Dr. Ordasi Péter DLA*

 

A tengely-rendszerű funkciós gondolkodás példái Kodály Zoltán műveiben

 

„Tudjuk jól: az ismétlés a tudás anyucikája” – kezdte a zenei organikáról tartott előadását Bárdos Lajos 1978. április 30-án a kecskeméti Kodály Intézet nagytermében. Aki oly szerencsés, hogy találkozhatott vele, bizonyíthatja, hogy ő képes volt a legkomolyabb tárgyat is mindenkit derűre hangoló humorral előadni. Így került sor sok más felvetése között a domináns-tonika kapcsolatot firtató kérdésére is:

„Mellesleg, ha meg tudná indokolni valaki, miért érzi az európai fül évszázadok óta a legmegnyugtatóbb befejezésnek az V fok – I fok, domináns – tonika fordulatot, legyen szíves, írja meg nekem egy levelezőlapon!”[1]

A horgas kérdés belém csimpaszkodott, és nem sokkal később levelet írtam Bárdos Tanár Úrnak megfigyelésemről, mely szerint a domináns és tonika szorosabb összetartozásának az lehet az oka, hogy egy adott hang első 16 felhangja közt megtaláljuk az I. és az V. fokú hármashangzat hangjait, de teljesen hiányzik a felhangok sorából az alaphang tiszta kvartja és nagy szextje, azaz a szubdomináns két fontos alkotóeleme. Vagyis a domináns és tonika legszorosabb összetartozását nemcsak a vezetőhang – alaphang melodikus vonzása, hanem a két hármashangzat azonos felhangsorból való származása is indokolja.

Válaszát idézem:

„Kedves Kollega Uram,

   örülök, hogy legalább egy valaki reagált kecskeméti felkérésemre…

   Igen szellemes és újszerű az a meglátása, hogy a felhangsorban csak az V. fokú hármas hangjai vannak meg (szó-tí-re = 12-15-18), - a szubdomináns hangok nem.

              Igen ám, de mi magyarázza meg, hogy az V. vonzza az I.-et, és nem fordítva? Hiszen éppen fordítva lehetne gondolni: az alaphang előbb-utóbb megjeleníti egyre magasabb felhangjait is. Tehát elméletileg az I. fok vonz V.-et lenne az észszerű… Ahogy hangzathallásunk is: az ősi uniszónó – kvintorgánum – tercgimel – hármashangzat – négyes, ötöshangzat, stb., egyre feljebb kapaszkodik.

       Ha a felhangrend magyarázná, hogy az V. fok vonz I-et, - akkor persze egy I-fok vonz IV-et éppoly igaz, - csak kiugrottunk a felhangkészletből… Az összefüggés (hangzatrokonság) megállapításában igaza van, de még nyomozandó az irány nyugtalanító problémája. Miért vonz a származtatott képlet származtatót? A fiú nemzi az atyát?... 

        Ha van kedve tovább kutatni és jut valamire, - más zenei témákkal is, - szívesen veszem majd sorait.

        Szíves köszöntéssel

                                 Bárdos Lajos”

Buzdításának közel három évtizedes késéssel most igyekszem eleget tenni.

Kezdjük tehát az ismétléssel:

Semmit sem kell tudnunk a funkciókról, hogy érezzük a következő kétszólamú menet természetességét:

Hozzáadva a basszus autentikus kvint-kvart lépéseit azonnal kitűnik a menet funkciós jellege

1. kottapélda

A tiszta kvint- és kvartlépések sora szabályos funkciós kört (T-S-D-T) alkot, ám ott, ahol a diatonikus rendszer karakterisztikonja (szűkített kvint) következik a szekvenciában, megtorpan a funkciós körforgás, funkció-ismétlést tapasztalunk.[2]

A számos barokk és klasszikus példa közül Händel g-moll passacagliájának témáját idézzük:

