kezébe azt az eszközt, hogy ha a kezébe kap egy ismeretlen kottát, el tudja azt énekelni. Így valósul meg az ének-zene oktatás egyik sarkalatos része.

 

Tankönyvekben található ötfokú gyakorlatok

 

Ebben a részben szeretnék rávilágítani arra, hogy a használatban lévő ének könyvek, milyen kevéssé támaszkodnak az írás-olvasás tanításában az „Ötfokú zenére”. Az olvasópéldák zöme Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat (Editio Musica Budapest), illetve Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlat I-II. (Nemzeti Tankönyvkiadó ZRT) kötetekből valók. Ami azt illeti, az elemzésem során számomra is kiderült, hogy a mari dallamok közül jó néhány és a csuvas dallamok zöme olyan ritmikai nehézségeket és különleges dallamjárást tartalmaz, ami még gyakorlott kottaolvasót is próbára tesz. Indokolatlan és az Ötfokú zenében rejlő lehetőségek fel nem ismeréséről vall, hogy az első két kötet hangulatos és nem túl nehéz dallamai nem szerepelnek nagyobb számban a kínálatban.

 

A magyar népzene megszólaltatása a nagyvilágban

 

A zenekritika szerint Kodály néhány zenekari, oratórikus művét leghitelesebben az amerikai zenekarok felvételein lehet hallani. A Háry – szvit a Philadelphiai Szimfonikus Zenekar – Ormándy Jenő (1899-1985), a Psalmus Hungaricus a Bostoni Szimfonikus Zenekar (és énekkar – magyarul) Doráti Antal (1906-1987) vezényletével, a Bartók Concerto a Chicagói Szimfónikus Zenekar előadásában Reiner Frigyes (1888-1963) vezényletével a leghitelesebb.

Mindhárman a Zeneakadémián kezdték tanulmányaikat, majd Budapest után az USA-ban alapították, illetve világszínvonalúvá fejlesztették a zenekarokat. A Háry-szvitben amerikai szóló-brácsás játssza a „Tiszán innen Dunán túl…” c. részt – kitűnően érzi a „magyar hangvételt” a nyújtott, éles ritmus rubato-parlando szabadságát. A Psalmusban az (amerikai) énekkar hibátlan magyarsággal szól, a koncertmesteri hegedűszóló parlando-rubato „magyaros ritmusa” példaértékű. A chicagóiak előadásában a Concerto siratódallama „megidézi” az erdélyi siratóasszony fájdalmát.

 

Nem valószínű, hogy a kitűnő amerikai muzsikusok tudták a magyar parlando, rubato, nyújtott, éles ritmusok előadásmódját, de tudta ezt a három karmester, akik ismerték a kodályi népzene hangzásvilágát, aminek kezdeti részét Kodály az Ötfokú zene II. utószavában leírt a gyermekek számára. A saját zenei gyökereink megértésével tudjuk más népek zenéjét is megérteni és válhatunk egyetemes muzsikussá.

 

A hivatásos zenészeknek is kijelölte a „jó zenész kellékeit”:

1. kiművelt hallás,                            2. kiművelt értelem,

3. kiművelt szív,                               4. kiművelt kéz.

 

Ki a jó zenész?” Beszéd a Zeneművészeti Főiskola 1953. évi tanévzáró ünnepélyén /Kodály Zoltán: Visszatekintés, Összegyűjtött írások, beszédek, nyilatkozatok I. Sajtó alá rendezte és bibliográfiai jegyzetekkel ellátta Bónis Ferenc. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1974, 283. old./

 

Ehhez az úthoz Kodály pedagógiai művei jelenthetnek lépcsőfokokat (333 olvasógyakorlat, Ötfokú gyakorlatok, Biciniumok, Triciniák, Epigrammák stb.). Bár sokszor úgy érezzük, hogy az ének-zeneoktatást ellehetetlenítették, mégis küzdenünk kell. Magam legalábbis úgy gondolom és a tanításban eltöltött eddigi néhány évem is azt bizonyítja számomra, hogy érdemes erőfeszítéseket tenni, mellyel megnyerhetünk néhány gyermeket a zene számára, vagy megnyerhetjük a zenét néhány gyerek számára. Bárdos Lajos szavaival, miszerint „zene nélkül is lehet élni, de nem érdemes” – egyetértek. Az egyre silányabb hangi környezetben kiutat jelenthet minél több igazi értékes zene hallgatása, éneklése, megismerése, játszása. Tudományosan is bizonyították, hogy a zenével való aktív foglalkozás a tevékenységek egyéb területeit is frissen, hatékonyan segíti. A zenével való foglalkozás egyik fontos területe az írás-olvasás, ehhez remek segédanyag Kodály Ötfokú zene sorozata. Remélem írásommal sikerült ezt bizonyítanom. 

 

 

További felhasznált irodalom:

Molnár Antal: Eszmények, értékek, emlékek – Zeneműkiadó, Budapest, 1981 /Kodály művészete/

Osvay Károlyné: Az ének-zene tanítás módszertana – Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2001