Egy nem teljesült ígéret…

 

Búcsú Dr. L. Nagy Katalintól

(1951-2012)

 

 

Itt vagyunk, együtt, három és fél évtizedes barátság kötelékében. Itt vagy örök aktivitásban, örökös tevékenységben, soha nem lankadó szellemi készültségben. Itt vagy, aki Vencsellőről indultál, Nyíregyházán, Nagykállón, Debrecenen át Pesten keresztül eljutottál Európába és azon túlra: az USA-ba és Dél-Afrikába, személyesen, közvetetten pedig Ausztráliába. Nem turistaként, hanem tudós előadásaid, írásaid révén.

Tudósa voltál a tanításnak, a tanítás legkülönbözőbb szintjein és területein. Kezed munkája, de még inkább szellemiséged formálta a két évtizede, az első NAT révén megújított és megújult iskolai ének-zenetanítást. Tantárgy-pedagógiai felkészültséged, szemléleted átfogó horizonton kezelte az ének-zenei szakmaiságot, amelyet szakirodalmunk korábban még nem tudott felmutatni.

Éles tekintettel vetted észre a különböző  árnyalatokat képviselő ének-zenetanár kollégák munkájában, felfogásában rejlő értékeket (népdal-centrikus, tanulói kézművességen alapuló, néptáncot-népdaléneklést összeötvöző vagy  zenehallgatásra koncentráló felfogásmódokat), s tetted nyilvánossá a választékot, a választások lehetőségét, szivárvány színeket kínálva fel a megrövidített óraszámban működő énektanítás számára, még így is állandó iránytűként tekintve Kodály szellemi hagyatékát.

Ha nem lettél volna irányító pozícióban az Országos Közoktatási Intézet tantervfejlesztési osztályán, akkor is ez a fentebb említett önzetlenség, a jó ügyek támogatása és demokratikus elkötelezettséged érvényesült volna működésedben. Mint ahogy eme késztetésed jellemző volt a közügyekben, a civil szervezetekben való aktivitásodra a KÓTA, a ZETA, a magyar és nemzetközi Kodály Társaság, a Bárdos Társaság, a Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete, az Europa Cantat Gyermekkari szekciójának „egyszerű” és vezetőségi tagjaként. És még hány szakmai bizottságban vállaltál az iskolai énekpedagógia érdekében misszionárius feladatokat?...

Két rangos országos intézmény munkatársaként (Országos Közoktatási Intézet és ELTE Tanító- és Óvónőképző Főiskolai Kar docense) érvényesítetted igényességedet intézményeken belül és túl mind szóbeli, mind pedig írásos megnyilatkozásaidban. Áttekintve publikációid mennyiségét és minőségét, értékelve közéleti aktivitásodat, órarend szerinti elfoglaltságaidat, két ember életét élted napi munkádban, munkásságodban. A gyertya mindkét vége égett! Teljes intenzitással. Szellemi és fizikai tartalékok teljes bevetésével és kihasználásával.

A logikai kapcsolatok felismerése, a problémák pillanatokon belüli átlátása és megoldása, az erkölcsi, esztétikai és szociális, humánus minőségek megalkuvás nélküli kánonkénti alkalmazása első sorban magad iránti követelmény volt. De környezetedtől is elvártad.

Anélkül, hogy a transzcendencia materiális megfoghatatlanságát hívnám könyörületes segítségül a magam számára személyiséged titkainak megfejtésé-hez, megkockáztatom, hogy ezeket az erőket, sejtelmeket, igazodási pontokat felülről kaptad.

