SZABADI MAGDOLNA*

 

ZeNEI TESZTEK ALKALMAZHATÓSÁGA A ZENETERÁPIÁBAN

 

 

      Jelen tanulmányban arra teszünk kísérletet, hogy feltérképezzük, milyen zenei készségek, képességek jelennek meg a zeneterápia ma formálódó praxisában.

      Elsőként megpróbáljuk meghatározni a készség, képesség fogalmát, majd irányt szabni annak, hogy merről közelíthetjük meg a zeneterápiában megjelenő képességeket. Ennek megfelelően definiáljuk a zeneterápiát, és a háttértudást jelentő szakirodalomból feltárjuk, hogy melyek jelentik a zeneterápiában az aktív képességeket.

        Végül áttekintjük az ismert képességvizsgáló teszteket, mérési módszereket és arra keressük a választ, hogy a terapeuta számára melyek a használatosak és miért.

 

Készségek, képességek fogalma

 

     A készség fogalma igen sokat vitatott kategória a pedagógiában. Ezért eltérő értelmezéseket találhatunk a zenepedagógiai irodalomban is. Erősné (1992) utal Forrai Katalin 1974 – es és Szőnyi Erzsébet 1984 - es meghatározásaira. Forrai ír a készségek képességformáló hatásairól és egymás mellé társítja a két fogalmat. Szőnyi pedig az improvizáció, zenei írás és olvasás készségét nevezi meg, azonban a belső hallást képességnek tekint.

Lehetne még folytatni a sort, ami még tovább bizonyítja az értelmezések közti bizonytalanságot. A további tisztázás végett Erősné (1992) Nagy József 1968 – as meghatározását mutatja be, aki először fogalmazta meg a készség, jártasság logikai elemzésen alapuló definícióját. A készséget lineáris algoritmusú műveletvégzésnek, a jártasságot pedig szerkezetileg elágazó algoritmusú munkavégzésnek írja le. Az összefüggések és kérdések tisztázására ismerteti a Nagy Józsefnek - e tárgykörben elért kutatási eredményeit. A készség tanult és nem öröklött pszichikai struktúra, amely mindig meghatározható, konkrét tartalomhoz kötődik. A készség legközelebb az angol skills megnevezéshez áll, magába foglalva a jártasságot és gyakorlottságot. Tehát a készség alkotóeleme, önálló szerkezeti egysége a képességnek. Ezért bármelyik képesség terjedelme a képesség tárgykörébe tartozó készségekkel fejezhető ki.

 

A zeneterápia szempontjából meghatározható képességek

 

     Ezek után vizsgáljuk meg a zeneterápia szempontjából, milyen irányból határozhatjuk meg a képességeket.

     A zeneterápiás eszközök használata Konta (2002) szerint nem kötődik zenei professzióhoz. Buzasi (2007) definíciójában azt olvashatjuk, hogy a zeneterápia elsősorban terápia és nem zene. Így nem beszélhetünk a zenei nevelésben közismerten használt zenei képességekről: zenei írás, olvasás vagy relatív hallás, zenei memória stb… és azok fejlesztéséről a terápia célját illetően. Viszont a zene használatának alapgyökere elemi szinten és egyetemlegesen mindenki számára jelen van, így a zeneterápiás folyamat adekvát része, hogy megérinthessük a lelki tartalmakat és indukcióval bírjanak a terápiás folyamat számára.

