Az Orff-Schulwerk szellemiségét ápoló intézmények

 

 

Carl Orff Alapítvány

 

A Carl Orff Alapítványról még a zeneszerző rendelkezett végrendeletében. Az alapítvány létrehozására 1984. március 14-én került sor, amiben Carl Orff özvegyének, Liselotte Orffnak volt meghatározó szerepe. Liselotte Orff a ráháruló feladatokat férje iránti tiszteletből 24 éven keresztül fáradhatatlanul végezte. Személyéhez elsősorban Orff zenedrámához és zenepedagógiához kapcsolódó munkásságának terjesztése kötődik. Az özvegy 2008-tól kezdve az alapítvány tiszteletbeli elnökeként tevékenykedik. Az alapítvány vezetését 2008-ban Orff egyik volt tanítványa Wilfried Hiller vette át. Wilfried Hiller zeneszerzői tevékenysége mellett a Bajor Művészeti Akadémia[1]tagjaként és a Bajor Zenei Tanács[2]elnökeként vált ismertté. 

Az alapítvány napjainkban közhasznú formában működik és székhelye Dießen am Ammersee városában található, ahol Carl Orff 1955-től egészen haláláig lakott. A lakóházhoz tartozik egy kisebb ház is, ami magában foglalja a szerző eredeti berendezésével együtt fennmaradt dolgozószobáját is. (képmelléklet 33-34. ábra, 125. oldal) Az alapítvány legfőbb feladata Carl Orff művészeti és zenepedagógiai örökségének a megőrzése és széles körben való terjesztése. Az ehhez a munkához kapcsolódó szerteágazó tevékenységi körbe sok minden beletartozik. Az alapítvány a művészeti hagyaték jó állapotának és fennmaradásának biztosítása mellett nagy gondot fordít a zeneszerző személyéhez köthető tudományos kutatómunka támogatására is. Természetesen ez magában foglalja a nyilvánosság figyelmének Orff személye iránti felkeltését és munkásságának széleskörű terjesztését világszerte. A Carl Orff Alapítvány számos más társintézménnyel is szoros kapcsolatban áll. A zenepedagógiához, illetve az életműhöz kötődő munka partnerei között a Münchenben található Orff Központot és a Bajor Állami Könyvtárat kell kiemelnünk. Természetesen az alapítványnak munkájából adódóan nagyon szoros kapcsolata van a Salzburgban működő Orff Intézettel, ami a Mozarteum keretén belül működik.

 

Carl Orff Múzeum

 

Orff gyerekként számos nyarat nagyszüleinél töltött Unteralting am Ammersse városkában, majd hosszabb idő elteltével 1955-ben ismét visszatért Münchenből a gyermekkorát oly nagymértékben befolyásoló vidékre. Orff sógora még 1930-ban átépített és modernizált egy házat Dießen-Sankt Georgenben. Ez a ház volt a zeneszerző visszatérésének célja és haláláig lakhelye is maradt. A Carl Orff Múzeum megnyitására 1991-ben a zeneszerző születésének 96. évfordulóján került sor. A múzeum Carl Orff életét és munkásságát mutatja be képek, kották, írások és különböző személyes használati tárgyak segítségével. Az egyedülálló gyűjtemény lehetőséget biztosít az Orff hangszerpark megtekintésére és a látogatóknak alkalma nyílik a különféle hangszerek kipróbálására is.

 

Orff-központ, München

 

Az intézmény megnyitására 8 évvel a zeneszerző halála után 1990. július 10-én került sor. A zeneszerző özvegyének, Liselotte Orffnak a kezdeményezésére 1986 áprilisában megállapodás született a Bajor Minisztertanáccsal, aminek eredményeként megteremtődött az anyagi alap egy részben állami finanszírozású intézmény felállítására. A Bajor Szabad Állammal kötött megállapodás értelmében a Carl Orff Alapítvány 1988. június 3-án átadta az Orff hagyatékban található kéziratokat és kottákat a Bajor Állami Könyvtár részére „tartós megőrzés” formájában elsősorban restaurálás és katalogizálás céljára. A megállapodás részeként 1988 és 1989 között kijelölésre és tatarozásra került az Orff Központ müncheni székhelyének szánt épület,[3]aminek eredményeként 1990-ben az intézet megkezdhette működését véglegesnek tekinthető székhelyén. (képmelléklet 35. ábra, 126. oldal) Ezzel megkezdődött Hans Jörg Jans vezetése alatt az intézet kiépítésére és megszilárdítására irányuló időszak, ami egészen 2002-ig tartott. Az intézetet 2002 óta Dr. Thomas Rösch zenetudós vezeti.

