Dr. Koncz Gábor

 

Mentés másként... (2018)

 

A tehetség felismerés, tehetség gondozás nagy mestere, dr. Harsányi István (1908-2002) születésének századik évfordulóján felidéztük munkásságát. A (Koncz, 2009/a) írást a Kultúra és Közösség jelen számában, a 110. évfordulóra tekintettel újra közöljük. Tesszük ezt azért is, mert a   Magyar Comenius Társaság 2018. évi, november 7-én, Sárospatakon tartandó felolvasó ülésének témája:  "Comenius és a tehetség mentés". Dr. Kováts Dániel szerkesztésében a tervezett előadások megjelennek a Bibliotheca Comeniana sorozat következő kötetében. E kiadványokat lásd a www.tit.hu honlapon (nyitó oldal, ajánljuk) Harsányi István hatalmas életművéből, itt csak a "Tehetségvédelem" című, jelentős, összefoglaló művére utalok (Harsányi, 1994). Megemlítem, hogy több írása jelent meg Comeniusról, éppen az említett Bibliotheca Comeniana sorozatban is.  A (Koncz, 2009/a) „Feladatokat adott" című vázlatos áttekintésemben a vele kapcsolatos, saját feladatainkat is felsoroltam. Szükséges a megvalósult tehetségek üzeneteinek mentése, áttekintése, örökítése, ezért kiegészítve megismétlem az akkor vázolt teendőket.

 

-Továbbra is alapvető feladat a (Varga) bibliográfia kiegészítése és legalább honlapon közzététele. Erre a www.tit.hu rendelkezésre áll.

 

- A Sárospataki Református Kollégium (SRK) Tudományos Gyűjteményeiben letétbe helyezett gépirati, levelezési hagyaték bibliográfiai feldolgozása megtörtént. Köszönet az SRK-nak! Propagálom, hogy szakdolgozati, disszertációs témát keresők tekintsék meg és vállaljanak feladatokat! (Ezen írás végén, ennek segítése érdekében is adom meg az elérhetőségeimet...) Válasszuk ki azokat a teljes vagy töredékes műveket, amelyek digitalizálása és közlése mielőbb fontos lenne. Unokája, Harsányi Gábor jóvoltából és szervezésében ez is elkezdődött, „Galambok a tüzelőállásban" címmel megjelent a "Doni napló"  írása és a kommentárok...Sorrendben az SRK 192o-1952 közötti történetéről és a Radácsi Györgyről írtak következnének. (Radácsiról és más jeles ősökről, mint rokonaimról lásd (Koncz   2009/á,2017/a, 2017/á).

 

- Ugyancsak érdekes és izgalmas feladat az interjúk, hang-, fotó- és videó anyagok áttekintése. Különös hagyaték az, hogy a Finnországban élt régi baráttal, Rácz István fotóművésszel hang-kazettás levelezést folytattak. Ennek a Rácz Istvántól származó része a család birtokában van, feldolgozását szorgalmazom...

 

- Harsányi István többször előfordul a (Bolvári) igencsak jelentős, hatalmas munkában. Ennek folyamatos kiegészítéséhez, főleg az anekdoták terén,  folytatjuk az aktivitást. Különös tekintettel is szorgalmazva a HI által létrehozott, Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága ( ...ma Egyesülete) történetének áttekintését. Ez azért is fontos, mert e társaságnak jelentős szerepe volt az SRK egyházi visszavételének előkészítésében (Koncz 2015).

 

-A pszichológusi munkásság, a tehetség felismerés és gondozás, a népfőiskolai munkásság, stb. tanulmányokban történő elemzése.

 

- Az életmű monográfia elkészítése. Szép lenne a sorozatot folytatni, hiszen  már megjelentek  a sárospataki Szabó Zoltán, Újszászy Kálmán, Koncz Sándor munkásságát bemutató írások pl. (Koncz 2016) és  kötetek (Balassa etc,) (dr. Kováts), (Szatmári), (Farkas). 2018-ban, Simon Norbert szakdolgozatot készített Zsíros Józsefről, Papp Imre pedig dr. Koncz Sándor tábori lelkészi szolgálatairól. Szervezzük ezek publikálását...

 

-Szorgalmazom, hogy Harsányi István kapjon díszpolgári címet Sárospatakon!  1968-ban, tehát ötven éve, ismét várossá nyilvánították Sárospatakot. Ennek előkészítése, szorgalmazása Béres Ferenc, Pécsi Sándor és az Ő nevéhez kötődött!

 

- A sok lehetőség közül számomra a magatartás jellemzőinek összegyűjtése, bemutatása, sőt felmutatása a fontos (Koncz 2016, 2017/a, 2017/á).

 

Éppen Harsányi István megidézése kapcsán szükséges egy igencsak új és nagy lehetőségre felhívni a figyelmet. Édesapja, a sárospataki teológiai tanár Harsányi István (1874-1928) harmincezer népdal- kezdet katalógusa feldolgozatlan. Az időközben begyűjtött, további több tízezer ilyen cetli az SRK-ban van. Nos, a számítógépes korunkban megszületett a hatalmas lehetőség! Ha ezeket felolvassuk, és a gép digitalizálja, matematikai-statisztikai elemzést lehet készíteni! Kérem a néprajzi szempontokat, mit keressünk? Mik a jellemző kezdetek, milyen virágok fordulnak elő, földrajzilag honnan származnak a népdalok, hány százalék a bánatos, a vidám, a szerelmes...

