Ujfalussy József*

 

Claude Debussy: hat antik felirat – Six épigraphes antiques

 

Debussy: Six Épigraphes Antiques (Pianos: Katia & Marielle Labčque) (14:32)

 

A Hat antik felirat, Debussy négy kézre írott zongoraműve annak a művészbarátságnak az emlékét őrzi, amely a zeneszerzőt 1893-tól mintegy 12 éven át Pierre Lou˙shoz fűzte. Élénk levelezésük mindkettejük életrajzának fontos dokumentuma.

 

Pierre Lou˙s

 

A Debussynél nyolc évvel fiatalabb Pierre Lou˙s művelt, szellemes és vonzó alakja volt a századvég párizsi művészvilágának. Érdeklődése a klasszikus ókorhoz, az antik görögséghez, különösen annak erotikus kultúrájához vonta.

Az antikvitást valóban alaposan ismerte, s amikor íróként kellett magát fenntartania, műveinek témáját is ebből a körből választotta.

 

Kitalált és megalkotott egy görög apától és főniciai anyától született leányt. A Kr. e. VI. század elején, Pamphyliában hozta világra és Bilitisnek nevezte. Elvezette Mytilénébe, Lesbos szigetére, megismertette a költőnő, Sappho társaságával, s őt magát is költővé avatta. Később Cipruson, Aphrodité szigetén telepítette le, mint Astarté és Adonis hívét, utalva ezzel is Aphrodité főniciai származására.

 

Lou˙s 1894-ben tette közzé 146 próza-versét, mint Bilitisnek általa felfedezett és lefordított költeményeit. A hitelesség látszata kedvéért a kötet tartalomjegyzékébe további vers-címeket is beírt, mint amelyek „nincsenek lefordítva”. A versek hangulata annyira meggyőző, hogy első látásra még szakemberek is hajlamosak voltak hitelt adni Lou˙s leleményének. A versek közül Debussy háromra komponált dalt 1897-1898-ban. Bilitis három dala címmel jelentek meg. Lou˙s Bilitis-dalai azonban tovább járták útjukat.

 

1901. február 7-én a Le Journal című lap dísztermében előadtak a Bilitis-sorozatból tíz dalt. A szavalathoz zene és élőképek csatlakoztak. Ezekhez kért az író Debussytől „nyolc lapot hegedűre, csendre és rezes akkordokra, amelyek megadják azt, amit művészi benyomásnak lehet nevezni a varietében”- írta. Megjegyezte, hogy meggyőződése szerint ezeket a lapokat Debussy” egészen sajátjaiként” tudja majd megírni. A zeneszerző január 24-én kérte barátját levélben, figyelmeztesse a megbízókat, hogy „két hárfa, két fuvolára és egy  cselesztára” van szüksége. Majd január 31-én arról adott hírt Lou˙snak, hogy „Bilitis dalai zenéjének vékony és sietős kézirata” most már az övé.

 

Debussy az eredeti terv szerint tizenkét vershez komponált zenét a jelzett hangszerekre, de az előadáson végül is csak tíz vers és tíz zene hangzott el közülük. A zenéket nem is szavalattal együtt, hanem a versek szüneteiben játszották.

 

Eredeti, kiadatlan alakjában Debussynek Lou˙s tizenkét Bilitis-dalhoz írott zenéjét csak 1954-ben újították fel. Az eredeti, egykori kísérő zenék legjavából 1914-ben született négykezes zongoraváltozat kapta a Hat antik felirat címet. Benne a korábbi vázlatos zenei ötletek érett alkotásokká, sorozatuk megtervezett egésszé formálódott.

 

 

 

Robert Orledge gondos számítása szerint az eredeti tizenkét alkalmi zene 158 üteméből Debussy 100-at dolgozott fel a Hat antik feliratban, s ezekből 273 ütemes új mű kerekedett. Mesteri, elegáns zongoraletétje mutatja, hogy a szerzőnek még elevenen éltek emlékezetében az eredeti hangszerelés színei.

 

Az 1901-es változat cím szerint sorolta fel azt a tizenkét verset, amelyekhez a zenék illeszkedtek.  A kései négykezes változatban Debussy új címeket adott a hat darabnak, mert azok már szabadon, nem az eredeti rendben dolgozzák fel a korábbi zenéket. Az új címek részint kulcsszavakkal utalnak, vagy inkább csak emlékeztetnek Lou˙s verseinek és címeinek légkörére. Ha légkört mondunk, egyúttal stílust is kell mondanunk: a hat Debussy kései, éretten melodikus stílusának alkotása.

 

Az első darab Pánnak, a nyári szél istenének megidézésére való. Címe nem az egykori alkalmi zenék valamelyikére, hanem inkább a három Bilitis-dal első darabjára, a Pán fuvolájára emlékezik. A Debussynek mindig kedves fuvolahang pasztorális hangulatát sugározza, előadási utasítása szerint is. A sorozat utolsó darabjának végén újra megszólal, s ezzel kerekíti egésszé a ciklust.

