Szőnyiné Szerző Katalin

 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc zenei emlékképei Brahms magyar kottatárában[1]

 

Kommentár a Brahms Appendixhez

                          

  Bevezetés

 

A jeles évfordulók mindenkor a számvetés alkalmai. Magyarország 1996-ban ünnepelte honfoglalásának 1100. évfordulóját, és rendezvények, tudományos konferenciák sorozata méltatta, mit adott Magyarország 1100 esztendőn át a világnak, és megfordítva: országunk mivel gazdagodott a világtól kapott impulzusok révén. 2018-ban a magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 170. évfordulójára emlékezünk. A mindenkori Brahms-évfordulók a felvetett kérdéskör egyik legizgalmasabb zenei példáját kínálják a válaszadásra.

  A Parlando zenepedagógiai folyóirat 2017/6. számában Appendix címmel adtuk közre azt a Brahms forráskatalógust, melyben a korábbi filológiai kutatások összegzéseként a zeneszerző saját bécsi kottatárának hungarica rétegét írtuk le, immár a részletes könyvtári adatfeldogozások szintjén. A munka nyomán fényesen beigazolódott, hogy az egyetemes zenetörténet legnagyobb alakjai közül Johannes Brahms, a Hamburgból Bécsbe elszármazott német mester volt az, akinek a magyarság iránti rokonszenve, a magyar zenével való elmélyült tudományos foglalkozása még magyar zeneszerző kortársai anyagismeretét is jelentősen felülmúlta, és tanulságai mélyen átitatták egész zeneszerzői gondolkodását. A hatás-kölcsönhatás megragadó példájaként az életmű központi főműve, a magyar szabadságharc élményvilágában fogant 21 Magyar tánc, olyan egységes ihletésű, zeneileg „magyarul beszélő” zseniális magyar táncciklussá formálódott, mely a ciklust nem csak a Brahms-életmű egyik remekművévé, hanem a magyar nemzeti önismeret, egyúttal a 19. századi magyar zenetörténet szerves részévé is avatta.

 

Historiográfiai előzmények

 

A Brahms magyar forrásaira vonatkozó magyar szakirodalom a tárgy fontossága és a bővülő szakirodalom ellenére is kínál még további tennivalókat. Máig nem rendelkezünk például olyan összefoglaló tudományos forráskiadvánnyal, mely a további zenei elemzések kiindulópontjaként közreadná azt a teljes dallamkészletet, mely a már ismert és publikált darabokkal, valamint azok ma is élő, hangzó változataival Brahms hungarizmusainak ihlető forrásait elénk tárná. A jelenség történeti okai sok szálra vezethetők vissza. És itt előljáróban a Magyar táncok recepciótörténetét kell röviden érintenünk.

Már Brahms életében sajátos kettősség jellemezte a darabok fogadtatását. Az 1869-ben Berlinben megjelenő zongorára 4 kézre komponált első két füzet tíz magyar tánca,[2] miközben Brahms első átütő zeneszerzői és kiadói sikere volt, épp Magyarországon nem aratott osztatlan sikert: a közönség és a kritika meglehetősen hűvösen fogadta.[3] Majd immár a külföldi lapokban is feltünedeztek a Brahms-irodalomból közismert gyanúsítások, a plágium vádjáig is elmerészkedő sajtópolémiák,[4] melyek hangvétele és a magyar nótaperek dimenzióit messze meghaladó hevessége hosszú időre gúzsba kötötte az e tárgyban kezdődő pártatlan tudományos vizsgálódást. Anélkül, hogy a vitatott művek szerzői jogi értelmezésébe ezúttal belebonyolódnánk, úgy tűnik, hogy e sajtópolémiák gerjesztése kapóra jöhetett mindazoknak a hatalmi köröknek, melyek nem nézhették jó szemmel, hogy az 1862 óta Bécsben élő német zeneszerző a “rebellis”-nek tartott magyar hegedűművész, Reményi Ede felfedezettje, és magyar táncciklusát az 1850-es évek Habsburg önkényuralmi rendszerének magyar zenei élményvilága inspirálta.

Brahms 1897-es halála után Max Kalbeck s nyomában a külföldi kutatók kezdték meg elsőként a zeneszerző magyar kapcsolatainak és zenei hungarizmusainak módszeres feltárását.[5] Egy ponton túl azonban mindig nyilvánvalóvá vált, hogy az egyetemes és a magyar zenetörténet, továbbá a magyar népzenetudomány határán álló téma – nyelvi-kulturális okokból – nem nélkülözheti a magyar kutatók, népzenészek és zenetörténészek, zenei könyvtárosok aktív részvételét.

