I.

 

Trencsényi László

 

Muzsikáló Gyermekrádió – Elfeledett történet[1].

(Fülszöveg)

 

A gyermekkultúra kifejezés korábban ritkán volt használatos. A neveléstudományi diskurzusban különösen. Alighanem a szekszárdi főiskolán létrehozott Gyermekkultúra Kutatócsoport munkássága és kötetei erősítették fel különböző kutatói műhelyekben a gondolatot, hogy igenis van ilyen, ráadásul jól elemezhető szegmense a kultúra világának – mondanivalója egy korszerűen (posztmodernül) felfogott pedagógia számára is. E felfogásban hangsúlyos a fogalom nyitott értelmezése, nem csupán közvetlenül a művészetek kincstárába tartozó jelenségvilág tartozik az elemzések körébe, hanem ennél jóval szélesebb horizont kínálkozik – a közvetítő szervezetek, személyek és eszközök nézőpontja egyfelől, másfelől a gyerekvilágot, serdülővilágot körülvevő megannyi tevékenység és élmény univerzuma.

 

Morva Péter, a zenepedagógus ezt ismerte fel, amikor a rádiót választotta kutatás tárgyául. Miképp járul, járult hozzá a Magyar Rádió, jelesül a Gyermekrádiónak nevezett műhely a felnövekvő nemzedékek zenei neveléséhez? Ezt a kérdést válaszolja meg jelentős könyvében.

 

A munka jelentőségét fokozza, hogy a Gyermekrádió archívumának olyan részleteihez férhetett hozzá, melyek nem sokkal a kutatás után gondatlan kezek által megsemmisültek.

 

Morva Péter kutatásának másik jelentős újdonsága az, hogy bizonyítja: a média (esetünkben a rádió) közbeiktatásával nevelő hatást kifejtő személyiségek (pedagógusok) tevékenységének és hatásának elemzésére alkalmasak az „eleven”, közvetlen, személyközi kapcsolatokat megvalósító nevelők tevékenységének, és hatásának vizsgálatára kidolgozott, elsősorban neveléselméleti metodikák. Így vált az összehasonlító elemzés tárgyává három „rádiós celeb”, Bónis Ferenc, Varga Károly és Dimény Judit.

 

Tehát történeti művel és neveléselméleti művel egyszerre találkozhat az olvasó.

 

 

II.

Morva PéteR

 

Muzsikáló Gyermekrádió – Elfeledett történet[2].

(A könyv Zárszava)

 

 

A tanulmány számos diszciplína bevonásával kalauzolta végig az olvasót az Ifjúsági- és Gyermekosztály működésének megismeréséhez. A pedagógiatörténeti feltárásnál média-, köz- és technikatörténetet is felhasználtunk, elmerültünk esztétikai kérdésekben, megpróbáltuk a magyar rádiózás ezen szakaszát beilleszteni az ország és szomszédjainak hétköznapjaiba. Egymással gyökeresen ellentétes pedagógiai paradigmákat tártunk fel, és kimutattuk a köztörténeti fordulópontok műsorkészítésre gyakorolt hatását. Bebizonyítottuk, hogy ez a nevelési tevékenység tudatos volt és számolt a növendékre gyakorolt tartós hatással. Ennek kifejtéséhez segítségül hívtuk a pszichológia befogadás-lélektani, neveléspszichológiai és művészetpszichológiai területeit, a nevelés-, művelődés- és médiaszociológia kutatási eredményeit. Felfedtük a társadalmi hatásokat, a jó és kevésbé sikeres gyakorlat okait és következményeit, valamint megrajzoltuk három presztízsértékű rádiós nevelő profilját is munkásságuk elemzésén keresztül. És hogy az itt feltárt összefüggéseket vizuálisan is értelmezhetővé tegyük, a felállított tipológiával olyan rendszerhez jutott az olvasó és a jövő pedagógia- és médiakutatója, amivel a műsorok tulajdonságait a bennük megnyilvánuló pedagógiai gondolkodással együtt grafikusan is ábrázolhatóvá teheti. Ez bármilyen összehasonlító elemzésre is lehetőséget ad helyi és időkorlát nélkül, amit egy bajor rádiósműsor elemzésén keresztül bizonyítottunk. Ezzel a műsorral viszont eljutottunk a mához, példát mutatva arra, hogy még ma is léteznek ilyen műsorok, amelyek a hallgatók részéről sikert és támogatást tudhatnak maguk mögött – csak sajnos nem nálunk.