 

Debussy Six épigraphes antiques, #1 Pour invoquer Pan, dieu du vent d'été (2:30)

Piano Duo Silivanova-Puryzhinskiy

 

 

Cím szerint hivatkozik elődjére a második darab: Egy névtelen sírra. Különös, fríg-jellegű hangsorával, sejtelmes, szorongató basszusaival, 5/4-es ütemével egzotikus, misztikus légkört teremt.

 

Debussy Six épigraphes antiques, #2 Pour un tombeau sans nom (3:05)

Piano Duo Silivanova-Puryzhinskiy

 

Nem találni cím szerinti megfelelőjét a korábbi darabok között a soroztat harmadikénak: Hogy kegyes legyen az éj. A cím a zeneszerző leleménye, Lou˙s éjszakai verseinek ösztönzéséből. Debussy legszebb mediterrán hangulatú éjszakai darabjaira emlékeztet osztinátó neszezéseivel, levegőben úszó akkord-soraival, táncos dallamtöredékeivel.

 

Debussy Six épigraphes antiques, #3 Pour que la nuit soit propice (2:12)

Piano Duo Silivanova-Puryzhinskiy

 

A negyedik darab címe A táncosnő a csengővel. Szó szerint is közvetlen utóda a megfelelő korábbi kísérő zenének. Az apróléptű tánc mozdulatai a csengőt jelző zenei gesztusokkal együtt keltik életre az antik táncosnőt.

 

Debussy Six épigraphes antiques, #4 Pour la danseuse aux crotales (2:13)

Piano Duo Silivanova-Puryzhinskiy

Az egyiptomi lánynak szól az ötödik rész. Ilyen címet sem találunk sem a korábbi zenében, sem Lou˙s versei között. Egyikük címe azonban Az egyiptomi kurtizánok volt. Arra rímel ez a darab. Dallamosságának iszlám-színezetű kromatika adja karakterét. Ez a színezet jellemezte az Adonis-siratás jelenetét a Szent Sebestyén vértanúságában, Debussy néhány évvel korábbi színpadi oratóriumában. Az osztinátó-kíséret, a végigmenő basszus ennek a darabnak is meghatározó vonása. Hozzájuk Debussy harmóniai képzeletének kései alakzatai, kvart-akkordok társulnak. A szabadon formált szerkezet is ezt az alkotó periódust jellemzi.

 

Debussy Six épigraphes antiques, #5 Pour l'égyptienne (3:02)

Piano Duo Silivanova-Puryzhinskiy

 

Feltűnhet, hogy mennyire lassú, meditáló darabok uralkodnak az Antik feliratok sorozatában. Befejező tétele, amely A reggeli esőt megköszönni született, szintén szó szerint veszti át „a reggeli esőt” Lou˙s verséből és önmaga elődjétől. A darab, mint Debussy számos más zongoraműve is, a barokk tokkáták egyenletesen pergő zakatolását folytatja. Szakadatlanságát végül az első darab fuvola dallamának idézete oldja fel. 

 

Debussy Six épigraphes antiques, #6 Pour remercier la pluie au matin (2:19)

Piano Duo Silivanova-Puryzhinskiy

 

Debussy Épigraphes Antiques (15:25)

1. Pour invoquer Pan, dieu du vent d'été (for summoning Pan, god of the summer wind);

2. Pour un tombeau sans nom (for a tomb without a name); 2:18

3. Pour que la nuit soit propice (I hope I get lucky tonight); 5:18

4. Pour la danseuse aux crotales (for the dancing girl with cymbals); 7:34

5. Pour l'Égyptienne (for that Egyptian girl...); 9:59

6. Pour remercier la pluie du matin (thankful for the morning rain) 12:52

 

 

 

 

* * *

 

Berlász Melinda-Grabócz Márta: Tanulmánykötet Ujfalussy József emlékére. Tanulmányok, emlékírások, hommage-ok (2013)

 

Ujfalussy József zenetudós
Született: 1920. február 13. Debrecen 
Meghalt: 2010. január 22. Budapest 
Temetés: 2010. február 19. Budapest 
Temetési hely: Farkasrét

Család

Sz: Ujfalussy Géza (†1944. dec.) jogász, ügyvéd, mándi Mándy Margit (1898–1982) énektanár, zenepedagógus. Szülei különváltan éltek, édesanyja és anyai nagyanyja nevelte fel.