Egy ilyen igazodási pont különleges hőfokon tisztelt, korábban elhunyt, szeretett édesapád volt. Az ő szellemét képviselték családod tagjai, akikért még a budapesti fészekrakás kockázatát is felvállaltad, ám addigi minden sikeres teljesítményed sorozatába ez a mozzanat nem illeszkedett harmonikusan. Csak egyszer kell a tóba a kavicsot bedobni, a víz nyugalmát megborzolja, tükrös felszínét megfodrozza, – körkörösen, távolodva a középtől. Egy kavicsszemnyi diszharmónia elegendő volt ahhoz, hogy ködfátyol vagy árnyék vetüljön még a munkahelyekre is, s fokozatosan fogyjanak mellőled kooperatív kollégáid, barátaid. Talán ok nélkül, de Te kezdtél távolodni tőlük. Lehet, hogy testi-lelki egészséged válaszolt a korábbi évtized(ek) felfokozott tempójára. Te, aki mindig bátor, erős, lendületes, eredményes, elismert voltál, nem szeretted, ha gyengülőnek látnak.

Hőn szeretett édesanyád ágyhoz kötöttsége, súlyosbodó betegsége hazahívott. Az életút visszakanyarodott a nagyvilágból, Európából, Budapestről Nyíregyházára. Édesanyád odaadó ápolása és a magad gondozása — megterhelő lehetett.

Október 25-én Pécsett voltam. Késő esti telefoncsöngésre ébredtem, épp, hogy elaludtam. Nem mutatkoztál be: – Nem ismersz meg? – Ó, dehogyisnem – s akkor már azonosítottalak a megszokottól kissé eltérő fakóbb hangszíned és sebes beszédtempód alapján. Küzdő voltál a beszélgetésben is, s nem hagytad magad, hogy a körülmények uralkodjanak rajtad, hisz’ azért vagy Te, hogy ezt Te tedd a körülményekkel. Abban maradtunk, hogy november közepén megint felhívsz, és beszélünk.

Maradva a feltételezett transzcendenciánál: barátságunk három és fél évtizede alatt ígéretedet először nem tudtad betartani. Mentségül szolgáljon: most is csak azért, mert felsőbb erőknek engedtél.

Köszönöm, hogy élvezhettem barátságodat…

 

Laczó Zoltán

 

 

*    *    *    *    *    *    *    *    *

 

Dr. L. Nagy Katalin publikációs jegyzéke

1995-2004 között

 

A./ Hazai:

     Doktori disszertáció: „Zenei készség- és képességhiányok kompenzálásának metodikai és didaktikai problémái” 1982.

 

 

1.   Pedagógiai  lexikon (Ének-zene tantárgy-pedagógiai szócikkek). MTA - Keraban, 1995.

 

2.   Zeneoktatás–Éry Balázs-Interjú. In: Zenész Magazin (Háttér-rovat), 1995/5.sz. (78-79.p.)

 

3.   Zene és pedagógia. Új Pedagógiai Szemle, 1996. dec. (37-49.p.)

 

4.   Ki a jó zenetanár? (recenzió Jean Sinor: Who is a good music teacher? című írása alapján.) Új Pedagógiai Szemle, 1996. dec. (141-142.p.)

 

5.   Zene nélkül az élet sivár lenne (recenzió E. Gordon: A Music Learning Theory for Newborn and Young Children című könyvéről.) Óvodai Élet, 1996/5. sz. (27-30.p.)

 

6.   A koragyermekkori zeneoktatás aktuális kérdései multikulturális társadalomban (Dr. Brenda Berger - azonos című ISME-előadása és doktori disszertációja alapján.) Óvodai Élet, 1996. 5. sz. (36. p.)

 

7.    Nemzetközi forráskutatás és háttértanulmányok. OKI PTK (archiv), 1996.dec.

 

8.   Realitás vagy illúzió? (recenzió Edward B. Abdullin, PhD. (Moszkva): Music Education in the General School and the Preparation of Music Teachers in Russia c. könyvéről) Iskolakultúra, 1997.jan. (96-99. p.)

 

9.   Ének-zenetanításunk a NAT  tükrében - esélyek és korlátok (segédanyag  a 19.Nemzetközi Kodály Szeminárium NAT-tanfolyama számára.) Kecskemét, Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet könyvtára (archív),1997.jul. (1-13. p.)