  Érdekes módon a 19-20. század fordulóján az új diszciplinaként betörő magyar népzenetudomány, s vele párhuzamosan a Bartók és Kodály munkásságával jelképezhető új zenetudományi gondolkodás éppenséggel nem kedvezett egy Brahms hungarizmusaival foglalkozó tudományos kutatatás kibontakozásának. A 20. század eleji „új magyar zene” képviselői a Brahms, s tegyük hozzá, a Liszt és kortársai által forrásként használt 19. századi magyar zenét, azaz a „cigányzene”-ként aposztrofált használati zenét, nem tekintették sem eléggé magyarnak, sem eléggé népinek.

Brahms születésének centenáriuma 1933-ban mégis fordulópontot hozott a magyar zenetudományi gondolkodásban. Épp Bartók Béla ösztönzésére született meg a Magyar táncok forrásaira vonatkozó első alapvető tanulmány, Major Ervin munkája,[6] mely elsőként tett nagyszabású kísérletet a Brahms által valószínűleg élőben is hallott, de már nyomtatásban is hozzáférhető források azonosítására. A kitűnő zenetörténész máig csak magyar nyelven publikált cikkének évtizedekig nem akadt magyar folytatója.

Az 1980-as évek végén Bereczky Jánossal párhuzamosan kezdtük el Major Ervin említett munkájának szerves folytatását.[7] Bereczky János népzenekutatóként, jómagam a történeti források nyomvonalán haladva jutottunk el ugyanarra a következtetésre: egy jövendő Brahms forráskiadvány előtanulmányaként megkerülhetetlen a bécsi Gesellschaft der Musikfreunde Brahms-hagyatékának módszeres helyszíni átvizsgálása. Csak Brahms egykori kottatárának ismeretében alkothatunk ugyanis megalapozott véleményt arról: Brahms magyar zenei forrásismerete magyarországi hallásbeli élményeiből, népzenei gyűjtőmunkájából fakadt-e, vagy nagyszabású zenetudományi kutatás, kották vásárlása, zenei gyűjteményépítés egészítette-e azt ki.

Amikor 1995 januárjában és 1997 májusában lehetőséget kaptam a bécsi helyszíni kutatásra, fő vonalaiban máris kirajzolódott az a gazdag hungarica-állomány, mely a német zeneszerző módszeres gyűjtőmunkájának és egyben magyar zenei kapcsolatainak izgalmas dokumentációja.

 

Brahms és a bécsi Zenebarátok Társasága

 

   Az 1812-ben alapított Gesellschaft der Musikfreunde, a bécsi Zenebarátok Társasága, 1862-től 35 éven át volt Brahms életének és tevékenységének meghatározó színtere. A zeneszerző gyakran megfordult a Társaság híres könyvtárában: régi zenei nyomtatványok, zenei kéziratok, autográfok tanulmányozása szokott napi teendői közé tartozott. Brahms 1872-től 1875-ig hangverseny-igazgatóként is részt vállalt a császárváros legfőbb hangversenyrendező egyesületének munkájában: Bach, Händel, Mozart, Beethoven ismeretlen, vagy alig ismert remekművei az ő áldozatos kutatómunkája és karmesteri tevékenysége révén váltak a bécsi hangversenyek klasszikus repertoárdarabjaivá.

     A régi zenei múlt, a hagyományok iránti vonzódása baráti körének megválasztásában is szerepet játszott: a Gesellschaft der Musikfreunde egymást követő tudós könyvtárosaihoz, Gustav Nottebohmhoz, Ferdinand Pohlhoz, Eusebius Mandyczewskihez mindvégig őszinte barátság fűzte. Részben ezeknek a baráti kapcsolatoknak köszönhető, hogy Brahms páratlan értékű könyv- és kottatára halála után a Gesellschaft der Musikfreunde Archívumába került, és azóta is a Társaság zenei gyűjteményének egyik legértékesebb hagyatéka.[8]

A könyv- és kottatár sorsa ezután egymástól eltérően alakult. Mint Kurt Hofmann e tárgyban írt tanulmánykötetéből megtudjuk,[9] a könyvtárat „egyben” tartották, azaz összetartozó állományrészként kezelték, a kottatárat azonban sajnálatos módon szétbontották és a törzsgyűjteménybe olvasztották. A kottatár egykori valóságos tartalmának rekonstrukciójához alapvető forrásként szolgál az a kézzel írt jegyzék, melyet maga Brahms vezetett a gyűjteményről haláláig,[10] s mely épp a magyar anyagot illetően elnagyoltan csupán ennyit jegyzett fel: Ungrische [!] Lieder u. Tänze einzeln und in Sammlungen”.[11] – A Brahms-jegyzék első közreadója, Alfred Orel, 1930-ban még 110 füzetben jelölte meg az akkor még fellelhető, e csoportba tartozó kották számát.[12]

 

Brahms magyar kottatára

 

     Bécsi kutatómunkám megtervezésekor első lépésként ennek a 110 tételnyi, nyomtatott anyagnak az azonosítását tűztem ki célul, azzal a szándékkal, hogy az életmű magyar forrásaira vonatkozó tudományos hipotéziseket a helyszíni kutatások bizonyító erejével hitelesítsem. Mivel a „Brahms-Nachlaß” feliratú katalóguscédulák a törzsállományról készült szerzői alfabétikus katalógus beosztott tételei, az 1990-es években kiválogatásukhoz, hungarica-szempontú osztályozásukhoz mintegy 70 ezer bibliográfiai leírást kellett egyenként átvizsgálni, s magát a kottát autopsziával ellenőrizni.