 

Iskola

Elemi és középiskoláit Debrecenben végezte, a Református Kollégium Gimnáziumában éretts. (1938), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen latin–görög szakos tanári okl. (1943), bölcsészdoktori okl. szerzett (1944), majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán – Veress Sándor, Ferencsik János, Bartha Dénes és Szabolcsi Bence növendékeként – zeneszerzést és karmesterséget tanult (1946–1949). Egyetemi tanulmányai idején a MADISZ és az Egyetemi Kör tagja. A zenetudományok kandidátusa (1962), doktora (addigi tudományos tevékenysége tézisszerű összefoglalásáért, 1973), az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1985. máj. 9.).

Életút

A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma óraadó (1943–1944), r. tanára (1944–1946). Az Országos Szabadművelődési Tanács titkára (1946–1948), a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) Művészeti Főosztálya előadója (1948–1949), a Népművelési Minisztérium Művészeti, ill. Zene- és Táncművészeti Főosztálya csoport-, osztály-, ill. főosztályvezetője (1949–1955). Az MTA Zenetudományi Intézet Bartók Archívuma tud. főmunkatársa (1961–1973), tud. tanácsadója (1973–1980) és az Intézet igazgatója (1973–1978), tud. tanácsadója és tud. osztályvezetője (1980–1987), kutatóprofesszora (1987-től). A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola főisk. tanára (1955. szept. 1.-jétől); közben a Főiskola rektora (1980–1988), egyúttal a Károli Gáspár Református Egyetem rektora (1995–1997). Az MTA–TMB-n Szabolcsi Bence aspiránsa (1953–1957). – A Nemzeti Parasztpárt (NPP) tagja (1945–1946). 


A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság tagja (1995-től). A Magyar Esztétikai Társaság elnöke (1992-től). A Magyar Zeneművészek Szövetsége elnökségi tagja (1959-től). Az Ady Társaság tagja és titkára (1945-től). 

 

Klasszika-filológusnak készült, első írásai a homéroszi eposzok szerkezetének vizsgálatával foglalkozott. Később érdeklődése a zeneesztétika, a zeneelméleti és a zenetörténeti kutatások felé fordult. A valóság zenei képe (1962) című könyve a tudományok kombinációja révén új diszciplínát teremtett: eszközöket arra, hogy a zenét a többi művészettel együtt, a programzene és az abszolút zene szimplifikált szembeállítását meghaladva lehessen vizsgálni. Több nyelvre lefordított, többször átdolgozott és kibővített, kétkötetes Bartók Béla monográfiája (1965) az egyik első olyan életrajz, ami az életutat és az alkotói fejlődést komplex, szerves egységben vizsgálta. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a zenei közlő közeg jelentéstani szerkezetének és logikájának feltárása terén. Tipológiailag tanulmányozta a zenei klasszicizmus és a 20. sz.-i zene kapcsolatát, elsősorban Claude-Achille Debussy és Bartók Béla, ill. Liszt Ferenc zenei világában.

 

Emlékezet

80. születésnapja tiszteletére zenetudományi konferenciát rendeztek az MTA Zenetudományi Intézete Kodály-termében (2000. ápr. 29.-én). Debrecenben, majd Budapesten (Országút, II. kerület Fény utca 15.; majd Törökvész, II. kerület Csévi utca 19/b.) élt és alkotott. Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

 

Elismertség

Az MTA alelnöke (1985. máj. 10.–1993. máj. 13.), a Doktori Tanács tagja (1995-től) és első elnöke (1995–1996); az MTA Zenetudományi Bizottsága tagja. Az MTA–TMB Néprajzi, Folklór és Zenetudományi Szakbizottsága tagja (1963–1968), elnöke (1970-től). Az Országos Akkreditációs Bizottság tagja (1994–1997). A párizsi Európai Tudományos, Művészeti és Irodalmi Akadémia tagja (1991-től).

 

Elismerés

A Debreceni Református Teológiai Akadémia (1990), a KLTE tb. doktora (1993). Szocialista Munkáért Érdemérem (1953), Szocialista Kultúráért (1965), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970), Munka Érdemrend (arany, 1971 és 1980). Erkel Ferenc-díj (1961), Akadémiai Díj (1963), Kossuth-díj (1966), a Művészeti Alap Zenei Díja (1972), SZOT Díj (1972), Apáczai Csere János-díj (1985), Herder-díj (1987), Lajtha László-emlékérem (1996), Eötvös József-díj (1998), Kodály Zoltán-díj (2000), Földes Andor-emlékérem (2001), Széchenyi-díj (2006), Hazám Díj (2006), a Pro Renovanda Cultura Hungariae különdíja (a Kodály-évfordulóra, 2008), Lukács György-díj (2009).

 

Szerkesztés

A Studia Musicologica főszerkesztője és a Magyar Zene szerkesztőbizottságának tagja.

 

(Az életrajz forrása: Ujfalussy József - Névpont 2018)

 

 

 * Elhangzott a Bartók Rádió „A hét zeneműve” sorozatában (kb. 1987/88.) (Szerk.: Kroó György) Nyomtatásba információnk szerint eddig még nem jelent meg (A Szerk. megj.)