Szőnyiné Szerző Katalin

 

Bach - Orgelbüchlein (complete) - René Saorgin (1:18:32)

 

Egykori zenei szócikk a Magyar Rádió Zenei Népművelő Rovata számára

Sorozatcím: „Zenei Lexikon”, 1980 körül

 

Minden orgonista növendék tanulmányainak kezdetén találkozik Johann Sebastian Bach orgona koráljainak 45 darabból álló nagyszabású gyűjteményével, melyet a szerző szerényen csak „Orgelbüchlein”-nek, azaz „Orgonakönyvecské”-nek nevezett el.

 

A sorozat – alcímének magyar fordítása szerint – azzal a szándékkal készült, hogy a kötettel „...az orgonajátékot tanuló oktatást kapjon arról, miképpen dolgozzon ki különböző módokon egy korált, és ugyanakkor tapasztalatokra tegyen szert a pedál használatában is...

 

Bach orgonaciklusa kettős pedagógiai céllal keletkezett tehát. Műveivel egyfelől a korálfeldolgozás műfajában elmélyülő zeneszerző érdeklődésű növendék, másfelől a hangszerjáték egyes elemeit gyakorló orgonista tanulmányait kívánta szolgálni. Az Orgelbüchlein ezzel a tudatosan vállalt tanító szándékkal elindítója és példája lett a Bach életműben később is jelentős szerephez jutó pedagógiai művek sorozatának, a billentyűs hangszerekre írott Két- és Háromszólamú Invenciók és a Wohltemperiertes Klavier halhatatlan remekművei opusainak.

 

Az orgonaciklus keletkezéstörténete meglehetősen homályos, és a rekonstruálható adatok alapján bizonyos regénybe illő, kalandos fordulatok sem hiányoznak a legendából. A kézirat Köthenben készült, ennek alapján sokáig azt hitték, hogy a sorozat Bach kötheni tartózkodása alatt, 1717 után keletkezhetett. Bachnak azonban ebben a városban nem volt orgonája, s mint udvari karmesternek, elsősorban a zenekari muzsika terén voltak feladatai. Albert Schweitzer ezért tételezte fel, hogy Bach korábban, még weimari udvari orgonistaként írhatta le az Orgelbüchlein korálelőjátékait, és Köthenben csupán a tisztázat készülhetett. Az újabb kutatások ezt a feltevést erősítették meg.

 

A Bach-életrajzokból ismeretes, hogy Leopold kötheni herceg 1717 augusztusában ajánlotta fel Bachnak az udvari karmesteri tisztséget, de a komponista csak azév decemberében foglalhatta el az állást. A közbeeső őszi hónapokat Bach még Weimarban volt kénytelen eltölteni. Mi állhatott a háttérben? A weimari herceg nem akarta elengedni szolgálatából az akkor már országosan ismert művészt, és zsarnoki módon, mint egy feudális kényúr, egy hónapnyi szobafogsággal próbálta Bachot maradásra kényszeríteni. Az udvari titkár így jegyezte fel az emlékezetes büntetést: „1717. nov. 6-án az addigi koncertmester és orgonista Bach, távozásának kierőszakolása tárgyában tanúsított konok viselkedése miatt szobafogságba került, és végül azzal a megjegyzéssel, hogy állását önkényesen hagyta el, s ezzel magára vonta a herceg haragját, kiszabadult a fogságból.” A Bach-kutatók véleménye szerint a zeneszerző a szobafogság heteit sem tölthette tétlenül, és valószínűleg ekkor állíthatta össze az Orgelbüchlein nagy részét, melyet következő szolgálati helyén, Köthenben már csak néhány újabb darabbal kiegészítve tisztázott le.

 

Az Orgelbüchlein korálelőjátékai meghatározott dramaturgiai váz alapján kapcsolódnak egymáshoz. Eredetileg az volt Bach elképzelése, hogy a sorozat – 164 korabeli protestáns népének feldolgozásával – ünnepkörök szerint a teljes egyházi évet fogja át, kísérje végig. A nagyszabású egyházzenei sorozatból azonban – Bach Köthenbe kerülésével – csak a ciklus mintegy egynegyede, 45 koráldallam feldolgozása készült el. A terv félbemaradásával magyarázhatjuk, hogy a kiválasztott dallamok többsége az egyházi év első feléből, az adventtől nagyböjtig tartó időszak korálanyagából származik. A húsvéti énekekből már csak 6 dallam, a húsvét utáni időszakból pedig elszórtan 13 dallam képviseli a későbbi ünnepek vallásos népénekanyagát.