2. kottapélda

Kodály a Tizenöt kétszólamú énekgyakorlat-ban Vivaldi d-moll concerto-jának témáját idézve ad stílusgyakorlatot a tanulók kezébe:

3. kottapélda

 

 

A diatónia hangjait kvintkörbe rendezve:

                   

1. ábra

A barokk szekvencia négyeshangzatokkal is közismert:[3]

4. kottapélda

A bécsi klasszikusok kedvelt váltódominánsát a romantika szept-nón akkordjai közé vegyítve:

 

5. kottapélda

Innen már csak egy lépés a Kodály által igen kedvelt szekvencia, amelyben minden akkord dominánsszeptim vagy -szeptnón színezetű:

6. kottapélda

Ennek szoprán szólamát elhagyva kiviláglik a kromatikus menet és a klasszikus funkciórend összefüggése: a basszus szűkített kvint lépésénél a kromatikus menet megtorpan.

7. kottapélda

Kodály népdalfeldolgozásainak harmonizálásában számos helyen alkalmazza ezt a kvart-kvint menetet. Egyik legszebb példája a Háry-ban az Elment a két lány (duett nőikarral), amelynek dallamához kétszer is szépen illeszkedik, ahogyan halljuk:

     (Énekeljük hozzá halkan szolmizálva a basszust!)

8. kottapélda

     Énekeljük a dallamot a lényegre egyszerűsített zongorakísérettel!

A funkcióismétlés lényege tehát, hogy a poláris távolságú azonos szerkezetű hangzattal ugyanazt a vonzást lehet elérni. De nemcsak a szubdomináns funkciót lehet a poláris párjával helyettesíteni. Előfordul az a dominánssal is:

9. kottapélda

 

 

S miért pont a tonikával ne eshetne meg?

10. kottapélda

A Magas kősziklának kezdetű dal zongorakíséretének befejező ütemeiben a tonikai Cisz dúr akkordot két domináns funkciójú váltóakkord, a D-dúr (= „nápolyi” domináns) és a H-dúr (= modális domináns) veszi közre, a négy záró ütem pedig a Cisz-dúr – G-dúr szext poláris távolságú akkordokat váltogatja, megállapodva végül az eisz – h szűkített kvinten, a cisz-nek és g-nek tercén. S halljunk csodát: ez a szűkített kvint a tonikát képviseli!

 

Persze a tonikai funkcióhelyettesítést jól ismerjük a klasszikusoktól álzárlat néven. Kodály azonban ezt is helyettessel készíti elő:

11. kottapélda

 

A Kocsi szekér, kocsi szán második versszakának végén ismét az autentikus főlépések szekvenciája készíti elő az álzárlatot, de nem a klasszikus V. fok felől érkezünk a VI.-ra, hanem a Ta-Lá basszuslépés által meghatározott „Kodály-domináns” fordulattal.

A tengely-rendszer szerinti helyettesítés mégis legtöbb változatban a domináns funkcióhoz kötődik.

Lendvai Ernő szerint „Egy domináns – tonika kadencia (vagy domináns – tonika elvű szekvencia) a következő alakokat nyerheti:

 

 

1)     kvart-lépés felfelé (pl. G-dúr"C-dúr) – ami megfelel a klasszikus V-I oldásnak.

2)     nagyszekund-lépés felfelé (pl. B-dúr"C-dúr) – jellegzetes modális domináns

3)     kisszekund-lépés lefelé (pl. Desz-dúr"C-dúr) – ez utóbbit neveztük el Kodály-dominánsnak.

4)     A negyedik lehetőség: nagyterc-lépés lefelé (pl. E-dúr"C-dúr) – jóval ritkábban fordul elő.”