 

10. Szempontok és ajánlások a NAT „Művészetek” Ének-zene részműveltségi területen indítandó továbbképzések tervezéséhez. Internet (http://www.datanet.hu/okipti) - Veszprém, Pedagógus Továbbképzési Intézet, 1997.dec.(1-14. p.)

 

11. AlterNATíva - örömmel zenére és zenével örömre nevelés, heti 1 órában is!

      (egy lehetséges tantervi koncepcióról). Parlando, 1997. dec.(42-46. p.)

 

12. Hogyan tovább Kodály-módszer? - kérdések és lehetséges válaszok zenepedagógiai irodalmunkban (válogatott bibliográfia). Parlando, 1997/6. sz. (46-47. p.)

 

13. Zenei nevelés – 2000. Iskolakultúra, 1997/12. sz. (37-49. p.)

 

14. Ének-zene 1-10. osztályos tanterv. Országos Adatbank / Internet/, 1997.dec.

 

15. Vissza- és előretekintés. Parlando, (közoktatási tematikus szám - szerk.) 1997.dec.         (1-52.p.) - Szerkesztői előszó - uo. (1. p.)

 

16. Zene/pedagógia: kerekasztal itthon és külföldön. Parlando (elméleti zenepedagógiai tematikus szám). 1998. jan.

 

17. A NAT ürügyén (elmélet az iskolai gyakorlat szolgálatában). Parlando, (közoktatási tematikus elméleti zenepedagógiai szám - szerk.) 1998/1-2. sz. (1-84. p.)

 

18. Sorozatgyártás helyett fejlesztést! in: KOMA-lap, 1999/1. sz. (23-24. p.)

 

19. Zenei nevelés – 2000. In: Iskolakultúra, 2000. 12. sz. (37-49. p.)

 

20. A zenei nevelés a kezdetektől a legfelsőbb fokig NEVELÉS! – Könyvismertető. Mentor Magazin/Támpont, tankönyvkritikai melléklet, 2001. febr.

 

21. Ének-Zene – Novák Gábor –Interjú. In: Köznevelés, 2001. 13. sz. március 30.

 

22. Az iskolai énektanítás helyzete és fejlesztési feladatai. In: Új Pedagógiai Szemle, 2002. nov. (73-83. p.)

 

23. Az iskolai énektanítás helyzete egy kérdőíves felmérés tükrében. – www.oki.hu

 

24. Változó tanulási környezet és művészeti nevelés – szakmai műhelybeszámoló. In: A tanulás fejlesztése – Az OKI szakmai konferenciája, 2002. OKI, Budapest, 2003. (160-170. p.)

 

25. Tradíció, modernizáció, adaptáció. MENTOR Magazin/Támpont – tankönyvkritikai melléklet, 2003. jan. (4-5. p.)

 

26. Interaktív, saját élményű tanulás. Uo. 2003. jan. (7. p.)

 

27. Gyermek-emberismereti szempontok. Uo. 2003. jan. (9. p.)

 

28. Zene”Oktatás – Rejtett kincs”? A tantárgyi ének-zenetanítás szakmai jelen-és jövőképe (2004), in: Ének – Zene – Nevelés, az ELTE TÓFK Tudományos Közleményei, XXV., Trezor Kiadó, Budapest (173-203. p.)

 

B./ Nemzetközi:

 

1.   The Validity of  the Kodály Concept at the Turn of the Second Millennium /compatrative studies of teaching process, materials, curriculums, aims and results in Hungary and in the U.S.A./ - Fulbright oktatói/kutatói project. Budapest, Hungarian - American Fulbright Commission for Educational Exchange - Liberary. 1995.aug.(1-8.p.)

 

2.   Preparing for the 21st Century in Music Education with a New National Core Curriculum in Kodálys Country - az ISME 1996. évi XXII. Világkonferenciájának előadása. OKI PTK - háttértanulmányok. Bp., 1996. (1-10.p.) - ISME Conference, NL, Amsterdam, 1996.jul.

 

3.   Early Childhood Music Education in Hungary (Past, Present and Future). Early Childhood Connections - International Issue - Winter. U.S.A., 1996. december.

