UNGÁR ISTVÁN*

 

KÍSÉRŐKÁRTYA (IX.) — Mesterművek közelében

Emléklapok a gimnáziumi énekórák zenehallgatásaiból

 

Johann Sebastian Bach: Máté passió – Nyitókórus

 

 

Anekdota a XIX. század végéről: Két zenebarát beszélget. – Szerinted ki a legnagyobb zeneszerző a világon? – Ki lehetne más, természetesen Beethoven. – És Mozart? – Az más, ő az egyetlen! –

 

Szép! Jó magam innen a XXI. század elejéről kérdezem: és Bach? Válasz nincs, hogyan is lenne! Úgy vélem, hogy évszázadok kikezdhetetlen értékű muzsikái földrajzi és időbeni távolságtól függetlenül együtt foglalnak helyet a halhatatlanság birodalmában. Önálló életre kelnek a múló földi lét felett. Tökéletesen megérti egymást Marcellus pápa miséje, a Don Giovanni, az Eroica szimfónia, az Egy kiállítás képei és A Kékszakállú herceg vára. Nem rivalizálnak. Teljes harmóniában uralják kiérdemelt otthonukat. Mégis talán van közöttük egy, amelyre maguk is megkülönböztetett ámulattal tekintenek fel és az nem más, mint Johann Sebastian Bach Máté passiója.

 

Miként egykor valamelyik muzsikus barátomtól hallottam: ezután már csak a mennyország következik. A világegyetem rendje J. S. Bach művészete. Felülmúlhatatlan. Az 1729. Nagypéntekjére Lipcsében komponált Máté passió vélhetően társtalan abban a képzeletbeli birodalomban.

 

A Henrici Picander, a korálok és a Máté passió alapját képező Máté evangélium Luther Márton tolmácsolta szövegére épült, két kórusra, zenekarra és szóló énekesekre megírt oratórium nem ágyazható be a barokk korszakába, – miként másikba sem – mert egyszerre ősi és modern, egyszóval kortalan. Picander költői gondolatai és az Evangélium irodalma (recitativók, turba kórusok) Bach zenéjében Krisztus idejének megelevenedése, míg a himnikus korálok a messzeségből (mindenkori jelen és jövő) szemlélik és mint bölcs utókor vonják le a történtek tanulságait. Jézus szenvedéstörténete (passió) egybeolvad az örökkévalósággal. Két idősík, két idődimenzió egy szerves egész!

 

Az e-moll hangnemű nyitókórus egymaga is összeilleszt múltat és jelent. A két négyszólamú vegyeskar fölé kilencedik szólamként korált éneklő fiúkart helyez el, akik a párhuzamos G-dúrban szólalnak meg s így az alattuk hömpölygő nagy kórusokkal és a zenekari kísérettel közösen a beláthatatlan végtelent, a mindenséget hirdetik. A Bach-kutatás több feltételezése szerint szimbólumokat is tartalmazó (12/8 ütemjelző – apostolok, 1# előjegyzés – Krisztus keresztje) nyitótabló a kronológiai sorrend teljes felborításaként a Golgota menetet állítja a mű elejére. A keresztút látványa tárul elénk a Máté passió „színpadán” mint egy átszellemült, nagylélegzetű előjáték. Majdhogynem a cselekmény vége helyeződik minden elé, ami azonnal torkon ragad megrendítő erejével. A tragikus, de mégis diadalmas menet a Kiválasztotté.

 

A zenekari anyagból egy igencsak jellegzetes motívumot Bartók átemelt a Cantata profana misztériumába. A 9 csodaszarvassá átváltozott fiú a természet részévé lesz s az erdő rengetegében szabadon, minden kötöttségtől mentesen él tovább. Netán kegyeltek, kiválasztottak ők? A Máté passió nyitókórusa Isten fiát, az Embert veszi körül csodálattal, az Embert, aki, – miközben gyilkosainak teljes szívvel megbocsát – hogy megválthassa szenvedésével az embereket, feláldozza magát értük, valamennyiükért, köztük megkínzóiért is. Ecce homo – íme az Ember! A kiválasztottság és a megváltás lehet az a kapocs, amely esetleg összefűzi a Máté passió nyitókórusát a Cantata profana legendájával.