A központ céljai közé napjainkban az Orff örökség megőrzése és a hagyatékkel kapcsolatos kutatás tartozik. Az Orff Központ tevékenysége igen sokrétű. Orff hagyatékának gondozása mellett nagy hangsúlyt fektetnek az Orff személyéhez kapcsolódó gyűjtemény archiválására és restaurálására. Emellett a témához kapcsolódó publikációban is részt vesznek és koncertek, előadások, szimpóziumok, illetve kiállítások szervezésével igyekeznek elősegíteni Orff zenei örökségének továbbélését a mai zenei életben. Az Orff Központ tevékenysége szorosan összekapcsolódik a Bajor Állami Könyvtár, és az Orff Alapítvány munkájával is. Köszönhetően az Orff Alapítvány anyagi támogatásának, a központ rendszeresen meghirdetett ösztöndíjakkal is igyekszik elősegíteni a tudományos kutatást.

 

Orff Intézet     

 

Az Orff Intézet Salzburgban a Mozarteum egyik fakultásaként működik. (képmelléklet 36. ábra, 126. oldal) Az 1961-ben alapított intézetben képzik az Orff-iskola szellemiségében tanító tanárgenerációk jövőbeni nemzedékeit. A napjainkban folyó munka már sok mindenben különbözik a Günther-iskola mindennapjaitól. A munka 4 éves kortól kezdve egészen felnőttkorig 25 különböző munkacsoportban zajlik. Az oktatás nyelve a német, így aki rendelkezik megfelelő német nyelvtudással, az jelentkezhet az intézménybe. Ennek megfelelően az intézmény számos külföldi hallgató számára biztosít képzési lehetőséget, akik a világ minden részéről jönnek abból a célból, hogy az Orff zenepedagógiával megismerkedhessenek. Az Orff Intézetbe tizennyolc éves kortól lehet felvételt nyerni, első tanulmány esetében négy, posztgraduális képzésben pedig két évre. A pedagógiai munka során a hallgatók részben sérült gyerekekkel foglalkoznak, részben általános iskolákban egészséges gyerekek oktatásában vesznek részt.  

Az Orff Intézetben tanulni vágyó és zeneterapeuta végzettséget megszerezni kívánó hallgatók alapos zenei előképzettséggel kell, hogy rendelkezzenek ahhoz, hogy felvételt nyerhessenek az intézetbe. Orff hitvallásának megfelelően a zene, a tánc, a beszéd és a mozgás egy szerves egységet alkot. Ennek megfelelően a felvételizőknek 9–10 fős csoportokban közel egy órás improvizációs mozgásgyakorlatokat kell végezniük.  A felvételi során a zenét az intézet egyik tanára szolgáltatja eredeti Orff hangszereken való játékkal. A közös improvizációs mozgásgyakorlatokat, egyéni 3-5 perces mozgásetűdök követik. A szóló hangszervizsga különlegessége, hogy az egyik feladat egy olyan rögtönzésből áll, melynek témáját a felvételi bizottság adja. A témák nagyon változatosak lehetnek; hirtelen fényesség a sötétben vagy például esti neszek. A csoportokban zajló hangszeres improvizáció-vizsga jellemzője a gyermekdalokhoz kötődő néhány hangból álló ostinato rögtönzése. Emellett a hallgatóknak változatos formában hol ütőkíséretet kell kitalálni, vezényelni, hol éppen szólót kell játszani. 

Az oktatás egyik sajátossága a heti 2-3 alkalommal folyó „Lebenshilfe" nevet viselő úgynevezett életsegítő órák. Ezen órákhoz kapcsolódóan értelmi fogyatékos, vagy súlyosan mozgáskorlátozott betegeket hoznak az iskola közelében található intézetekből. Az „életsegítő” órák keretében a főiskolások lehetőséget kapnak, hogy megtanulják a velük való zenés foglalkozást. Az intézet felszereltsége optimális, de így is sok időt igényel az órákra való felkészülés, a terem átrendezése, hangszerek átalakítása olyanra, ami a fogyatékos ember számára is kedvező feltételeket biztosít. Ezek a tényezők nagyon lényeges dolgok fogyatékos embertársaink szempontjából, akiknek az életminősége éppen az ilyen odafigyelő apróságokon múlik.