 

Kezdjük a barokk/klasszikus domináns-tonika, az V.-I. fok kapcsolattal:

 


12. kottapélda


13. kottapélda

14. kottapélda

A 150. genfi zsoltár 16. századi dallama a legegyszerűbb, hagyományos zárlatokat vonzza, a korra oly jellemző díszítéssel, a terckésleltetéssel. A harmadik versszak zárlata több új elemmel bővül. A váltódomináns kvintszext akkord fénye a „mindörökké” kezdőszótagjára esik. (Kézenfekvő az asszociáció Bach János-passiójának záró koráljára, nemcsak a hangnemi azonosság (Esz-dúr) miatt, hanem a szövegi megfelelés okán is: a tág szerkesztésű váltódomináns kvintszext akkord itt is az „Ewiglich” (mindörökké) szó első szótagján ragyog fel.) A lezárást erősítő fontos mozzanat a két ütem hosszú IV. fokkal hangsúlyozott plagális zárlat.
                A második eset, a modális domináns igen gyakori nemcsak Kodály, hanem a 20. szd. tonális zenéjében. Néhány jellemző Kodály-idézet:

A tonika váltó-akkordjaként:

15. kottapélda

Vagy hosszan váltogatva a D-T fokokat:

16. kottapélda

Ha a modális domináns négyeshangzat formában jelenik meg (szó-ti-re-fa), akkor a Lá-dúr akkorddal (lá-di-mi) együtt a Kodályra oly jellemző második hétfokúság (heptatonia secunda) teljes hangkészletét kapjuk meg:

17. kottapélda

 

18. kottapélda

 

A Lendvai Ernő által Kodály-dominánsnak nevezett harmadik eset, amely kisszekund lépéssel közelíti meg az alaphangot, különösen otthon érzi magát a MI-végű dallamok harmonizálásában. (Bárdos Lajos erre az esetre a „nápolyi-domináns” kifejezést használja, utalva arra, hogy a hétfokú hangnemek többségében a II. fok leszállításával érhető el a tonika feletti kisszekund. Dúr-dúr kapcsolatokban:

 

 

TA-RE-FÁ – LÁ-DI-MI,

MA-SZÓ-TA – RE-FI-LÁ,

LA-DÓ-MA – SZÓ-TI-RE,

RA-FÁ-LA – DÓ-MI-SZÓ

 

 

 

Első példánkban, a Rákóczi kesergőjének zárlatában maga a dallam „hívja meg” fríges záró fordulatával a nápolyi-fokot:

19. kottapélda

Az Akkor szép az erdő Mi végű dallamának három versszaka teljes emberi sorsot jelenít meg. Kodály kíséretének zárlatában a Kodály-domináns egyik legjellemzőbb példáját találjuk. A Fa-szeptim akkord a teljes záró sort keretezi: két ütemmel bevezeti, és egy széles ívű sóhaj-futammal készíti elő a tonikai E-dúr hármast. De mi van közbül? A szöveg: „csókolj meg!” – alatt a kíséret a funkciós szekvencia közbevetésével megadja álomban az élet adósságát, a természet rendjét, amit a sors (vagy szülői akarat) megtagadott… A közbevetett menet funkciórendje fejezi  ki legjobban a realitástól való elszakadást: a funkciós kör nem T-tól T-ig, hanem S-tól S-ig jár, mintegy távoli világban.

 

20. kottapélda

A következő példában „Kodály-mellékdominánst” is találunk a klasszikus mellékdomináns analógiájaként: ha a mellékdomináns az V-I kapcsolat áthelyezése más fokpárokra, akkor a Kodály-domináns is áthelyezhető, amint látjuk: a Fa-Mi zárlat domináns-tonika viszonya két ütemmel előbb a Ta-Lá tonika-szubdomináns közti vonzásként szerepel. (Gondoljunk csak vissza Bárdos Tanár Úr felvetésére: „Ha a felhangrend magyarázná, hogy az V. fok vonz I-et, - akkor persze egy I-fok vonz IV-et éppoly igaz, - csak kiugrottunk a felhangkészletből…”

Igen, Tanár Úr, igaz, és nemcsak az I-IV kapcsolatra nézve, hanem annak tengelyrendszerbeli helyettesítésére, a Kodály-dominánsra is!