 

A zeneterápia pontos definíciója

 

     Amikor a zeneterápia definícióit vizsgáljuk, kiderül, hogy egy gyűjtőfogalomról van szó. Buzasi (2007) így foglalja össze: a zeneterápia gyógyító célzatú beavatkozás, mely zenei közegben történik. A terápiában kitűzött célt, interperszonális kommunikációval, kapcsolati tényezők tudatos irányításával és pszichológiai eszközök felhasználásával érjük el. Hangsúly a terápián van, mely nem egyenlő a zenei neveléssel, ismeretterjesztéssel és kikapcsolódással. További definíciója középpontjában a test-lélek-szellem helyreállítása áll, melyet hangok segítségével érünk el orvostudományi, pszichológiai, terápiás eljárás révén. Kollár (2007, 828. o.) tanulmányában, melyben feltárja a zeneterápia szerepét egy speciális helyzetben, a daganatos betegek kezelésében, idézi az Amerikai Zeneterápiás Egyesület 2005 - ben megfogalmazott definícióját, ami szerint, a "zeneterápia: zenei eszközök klinikai és tapasztalatokon alapuló alkalmazása terápiás keretek között, személyre szabott célok elérése érdekében". Konta (2002) a zeneterápiát olyan módszerként mutatja be, mint ami a zenét és annak elemeit hatékonyan tudja felhasználni a személyiségfejlesztés során.

 

   Tehát a zeneterápia módszeréhez különböző szakterületekből merít és a zenét eszközként használja a lélektani működések fejlesztésére (prevencióra), helyreállítására, személyiség támogatására, mely folyamathoz a keretet és feltételrendszert a terapeuta eredeti professziója határozza meg.

  

     A zeneterápia formáit Buzasi (2006) írása alapján ismertetjük. E szerint beszélhetünk egyéni és csoportos, aktív és receptív zeneterápiás formáról. Az aktív terápia módszerében egyszerű hangszereket használ, mint például xilofon, dobok, csörgők, melyekkel improvizációs tevékenységeket hajtunk végre a folyamat elején. Az érzelmi indukció után a felmerült élménytartalmak verbális feldolgozása következik. A receptív formában az élmény - indukáló hatást a zene hallgatása eredményezi. Mindkettőt lehet egyénileg és csoportos formában végezni. Közös céljuk az emocionálisan hangsúlyozott pszichikus élménytartalmak tudatba kerülése.

      A zeneterápiás eljárásban a terápiás ülés két részre osztható: egy nonverbális, élményindukálóra és egy verbális, elemzőre.

 

   Miután behatároltuk a zeneterápia tevékenységi kereteit, feltárjuk a háttértudást jelentő szakirodalomból azt, hogy a zene mely működési elemei jelennek meg a terápiás praxisban.

 

 A zenei élmény

 

 Gabrielsson (1995) szerint az intenzív zenei élmény: kognitív – emocionális és perceptuális folyamat, mely viselkedésbeli és pszichofiziológiai változásokban figyelhető meg. Fontos meghatározója lehet a helyzet és személyiség, amelynek aktuális mentális és fizikai állapota, társas kapcsolatai szerepet játszhatnak az élmény létrejöttében. Ezen kívül bemutatja Panzarella előzetes, 1980-ban végzett kutatását, melyben négy uralkodó élményhatást különít el a vizsgálati személyek zenei, képzőművészeti beszámolója alapján. Ezek a következők: megújító extázis, szenzo - motoros extázis, visszavonuló extázis és felolvadó - összeolvadó extázis. Stacho (2000) szerint valódi zenei élmény a zene implicit szerkezeti elemzése után jön létre. Viszont akkor keletkezik többnyire semleges érzelem, ha a folytatás váratlan. Mert, ha a hallgató nem ismeri az adott zenei stílust, akkor kevésbé pozitív emóciókat mozgósíthat benne a zene.

Vass József Pál (2005) pedig a zenei élmény lényegét a külső és belső világ érzelmi összecsengésében látja. Bemutatja a zenei élmény neurofiziológiai alapjait fejlődési pszichobiológia eredményeire támaszkodva. Minthogy a magzat az őt érő szenzoros ingerek 90 %-át akusztikai modalitáson keresztül dolgozza fel, feltételezi, hogy ez az agy legfontosabb erőforrása.

