SPIEGEL MARIANNA*

 

CSICSERGŐ

(ZENEI TANKÖNYVCSALÁD)

 

Olvasó és foglalkoztató óvodásoknak és az előképző osztályok számára

 

 

Nagyszerű ajándékot kaptak az alsó fokú zenetanárok Horváth Istvánné Smid Annától, a salgótarjáni Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szolfézs tanszakvezetőjétől a „Csicsegő” c. tankönyvcsaláddal, amelynek három kötete a ROMI SULI illetve az EDITIO MUSICA BUDAPEST kiadásában 2008-ban és 2009-ben jelent meg. Az első tankönyv az óvodába járó gyerekeknek, a második és harmadik az előképzősök számára készült.

 

A tanárnő több évtizedes óriási tanítási tapasztalata mutatkozik meg ebben a munkában. A megjelenés óta eltelt évek bizonyították, hogy ezek a hiánypótló, módszertanilag nagyszerűen felépített, és a gyerekek életkorához tökéletesen alkalmazkodó tankönyvek kiállták a gyakorlat próbáját. Sok tanár felhasználja őket a kezdő hangszeresek oktatásában is. A tanárnő óráit, amelyben bemutatja a Csicsergő tankönyvek sokoldalú felhasználási lehetőségeit, az ország több zeneiskolájából szívesen látogatják a kollégák.

 

Az óvodások számára írt könyv egyik részében mondókákat és verseket, a másikban (a könyvet megfordítva) dalokat találunk.  A szerző így ajánlja a könyvet: A Csicsergő zenei tankönyvcsaládnak ez a tagja az iskolába készülődő óvodás gyermek zenei készségének játékos, komplex fejlesztésében, a zenei írás-olvasás és a hangszeres játék előkészítésében szeretne segíteni. Az óvodai és zeneóvodás foglalkozások játékos kiegészítőjeként is alkalmazható, de a szülő is mondókázhat, dalolhat a könyvből gyermekével”(Útmutató-Ajánlás 3.old.) Ezt a kötetet logopédiai foglalkozásokon is eredményesen használják.

 

A tankönyvek „főszereplője” Csicseri, a kis ujjbáb figura, mely segíti a gyerekek mozgáskoordinációját, fejleszti a ritmusérzéküket, „röptetésével” megérezteti a dallamhangok egymáshoz való viszonyát. (A mellékelt szabásminta alapján könnyen elkészíthető.) A Csicserivel végzett játékos mozdulatok (kar, csukló, ujjtorna) segítik az írást és a hangszerjátékot is.

 

A könyv levegősen szerkesztett, könnyen áttekinthető. Az illusztrációk színesek, kedvesek, jól követik a pedagógiai szándékot. A szerző mindenre kiterjedő gondosságát jellemzi, hogy helye van a gyerekek óvodás jelének (így könnyebben megtalálják a saját könyvüket), az oldalszámok mellett pedig láthatók az adott oldalon lévő dalok szimbólumai is a számokat még nem ismerő gyerekeknek számára. A könyv dalokon, mondókákon és az azokhoz kapcsolódó játékokon keresztül mutatja be az elemi ritmusokat (a negyedet, a páros nyolcadokat, negyed szünetet) és a dó hexachord hangjait. A dalok dallamvonalának rajza, a hangok xilofonon, később a zongorabillentyűkön történő megjelenítése segíti a gyerekeket a hangmagassági viszonyokban való tájékozódásban.

 

Minden szolmizációs jelhez egy-egy szín is társul, újabb kapaszkodót adnak a hangok felidézéséhez. Először csak két vonalat, majd hármat és négyet használ a hangok elhelyezéséhez. A kottaolvasást kezdetben segítik a sor elején látható, a dalokban előforduló hangok színes kottafejei.  A s-m hangpárt és a dal kottaképén keresztül a két hang vonalközben való elhelyezkedését a könyv írója így mutatja be:

             

 

 

Rengeteg nagyszerű ötletet kapnak a tanárok ahhoz, hogy színes, játékos órákat tarthassanak. Horváthné Smid Anna mind a mondókákat, verseket, mind pedig a dalanyagot nagy igényességgel válogatta.

 

A mondókák követik az évszakokat. A tanévkezdésnek megfelelően őszi majd téli, tavaszi és nyári mondókákat, versikéket tartalmaz a könyvnek ez a része.

 Nemcsak a dalokon, hanem ezeken keresztül is megérezteti a gyerekekkel az egyenletes lüktetést, és a szavak ritmusán keresztül tudatosítja a negyed és a páros nyolcad ritmusértékeket. Így kapcsolódik össze tananyag szempontjából is a könyv két része.