 

21. kottapélda

Idézetünknek további tanulságai is vannak.

A FA-LÁ-TI-RI képlet ugyanis megegyezik a klasszikus összhangzattan II. bővített terckvart akkordjával, s így tekinthetnénk zárlatunkat S-D félzárlatnak b-mollban. Ebben az esetben viszont az előző sor zárlata kapna D-T értelmet.

Valójában még többről van szó. A FA-LÁ-TI-RI képletet MI tonikához viszonyítva a tengely-rendszerben két domináns funkciójú akkord összevonásának halljuk. Az egyik a Kodály-domináns hiányos szeptim alakban: FA-LÁ-RI(=MA), a másik az V. fok ugyancsak hiányos szeptim alakban: TI-RI-LÁ. Ez a képlet azt mutatja, hogy a tengely-rendszerű funkciós gondolkodás nemcsak a funkció-ismétlést, funkció-helyettesítést teszi lehetővé, hanem két poláris távolságú azonos funkciójú hangzat kombinációja rendkívüli módon megerősítheti a funkciós vonzást.

A nővérek kíséretének bravúros ötlete, hogy a versszak záró hangjához (tonika) a legerősebb dominánst, az V. fokkal kiegészített Kodály-/nápolyi-dominánst alkalmazza. Ezzel a két versszak kapcsolatát a legszorosabbra fűzi, s egyben a versszak tonikai záró hangjához illesztett erős domináns akkorddal jelzi, hogy a szöveg mondandójában is hamarosan fordulat következik:

22. kottapélda

Az tehát, hogy az V. fok helyett „nápolyi dominánst” találunk, nem más, mint a domináns hangzat felcserélése poláris párjával. De vajon valóban olyan új dolog ez poláris csere? Figyeljük csak meg Mozart fagott szólamát a következő menetben (vázlatos zongorakivonat):

 

 

23. kottapélda

A fagott szólamát (a kottapélda keretbe foglalt részének basszusa) a kvintkörön ábrázolva:

                                                                       ESZ-ASZ

G – C – F – B "A – D – G – C

                                                  D – T –  S – D – T –  S – D – T

 

2. ábra

 

Az autentikus főlépések szekvenciája három lépés után „átugrik” a kvintkör túlsó oldalára, és ott folytatja a menetet, minden egyes hangot a poláris párjával helyettesítve.[4] Ezzel elkerüli a funkció-ismétlés zökkenését a harmóniai folyamatban. (A részlet folytatásában a mellékdomináns szept-nón akkordok autentikus szekvenciájával érjük el a visszatérést.)

Az egész gondolkodásmód esszenciáját a K. 574 G-dúr gigue-ben találjuk meg:

24. kottapélda

 

     A 24. kottapélda második sorának első két üteme valódi harmóniai labirintus, amelyből csak kettős logikai fonál mentén juthatunk vissza az alaphangnemhez. Az egyik a szólamok minden második hangját összekötő funkciós kvint-kvart menet, (a kottapéldában aláhúzással kiemelve) a másik a minden második hangpárt összekapcsoló kromatikus menet (olvassuk össze a felső szólam azonos artikulációval jelölt hangpárjait!).

Összevetve a 7. kottapéldával kiderül, hogy az első hallásra szinte atonálisnak tűnő két ütem valójában a funkciórend legszigorúbb betartásával vezet vissza az alaphangnem dominánsához. Mozart egyrészt megnehezíti a kromatika felismerését az azonos funkciójú poláris távolságú hangzatokat egymás mellé állítva és különböző regiszterekbe dobálva, ugyanakkor kiemeli ezt a kettős összefüggést a nyolcadok hármas lüktetését felülíró artikuláció által létrehozott hemiolával. A funkciós elemzés megkönnyítése érdekében egyszerűsítsük le a kottaképet a ritmus elhagyásával és a regiszter-különbségek kiküszöbölésével:

25. kottapélda

     A nagytercek sorát két helyen szakítja meg egy-egy szűkített kvint, de ez nem érinti a funkciók rendjét. A menet logikája, hogy minden funkciót megismétel annak poláris párjával. A funkció-ismétlést két alkalommal azonban – üdítő változatként – nem a poláris távolságú akkordot képviselő nagy terc, hanem ugyanannak a hiányos dominánsszeptimnek szűkített kvintje jelenti.