 

Visszaemlékezve, a könyv alapját adó kutatás megkezdése idején a szerző még álmodni se merte, végül mekkora terület nyílik meg, ahogy a kutatási anyagban egyre mélyebbre hatol. Ez a terület a tanulmány elkészültéig feltérképezetlen volt. A kutatást így jól lehetne akár egy barlangfeltáráshoz is hasonlítani, amelyhez hasonlóan a könyv írója – a kutató – számos alkalommal az időérzékét is elvesztve támolygott ki éjjelente a zegzugos rádiós raktárak valamelyikéből. De a Rádió és a rádiózás – kiváltképp annak „aranykora” idején – sokakat elvarázsolt és örökös rabjává tett. Talán ez is rányomta bélyegét arra az elhatározásra, aminek eredményeképp a számtalan elbizonytalanító tényező ellenére kezébe vehette az olvasó ezt a könyvet. Mert az egyik legnagyobb kétséget támasztó kérdés pont az volt, kell-e ez még ma, szükség van-e erre a formára az előretörő digitalizációs korban? Kíváncsi még erre bárki is, vagy csak a nosztalgia fogja a könyvesbolt, vagy könyvtár polcához vonzani az olvasót? A zárszóban most engedtessék meg, ne csak a tényeket ismételje el a szerző. Azokra már bőségesen volt alkalma, több összegzés is ezt támogatta. Inkább olyan következtetések levonására lesz itt szükség, amellyel a szerző kimondottan az olvasóhoz szeretne fordulni, hogy benne az akár üzenetként visszhangozzon tovább.

 

A gyermekrádiók, mint ahogy a rádiók mindegyike, a politikai propaganda eszközei is voltak, és valljuk be, most is azok. Így volt ez egészen végig a Magyar Rádió vonatkozásában is, néhol direktebben, néhol árnyaltabban. És ez arra a rádiós-televíziós időszakra is érvényes volt, amikor Dimény Juditok, Szabó Helgák, Bartalus Ilonák, Varga Károlyok (és még sorolhatnám) népszerűsége vitathatatlanná vált. Nekik csupán megadatott annak az időkapu kínálta lehetőségnek kiaknázása, amely a politikai elit hiúságából, vagy valós jó szándékából, alkalmat nyitott tehetségük és ambícióik kibontakoztatására – a gyerekek érdekében. A Magyar Rádió a kezdeti években az analfabetizmus visszaszorítását is kitűzte célul – a területi elcsatolások következtében fontossá váló kultúrfölény megteremtése érdekében. A világégést követően a termelő eszközökkel együtt a Rádióval együtt a hallgatót is „államosították”, beleértve a fiatalt is, aki ennek eredményeképp egy szigorú cenzúra alatt működő saját „rádióadót” kapott. Az 56-os Forradalom, és az azt követő évtizedek viszont egyértelművé tették, hogy a csalódó fiatalok saját irányzatokat hoznak létre, és „elkülönülő entitásként a társadalmi progresszióba jelen vannak”.[3] Függetlenedve, nemzedéki szerveződéseket hoznak létre, amelyek maguknak fokozott önérvényesítést is követelnek. A 70-es évektől kezdve az amatőr mozgalmak és klubszerveződések népszerűsége is bizonyította, a beilleszkedési kötelezettség mellett az őket érő folyamatokba, történésekbe is bele akarnak szólni. A 80-as évekre ez végül kiegészült egy új társas dimenzióval is, amely a „szabadidő társadalmát” hozta életre.

