Csepregi György

 

Zene és csend

A csend - és a különféle csendek

 

A Csend hangja (Katolikus hitvédelem és megújulás)

 

 

A zene láthatatlan teste az idő, de a csend talán méginkább az: olyan, mint az üres kottalap, aminek egyetlen feladata, hogy megteljen valamivel - hangok mértanával, arányosan elosztott jelekkel. A csend nem azonos a semmivel, azonfelül viszont, hogy potenciális  textúrája, hordozója a zenének, nem sokat tudunk róla. 

 

Hasonló a John Locke-féle[1] “tulajdonságok nélküli" térhez. Az illatok, érzéki benyomások, a látványok és azok árnyalatai eszerint csak a mi érzékszerveink létrehozta konstitúciók, a minket világkörülvevő világ ebbéli fogalmaink szempontjából voltaképpen üres. A tárgyaknak nincs illatuk, nem is szürkék vagy karmazsinok, kellemes és bársonyos tapintásuk sincsen –  ezeket percepcionálisan mi hozzuk létre velük érintkezve. A dolgoknak csak  az értelemmel megragadható, mértani arányaiban rejlő puszta  geometriája nem-illúzió, minden más csak észlelések egymásba folyó sorozata – ilyen a tér a Locke-féle értelmezésben.

 

A csend  is úgy viselkedik, mint attribútumokat nem hordozó  matéria, mintha csak a zene  tulajdonságok nélküli teste volna –  de vajon nem igy van-e: a szerzők elsősorban nem hegedűre, hárfára vagy zenekarra irnak, hanem mindenkelőtt üres lapra, ami voltaképp nem más, mint a csend nyomtatási képe?

 

Másfelől, érdekes a különféle csendek viselkedése. Egy zeneműben a téma is többféleképpen szólalhat meg, aktuális karaktere, mondanivalója az adott zenei kontextussal való viszonyától is függ –  pl. egy akár egy egyszerű motívum is, másik hangnembe, esetleg ellentétes hangulatú kontextusba helyezve nemcsak eredeti mondanivalójával ellentétes jelentésű lehet, de meglepő modulációként is felléphet, noha nem a motívum, cask környezete változott. 

 

Modulálódhat-e így egy nyolcad szünet, ha más-más környezetbe kerül? Nem lehet-e esetenként más-más jelentése a szünetnek is? Lehetnek drámai vagy éppen harsány csendek, izgatottak, vagy egészen más zenei környezetben –  éppen derűsek ?

 

Górcső alá venni ezekez a "különböző csendeket" – erre számos kézzelfogható példa áll a rendelkezésünkre. Nézzük az egyik legszebbet.

 

A Bruno Walter-féle csend

 

Bruno Walter (1876-1962) német karmester, zeneszerző. A legkiválóbb Mozart és Mahler-előadók egyike. (OperaWire)

 