 

A mentés másként folytatható, folytatandó: a megszűnő folyóiratok honlapjának stabilizálása, megemlékezések jeles évfordulókon, kallódó fiataloknak feladatokat adni, a számtalan „eladó... kiadó..." feliratos ingatlanból néhányat kiválasztani és fiatalok bevonásával keresni a hely lehetséges funkcióját... a lerakatok, felszámolt könyvgyűjtemények mentése... Erről lásd pl. a TIT Stúdió Egyesület 2017. évi beszámolóját www.tit.hu (nyitó oldal).

 

Gyermekkoromban, Alsóvadászon, ha valaki jót tett, a falusiak azt mondták, : "Van rá tehetsége... „Ha viszont nem volt pénzük: „Nincs rá tehetségem... „Nos, nekünk legyen mindkettő! (A szerző dr. Koncz Gábor Ph.D. egyetemi magántanár, a Magyar Comenius Táraság alelnöke, a TIT Stúdió egyesület igazgatója.  www.tit.hu mail: drgaborkoncz@t-online.hu )

 

Hivatkozások:

Balassa Iván, Kováts Dániel, Szentimrei Mihály (szerk.)[1996]: Újszázy Kálmán emlékkönyv Budapest-Sárospatak, Szabad Tér, 639 old.

Bolvári-Takács Gábor [2016]: A sárospataki öregdiák mozgalom 19-21. századi kronológiája Intézménytörténeti és közművelődési dimenziók. Gépirat,185 old. Interneten elérhető:

www.zemplenimuzsa.hu/pataki-oregdiak-krono.pd

 

Dr. Harsányi István [1994]: Tehetségvédelem Részletek a szerző 1984-ben írt összefoglaló tanulmányából Budapest, Magyar Tehetséggondozó Társaság, 232 old.

Dr. Harsányi István [2012] Galambok a tüzelőállásban Gödöllő, Új Levédia Kft. 156 old.

Farkas Szilárd [2015/a]: Soren Aabye Kierkegaard magyar nyelvű recepciója az 1930-as években. Zalaegerszeg, Pannon Írók Társasága, 182 old.

Farkas Szilárd [2015/á]: Válságfilozófiai koncepciók a XX. századi magyar filozófiában. In: Falusi Márton (szerk.): Túl posztokon és izmusokon. Művészetelméleti tanulmányok, Budapest, Magyar Művészeti Akadémia- L’Harmattan, 53-78. old.

Farkas Szilárd [2016]: Nihilizmustól a krizeológiáig. Válságértelmezések a XX. századi magyar filozófiában. Budapest, Magyar Művészeti Akadémia- L’Harmattan, 69 old.

[2009/a]. Feladatokat adott: dr. Harsányi István (1908-2002) emlékezete In:  Földy Ferenc, Kiss Ferenc, Kováts Dániel (szerk.) Comenius és Kazinczy szellemében Sárospatak, Magyar Comenius Társaság, Bibliotheca Comeniana XIV. 141-152. old.          

[2009/á] (szerk.) Kálvin 500 Napút 2009., XI. évfolyam, 9. szám, November. Tematikus szám.  Ebben: dr. K.G.: Családi Kálvin, 6-15. old.

 [2015]: A pataki kollégium visszavételének (1989-1990) történelmi körülményei In: Zempléni Múzsa, Társadalomtudományi és Kulturális folyóirata, XV. évf., 3. (59.) szám, 2015. ősz, 35-42. old. 

 [2016] : A magatartás: Koncz Sándor az abszolút pedagógus In: Hudra Árpád, Kiss Endre, Trencsényi László (szerk.) [ 2016]: Abszolút pedagógusok Budapest, Magyar Pedagógiai Társaság Kiss Árpád Műhely Budapest, Magyar Pedagógiai Társaság, 187 old.

[2017/a]: Családi reformáció In: Napút XIX. évfolyam 9. szám 2017. november 65-79. old.

[2017/á]. (szerk.) Családi reformáció A Napút XI. évfolyam 9. száma 2017. november

 [2017/b]: Értelmiségi lét és társadalmi felelősség. Vallomások, vélemények, vállalások - a kultúráról. In: Zempléni Múzsa, XVII. évfolyam, 2. szám, 2017 Nyár

[2017/c]: „Eléggé haragudni…” Értelmiségi felelősség és feladatok. In: Kultúra és Közösség IV. folyam VIII. évfolyam 2017. III. szám, 19-34. old.

Dr. Kováts Dániel (szerk.) [2016]. Az igazság ösvényén Szabó Zoltán emlékkönyv Széphalom 26. A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, Sárospatak, Kazinczy Ferenc Társaság, 560 old

Szatmári Emília [2017]: „Közegyházi életünk sodrában” Dr. Koncz Sándor életműve a 20. század történeti és egyháztörténeti viszonyainak tükrében Sárospatak, Hernád kiadó,280 old. 

Varga Kovács Amarilla (szerk.) [1988]: Harsányi István pedagógiai publikációinak bibliográfiája Budapest, országos pedagógiai könyvtár és Múzeum, 39 old.