     A hivatkozott Parlando-béli Appendix-ben 115 hungaricumot találunk, ahol a magyar, illetve magyarországi műzene európai élvonalát Liszt Ferenc és Goldmark Károly művei képviselik. Liszt Ferenc nyolc nagy reprezentáns művének, a B-A-C-H prelúdium és fúgának, továbbá hét szimfonikus költeményének a jelenléte a két szerző nyilvános szembenállásán felülemelkedő őszinte megbecsülés és érdeklődés dokumentuma.

A kottatár 90 %-a módszeres gyűjtés, vásárlás eredménye, mintegy 10 %-a – a nyomtatott vagy kézzel írt dedikációkból rekonstruálhatóan – tiszteletpéldány, ajándék.

 

     Az utóbbiak közül legnevezetesebbek Brahms Joachimhoz és Goldmarkhoz fűződő emberi és szakmai kapcsolatának dokumentumai: egy Joachim partitúra még barátságuk kezdetéről, 1853-ból, Brahms sajátkezű javításaival,[13] és két Goldmark-partitúra nyomtatott, illetve kézzel írt dedikációkkal 1875-ből és 1880-ból.[14]

     De itt van egy érdekes életrajzi pillanat fényképszerű rögzítése is egy másik kottán: Gobbi Henrik (1842-1920) fiatal magyar zongoraművész Brahms egyik pesti hangversenyén ajándékozta meg a mestert Op. 13-as zongoraszonátájával, a 19. századi magyar szonátairodalom kiemelkedő alkotásával.[15]

      Csak találgatható, hol és milyen körülmények között ajándékozhatták meg Brahmsot egyik nemzeti ereklyénk, a Szózat reprezentatív kiadványával. Egressy Béni 1843-ban, Bartay Ede nemzeti színházi pályázatán első helyezett művének 1858 táján megjelent kottájáról van szó, ahol a címlapon jól olvasható az ajándékozó „Nákó Bertha” grófnő neve. A főrangú hölgy, aki zongoristaként Dobozy Károly földbirtokossal egy cigányzenekari összeállítású együttest alapított, talán 1859-ben, vagy 1860-ban adhatta át azt a kiadványt, mely a Szózat népmelódiájával az 1850-es évekre már egyik nemzeti zenei szimbólumunkká vált.[16]

     Brahms megható szeretettel és egy tudós igényességével gyarapított magyar kottaállománya – az operazenén és az egyházi népénekanyagon kívül – szinte mindent összegyűjtött, amit a XIX. század magyar zenei közgondolkodása megőrzésre érdemesnek tartott.

A gyűjtemény gericét, azt a csoportot, melyet Brahms az „Ungrische Lieder u. Tänze” csoportba sorolhatott, a 19. század népszerű verbunkos és népies műdal termésének gazdag keresztmetszete nyújtja.

     Az egykori 110 kiadványból ma mintegy 80 cím tartozik szorosabban ebbe a műfaji kategóriába: számításaim szerint 650 magyar népdal, népies műdal, verbunkos és csárdás egykorú megjelentetésével. Megdöbbentően nagy szám ez, különösen, ha elfogadjuk Szabolcsi Bence egykori számításait, aki a 19. század magyar zenei köztudatához tartozó művek számát mintegy 3500 szerzeményben jelölte meg.[17] (Nem tudni azonban, hogyan számolt Szabolcsi a szokásrendben szvitszerűen összetartozó népdalok egymásutánjával.) Brahms kottatára ennek a zenei termésnek több mint egyötödét tartalmazza: a Mátray Gábor (1797-1875) zenetörténész és 1840-től magyar nemzeti könyvtári igazgató égisze alatt folyó – még intézményesen nem is létező Zenei Osztály – gyűjtésével szinte összevethető szakmai komolysággal.

 

 

 

    

     A tájékozódás időbeli határa a nagy gyűjteményes válogatásoknak köszönhetően a 16. század magyar históriás énekirodalmától a 19. század utolsó harmadának nótairodalmáig terjed.