A csendek rendszertanában különös figyelmet érdemel az a rövidke szünet, amelyet Bruno Walter Mozart g-moll szimfóniájának (K.550) interpretációja[2] közben használ, anélkül, hogy erre a partitúrában akár a legcsekélyebb utalás lenne! A rövidke szünet az első tétel (Molto allegro) 220. és 221.üteme között található –  legalábbis a karmerster szerint. A szonátaformában megírt első tétel kidolgozás  részénél járunk. A "sóhaj-figurának" is nevezett ismert főtéma többszöri ismétlés után szólal meg a 185. taktusban, nem sokkal azelőtt, mielőtt a tétel eljutna a (Bruno Walter által szünettel jelzett) hatalmas csúcsponthoz, amelyet a 220.ütem utolsó harmóniája drámai módon készit elő: a fuvolák az ütem utolsó negyedében  kétvonalas a-ról fiszre lépnek le, az oboák egyvonalas "a"  és kétvonalas fisz alkotta szext hangközről kétvonalas cé és dé alkotta nagyszekunddá torlódnak össze. Az első hegedű kétvonalas fisz, majd "a" hangjai alatt a második hegedű nyolcadhang-mozgással lépdel fisztől céig, ezt a feszültséget támasztja alá a rezek kvintje, a mélyvonósok viszont rövid időre elhallgatnak ebben a sűrű pillanatban. A (karmester által szünettel bevezetett) 221. ütem első akkordja egy hatalmas, drámai g-moll, amelyben a fagottok és a mély vonósok nyolcad mozgást végeznek, a "többiek" kitartott hangot jászanak. A drámai hatást fokozza, hogy a második hegedűkhöz képest az eleve markánsabban, erősebben megszólaló első hegedűké a mélyebb szólam, e két szólam közül ők játsszák lent a tonikát (kis gé). Ez az első látásra már a maga korában is banálisnak tetsző megoldás –  domináns szeptimakkordról lépni az alaphangnem moll akkordjára –  itt különösen viharos, fájdalmas, beszédes. Kivételes darab kivételes értelmezéséről van szó Bruno Walternél: bár valemennyi tétel túllép interpretációjában a mozarti szalonzene-szemléleten (nélkülözi a kecses modorosságot, a klasszika ezerszer agyonismételt játékos szögletességét), de az ellenkező véglettel is szembefordul: modernül elhadarni a nagy Mozart-klasszikust – mégis ebben a parányi szünetben fogalmazódik meg a karmester legnagyobb leleménye. Olyasféle vidámpark-élményt kínál, amit más körülmények között csak egy hullámvasút utolsó, legnagyobb lejtője előtt élhetne meg a hallgató: amikor a felfelé kapaszkodó, első kocsi megérkezik a lejtő széléhez, az utasok egy másodpercre a semmiben érzik az első kerekeket –  ez az a pillanat, amikor már pontosan sejthető a közelgő zuhanás eufóriája, valami moccanatlan mégis tetten érhető a történésben: éppen a nem-történés váratlan aktusa, amely egészen addig tart, míg lassan előre nem billen az első kocsi orra. Ezt az élményt pedig éppen a korábbi, végtelennek tűnő, voltaképp parányi mozdulatlanság tesz eufórikussá.

 

A csend zenei ábrázolása

 

Beethoven 6. szimfóniájának, F-dúr (“Pastorale”) második tétele[3] fölött ezt olvassuk: "Scene am Bach", vagyis "Patakparti jelenet". "Andante molto moto", a szerző tizenkét nyolcados tempót jelöl. Zenei formáját tekintve a tétel szabad szonátaforma. A darab egésze szimfónikus programzene, Beethoven vidéki utazását meséli el, amely a második tételben tárja elénk a falusi lét idilljét: a vonósosok halk hangjaival indít, később halljuk a fúvósokat bekapcsolódni, mielőtt a patakcsobogás-imitáció és madárdalt utánzó motívum következne a refrén-téma belépése előtt. Ezután következik az ún. "csend motivum", amely ötször hangzik el. A zenei élmény valóban káprázatos: halljuk a csendet.

 

Nem abszurd-e, hogy a szerző, ahelyett, hogy hallgatna – hogy érvényesülni hagyná a létező csendet –, létrehozza, reprodukálni próbálja azt hangokból? Ráadásul épp a csendet rajzolja tele zenével, amelynek célja a hangoktól szétrombolt csend ábrázolása? Sajátos eljárás történik, amivel a zene alapjául, üres kottapapirjaként funkcionáló matériát zúzza szét a szerző, hogy rárajzolja a saját söndjét? Nem abszurd-e ez, de vajon nem éppen ennek az absztrakciónak a direktsége az, ami képes mindenkor a valódira

