Kodály Zoltán

 

Claude Debussy

 

Képtalálat a következőre: „debussy”

A Debussy-portré forrása: figaro

 

 

Zoltán Kodály, Méditation sur un motif de Claude Debussy (1907)

(Fülei Balázs-zongora)

 

Meghalt ötvenhat éves korában, talán idő előtt, mert fejlődőnek mutatkozott még későbbi, fáradtabb műveiben is, nemzedékének legkülönb, hatásában legtermékenyebb zenésze. Bár e pillanatban nem lehet róla hiánytalan képünk, mert kiadatlan, vagy hozzánk el nem jutott művei is maradtak, nagyjából mégis rámutathatunk jelentőségére.

 

Debussy megértésének útja három nagy akadályon vezet keresztül. Egyik a zene relatív fiatal kora, másik a német tradíció mai uralma, harmadik Debussynak a francia szellemmel való szoros kapcsolata.

 

A zene rövid fejlődése alatt még nem alakult ki annyi heterogén, de egyenlőrangú érték, mint más régibb művészetekben, – és régi koroknak éppen a maitól gyökeresen különböző alkotásai nincsenek annyira a köztudatban, hogy ellensúlyozhatnák a ma uralkodó tradíció ideáljainak kizárólagosságát. Ezért nehezebb a zenében új iránnyal utat törni, mint más művészetben.

 

A nagy német muzsikusok kezén a zene addig nem sejtett magaslatra jutott. De epigonjaik, megfeledkezve arról, hogy ez a nagy emelkedés az olasz és német tradíció szerencsés összeolvadásának eredménye: minden nem német zenét már eleve lenéznek (“welscher Tand") s minden új zenét abból az alapföltevésből bírálnak - s ebben találkoznak nem-német társaikkal - mintha a klasszikusok gyakorlatában kialakult, utánzóiktól fejlődésben megrekesztett stílus örök változatlan törvényeket szabna minden elkövetkezendő zenének. Ezért volt Wagner küzdelme oly súlyos, ezért nem érte meg győzelmét Berlioz.

 

Mint a középkorban a latin nyelv egyeduralmát lassanként kikezdték az egymásután megszólaló nemzeti irodalmak, úgy a német zene kénytelen lesz helyet engedni maga mellett másféle kifejezésmódoknak is. A 19. században kialakult nemzeti próbálkozások még a németség árnyékában maradtak. Valami lényegében mást talán csak Berlioz és vele Liszt kezdett. Debussyvel a francia zene második felszabadító kísérlete indult meg.

 

Föltűnő értetlenséggel állnak vele szemben azok, akiknek a francia lélekkel semmi kapcsolatuk nincs. Talán segített volna ezen az akadályon a háború előtt fokozódó nemzetközi érintkezés. De úgy is: mindig lesznek idegen számára nehezebben hozzáférhető művészek. A franciák maguk Racine-hoz hasonlítják ebben Debussyt.

 

Ilyen szemmel nézve a legtöbb ellene fölhozott kifogásnak megtaláljuk magyarázatát. Melodikája: természetellenes, exotikus, beteges annak, aki nem ismer, vagy nem ismer el csak olasz-német melódialehetőségeket. Homofóniája: dilettánsos annak, aki nem gondolja meg, hogy minden új mester egyben-egyben kevesebbet “tud" elődeinél, mert másban többet tud. Haydn polifóniája is dilettánsos Bachéhoz képest, Bach maga sokkal egyszerűbb, mint a németalföldiek. „Tematikus munkát" sem találunk Debussynél, mert az ő céljára ez nem volt alkalmas kifejező eszköz. Formaépítés is kívül esik az ő törekvésein. Az a kérdés: meg tudta-e csinálni, amit akart? Akkor nem hiba, hogy félretett neki nem hasznos eszközöket. Egy-egy hangulatot megrögzíteni, precíz, szuggesztív képben, vagy egy érzés fejlődését követni, a lélek hullámzásának vonalát megfogni, ezt akarta és tudta. Bizonyos, olyasvalami ez, mint az impresszionizmus a festésben. De az adott előzmények után ennek kellett jönni, a fejlődés törvényszerűsége váltotta ki, s éppúgy meghozza gyümölcsét, mint az a festői törekvés.