De térjünk vissza a negyedik lehetőséghez, a domináns-tonika viszony É – C (nagyterc le) alakjához, amelyet Lendvai ritkának mond. Ritka, de nem példátlan!

A süket sógor végén meglepetésként éljük meg:

26. kottapélda

A III. fokú mellékdomináns (Mi-dúr) akkord előkészítése a VII. mellékdomináns (Ti-dúr) szextakkord, de váratlan és újszerű, hogy a Mi-dúr hármas, mint az V. fok paralelje képviseli a zárlatban a domináns funkciót. Különösen találó ez a megoldás a szöveg fordulatához, amely az eddigi csúfolódókat teszi nevetségessé.

 

A Jelenti magát Jézusban Húsvét csodája, a feltámadás fénye ragyog fel benne:

27. kottapélda

Az utolsó versszak zárlata felvillantja a további kéttengelyes D – T kapcsolatot:

 

28. kottapélda

A népdalszöveg a Megváltó küldetésének három legnagyobb eseményét és azok ünnepét idézi: Karácsony, Húsvét, Pünkösd. Íme, a teljesség, ami a zárlatok „tengelyes” domináns-használatát illeti a mixolíd dallamban:

 

TI-SZÓ = Mediáns domináns

FÁ-SZÓ = Modális domináns

LA-SZÓ = Nápolyi domináns

 

A legszebb nagyterc le (III – I) típusú zárlat számomra mégis a Semmit ne bánkódjál-ban található:

29. kottapélda

A szoprán tonikai nyugvópontja egyértelművé teszi az értelmezés közegét. Külön figyelmet érdemel, hogy a III. fokú domináns (nevezhetnők „mediáns domináns”-nak, ha nem volna amúgy is sok az idegen szó a szaknyelvben) kiegészül az V. fok hangjával. Halálos fájdalom zeng ki ebből a dominánsból.

 

 

 

Összefoglalás

 

„Meghalok, meghalok, még beteg sem vagyok,

Kolonyi temetőn nyugonni akarok.”

 

Kodály a Meghalok, meghalok kezdetű zoborvidéki népdalt két ízben dolgozta fel nőikarra, a kettő (1908 és 1957) között közel fél évszázad telt el, s közben megjelent zongorakíséretes dal formájában a Magyar Népzene sorozatának III. füzet 13. darabjaként is. Mondhatjuk: évtizedeken át visszatérően foglalkoztatta fantáziáját ez a különös szépségű, korán megtalált gyöngyszem. A dallamzáró sora: „nyugodni akarok.” – nem hagy nyugodni. Szolmizálva

 

 

                                                        D   S     D     D    D     T

ti – lá – szi – fa – re – mi

mintha összefoglalná a domináns-tengely hangjait FRÍG MODUSZBAN ÉRTELMEZVE:

 

 

ti – mi = V – I         klasszikus domináns

 

szi – mi = III – I                 mediáns domináns

 

fá – mi = II – I   nápolyi (Kodály-) domináns

 

re – mi = VII – I              modális domináns

 

Ha az eddig átmenőhangként kezelt lá-t is beleillesztjük a záró fordulatba, akkor is csupa jellegzetes népdalzáró ternót kapunk:

 

ti – lá – mi 

 

szi – lá – mi

 

fá – lá – mi

 

re – lá – mi

 

30. kottapélda

Összefűzhetjük a négyféle D – T lehetőséget egyetlen menetté a ritkától a gyakori felé haladva: SAJTÓHIBA A KÖV. SORBAN! MINTAPÉLDA

31. kottapélda

És íme, az összes „tengelyes” hiányos dominánsszeptim hangkészlete olyan 1 : 2 modellskálát ad, amelyben szerepel a szubdomináns tengely minden hangja, de teljesen hiányoznak a tonikai tengelyhangok:

 

32. kottapélda

Tehát a tengely-dominánsok magukba foglalják a szubdomináns tengely hangjait is, így adva új, non-tonika – tonika értelmet a funkciós D – T kapcsolatnak.