Az Orff Intézet technikai felszereltsége németországi viszonylatban is kiemelkedő. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy az intézet egy külön erre a célra kialakított műhellyel rendelkezik, ahol tanári irányítással a tanítványok a legkülönbözőbb hangot adó zeneszerszámokat állítanak elő. A hangszerek alapanyagául egyszerű természetes anyagokat használnak; fenyőléc, mogyoró és fűzfavessző, madzag, papír, üveg, de a háztartási hulladék is felhasználásra kerül. Orff hitvallása alapján a pedagógiai munka során nagy szerepet kap a színház is. Ennek megfelelően a zeneterápiás foglalkozások során a színjátszás és a zenélés összekapcsolásra kerül. Az alapfokú zenés színházban, a 7–12 éves gyerekek egy évig dolgoznak együtt egy csoportban. Ez a korosztály életkori sajátosságokból kifolyólag különösen igényli a csoporthoz való tartozást. Ebben a csoportban senki sincs egyedül, hiszen együtt dolgoznak, gondolkodnak és zenélnek. A közös munka során a csoport általában egy kiválasztott témával foglalkozik hosszabb ideig. A gyerekeknek a történeten közösen dolgozva, alkalma nyílik megismerni egymást. A munka során sokféle variációt kipróbálnak, improvizálnak, tánckoreográfiákat készítenek, közösen tervezik meg a ruhákat, a díszleteket, összeválogatják a kellékeket, fényhatásokat próbálnak ki. A folyamat végén aztán előadják az elkészült darabot.

A főleg Németországban működő, Orff szellemiségét ápoló intézmények mellett mindenképpen érdemes megemlíteni a napjainkban is működő több mint negyven Orff Társaságot, amelyek a világ mind az öt kontinensén megtalálhatóak. Ezen társaságok nagy része olyan lelkes pedagógusoknak és zenei szakembereknek köszönhetik a létüket, akik megismerve az Orff nevéhez fűződő nevelési elveket és koncepciót, azt saját környezetükben is szándékukban állt meghonosítani. Az intézmények tevékenységi körébe tartozik különböző pedagógiai továbbképzések és tanfolyamok szervezése, melyek keretében a résztvevőknek alkalma nyílik az Orff-iskola megismerésére, és gyakorlati segítséget kapnak azok meghonosítására a helyi oktatásban. Az alábbi intézmények ma is Orff elveinek ápolásán fáradoznak kapcsolatban állva a müncheni Orff Központtal vagy a Salzburgban megtalálható Orff Intézettel.

 

·       Gesellschaft „Förderer des Orff-Schulwerks“ — Ausztria

·       Ceska Orffova spolecnost — Csehország

·       Slowakische Orff-Schulwerk Gesellschaft (Slovenská Orffova spolocnost)—Szlovákia

·       Croatian Carl Orff Association, Hrvatska udruga Carla Orffa-HUCO — Horvátország

·       Orff Society — Nagy Britannia

·       OSI Orff-Schulwerk Italiano — Olaszország

·       Association Carl Orff France — Franciaország

·       Stichting Orff Werkgroep Nederland — Hollandia

·       Polskie Towarzystwo Carla Orffa — Lengyelország

·       Hellenic Orff-Schulwerk Association (HOSA) — Görögország

·       Orff-Schulwerk Gesellschaft Russland — Oroszország

·       Taiwan R.O.C. / Chinese Orff-Schulwerk Association — Taiwan

·       American Orff-Schulwerk Association (AOSA) — USA

·       JaSeSoiry, Orff-Schulwerk Association of Finland — Finnország

·       Orff-Schulwerk Society of South Africa — Dél-Afrika

·       Music for Children Carl Orff Canada (Musique pour Enfants) — Kanada

·       Orff Association of the Chinese Musicians Association — Kína

 

 

 [1] Bayerische Akademie der Schönen Künste

[2] Bayerische Musikrat

[3] A Kaulbachstraße 16 alatt megtalálható épület összesen 10 dolgozószobából, könyvtárból és egy rendezvényteremből áll, ideális körülményeket biztosítva a kutatómunkához és különféle rendezvények megtartásához. Az 1931-ben épült ház 1936 és 1944 között a Günther iskolának adott otthont, amit Carl Orff és Dorothee Günther közösen alapítottak. Az épületet 1944-ben bombatalálat érte, aminek következtében teljesen elpusztult.  A területet 1951-ben Hermann Fink gyáros vette meg és a korábbi épület mintájára új házat építetett. A házat 1965-ben a Bajor Szabad Állam tulajdonába került, majd a Filmművészeti Főiskola működött benne egészen 1988-ig.