 

Önállótlan-e ez a zene, mert gyakran címekre, (leginkább vizuális képzetekre) támaszkodik? A francia: szemével kapcsolódik a világba, nem csoda, hogy még ha zenét hall is, részt akar belőle a szemének. Ennyi az ő címeinek jelentősége, nem több. Ha ez “programzene", mindenesetre egész újféleképp szublimált, és sokkal magasabbrendű, mint Strauss kézzel tapintható programjai.

 

A harmóniában sokszor lemondott az akkordok eddig szokott összefűzésének előnyeiről, ezzel sokat nyert egyes akkordok kifejező ereje. Melodikája a kromatika-kerülő friss áramlatban mozog. Ez az érintkező pontja a régi és népi zenével. Legtöbbet köszön neki a hangszín-kultúra. A zongorának és zenekarnak előtte nem sejtett színező lehetőségeit fedezte föl. Művei színekben vannak koncipiálva. Strauss emeli ki, hogy ebben Berlioz volt az első, s a klasszikusok szimfóniái még egészen a kamarazene szellemét tükrözik. A zenekarra írás fejlődése még beláthatatlan, s itt Debussy nagy lépést tett előre: a fül régióiban eddig nem ismert területeket tett hozzáférhetővé.

 

De hazájában legnagyobb érdemének a francia drámai zene nyelvének reformját, a recitatív újrateremtését tartják. Úgy mint neki, senkinek sem sikerült eddig a francia nyelv természetes muzsikáját zenére váltani. Ahogy ő megoldotta az opera problémáját: talán nem sok drámára illik, de „Pelléas et Mélisande" alig képzelhető el másféleképpen. Keveslik a zenét ebben az operában, unják a recitatív egyhangú mormolását a nem franciák, akiknek nem fontos, hogy minden szót megértenek. Még ha a szöveg meg is engedne - aminthogy nem enged - nagyobb zenei expanziót, hangos kitöréseit a szenvedélynek: természetesnek kell találnunk ezt a reakciót egyrészt a Wagneri nagy pátosz, másrészt a francia opera dagálya és vizenyős lírizmusa ellen. Itt is félretette a szokásos eszközöket, mert mást akart.

 

Aki ennyire a maga útján jár, nem egyhamar talál tetszésre és lehet, hogy Debussy zenéje még soká, vagy mindig a keveseké lesz. De hatása már ma általános és jótékony. Lehet, hogy kevesebb kész értéket hagyott hátra, mint ösztönzést. Talán minden művénél több és nagyobb: nevelő hatása. Az ő iránytűje tisztultabb magasabb rendű művészet felé mutat. Most, rajta keresztül kezdjük érteni, mit dicsértek Mozarton, mikor olyan nyomatékkal emlegették ízlését. Mintha csak azóta ennek a szónak értelme veszett volna. Mintha most, annyi torz lárma után, Debussy műveiből megint a latin vonalú szépség első félénk sugarai áradnának.

 

A szabadság és szépség felé visz az út, amelyen elindult. És itt nem fontos, hogy az új világból mekkora darab az övé. Határa nem nagy, a néhány legnagyobbak birodalmához nem is fogható. De költő a maga világában és ennél több senki sem lehet.

 

 

A cikk első megjelenése:

Első megjelenés: Nyugat · / · 1918 · / · 1918. 8. szám

Forrás: Kodály Zoltán: Claude Debussy - epa.oszk.hu/00000/00022/00244/07331.htm /

Debussy: Pelléas és Mélisande-ja (Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1964. Szerkesztette: Keresztury Dezső