            Az élmény tulajdonságairól már Mátrai (1973) meghatározásaiban is olvashatunk. Legalapvetőbb tulajdonsága a közvetlensége; az én számára lelki reláció keletkezik szubjektum és objektum között; az élmény egyrészt spontán, azaz aktív funkció, másrészt passzív lelki állapot; benne valami részleges valami egésszel jut viszonyba; az élményben létrejövő relációk lelki minősége különféle lehet.

 

         Azt is mondhatjuk, hogy a zenei élmény szűk értelmezése, minden zenével kapcsolatos átélésünk, emocionális reakciónk; tág értelmezése pedig, zenével való katartikus találkozásunk, ami intenzív, mély érzelmeket vált ki. Mondhatjuk azt is, hogy az élmény az emberi pszichikum számára egységet, harmóniát teremt.

 

   

    A zenei megértés és jelentés

 

       Losonczy (1969) 5 megértési fokot különít el: az elemi megértési szintet,  következőként, amikor a dallam hosszabbodik, felépítése bonyolulttá válik, továbbá azt, mikor a hallgató még ragaszkodik a megértésnél a zenéhez kapcsolt szöveg és látvány meglétéhez, de már jelen van egy absztraktabb megértés, utána pedig, amikor a zene önmagában él, nem támogatja magyarázat és végül azt, amelyben csak a strukturális elemek megértése dominál. Laczó (2003) ismerteti Bense által meghatározott zenei megértési fokozatokat: a zene akusztikai felületének érzékelését – hangzó folyamat kisebb egységeinek követését – dallami és akkordikus jelenségek felismerését – zenei kódok (szimbólumok) megfejtését – befogadó zenéhez kapcsolódó asszociációinak értelmezését – végül a befogadó eszmei elvárásait.

Laczó (2006) bemutatja Csillagné Gál Judit 1974 – ben írt dolgozatát a zeneművekben való tájékozódás pszichológiai vizsgálatáról, melynek központi kérdése, hogy megközelíthető - e egy műalkotás jelentése. A szerző végkövetkeztetése az, hogy a műalkotás befogadása a pszichikum egészét mozgósítja. Mivel intellektuális és emocionális hatás egyszerre érvényesül, így vizsgálni is csak egyszerre lehet. Tehát mindkettő szükséges a jelentés megfejtéséhez. Stacho is (2005) ismerteti Jakko Erkilla, finn zeneterapeuta zeneértés elméletét, aki 4 forrást jelöl meg a zenei jelentés tárgykörében: a vitális effektusokat (velünk született jelentéseket), pszichodinamikus (egyedi képzettársításokon alapuló jelentést), kognitív (zene szerkezetének megfejtéséből következő jelentéseket), illetve a kulturális szintet.

A zenei mimezisről, kulturálisan kialakult jelentésekről és azok terjedéséről olvashatunk még Walker (2004) és Jan (2000) elemző tanulmányaiban is. A mimetikus paradigmát kulturális jelentések magyarázataként ismertetik és használják. Bemutatják, hogy a zenei mimek transzmissziója hogyan hozza létre a zenei stílusok fejlődését és megértését.

       Már Hartmann (1977) ír a zenei hangok alkotta háttér 3 rétegéről, amelyek a következők: a hallgató együtt rezgésének rétege, utána, mely a hallgatót a lelke mélyéig megragadja és végül a metafizikai réteg, ami például a vallásos zenékben is jelen van.

 

       Az élmény és megértés kapcsolatáról azt mondhatjuk el, hogy minél mélyebb zenei réteg tárul fel számunkra, annál inkább gazdagítja érzelemvilágunkat.

