MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJ-2018

 

Kátai Zoltán köszöntése

 

Kátai Zoltán

93. MAGYAR ÖRÖKSÉG díjátadó ünnepség - Kátai Zoltán, históriás ... (2:51)

 

Magyar Örökség Díjátadó ünnepség, 2018. december 15., Magyar Tudományos Akadémia. Juhász Judit: A hetedik díj kihirdetése előtt hallgassuk meg Balassi Bálint: Egy lengyel ének igéről igére… című művét Kátai Zoltán históriás énekmondó előadásában.

Készítette: Közéleti Gazdasági Krónika. Szöveg: Szabados Julianna. Megjelenik: Krónika Videó magazin.

 

Kátai Zoltán históriás énekmondó, zeneszerző-előadóművész 1954. november 3-án született Mosonmagyaróváron. Gyermekkorában zongorázni tanult, majd zenei tanulmányait a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán fejlesztette tovább. Gitáron, kobzon, dudán, lanton, fidulán, pánsípon autodidakta módon tanult. 1983 és1994 között a Mákvirág népzenei együttes énekes-zenészeként járta a világot, majd ezután önálló műsorokat készített.

 

A vele készült tv-és rádióműsorok a mai napig fontos elemeit képezik a magyar kultúra, a magyar népzene-, és régi zene, a históriás énekek, valamint a magyar irodalom népszerűsítésének, pl: A magyar irodalom képes története, Hajdanában-danában, Élő népzene, Magyar történelmi arcképcsarnok, Vers mindenkinek, Újkori énekmondók. Nemzetközi és országos népzenei és történelmi fesztiválokon, irodalmi esteken, katonai hagyományőrző rendezvényeken, nemzeti és szakrális ünnepeinken hallhatják az emberek szakavatott interpretációit, korhű hangszeres játékával kísért, egyedülálló énekhangját. Gyakran és szívesen járja az iskolákat is, rendhagyó óráival hasznos segítséget nyújtva az ének-zene, az irodalom és a történelem oktatásához. Leginkább reneszánsz költők, históriás énekesek szerzeményeit énekli, kivételesen hiteles tolmácsolással.

 

Első lemeze „Muzsikáló Erató” címmel jelent meg, majd ezt követte a „Magiar História” mely válogatás a középkori magyar históriás énekekből, koboz és lant kísérettel. A „Boriváshoz való” című könyv és CD, XVI.-XIX. századi bordalokkal, majd a 2005-ben, a Hangzó Helikon sorozatban kiadott „Kátai- Krónika” című, Jankovics Marcell által illusztrált hangoskönyv, a legfontosabb történelmi eseményeket, és azok nagy alakjainak cselekedeteit korhű módon megénekelve vezet vissza minket a magyar történelem sorsfordulóihoz, megidézve régmúltunk dalban megörökített krónikáit. 2007-ben jelent meg a Wathay Ferenc Énekes könyve alapján készített lemeze. Az énekek egy részéhez Kátai Zoltán választott korabeli dallamokat. Ezzel a lemezzel fejezi ki a művész saját ars poeticáját is, mely megfogalmazása szerint: „az önzetlen hazaszeretet és a mélységes Hit”. Az „Elindula József…” - Énekek Adventtől Vízkeresztig” című lemez a magyar nyelvterület keleti és nyugati végeinek, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó énekes-zenés hagyományaiból ad ízelítőt. A Hajdúk I. Világtalálkozója alkalmából, 2014-ben megjelent …aki a Hazáért Győztes…” - Bocskai István emlékezete című lemez célja, hogy méltó emléket állítson történelmünk e nagy alakjának, s példát mutasson a jelen nemzedéknek hazaszeretetről, becsületről és tisztességről. 2018-ban jelent meg „Viadalhelyeken, véressen, sebessen…” című lemeze, katonadalokkal Tinóditól a Nagy Háborúig, valamint az erdélyi unitáriusok felkérésére „Ditsérjétek Istent…” címmel Bogáti Fazakas Miklós és Thordai János XVI. sz. végi - XVII. sz. eleji zsoltárfordításai.

 

A magyar nép történelmének, hagyományainak és kultúrájának ismerete nélkül nem lehet hiteles magyar jelen és jövő. Kátai Zoltán négy évtizedes munkássága során arra törekedett, hogy a magyar nemzet összetartozását erősítse, megismertesse hiteles történelmünket, népi hagyományainkat, hogy azokra büszkék lehessünk és megőrizhessük utódaink számára. Énekeit hallgatva megerősödik bennünk az az érzés, hogy a magyar nép az elmúlt korok jeles személyiségeinek tetteiből, és történelmünk dicső eseményeiből építkezve büszkén vállalhatja a jelent és tervezheti jövőjét.

 

Freund Tamás

 

Függelék:

Kátai Zoltán - Adj már csendességet – YouTube (3:13)

Kátai Zoltán énekmondó előadása Ungváron 2011. október 25-én. Balassi Bálint: Adj már csendességet...

 

Adj már csendességet, lelki békességet,

                                          mennybéli Úr!

Bujdosó elmémet ódd bútól szüvemet, kit sok

                                                kín fúr!

 

Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár

                                                 mentségére,

Őrizd, ne hadd, ébreszd, haragod ne gerjeszd

                                               vesztségére.

 

Nem kicsiny munkával, fiad halálával váltottál

                                                  meg,

Kinek érdeméért most is szükségemet teljesíts

                                                  meg!

 

Irgalmad nagysága nem vétkem rútsága feljebb

                                               való,

Irgalmad végtelen, de bűnöm éktelen s

                                                romlást valló.

 

Jó voltod változást, gazdagságod fogyást

                                                 ereszthet-e?

Engem te szolgádot, mint régen sokakot

                                               ébreszthet-e?

 

Nem kell kételkednem, sőt jót reménlenem

                                                 igéd szerént,

Megadod kedvessen, mit ígérsz kegyessen

                                                  hitem szerint.

Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak

                                                 áldott zárját,

Add meg életemnek, nyomorult fejemnek

                                                 letört szárnyát,

 

Repűlvén áldjalak, élvén imádjalak vétek

                                                 nélkül,

Kit jól gyakorolván hallak meg nyugodván

                                                s kín nélkűl.