irányitani a figyelmünket? Nem ez történik-e minden absztrakció esetében? Nem szebb-e egy női akt a vásznon a maga talányaival, sejtelmesen eső árnyékaival, egyszer s mindenkorra eltakart ugyanakkor visszavonhatatlanul feltárt részleteivel, megmutatásai, elrejtései véglegességével és titokzatos tagoltságával, mint a modell, aki orrát a zsebkendőjébe fújva görnyed a drapéria fölé, bordái látszanak fel-le mozgó bőre alatt, az arcán felemás árnyék, mint valami törzsi maszk, könnyed kontraposzt helyett pedig szabálytalan részletektől álló testét  mutatja szemlélőjének? Nem a rend háttere előtt mozgó, esetlen animáció-e ez, ami kevésbé ábrázolja önmagát, mint a másik eszköze, akit jobban megérint a viszonyok és arányok rendezettsége, mint emezt, a modellt –  vagy éppen a puszta szemlélőt ? Azt a szemlélőt, akit oda kell forditani a szépség felé - és erre a hajlitásra vajon nem csak az absztrakció képes?

 

A csend mint textúra

 

John Cage (1912-1992) amerikai zeneszerző

 

Cage 4'33 című opusa[4] olyan, mintha üres kottalapot szemlélnénk, amelyen néha feltűnik egy-egy szeszélyes rajzolat, merő véletlenségből odakerült minta. Négy perc harminchárom másodperc szünet.  Mi az, ami megérinthet ebben? Egyfelől, az elengedés aktusa. A Cage-kompozició kisérlet annak a beláttatására, hogy a nem-értelmes dolgok nem léteznek, csak ezek feltételezése olyanokról, amiknek nem tudjuk az értelmét. A nyugati ember tipikusan szkeptikus mindennel szemben, ami nem direkt módon érthető, másrészt harsányan nevet az abszurd vicceken, amiknek, saját fogalmai szerint éppúgy nincs semmi értelmük. A nyugati civilizációban a praktikusnak van definiált helye – ennek arisztoteliánus filozófiai hagyományai nemesek és szépek –, de az elengedés, mint gyakorlat, nyugaton egy nem-neurotikus felnőtt számára is épp emiatt igen nehéz. Vagy az intellektus hiánya, vagy annak iránya lehet probléma, amikor nem tudjuk elengedni a rögeszméinket.

 

“A csend mint textúra”– a legmarkánsabb példák erre Csehov drámái, ahol a csend szinte tapintható a dialógusok között. A Csehov-drámák a csendről szólnak, ami erős pillérként tartja össze a szavakból szőtt történet epizódjait. A verbálisan megfogalmazott gondolatok csak központozzák, tagolják a csendet, ami a darab esszenciája, primér élménye, közege és egyben tanulsága is.

 

Cage emblematikus műve, a 4'33 engedi, hogy ne irányitottan figyeljünk rá, hanem bizonyos távolsággal, ezzel erősebben reagáltat az aktuális történésre, mint annak tartalmára. A "zenét hallgatok-élmény" a zene jelenléte nélkül jön létre, ezzel egy új minőséget kreál. Nem a műalkotás, hanam a reagálás lesz az új konstrukció, a zene hallgatása közben magát újszerű kontextusba helyező ember viselkedése. Egyfajta esztétikai behaviorizmus ez, másik nézete viszont ettől eltérő vonatkozású: a csendhez szoktatja hallgatóját, annak viszonylagosságához, titokzatos természetéhez.

 

­­­­­­­­­­­­­______________

Csepregi György (1966) zeneszerző, képzőművész, irodalmi publicista. Tagja a Magyar Zeneszerzők Egyesületének, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete képzőművész tagozatának, az Alkotó Muzsikusok Társaságának és az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda komolyzene tagozatának.[1] John Locke – Wikipédia (1632-1704 angol filozófusorvos és politikus)

[2] Mozart - Symphony n°40 - Columbia / Walter (25.42)

 

[3] Beethoven - Symphony #6: 2. Andante molto mosso (12:56)

 

[4]

John Cage about silence - YouTube