     A gyűjtemény legkorábbi darabja szinte jelképes híd lehetne a múltból a jövőbe. Egy anonym bécsi kiadvány ez, mely az 1800-as évek legelején jelent meg „Ausgesuchte ungarische Nationaltaenze /.../ von verschiedenen Zigeunern aus Galantha” címmel. A két füzetes zongoraletét Joseph Haydn kottatárának is becses darabja volt egykor,[18]

s zenei anyaga Kodály Zoltán 1933-as Galántai táncok c. nagyzenekari művében válik majd világhírűvé. A forrást Brahms is sűrűn forgathatta: a használat feltűnő jeleit ceruzajelzések, az 1. füzet borítóján Brahms s. k.

aláírása jelzik.[19] – A gyűjtemény másik nevezetes bécsi darabja 1848-ban jelent meg Pietro Mechettinél, s „Ungarischer Marsch” címmel valójában a korábban betiltott Rákóczi-induló zongoraátiratát rejtette.[20]

     Nem tudjuk, mikor kerülhetett e két korai bécsi hungaricum Brahms tulajdonába, de 1848 említésével már a hamburgi diákévek, az első nyilvános hangverseny (1848. szeptember 21.) és csakhamar az 1848-49-es magyar szabadságharc leverését követő hamburgi magyar menekültáradat megrendítő emlékképeit kell felidéznünk. Max Kalbeck Brahms-monográfiája a szemtanú hitelességével idézi fel, hogyan kapcsolódott össze a városban megjelenő magyar cigányzenészek hősies verbunkos muzsikája a kikötői kiskocsmákban sírva-vigadó magyarok elnyomott szabadságának mítoszával.[21] „Mindent, ami Magyarországról jött, Hamburg, a magát köztársaságnak érző szabad város, tárt karokkal fogadott, - írja Brahms életrajzírója. A szabadságukért harcoló magyarok, akik egy jobb világért küzdöttek, az osztrákoktól csak orosz segítséggel tudtak legyőzetni. Bukásukat a felháborodás sikolya kísérte végig egész Európában. A hamburgiak lelkesedtek a sötétszemű, feketehajú menekültekért, asszonyaik a Lenau által megénekelt „puszta” fiaiért.[22]

 

 

A kottatár fiatalkori előzményei

 

Az emigráns magyarok között 1852-ben tűnt fel a legendás magyar hegedűművész, Reményi Ede (1828-1898), aki a magyar zene ünnepelt követeként hangversenyein magyar népdalokból, népies műdalokból készített virtuóz átiratokat játszott, a magyarországi cigányhegedűsök játékának erényeit klasszikus iskolázottsággal párosítva. 1852-ben zongorakísérőt keresett, és az akkor még ismeretlen hamburgi fiatalemberben, a 19 éves Brahmsban ő fedezte fel a rendkívüli muzikalitást. Kamarapartnerévé és barátjává fogadta, majd ő egyengette útját Joachimhoz, Liszthez, a Schumann-házaspárhoz. Brahms az ismeretlenségből egy csapásra bekerült a korabeli európai zenei élet fő áramába: neve és tehetsége hamarosan fogalommá vált.

 

File:E Remenyi and J Brahms.jpg

Reményi Ede és Johannes Brahms (1852/1853)

 

      Mindezek az életrajzi motívumok magyarázhatják, hogy Brahms magyar kottagyűjteményének tekintélyes része 1852 után, a Reményi Edével és Joachim Józseffel történt megismerkedését követően kerülhetett a komponista tulajdonába.

 

A cigányzenei réteg

 

      Eddig is sejtettük, de a helyszíni kutatások egyértelműen megerősítették, hogy Brahms kitüntetett érdeklődéssel gyűjtötte az Európában turnézó híres magyar cigányzenészek repertoárját. Nem kevesebb, mint 23 kiadványon tűnik fel a nevük, általában szerzőként, vagy a darabok híres prímásaként. Briliáns ez a névsor. Brahms kitűnő ízléssel a legjobbakból válogat, többeket közülük valószínűleg élőben is hallhatott. Bunkó Ferenc, Farkas Miska, Kálozdy János, Rátz Pali, Sárközi Ferenc és a Patikárus-testvérek[23] alkalmi csárdáskiadványai mellett Károly testvére mellett – 12 kotta megvásárlásával – Kecskeméti József[24] eredeti hangütését, műzenei értékű zeneszerzői teljesítményét fedezi  fel, tünteti ki gyűjtői figyelmével. Valamennyiüknél közös a magyar szabadságharcos múlt és az önkényuralom korában vállalt vigasztaló-buzdító szerepkör. Még vázlatos, sok esetben kollégáik által lejegyzett, egyszerűsített zongoraletétekben fennmaradt repertoárjukon is átsüt az egykori élő interpretáció legfőbb ereje: a nemzeti ellenállás szellemét cigányzenei interpretációban ébrentartó magyar verbunkos zene hősies karaktere.