 

Öt kórusegység, korállal kiegészítve három énekkar és már az induláskor is időtlenséget hordozó zenekar – amely a külön-külön elválasztott kórustömbök között is biztosítja a folytonosságot – fájdalmas, gyötrelmes ünnepre szólít (miként a temetés is az), hogy álljon a Golgota hegy lábánál összesereglettek közé, sirassuk együtt a keresztjét cipelő Jézust, legyünk szánakozó és megértő tanúi a legtisztább ember kínhalálának. A két négyszólamú vegyeskar nem jelent mindenkor 8 szólamot, hiszen sokszor énekel egyszerre megizmosodott 4 szólamban, máskor pedig kiegészíti egymást. Feltehetően a Kórus I. testesíti meg azokat, akik közvetlenül a Golgota menet tövében állnak és így többet és jobban látnak, mint a mögöttük felsorakozók. A Kórus II. turbaszerűen be-bekiáltott kérdéseire a figyelemfelkeltő Kórus I. ad választ. Így válik dramatikussá a két kórus szerepe, mely azonban színpadiassága ellenére sem operaszerű, hiszen mindannyiszor megkoronázza az utókor emlékezete, az egyszerű, fenséges oszlophangokból álló egyszólamú koráldallam. Ez pedig szétfeszíti az opera műfaj kereteit.

 

Heinrici Picander szövegére a két vegyeskarban – az utolsó, ötödik egység kivételével, mely szavaiban és zenei matériájában is visszatérés – igazodnak a korálok mondatai. Az első két kórusszakasz koráldallama megegyezik. A két vegyeskar párbeszédét a kilencedik szólam szikár népéneke négy egységen át egészíti ki, ítélkezik és imát mond, hálálkodik és könyörög, a magasból tartja össze ezt a roppant nagyszabású kórustételt. „Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen!” (Jöjjetek leányok, sírjatok velünk!) – hív a Kórus I., majd folytatja: „Sehet!” (Nézzétek) – „Wen?” (Kit) – kérdez a Kórus II., mire ők: „…den Bräutigam.” (a Vőlegényt – az apácák Jézus jegyesei) „Sehet ihn” (Nézzetek rá) – „Wie?” (Hogyan?) – „…als wie in Lamm.” (mint bárányra – Isten Báránya: Agnus Dei). Picander verseléséhez igazodik a korál szöveg: „O Lamm Gottes unschuldig,/ am Stamm des Kreuzes geschlachtet.” (Ó, Isten ártatlan Báránya,/ Akit a keresztfán megöltek.) A három énekkar elhallgat, de a menet nem áll meg, a zenekar sodor tovább a két vegyeskar újabb párbeszéde felé. Ám izgatottabbá, nyugtalanabbá, mozgalmasabbá válik majd a harmadik egység előtt, melyet megelőz a szeretetteljes alázat dialógusa: „Sehet!” (Nézzétek…) – „Was?” (Mit?) – „Seht die Geduld,” (Nézzétek béketűrését.) s a korál: „Allzeit erfund’n geduldig,! Wiewohl du warest verachtet.” (Mindig türelmes voltál,/ Noha mindig megvetettek.) És most valóban valami megváltozik, valami felkavarja az eddigi állandóságot. A második szakasz után mintegy előre figyelmeztet a zenekar az elkövetkező szöveg tartalmára. Eddig Krisztus értünk vállalt útját, szenvedés történetének utolsó állomásait követtük nyomon, de Picander verselésében a Kórus I. arra szólít fel, hogy nézzünk szembe önmagunkkal, tekintetünket Jézusról saját önvizsgálódásunkra, lelkiismeretünk irányába fordítsuk. „Seht…” (Nézzétek…) és ismételgetve jön a kérdés: „Wohin?” (Hová?) – „…auf unsre Schuld;” (…bűneinkre;) s a korál: „All Sünd hast du getragen, / Sonst müssten wir verzagen.” (Minden bűnünket te hordoztad, / Különben el kellett volna csüggednünk.) Befejeződik immár a harmadik szakasz és dramaturgiai értelemben a párbeszéd is. A negyedik rész mindössze 4+1 (a korál) szólamú, nem tartalmaz kérdést és feleletet. Az első kórust – „Sehet ihn aus Lieb und Huld / Holz zum Kreuze selber tragen!” (Nézzétek őt, szeretetből és irgalomból / keresztjének fáját maga vitte!) – öleli magához a korál imája: „Erbarm dich unser, o Jesu!” (Irgalmazz nekünk, ó Jézus!). Ami ezután Bach muzsikájában történik az józan ésszel fölfoghatatlan. Eltűnik a korál s így a befejező egység a két vegyeskarra marad. Visszatér a Picander költemény eleje s bár a kérdés és válasz egy része is megmarad, funkciója már nem az, ami az elején volt. A két kórusegyüttes felfokozott érzelemmel, összekapaszkodva a párbeszéd kivételével ugyanazt énekli. Teljes összhangban, közösen, kéz a kézben áll díszőrséget a Koponya-hegynél. Folyondárként hajlik hömpölyög. A dallamívek összesimulnak, egymástól veszik át a szót. A hangvétel mind szenvedélyesebbé válik és – amennyire ez Bach művészetére mondható – szinte extatikus hajlításokban csúcsosodik ki a felszólítás, a kérdés és a válasz: „Sehet! – Wehn? - …den Bräutigam. Sehet ihn – Wie? - …als wie in Lamm.” Az utolsó mondat megismétlése picardiai tercbe torkollik. Fényes E-dúr hármas tesz pontot vagy felkiáltójelet inkább a nyitókórus végére, ha lehet egyáltalán ezen örökérvényű esemény ilyen magaslatú zenébe öntését befejezettnek tekinteni. Ez az E-dúr akkord nem lezáró nyugalmat, hanem felkavaró „függöny behúzást” tartalmaz, mely után közönségét magára hagyja gondolataival. Ám a szenvedéstörténet elbeszélése csak ekkor kezdődik majd.