 

4.   New National Curriculum in Hungary (new trends and contents in Public music education and Teacher Training in Hungary) - In "Music in Schools and Teacher Education - A Global Perspective". Australia, 1997. (p. 202-226.) Published by: The ISME Commission for Music in School & Teacher Education in association with the Callaway International Resource Centre for Music Education , pp..315

 

5.   The Validity of the Kodálys Music Educational Concept in Hungary in the Changing School System at the Treshold of the 21st Century - az 1996-os magyar-lengyel Kodály-ISME-konferencián elhangzott előadás anyaga. Bp.,1996., OKI PTK - háttértanulmányok (1-13.p.) - Kecskemét, Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet Archívuma.

 

6.   A Music Teacher’s View of the World in the Context of modern Science and Practice - az azonos című tudományos szeminárium kötetében (Published by: The Council of Education and Department of Methodology in Music Teaching of the Moscow State Pedagogical University). Moszkva, 1998.febr.

 

 

Életrajzi áttekintés

1951-ben született Vencsellőn. Középiskoláit Nyíregyházán végezte.

Tanulmányok, képzés, kutatás

1969-1973-ig a Bessenyei György Tanárképző Főiskola magyar-ének szakos hallgatója, tanári diploma

1976 C-kategóriás karvezetői diploma (4 éves képzés után)

1978 pedagógiai szakos tanár diploma KLTE-n

1981 kutatói ösztöndíj a JATE-n (Szeged)

1982 doktori cím elnyerése (summa cum laude) [1]

1986 kutatói ösztöndíj a MTA Zenetudományi Intézetében

1994 kutatói ösztöndíj a British Council-tól – Lancaster

1995 kutatói ösztöndíj – Pro Cultura – Fulbright – Iowa és Drake University

         Munkahelyek           

1972-től Budai Nagy Antal Óvónői Szakközépiskola – Nagykálló

1976-tól Bessenyei Gy. Tanárképző Főiskola ének-zene tanszék – tanársegéd, majd 1981 – adjunktus

1987 – Kórusok Országos Tanácsa főtitkár-helyettes – Budapestre költözik

1989 – Budapesti Tanítóképző Főiskola – adjunktus, 1993 – docens

1996 – Országos Közoktatási Intézet Tantervfejlesztési Osztály főmunkatárs

         Tevékenységek, aktivitás

Tanítóképzőben – szakmai anyagok megírása, eseményekre hallgatók felkészítése

Hazai és nemzetközi kórusmozgalomban való részvétel (német, lengyel)

1996    – Közoktatási Modernizációs Alapítvány (KOMA) szakértő

-        kutatási konzulens a kecskeméti Kodály Intézetnél

1999 – tankönyvreferens (Oktatási Minisztérium)

Előadások, továbbképzések – Kodály Intézet, KOMA, TIT

Konferencia részvétel – Európában (Németország, Hollandia - ISME, Lengyelország - ISME, Nemzetközi Kodály Társaság – Bp.) és tengeren túl (ISME – Pretoria, kutatói szeminárium - Krueger-Park – Dél-Afrika)

Kutatómunka, publikációk

Parlando, Zenészmagazin, KOMA-Lap, Iskolakultúra, Új Pedagógiai Szemle, Óvodai Élet, - külföldön: ISME, továbbá Belgium, Ausztrália

Publikációs jegyzék a Parlando szerkesztőségben és az ELTE TÓFK ének-zene tanszékén

         Civil szervezetekben részvétel (tagság, funkció)

Magyar Kodály Társaság, Bárdos Társaság, Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége, ISME (=Nemzetközi Zenei Nevelési Társasága), Nemzetközi Kodály Társaság, ZETA (alelnök), KÓTA Ifjúsági Bizottság, Európai Ifjúsági Kórusok Szövetsége - gyermekkari szekció.

Szakmai elismerések:

1989 – Bárdos plakett

1990 – Éneklő Ifjúság – plakett

 [1] „Zenei készség- és képességhiányok kompenzálásának metodikai és didaktikai problémái” - doktori téma