Nemzeti dalgyűjtemények

     A cigányzenei kiadványok mellett a rendszerező elme alaposságára vall, ahogy Brahms a 19. század derekának minden fontosabb dalgyűjteményét megszerzi. A két kiváló zenetudós, Mátray Gábor (1797-1875) és Bartalus István (1811-1899), továbbá a Pesti Nemzeti Színház tagja, Bognár Ignác (1811-1883) énekes által közreadott zongorakíséretes dalgyűjtemények az 1850-es években fellendülő magyar zenei reformmozgalom jellegzetes produktumai. Dallamkészletük 245 országos népszerűségnek örvendő dal: népdal, népies műdal, csárdás.

     És a sor az 1870-es, 1880-as években még folyamatosan újabb tételekkel gyarapodik. 1875 októberében megnyílt a budapesti Népszínház, mely a magyar népszínmű irodalom újabb felvirágzásának adott otthont. Itt énekel a „nemzet csalogánya”-ként becézett Blaha Lujza (1850-1926), akinek kimagasló színpadi és énekesi alakításaiban a legújabb népszínművek betétdalai is hamarosan az egész ország zenei közkincsévé válnak. Brahms kottatárában a népszínházi dalgyűjtemények, Erkel Elek, Erkel Gyula, Szentirmay Elemér, Szerdahelyi József, Serly Lajos betétdalai, Blaha Lujza három különböző válogatásban is fellelhető dalrepertoárja, a Brahms-életmű korábban nem sejtett, ismeretlen forrásvidékét tárja fel az újabb kutatások számára.

 

Ajánlás Gróf Batthyány Lajosné Zichy Antónia (1816-1888),
az első felelős magyar kormányfő özvegyének szóló dedikációval.

 

A kotta belső címlapja a szabadságharc 28 főúri özvegyének, árvájának egykorú portréjával

Alul középen Batthyányné és Damjanich János honvéd vezérőrnagy, aradi vértanú özvegye, Damjanichné Csernovics Emília (1819-1909) portréja (22. és 10. sz.).

 

     Már a kottatár vizsgálatának jelenlegi szintjén is számos következtetést levonhatunk Brahms hatalmas anyagismeretére, ízlésére, munkamódszerére vonatkozóan. Örvendetesen nagy számban – a korábban feltételezett 34 kiadványból 14 kotta erejéig – megvannak, azaz előkerültek azok a fő források, melyek Major Ervin, Bereczky János eddigi hipotézisei szerint valóban meglehettek a zeneszerző tulajdonában. De két további, feltételezhetően Brahms által ismert kotta pedig a Zenebarátok Társaságának központi gyűjteményéből kerülhetett a zeneszerző érdeklődésének látókörébe. Az azonosítható forrásokból ismerhető témák köre azonban most újabbakkal is bővült.

     Mai tudásunk alapján a Magyar táncok 61 témájából 52 téma azonosítható a kottatár és a Társaság könyvtárának komplementer magyarországi forrásai alapján.

     Mintegy másfél évtized magyar zeneműkiadására szűkíthető le a rendszeres használat, érdeklődés jeleit mutató kották köre. Az 1852-1867 közötti időszak termése ez, mely a Reményivel kötött barátságtól kezdődően a rendszeres magyarországi látogatások megkezdéséig tart. (Egyelőre nincs elfogadható magyarázatunk arra, hogy Reményi kottái, melyek minden bizonnyal Brahms gyűjteményének becses részei lehettek, miért tűntek el nyomtalanul a hagyatékból.) A kiadványok zöme a Rózsavölgyi és Társa Zeneműkiadó gondozásában jött ki Pesten. Fontos körülmény lehetett, hogy a kiadónak 1862-től 1869-ig Bécsben is volt fiók üzlete Dunkl Nepomuk János neve és vezetése alatt.[25]

     Népzenekutató kollégáink bizonyosnak tekintik, hogy jóval a kottagyűjtés előtt már számolnunk kell a Brahms fülében élő valóságos zenei hangzás inspiráló erejével. Mielőtt a módszeres kottagyűjtést elkezdhette, már ott volt a képzeletében a magyar cigányzenekarok és a velük együtt éneklő magyar közösség - sokféle zenei érzelmi skálát felvonultató - jeleneteinek felkavaró zenei élménye.

 

A kor magyar „használati zené”-je

 

     A nyomtatott kották tanulmányozása azonban hamarosan új felismeréshez vezetett: ez a muzsika az anyag természete szerint magyar közkincs, a szájhagyomány és a zenei írásbeliség határán mozgó, változatokban élő eleven zenei organizmus.  Brahmsot ez a felismerése menthette fel jogosan az alól, hogy a kották címlapján sajátmagát mintegy lejegyzőként („gesetzt von” – írja magáról az alcímben), azaz közreadóként titulálja és a Magyar táncok publikálásakor forrásait, az esetleges szerzőket pontosan megnevezze. A tudós zenetörténész-folklorista biztonságával felfedezte, hogy ugyanaz a dallamkészlet egyszerűbb és virtuózabb formában, esetenként a témák sorrendjének a felcserélésével énekesről-énekesre, együttesről- együttesre, kiadványról-kiadványra vándorol.