Záró példánk a Marosszéki táncok részlete, amelyben a kíséret a balkéz szólamában csupa hiányos dominánsszeptim akkordból álló kromatikus menet. (Lásd 7. kottapélda c. basszusmenettel.) A funkciós T – S – D – T kört pontosan követő kromatika úgy jön létre, hogy Kodály minden kvint le vagy kvart föl lépés helyett annak poláris párját választja. (V.ö.: 7. kottapélda c) basszussal.)

33. kottapélda

Végezetül mit válaszolhatunk Bárdos Tanár Úr másik kérdésére: „még nyomozandó az irány nyugtalanító problémája. Miért vonz a származtatott képlet származtatót? A fiú nemzi az atyát?...”

Minden eddigi példánk kiindulópontja az autentikus főlépések barokk szekvenciája volt, amely korszakokon átívelő módon bővült, gazdagodott, egyre távolabbi összefüggéseket hódított meg, de eredetét, alapvető vonzásirányát minden változásban megőrizte. Ez a vonzás így fejezhető ki legegyszerűbben: a felhang (részhang) vonzza az alaphangot = a rész az egészre törekszik, a feszültség oldást kíván. A temperált hangrendszer pedig először megengedte, később természetessé és mindennapivá tette a domináns funkció helyettesítését az alsó és felső paralel fokokkal és kiegészítését a poláris távolságú, azonos szerkezetű hangzattal. Bármily magasra hajtjuk tehát a hangzat-hintát, nyugalmi helyzetbe kívánkozik, ahogy a „föl-föl dobott kő” is visszahull százszor is, végül is…

Még szebben példázhatja ezt a Bárdos Tanár Úr által csodálatos művészettel megzenésített vers, sorait a lelkiekről a stílustörténeti folyamatra is értve:

 

„Mégis az ember

téged elhagyván

csillagokig fel

vágyakozik”…

 

„De te, szent anya

délceg gyermekedet

várod öleddel”…

(Kölcsey: A Földhez)

 

Tehát nem „a fiú nemzi az atyát”, hanem az anya várja haza gyermekét…

Éppen a Bárdos Tanár Úr ne tudta volna?!

 

A Harminc írás elején szereplő második mottót csak mostanában kezdem érteni:

 

„Remélem, unokáink nemcsak azért lesznek hálásak, amit itt kifejtettem, hanem mindazért is, amit itt szándékosan kihagytam, hogy legyen nekik is mit fölfedezniök.” (Descartes: Geometria, 1637)

 

«««

 

 * A szerző karnagy, szolfézs-zeneelmélet tanár, a SZTE JGYPK Ének-Zene Tanszék főiskolai docense, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának és a kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem Református Teológiai Kara zenepedagógia szakának tanára.

[1] A kérdés írásban a Parlando 1980/9. számában a „Csak-finálisz” című cikkben jelent meg. Újra közli Mohay Miklós a Bárdos Lajos: Elemző írások a zenéről I. c. kötetben (139. oldal)

[2] Bárdos: Tonika, vagy nem? in Harminc írás, Budapest, Zeneműkiadó, 1969 – 187. oldal

[3] U.o.: 189. oldal 13/6 kottapélda

[4] Hasonló menetet találunk Mozart Resta, oh cara c. (K. V. 528) hangversenyáriájában a 27. – 30. ütemben és annak visszatéréseiben.