 

       A zenei ízlés

 

     Mérei (1995) (Piaget-ra alapozott) feltevése, hogy az ízlés lassan kialakuló és az élet minden szakaszában gyarapodó, mégis tartós, állandó műveletrendszer. Olyan műveletek egysége, amelyeknek végeredménye a tetszik – nem tetszik élménnyel kísért választás. Klaus-Ernst Behne (1994) szerint számos szerző a zenepreferencia alatt egy fejlődő, hosszú távú, relatíve stabil, tapasztalatok által szervezett értékítéletet ért. Míg a zenei ízlés általában a zeneművek iránti tetszést - nem tetszést jelenti, addig a zenei preferencia egy adott szituációhoz, például egy konkrét koncertlátogatáshoz kötődik. Elkülöníti a zenei ízlés és preferenciák befolyásoló tényezőit: kor, nem, szociális státusz, személyiség és a szituatív zenei preferenciák (aktuális hangulat szerepe). Ezenkívül meghatároz különböző dimenziókat, mint például hallgatói - typológia.

  

     A zenei improvizáció

 

     Gonda (1967) szerint az improvizáció rögtönzés, egy zenei anyag ad hoc megteremtésének egy bizonyos formája. Buzasi (2007) a hangok kreatív felhasználásával történő nonverbális interakcióként ismerteti azt.

     Csíkvári (1962) megfogalmazásában az improvizáció–rögtönzés, valamely adott zenei témának minden előkészület nélküli, az előadással egyidejű feldolgozása.

     Tehát az improvizáció, az aktív zeneterápia praxisában, egyszerű hangszereken (pillanatnyi és egyszeri alkalommal) megjelenített zenei anyagot jelent, ami megtestesíti a páciens – terapeuta nonverbális, zenei– kommunikációját.

 

       A képességek lehetséges mérőeszközei

 

             Dombi Józsefné (1992) tanulmányában leírja a zenei képességvizsgáló tesztek lényeges feladatait. Ebből a zeneterapeuta számára a következők lehetnek a fontosak. Dombi Józsefné (1992) csoportosításából kiemelve:

 

Gordon- féle zenei adottság profil teszt, Gordon, E.(1965).

 

10 – 18 évesek számára készült. Külön normákat ad meg zenét nem tanulók, illetve zenét tanulók számára. A teszt felépítése: 3 részből áll.  Hangelképzelést, ritmust és zenei érzékenységet vizsgál.

1.    hangelképzelés: két részből áll: melódia és harmónia részből.

A melódia rész 20-20 példapárt tartalmaz. A vizsgálati személynek meg kell mondania, hogy a melódia vagy a variáció tetszett-e jobban.

A harmóniarész 40 kétszólamú, hegedűn és csellón játszott példából áll. A dallam azonos marad, de a kíséretben változások vannak. A vizsgált személy azt jelzi, hogy a második szólam az ismétlés során azonos maradt-e.

2.    ritmuselképzelés: két részből áll: tempó és metrumérzékelés.

A tempóérzékelés. A vizsgált személy 20- 20 rövid motívumot hal. Meg kell mondania, hogy másodszor gyorsabban, lassabban vagy ugyanolyan tempóban hallotta a motívumot.

A metrumérzékelés. Ebben a részben is 20-20 példát hall a vizsgálati személy. Kis ritmusváltoztatásokkal ütemmutató változást idéznek elő. A személynek meg kell mondania, hogy a második lejátszás azonos volt – e az elsővel, vagy sem.

3.    zenei érzékenység. Három részes és mindegyik rész 30 példapárt tartalmaz.

- Meg kell jelölni, hogy a hallott zenei részletnek először vagy másodszor tetszett-e a frazírozása.

- A vizsgálati személy különböző tempóban hallja a zenei részletet. Nyilatkoznia kell, hogy melyik tetszett jobban.

A Gordon teszt csoportot vizsgál és 50 percig tart. Magnóra vették fel és vonós hangszereket használ a feladathoz. Szerinte a zenei képességeknek három nagy alkotóeleme van: hangelképzelés, ritmuselképzelés és zenei érzékenység. Kronbach alfa: 0, 97. Gordon döntően esztétikai ítéletet kér. A válaszok zeneszociológiailag is jelentősek.