 

Érdemes összeolvasni ama korálok szövegét, amelyek négy egységen át szolgálták ki Picander szavait. Tökéletesen egybe tartoznak: „Ó, Isten ártatlan Báránya,/ Akit a keresztfán megöltek. / Mindig türelmes voltál,/ Noha mindig megvetettek./ Minden bűnünket te hordoztad,/ Különben el kellett volna csüggednünk./ Irgalmazz nekünk, ó Jézus!” Ezek a korálok – amúgy zeneileg is – mind függőlegesen, mind vízszintesen helytállnak. A 10-12 perc időtartamú nyitókórus nemcsak a kronológiai sorrendet állítja feje tetejére, hanem irgalmatlanul feladja a leckét minden későbbi zeneszerzőnek, aki ehhez a témához nyúl. A Máté passió az e-moll nyitástól a temetést megjelenítő triós szerkezetű c-moll zárókórusig – amely kőkeményen mollban is fejeződik be – 4 kvintet zuhan lefelé. Ami a két kórustétel között hangzik el, annak megfogalmazására soha nem vállalkoznék.

 

1829-ben a 100 éves Máté passiót egy 20 esztendős géniusz tárta – kíméletlenül hosszú csend után – a világ elé. Felix Mendelssohnnak hívták ezt a felfedező fiatalembert. Mi zenerajongók tudjuk, hogy a maga módján nem volt ez kisebb jelentőségű felfedezés, mint Kolumbus Kristófé. A Máté passió megbabonáz minden szépre fogékony embert, akár hívő, akár nem. Mindenkit magába fogad, mert egyetemes, mert túlmutat vallásokon, történelmi korszakokon, művészeti stílusokon, földrajzi területeken. Hatósugara átvilágítja az emberi kultúra egészét. Nem kezdi ki az idő, mert erős, mert igaz, mert örök. Az a szilárd hegyóriás, amely elmozdíthatatlan, csúcsa az ég fölé tornyosul. Talán ezért jár számára ama halhatatlanoknak fönntartott birodalomban a kivételes, fejedelmet megillető hely.