     Jellemző példaként az Arany János köréből kinőtt Bartalus István 101 Magyar Népdal című, már idézett gyűjteményes kötetét említhetnénk.[26]

A ceruzás jelölésekkel ellátott zongorakíséretes dalgyűjtemény részben, vagy egészben öt Magyar tánczenei anyagának is a forrása,[27] miközben a témák mindegyike ugyanakkor más gyűjteményekben is fellelhető. Makói csárdásként illetve Tolnai lakadalmasként vált népszerűvé még az 1840-es években az itt 42. és 90. szám alatt közölt népi csárdások énekelt változata. A Makói csárdás a 9. Magyar tánc, a Tolnai lakadalmas a 10. Magyar tánc fő forrása lett, de Brahms a gyűjtő szenvedélyével ugyanezen népi csárdások más kiadványváltozatait is megszerezte.[28]

     Brahms az 1869 után később is folytatott, további 11 tánccal bővülő ciklus stiláris egységét az egyetlen történeti korszakhoz és azonos stíluskörhöz tartozó források gondos kiválasztásával teremtette meg. Sorozatában az egyszerű átiratoktól (No, 1, 8, 9, 10) a programatikus táncfűzéreken át az önálló, egyéni leleménnyel megalkotott, de magyaros észjárással mintázott eredeti művekig (No. 14, 16) csodálatos változatosságban bomlik ki egy hajdanvolt, Arany János költészetéből, Jókai Mór epikájából is felsejlő elsüllyedt zenei világ.

     Befejezésül arról a Magyar táncról ejtsünk néhány szót, amely a legmegrendítőbb példája Brahms művészi tudatosságának, a magyarság iránt érzett megható szeretetének. Bartalus István 101 Magyar Népdalának 19. száma – itt is a szerző megnevezése nélkül – a hagyomány szerint Egressy Béni (1814-1851) népies műdala volt. A szabadságharcban szerzett sérülése miatt fiatalon elhunyt zeneszerző a magyar reformkor zenei életének egyik legszerethetőbb alakja volt, Erkel Ferenc librettistája, a Szózat szerzője, Petőfi dalainak egyik első megzenésítője. Kecskeméti Józsi cigányprímás „Egressy halotti harangozása” című, 1852-ben megjelent művével siratta el az egész ország által titokban gyászolt művészt.[29]

 

 

 

 

 

 

     A 14. és 16. Magyar tánc közé ékelt 15. Magyar tánc – mindkét mű Brahms eredeti alkotása – mintegy „keretbe foglalt” Egressy Béni-portré: a sorozat egyik legszebb darabja. Fő része Egressy Béni „Hej haj magyar ember!” című dalából, triója Kecskeméti cigányprímás drámai kitörésként ható, zokogó siratójából van megmintázva. A két forrás kiválasztása és összeillesztése egyetlen remekmívű zenei zsánerképben, olyan zseniális mester alkotása, akiben évtizedekig ott élt az egykori hamburgi magyar szabadságharcosok és zenéjük emléke. Minden megtanulhatót megtanult rólunk, és egy másik nép muzsikusaként olyan barátként látott bennünket, aki szeretetének művészi jelképeként a saját zenei anyanyelvünkön szólított meg minket.

 

Brahms: Hungarian Dance No. 15 / Fischer · Berliner Philharmoniker

                                          

*

Johannes Brahms : Hungarian Dances - Budapest festival Orchestra

Budapesti Fesztiválzenekar, Keller András Keller (hegedű), Balogh Kálmán Balogh, (cimbalom), Fischer Iván (karmester)

 

1 g-moll.Allegro molto (orch. Johannes Brahms) 03:22

2 d-moll.Allegro non assai (orch. Frigye Hidas) 03:35 jump to 03:22

3 F-dur.Allegretto (orch. Johannes Brahms) 02:04 jump to 07:00

4 f-moll.Poco sostenuto (orch. Frigye Hidas, Iván Fischer) 05:24 jump to 09:03

5 fis-moll.Allegro (orch. Martin Schmeling) 02:27 jump to 14:30

6 Des-dur.Vivace (orch. Martin Schmeling) 02:51 Jump to 17:00

7 F-dur.Allegretto (orch. Martin Schmeling) 01:41 Jump to 19:50

8 a-moll.Presto (orch. Robert Schollum) 03:03 Jump to 21:34

9 e-moll.Allegro non troppo (orch. Robert Schollum) 01:57 Jump to 24:37

10 E-dur.Presto (orch.Johannes Brahms) 01:44 Jump to 26:34

11 F-dur.Poco andante (orch. Albert Parlow, Iván Fischer) 04:02 jump to 28:18

12 d-moll.Presto (orch. Frigye Hidas, Iván Fischer) 02:31 Jump to 32:20

13 D-dur.Andantino grazioso (orch. Albert Parlow, Iván Fischer) 01:25 Jump to 34:55

14 d-moll.Un poco andante (orch. Albert Parlow, Iván Fischer) 02:13 Jump to 36:20