 

Hevner-féle zenei ízlés teszt, Hevner, K.(1934).

 

11 éves gyerekek körében alkalmazható. A teszt felépítése: klasszikus és romantikus zongoradarabok rövid részleteit és azok ritmikai, dallami és harmóniai megváltozott formáit tartalmazza. A vizsgálat személyeknek meg kell mondania, hogy melyik részlet tetszett jobban, illetve melyik részlet a helyes. A teszt újabb változatát Long vonósnégyes, fafúvós, orgona és zongoradarabok barokk és XX. sz. – i példáival alkalmazta. A teszt kronbach alfája 0, 444.

 

Kyme–féle esztétikai ítélet teszt, Kyme, G.(1954).

 

A teszt 9 részből áll. Esztétikai ítélet mellett ismeretanyagot is ellenőrzi. Amatőr és profi felvételeket kell összehasonlítani: intonáció, hangminőség, előadás, tempó, ritmus és dinamika szempontjából.

- két énekes és hangszeres kamarazene összehasonlítása (melyik tetszik jobban).

- iskolai és szimfónikus zenekarok összehasonlítása hangintenzitás, ritmikai pontosság tekintetében.

- egymás után kétszer játszott zongoradarab részleteinek apró ritmikai és harmóniai eltéréseinek megállapítása.

- egy népdal különböző harmonizálásának összehasonlítása.

- tíz pár különböző hangnemű kadencia összehasonlítása.

- egy népdal különböző változatainak összehasonlítása.

- tíz zenei példa karakterének megállapítása.

  

Schoen –féle zenei ízlés és megértés teszt, Schoen, M (1925).

 

A teszt különböző kulcsokban leírt zenei példákat tartalmaz. A vizsgálati személyeknek a legjobb befejezést kell megtalálniuk a megadott kritériumok alapján. A tulajdonképpeni feladat improvizáció.

 

        Láthatjuk, hogy a fentebb említett tesztek mérési pontosságának átgondolt, megokolt, revidiált bemutatása és újabb standardizálása szükséges és még várat magára.

            

            Következőkben ismertetjük Losonczy (1969) egyéni kérdőívének, zenei felvételi lapjának kérdéscsoportjait, melyet egy zeneterapeuta érvényesen használhat páciense zenéhez fűző viszonyának feltérképezésekor.

 

1. zenehallgatásra vonatkozó bevezető kérdések.

2. zene szükségességének intenzitására vonatkozó kérdések.

3. környező hangzásvilág észlelésére vonatkozó kérdések.

4. zenei élményre vonatkozó szabad kérdések.

5. zenei aktivitásra vonatkozó kérdések.

6. zenei kísérlet előkészítésére vonatkozó kérdések.

 

     A zeneterápiában használható értékelési szempontrendszert Buzasi (2006) ismerteti. A aktív terápiában egyszerű hangszereken (pl.: csörgők, dobok, sípok) zajló zenei improvizációs folyamat értékeléséhez szükség van arra, hogy a megfigyelés tartalma alapot nyújtson a zenei aktivitás elemzéséhez. Ezért szükséges egy „katalógust” összeállítani, mely segít analizálni a hangszeres improvizációban felmerült szimbólumokat.

 

Megfigyelési szempontrendszer.

 

1.                                  Általános benyomás az egészében elhangzottakról, a körülmények figyelembevételével.

2.                                  Szélsőséges, polarizáló, ellentétes hangzások kigyűjtése.

3.                                  Hasonlóságok, imitációk, metaforák, képek szimbólumok kigyűjtése.

4.                                  Minőségbeli ugrások, spontán változások, dimenzióváltás, hangulatváltozás, az improvizáció „történetének” felborulása.

5.                                  Processzusok, fejlemények, kialakulások, a „témák” intenzitása.

6.                                  Szerkezeti vázak struktúrák, állomások, találkozási pontok és helyzetek kigyűjtése. Improvizáció organizációja vagy rendszerének megítélése.