 

A zárszó írásának napjaiban a Bajor Rádióban tett személyes látogatás megerősítette azt a sejtést, hogy bár a gyermek boldogulásának megsegítéséről folyamatosan minden oldalról megmutatkozik egyfajta szirupos politikai egyetértés – más által is felismerve az eddig leírtak törvényszerűségeit, – ennek ellenére Európában ma mégis konzekvensen visszaszorul az ezért tett rádiós erőfeszítések támogatása. Jó, válaszolhatjuk, ez nem csoda, hiszen visszaszorul a közszolgálatiság egésze is. De ez a korlátozás leginkább anyagi oldalról mutatkozik meg, még egy olyan gazdag német tartomány esetében is, mint Bajorország, ahol pedig mindenkire nézve kötelező a nem is csekély televízió- és rádiódíjat, az ún. Rundfunkbeitrag-ot befizetni. Az okok szerteágazóak, de elgondolkodtató, hogy ha szakmai oldalról – esetleg a műsorok sikertelensége miatt – lehetne ezt a tevékenységet kritikával illetni, akkor miért nem ez történik ahelyett, hogy például egy hangjáték felvételére szánt támogatást visszatartják. Hát azért, és ezt bizonyítottuk is, mert ilyen sikertelenségről szó sincs!

 

Térjünk vissza egy pillanatra még hazánkra. Láthattuk az elemzések és leírások során, hogy a műsorok igen jelentős része a műsorkészítők saját meggyőződései mentén készültek, mellőzve a neveléstudomány hathatós támogatását. Volt tervszerűség, de az nem tudott hosszú távban gondolkozni, és szinte teljesen hiányzott a tudományos kiértékelés rendszere is. De ha ennek hiányát egyesek mégis megérezték, felismerték, a neveléstudomány jeles képviselői magukra hagyták őket gondjaikban. Persze itt is vissza kell térni az örök lemezhez: kérem, nem volt erre kutatásfinanszírozási háttér beállítva, nincs szakember kapacitás, az oktatásirányítás nem foglalkozna a kérdéssel, mert a nevelőtársadalom nem érti a műsorok célját, stb. (Tényleg sokan nem értették, de nem is próbálták nekik elmagyarázni! A családok közül pedig sok nem volt képes felfedezni ezeknek a műsoroknak emberminőség fejlesztő hatását, mert mindennapi küzdelmeikhez nem ezt tartották a legfontosabbnak.) Tény, hogy ez a tevékenység önmagában forrásigényes, de nem csoda, mégis demokratikusan ezrekhez fordul, a Gyermekrádió egy ország óriási osztályterme, szabadidőközpontja, oktatóhelysége, koncert-pedagógiai színtere, színházterme, játszóháza (és folytathatnám) lehetne. De egy perverz dolog biztos nem: pártpolitikai kiképzőközpont. Ezt a feladatot – kiváltképp a művészetpedagógiai vetülete – mindig ledobta magáról. Mivel a piaci szereplők szerint egy olyan hosszú távú befektetés, mint egy gyermekrádió készítése a profitorientált nézet szerint nem megengedhető, a közszolgálatiság pedig egyre jobban a politika szócsövévé válik, és ezen tevékenységének minden műsorpercében tükröződnie kell, sok jót a jövőre nézve most még nem tud a szerző jósolni. De reménykedik, mert ahogy a Rádió indulására és működésére jellemző elkötelezettségre Sugár Gusztáv, Tóbiás Áron, Simándi Irén, Scherz Ede, Szalóczy Pál és társaik visszaemlékeznek, a rádiózásnak mindig is volt a kritikus időszakaiból kilendítő szakmai és hallgatói támogatása. Ami kizárólag ennek a formának vesztét okozhatja, az a közöny.