15 B-dur.Allegretto grazioso (orch. Frigyes Hidas) 02:38 jump to 38:33

16 f-moll.Con moto (orch. Albert Parlow) 02:50 Jump to 41:15

17 fis-moll.Andantino (orch. FRIGYES Hidas, Iván Fischer) 03:14 Jump to 44:10

18 D-dur.Molto vivace (orch. Frigyes Hidas) 01:26 Jump to 47:25

19 h-moll.Allegretto (orch. Antonin Dvořák, Iván Fischer) 01:38 Jump to 48:55

20 e-moll.Poco allegretto (orch. Antonin Dvořák,Iván Fischer) 02:52 Jump to 50:33

21 e-moll.Vivace (orch. Antonin Dvořák, Iván Fischer) 01:27 Jump to 53:25 

A bécsi kották hazai példányai kottapéldáinak közlési engedélyéért köszönetet mondunk az OSZK Zeneműtára vezetőjének, dr. Mikusi Balázs zenetörténésznek.

 

 

 

 

 

 [1] Akadémiai székfoglaló előadásom anyaga a MMA Kecske utcai székházában, 2008. nov. 30-án. – Előzményeit lásd: Szerző Katalin: Magyar zeneműnyomtatványok Brahms könyvtárában. Újabb adatok a Magyar táncok forrásaihoz. – In: Zenetudományi dolgozatok 1995-96, Budapest, 157-166; Katalin Szerző: Die ungarischen Quellen von Brahms anhand seines Wiener Nachlasses. In: Zwischen Volks- und Kunstmusik. Aspekte der ungarischen Musik, hrsg. von Stefan Fricke, Wolf Frobenius. Saarbrücken, 1999. S. 55-63. – Ez a tanulmány a hivatkozott két cikk és a székfoglaló előadás szerkesztett, bővített változata és egyben kutatási előzménye a Parlando 2017/6. számában megjelent Brahms-Appendixnek.

[2] A 21 táncból álló ciklus keletkezéstörténete több mint két és fél évtizedet ölel át a zeneszerző életművében az 1850-es évek első vázlataitól a különböző hangszerelésű (eredetileg zongorára, 4 kézre írott), végül az 1880-ban Simrocknál megjelenő 4 kezes utolsó táncokig.

[3] Lásd: Koch Lajos: Brahms Magyarországon, Budapest, 1933, 15.

[4] Lásd Koch, i.m. 16-19.

[5] Lásd: Max Kalbeck: Johannes Brahms, I-IV, Berlin, 1904-1914, továbbá: Kurt Stephenson: Der junge Brahms und ReményisUngarische Lieder”, in: Studien zur Musikwissenschaft, XXV, 1962, S. 520-531; Otto Goldhammer: Liszt, Brahms und Reményi, in: Studia Musicologica, V, 1963, S. 89-100; Angelika Horstmann: Die Brahms-Rezeption der Jahre 1860 bis 1880 in Ungarn, in: Studia Musicologioca XXVIII, 1986, S. 451-487;

[6] Major Ervin: Brahms és a magyar zene. A „Magyar táncok forrásai”, Budapest, 1933, szerzői kiadás.

[7] Johannes Brahms: Ungarische Tänze für Klavier zu vier Händen, I-II, közreadja Kováts Gábor. Forrásközlés és jegyzetek: Szerző Katalin, EMB, 1990. – Lásd még: Bereczky János: Brahms hét magyar témájának forrása. – In: Zenetudományi dolgozatok, 1990-91, Budapest, 1992, 75-88.

[8] Johannes Brahms. Mit den Gedanken in Wien. 5 Briefe mit Erläuterungen von Otto Biba, Wien, 1984.

[9] Kurt Hofmann: Die Bibliothek von Johannes Brahms. Bücher- und Musikalienverzeichnis, Hamburg 1974, S. XXI-XXXI.

[10] Kurt Hofmann, i.m. S. XX.

[11] Kurt Hofmann, i.m. S. 164. - A magyar dalok és táncok műfajcsoportjába Brahms értelmezésében nyilvánvalóan nem tartoztak bele a magyar, vagy a magyar könyvtári gyakorlatban hungaricaként számon tartott, az egykori Magyarország területéről elszármazó, vagy itt élő idegen szerzők (Joachim, Goldmark, Volkmann) nem magyar stílusú romantikus művei: e szerzők kottáit, mint Brahms magyar zenei tájékozódásának darabjait, bibliográfiai feltárásunkba, mint hungarica műveket mégis szintén felvettük.