7.                                  Improvizáció dinamikája. (vezető – vezetett, aktív – passzív).

 

       A kigyűjtési munka a hangszeres improvizációról készült hang – videó felvétel alapján történik. Miután a rögzített hanganyagról elkészül a megfigyelt tartalmak összegzése, a fentebbi szempontrendszer alapján felállítható egy mérési skála, mellyel mérhetjük és értékelhetjük az improvizációt

 

         Végül pedig azt tekintjük át, ebből mi használható és miért a zeneterápia számára.

 

         Egy zeneterapeuta számára háttér információval szolgálhat a zenei ízlés, beleélés, élmény, megértés és improvizáció vizsgálata. Éppen ezért elmondhatjuk, hogy a zenei előfeltételek feltérképezése után jelölhető ki a terápiában használt zene és módszer (Stacho 2005).

Ezek az ismeretek a terapeuta háttértudásában vannak jelen. Segítenek behatárolni a megfelelő zenei stílust, meghatározni a módszert és ráérezni a páciens manifeszt problémájára.

 

                  Összefoglalás

 

           Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a készség és képesség sokat vitatott kategóriája a pedagógiai és zenepedagógiai irodalomnak. Az értelmezések sokrétűsége és diffuz jellege miatt kapcsolatukat illetően azt állapíthatjuk meg, hogy a készség önálló szerkezeti egysége a képességnek. A zeneterápiában használt zenei képességeket pedig nem közelíthetjük meg a zeneórákon közismerten használt zenei képességek oldaláról, hiszen a zeneterápia elsősorban lélektani folyamatok indukálására, revidiálására és transzfomálására törekszik. Ezért a zeneterápiában való részvétel nem kötődik zenei ismeretekhez, hangszertudáshoz és zenepedagógiai szempontból hangsúlyos zenei képességekhez.

A definíciók vizsgálata során arra derül fény, hogy a zeneterápia elméletét és gyakorlatát mindig az adott tevékenységterület és a terapeuta eredeti professziója határozza meg. Ebben a folyamatban a zene eszköz az élmények felszínre hozására és nonverbális feldolgozására, amit egy verbális elemzés követ. A háttértudást jelentő irodalom feltárása nyomán a zenei élményt, megértést, ízlést, improvizációt jelölhetjük meg aktív képességekként a zeneterápiás folyamatban. A mérésükre, értékelésükre vonatkozó tesztek, melyek rendelkezésünkre állnak, revidiált bemutatást és újbóli standardizálást tesznek szükségessé. Mivel a zeneterápia zenei improvizációval, ízlés, élmény és megértés képességeivel dolgozik, a terapeutának szükséges a zenei előfeltételeket behatárolni, melynek függvényében kijelölheti a használt zenei stílus és felépítheti a módszert.

 

 

Irodalomjegyzék

 

Behne, Klaus-Ernst (1994): Zenei preferenciák és zenei ízlés. In: Musikpsychologie, Hrsg von Bruhn, Oerter, Rösing, Rowohlts Enzyklopädie, 339-350

 

Buzasi, N.(2003): Írások a zeneterápiáról. Jegyzetek, előadások. Kézirat. PTE-Művészeti Kar, Pécs.

 

Buzasi, N. (2006): Gondolatok a metodikáról. I- II. 2010. 03. 31-i megtekintés, PTE-Művészeti Kar Web site, http:// www.art.pte.hu/menu/105/88

 

Buzasi, N.(2007): A zeneterápia alapjai. 2010. 03. 31-i megtekintés, PTE- Művészeti Kar Web site, http:// www.art.pte.hu/menu/105/88

 

Csíkvári (1962): Zenei kistükör. Zeneműkiadó, Budapest.