 

Ez a közöny lehet kívülről érkező elfeledés (elfeledtetés), meg nem értés, a neveléstudós szakma nemtörődömsége, vagy akár belülről fakadó is. Az IFO zenei rovatának munkáját egy idő után sorvasztani kezdte ugyanis a megújulás lehetőségének hiánya, bár igaz, így elkerülhetővé váltak a generációk közti konfliktusok is. A nevelői kiégés, az előre (vagy félre) rohanó fiatalság meg nem értése veszélyt jelentett mindig is (ma is) a műsorkészítésre nézve. Volt, aki ezt el tudta kerülni a fiatalítás által, de ez inkább csak az ifjúságpolitikai szerkesztésű adások esetében sikerült. Az ilyen politikai jellegű műsorok egyébként mindig is nagyobb támogatást élveztek, legyen az a műsorstruktúrában elfoglalt helyük kialakítása során tapasztalt prioritás, vagy a gazdag interakciókkal teli mobil műsorkészítés anyagi támogatása. A közöny elérésének másik eredményes eszköze pedig az elhallgatás. Ezen bizonyos idő eltelte után már csak az újra felfedezés segít, legyen az egy találmány, tudományos eredmény, vagy egy Gyermekrádió. Ez a könyv is ebben próbál meg segíteni.

 

Ennek a pedagógiai tevékenységnek nagyon nehéz a hallgatói támogatottságát mérni, és ha csak a legkisebb visszaesés is tapasztalhatóvá válik, az amúgy mindig is költséges műsorkészítést ezer oldalról kezdik támadni. Nálunk a Magyar Rádió lehetőséget biztosított a mérésekre pár éven keresztül a Tömegkommunikációs Kutatóintézet létrehozásával és mérőeszközeinek finomításával, de ezek az idők elmúltak. Ma már Németországban is, érthető okokból, egyszerűen meg van tiltva a 14 éven aluli gyerekek tetszési és hallgatottsági adatait mérni, ezzel is védve privát szférájukat a piackutatók tolakodásától. És a közszolgálati műsorok is ebbe a kategóriába tartoznak, így például a mai német rádiósok közvetlenül csak a telefonos kérések és vélemények, E-mailek alapján tudják, kik, mennyien és milyen hosszasan hallgatják adásaikat. Próbálnak ők is küzdeni az árral, és műsoraikat az állandó megújulásra ösztönzik. De még él a gyermekrádiózás, és többféle módon próbálják növelni rajongótáborukat, amelynek sikerére is láthattunk példákat. Őket a digitalizáció sem fenyegeti, műsoraik éppúgy elérhetőek a világhálón, mint bármely más tartalom, az adások podcast-szerűen letölthetők, rejtvénypályázataikra az interneten keresztül is lehet jelentkezni. Kísérő információkat helyeznek el a honlapokon és hipertext-szerű utalásokkal töltik fel őket, amely így például lexikonokhoz, vagy más műsorokhoz vezetik el a fiatal hallgatót. Emellett bevonják őket a műsorkészítésbe a nagy akciókkal, hírügynökségi feladatokkal, beszámoló írással, zenei kívánságok teljesítésével, stb.

 

A forma él és a hallgató segítségével életben tartható, sőt jelentősen tovább fejleszthető. Könnyen elérhető, és mindenki saját tulajdonaként tekinthet rá, mert őt szolgálja. A Rádió már többször vált martalékául a társadalmi viharoknak, de mindig újjáéledt. Ezért jogos az abba vetett bizalom, hogy ez a Gyermekrádiónkkal is megtörténhet.

 [1]   Morva Péter (2018): Muzsikáló Gyermekrádió – Elfeledett történet. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest.

[2]   Morva Péter (2018): Muzsikáló Gyermekrádió – Elfeledett történet. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest.

[3]   Trencsényi László (2007): Az iskola funkcióiról a nevelési intézmények „történeti rendszertanában”. In: Kiss Éva (szerk.): Pedagógián innen és túl. Pannon Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Pécs-Veszprém. 73. o.