[12] Alfred Orel: Johennes Brahms’ Musikbibliothek. - In: Simrock Jahrbuch II, Leipzig 1930-1934; Reprint kiadása: Kurt Hofmann: Die Bibliothek von Johannes Brahms,  i. m. S. 139-171.

[13] Brahms-Nachlaß XI-33266: Joseph Joachim: Ouverture zu Hamlet. Autográf partitúra, datálása: Hannover 16 März 1853.

[14] Brahms-Nachlaß III-25472-H. 27894: Frühlings-Hymne, Op. 23, Mainz, Schott (1875); XI-45360: Ouverture zu Penthesilia, Op. 31, Mainz, B. Schott’s Söhne. Ajánlás: Wien, 20/3 1880.

[15] Brahms-Nachlaß VII-36375: Grande Sonate / dans le style hongrois / pour piano / par Henri Gobbi / Op. 13. – Pest, Rózsavölgyi és Tsa. – Ajánlás: „Herrn Johannes Brahms / achtungsvoll / Henri Gobbi / Pesth 7/12 1867”.

[16] Brahms-Nachlaß: VI. 36016. Az ének-zongorára és férfikarra írt Szózat 345-ös lemezszámmal 1858-ban Rózsavölgyiéknél jött ki. Felletár Béla szíves közlése szerint gróf Nákó Bertha és Dobozy Károly együttese 1859-ben vendégszerepelt Bécsben.

[17] Szabolcsi Bence: A XIX. század magyar romantikus zenéje. Budapest, 1951, 147. l.

[18] Az OSZK Zeneműtára Haydn-kottatárának jelzete: Z. 41.328

[19] Brahms-Nachlaß: XV-45343: A Galántai táncok zongorára írt, talán 1804-ben kiadott kiadása (Wien, aus Sauers K. K. priv. Kunsthandlung.)

[20] Brahms Nachlaß XVI-45346: „Neue Sammlung / von Märschen / [...] No. 4. Ungarischer Marsch / Pianoforte zweihändig [...],  Wien / bei Pietro Mechetti / P.M. No. 4327 / [1848]”.

[21] Max Kalbeck: Johannes Brahms, Bd. I, Berlin, 1908, S. 58.

[22] Max Kalbeck, i. m. S. 59. --

[23] Bunkó Ferenc (1813-1889): népszerű cigányprímás, a szabadságharc idején tábori karmester. Külföldi útjai során együttesével fellépett t. k. Hamburgban is; Farkas Miska (1829-1890): cigányprímás, csárdásszerző, Bihari János unokája, a szabadságharc idején tábori zenekarvezető; Kálozdy János (1812—1882): Esterházy Pál herceg pártfogoltja. Bécsben tanult, a szabadságharc idején tábori zenész volt, majd az önkényuralom idején évekig játszott Londonban, Kínába is eljutott; Sárközi Ferenc (1820-1890): szintén Hg. Esterházy Pál zenésze: Pesten, Bécsben tanult. 1849-ben hadnagyi rangot kapott és országos cigánykarmesterré nevezték ki. Megfordult Hannoverben, ahol egy ideig a walesi herceg szolgálatában állt.

 

[24] Kecskeméti József (?-1859): híres pesti cigányzenész. A szabadságharc leverése után rendszeresen részt vett az ellenállásban szervezkedő írók titkos összejövetelein. (Sárosi Bálint szíves közlése.)

[25] Mona Ilona: Magyar zeneműkiadók és tevékenységük, 1774-1867. Budapest, 1989, 120.

[26] Brahms-Nachlaß V.-36330-H-30669: 101 [Százegy] Magyar Népdal / énekre és zongorára alkalmazta Bartalus István, Rózsavölgyi és Tsa, Pest (Nr. 664), é. n. [1861].

[27] A kiadvány 5. száma („Ez a kis lány hamis kis lány”) az Op. 21/No. 2-es „Variationen über ein ungarisches Lied” forrása. A 19. szám a 15. Magyar tánc, a 34. szám a 18., a 42. szám a 9., a 61. szám a 17., a 90. szám a 10. Magyar tánc forrása.

[28]Brahms-Nachlaß XV-36496: [Travnyik János]: Makoi csárdás / zongorára. Pest, Treichlinger (J. T. 183), é. n. ; Brahms-Nachlaß XV-36003: Csárdások. Riszner József: Tolnai lakadalmas, Pest, Rózsavölgyi és Tsa (N. G. 182), é. n.

[29] Brahms-Nachlaß XV-35998: Kecskeméti Józsi: Egressy halotti harangozása. Csárdás. Pest, Rózsavölgyi

és Tsa (No. 34) é. n. [1853].