 

Dombi Józsefné (1992): Zenei képességeket vizsgáló standard tesztek bemutatása, összehasonlítása és hazai alkalmazásának tapasztalatai. In: Czeizel, E. és Batta, A.(szerk.): A zenei tehetség gyökerei. Mahler Marcell Alapítvány - Arktisz Kiadó, Budapest. 207-247.

 

Erős Istvánné (1992): A zenei alapképességek vizsgálata. In: Czeizel, E. és Batta, A.(szerk.): A zenei tehetség gyökerei. Mahler Marcell Alapítvány - Arktisz Kiadó, Budapest.

 

Gabrielsson, A. (1995):Zenei élmény a zenelélektanban. 2010. 03. 31-i megtekintés, PTE-Művészeti Kar Web site, http:// www.art.pte.hu/menu/105/88

 

Gonda János (1965): Jazz. Zeneműkiadó, Budapest.

 

Gordon, E.(1965): Musical Aptitude Profil. Houghton Mifflin Company, Boston.

 

Hartmann, E.(1977): Elő és háttér a nem ábrázoló művészetekben. In: Hartmann, E.: Esztétika. Magyar Helikon, Budapest. 187-190.

 

Hevner, K.(1934): Oregon Music Discrimination Test. University of Oregon Publication, Oregon.

 

Jan, S.(2000): Replicating sonorities: Towards a memetics of music. Journal of Memetics, 4. 1.sz.1-26.

 

Kollár János (2007): Zeneterápia a daganatos betegek kezelésében. LAM, 17.11.sz.828-832.

 

Konta Ildikó - Zsolnai Anikó (2002): A szociális készségek játékos fejlesztése az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 

Kyme, G.(1954): Test asthetischer Urteile. University of California, California.

 

Laczó Zoltán (2003): A zenei megértés, ismeret, tudás esztétikai, pszichológiai és pedagógiai kérdései. Előadás: Zenei Szimpózium. III. Országos Neveléstudományi Konferencia. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2003. október 11.

 

Laczó Zoltán (2006): Laczó Zoltán ismertetője, Csillagné Gál Judit: "A zeneművekben való tájékozódás pszichológiai vizsgálata" című kandidátusi értekezéséről. 2010.03. 31-i megtekintés, PTE-Művészeti Kar Web site, http:// www.art.pte.hu/menu/105/88

 

Losonczy Ágnes (1969): A zene életének szociológiája. Zeneműkiadó, Budapest.

 

Mátrai László (1973): Az élmény. In: Mátrai László.: Élmény és a mű. Gondolat, Budapest. 21-27.

 

Mérei Ferenc (1995): Az ízlésélmény elemzése. In: Farkas, A., Gyebnár, V. (szerk.): Vizuális művészetek pszichológiája 1. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

 

Schoen, M(1925): Test of Musical Feeling and Musical Understanding. I. Com. Psych.V.

 

Stachó László (2000): Adrian Pilkington, Poetic effects. A relevant theory perspektive. Magyar Nyelv. 98. 1.sz. 88-91.

 

Stachó László (2005): Hányféle képpen értjük és szeretjük a zenét? In: Lindenbergerné, K. E.(szerk.): Zeneterápia. Szöveggyűjtemény. Válogatott írások a művészetterápia köréből, a tudomány és a média világából. Kulcs a Muzsikához Kiadó, Pécs. 235-250.

 

Walker, R.(2004): Cultural memes, innate proclivitaes and musical behaviour: A case study of the western traditions. Pszichology of Music, 32. 2.sz.153-190.

 

Vass József Pál (2005): Feltevések a muzikalitásunk eredetéről. In: Vas József Pál: Egy elmeorvos tévelygései. Gondolatok a pszichoterápiáról. Pro Die Kiadó, Budapest. 428-451.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Zongoratanár, mentálhigiénés szakember és művészetterapeuta. Munkahely: SZTE-JGYPK Gyakorló Általános Iskola. Tanulmányok: SZTE-BTK Neveléstudományi Doktori Iskola