 

 

A könyvhöz útmutató és tantervjavaslat áll a kollégák rendelkezésére, amely szabadon letölthető a www.kotta.info/media/14/14689/Utmutato.pdf  oldalról.

 

Az előképző osztályoknak szánt tankönyvek olvasókönyvek és foglalkoztatók is egyben, amelyekhez munkafüzetek is társulnak. Ahogyan a tankönyvek szerzője az Útmutatóban írja: „A könyvcsalád a hangszertanulást előkészítő években kíván segíteni a gyerekek zenei írás-olvasási készségének játékos, komplex megalapozásában. Ugyanakkor kapcsolódni kíván a hangszeres előkészítő – évfolyamok követelményeihez, játékos, kreatív kiadványaihoz. Ez az újabb igény késztetett arra, hogy minél korábban, minél játékosabban, a korosztálynak megfelelő szemléltetéssel történjen a készségfejlesztés és a tudatosítás. A gyerek ne a hangszeres órán halljon először a zenei jelenségről, ne a hangszeres kottában lássa először, illetve a kottakép olvasása közben már legyen zenei képzete”.

 

A tanárnő nem hagyatkozott a mindenki által ismert és unalomig énekelt gyerekdal- repertoárra, sokféle gyűjteményből gondosan felépített metodika alapján válogatott. „Az önfeledt dalos játék komplex módon fejleszti a gyermek ritmus-, hallás-, forma-, térérzékét, mozgáskoordinációját, memóriáját, gazdagítja érzelemvilágát.

Ezért legfontosabb feladatunk az óvodás daljáték kincs megőrzése, és tovább gazdagítása. A gyerek veleszületett mozgásigényét, improvizáló készségét, a játszva tanulás örömét kihasználva alapozhatjuk képességeinek fejlesztését. A gyerek veleszületett mozgásigényét, improvizáló készségét, a játszva tanulás örömét kihasználva alapozhatjuk képességeinek fejlesztését.”

 

(A dalokhoz, mondókákhoz kapcsolódó játékok leírását a kötetekhez kapcsolódó, rendkívül hasznos Útmutatóban találjuk meg. http://www.romisuli.hu/modszertan/ Ugyancsak innen tantervi javaslat is letölthető.

 

Az első előképzős osztály számára szerkesztett kötet az elemi ritmusokat, a triolát és a szinkópát, a két-, három- és négynegyedes ütemmutatót tanítja. Két példa  a könyvből: 

 

A ritmikai alapelemek összefoglalása:

 

A triola bemutatása:

 

 

 

     

 

 

A dallamhangok közül a szolmizációs törzshangokat ismerteti és gyakoroltatja.

Például a s-m-d hangokat a következőképpen:

 

 

 A hangok tudatosítását játékos feladatok segítik, pl. a gyerekeknek a dalokat szimbolizáló rajzokat össze kell kötniük azok kezdetének kottaképével. (lásd: 31. old.) A második tankönyv ezeken túl foglalkozik az éles és nyújtott ritmusokkal, a tizenhatodokkal, az ábécés hangok elhelyezkedésével violin-, és basszuskulcsokban, valamint a módosítójelekkel és előjegyzéssel

 

 

 

 

Bemutatja a pentaton és pentachord hangsorokat, a hangközök közül a prímet, oktávot, kvintet és szekundot, a dúr és moll hármashangzatokat. Találkozunk még ritmikai és dallami többszólamúsággal is. Ezekben a tankönyvekben már csak ötvonalas rendszer található. A kottaolvasáshoz segítségül szolgálnak a sor elején kezdetben az összes, a dallamban szereplő hangot később már csak az alaphangot megjelenítő színes kottafejek.


A második tankönyvben sok olvasófeladattal találkozunk többnyire Kodály: 333 olvasógyakorlat c. tankönyvéből.

 

Horváth Istvánné Smid Anna 34 különböző kiadványból válogatta össze azt a sok, többnyire kevésbé ismert mondókát, dalt, amelyeken keresztül a kollégák a hangszertanuláshoz nélkülözhetetlen készségeket növendékeikben a leghatékonyabban fejleszthetik, a tudásanyagot legszórakoztatóbban, legjátékosabb formában taníthatják. Az útmutatókban megtalálható ezek forrásai.

 

Jó szívvel ajánlom mindhárom könyvet (zene)óvodában és zeneiskolai előképzőben tanító kollégáimnak.

 

 

 

 

 

 

 * A szerző győri Liszt Ferenc Zeneiskola zongora-tanára.