 

Elhagyhatatlan utóirat

 

Aránylag fiatal középiskolai ének-zene tanárként volt olyan – sajnos fájdalmasan rövid – időszak, amikor 4 évig taníthattam egy osztályban. Tanmenetemet úgy terveztem, hogy érettségi vizsgára készülő diákjaimtól az elsős korukban már egyszer alaposan körüljárt Máté passió nyitókórusával búcsúzzam. Ezt az élményt szerettem volna magam után hagyni, annál is inkább, hogy önmagukon tapasztalhassák meg, mennyire másképp hat rájuk ez a gyönyörű muzsika érettebb fejjel, érettebb szívvel. Visszatekintve ezekre az órákra, úgy érzem, hogy általában sikerrel jártak. A teremből némán távozó gyermek-felnőttek szemében nemegyszer láttam a meghatottság – koruknál fogva kissé szégyenlős – könnyeit, amelyekbe áhítat és egy parányi megszeppenés vegyült. Eszembe jutottak Bárdos Lajos tanár úr felejthetetlen szavai: milyen különös, hogy valaki valamikor ötvonalas papírra mindenféle pöttyöket ír és ettől valaki más, akár több száz év elteltével is, szívdobogást kap. Ez bizonyosodott be ezeken a búcsúórákon. Szívbemarkoló percek voltak az ilyenek és persze elmondhatatlanul szépek. Magam is elfogódott, de azért titokban boldog voltam, hiszen tudtam, jobb és értékesebb emberek mentek ki most az ajtón, mint akik négy éve bejöttek azon.

A Máté passió tanításához csak egy eléggé megkopott kivonatos bakelit lemez állt rendelkezésemre. Akkortájt nemigen lehetett a teljes műhöz hozzájutni. A 60 percnyi lemez igényes válogatást tartalmazott, (a Máté passió kb. 3 óra) de magától értetődően így is megkötötte a kezem. Ekkortájt még nem készült el a Sándor Frigyes által dirigált Máté passió legendás komplett koncert felvétele (HUNGAROTON SLPX 12069-72).

Az egyik tüneményes osztály úgy gondolta, hogy tanáraitól nem az utolsó tanórájukon, hanem a bankettjükön köszön el, ahová mindnyájunkat elvár. Zseniális ötletük támadt, a vacsoránál paródiát adtak elő rólunk félreismerhetetlen alakításban, majd az ekként bemutatott kollegának figyelmes, személyre szóló ajándékot adtak át. Miután már több ízben jól kinevettük magunkat, (a paródiák félelmetesen találóak voltak) nagyon vártam, hogy mit találnak ki rólam a kifigurázásomra. Már mindenkin túl voltunk, amikor egy emberként felállt az egész osztály és egyikőjük, szó szerint mondta el azt, amit én azon a bizonyos utolsó órán, (úgy sejtem, leírta akkor saját magának) és egy – úgy mondják – rám jellemző mozdulatot utánozva az odaképzelt lemezjátszó felé indult, hogy felrakja a Máté passió nyitókórusát. Ám az agyonhasznált kivonatos lemez helyett egy gondos kezek által finoman becsomagolt, teljes Máté passiót tartott a kezében, amelyen Otto Klemperer vezénylete alatt Christa Ludwig, Walter Berry és további világnagyságok előadása mellett Peter Paers énekelte az Evangélista szerepét. Sohasem fogom megtudni, miként jutottak hozzá.

A gyerekek zavarba ejtően mély csendben álltak az asztaloknál, én pedig – amennyire visszaemlékszem – teljesen lebénultam. Erre végkép nem számítottam! A tréfálkozós jókedv szikrája is eltűnt ezekben a percekben, átvette helyét egy emelkedett, mélyről fakadó tiszteletadás, amivel, bár nekem akartak kedveskedni, végső soron Bach remekműve előtt hajtottak fejet. Ezt a pillanatot örökre megőrzöm és legféltettebb kincseim között tartom számon. Belopódzott közénk a halhatatlanság üzenete. Azóta egész tanári pályámat végigkísérte ez a páratlan lemezfelvétel (Később az ebből készült CD) és mindannyiszor rájuk gondoltam, mint ahogyan most is. Amit azon az estén tőlük kaptam, az sokkal több a legmagasabb kitűntetésnél vagy bármely hivatalos szakmai elismerésnél. Zenepedagógus ennél különb meglepetésben aligha részesülhet. Tudom és büszke vagyok rá.

 

 * A szerző a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium ny. ének-zene tanára, szaktanácsadó.