 

Az Orgelbüchlein egyházzenei koncepciójában tehát torzóként maradt ránk, amely azonban még így is, torzó voltában is remekmű, Bach korálfeldolgozó művészetének első érett összefoglalása.

 

Bevezetőül a karácsonyi ünnepkörből válogassunk három jellegzetes feldolgozást. Hallgassuk meg elsőként a kötetből azt a karácsonyi korálelőjátékot, amely a koráldallam jellegzetes feldolgozásmódjával a ciklusban előforduló leggyakoribb típust képviseli: a korált – díszítetlenül és megszakítás nélkül – a 4 szólamú mű legfelső szólamában hallhatjuk, melyhez a 3 mélyebben fekvő szólam finom rajzolatú, karakterisztikus ellenpontozó zenei anyagot társít.

 

1.     példa: „Der Tag, der ist so freudenreich”

J.S. Bach - BWV 605 - Der Tag, der ist so freudenreich (1:35)

performed by Wolfgang Zerer, organ

 

 

Bach egyik weimari tanítványa 1746-ban így emlékezett vissza mestere művészi hitvallására: (...) ami a koráljátékot illeti (...) Bach karmester arra tanított, hogy a népénekeket ne csak akárhogyan, hanem a szöveg érzelmi tartalmának megfelelően játsszam.”

 

Bach kívánságának a megértéséhez tudnunk kell, hogy Bach korában a korálok szövege általánosan ismert volt, s a koráldallam már megszólalása pillanatában felidézte a hozzákapcsolódó szöveget is. A korál gondolatvilágának a kompozíciós eszközökkel, érzékletes előadásmóddal való zenei megjelenítése Bach számára különlegesen fontossá vált, s a feladat megoldása izgalmas, a korálfeldolgozás műfajában eddig még kiaknázatlan lehetőségeket jelentett.

 

Mint Albert Schweitzer Bach-monográfiája feltárta, a zeneszerző sajátos zenei szimbólumrendszert alkotott az Orgelbüchlein lapjain. A feldolgozott korálok formáját, a mű szövésmódját, motívum- és ritmuskészletét – egyenrangú társként a koráldallam mellett – a korál szövege ihlette.

 

Néhány korálfeldolgozásban a szövegnek már csupán egy-egy tartalmi eleme elegendő volt, hogy annak beszédes megjelenítésével Bach kialakítsa a mű jellegzetes zenei karakterét.

 

 „Vom Himmel kam der Engel Schaar” – „Az égből jött az angyalsereg” – mondja a Luthertől származó karácsonyi korál kezdősora, s a zeneszerző úgy idézi fel a karácsony örömteli misztériumát, hogy az angyalok érkezésének festői mozgalmasságát a koráldallamot kísérő középszólamok hol lesikló, hol felemelkedő virtuóz skálameneteivel jeleníti meg.

 

2.     példa: „Vom Himmel kam...”

J.S. Bach - BWV 607 - Vom Himmel kam der Engel Schar (1:04)

performed by Wolfgang Zerer, organ

 

 

Bach szimbolikus zenei gondolkodásmódjának szép példái az Orgelbüchlein korálkánonjai. Ezekben a kompozíciókban nem egyszer a korálszövegek közös motívuma a Krisztust követő ember említése. Bachot a „követés” szó képszerűsége ragadta meg e versekben és zseniális zenei megoldással – az egymást kánonban követő szólamok játékával – érzékeltette a szöveg költői alapgondolatát. Harmadikként a karácsonyi ünnepkörből idézzük fel az In dulci jubilo magyarul Az angyal énekel című magyarul is közismert népének – Bach feldolgozását.

 

 

3.     példa: „In dulci jubilo” (Facsimile)

J.S. Bach - BWV 608 - In dulci jubilo (1:04)

performed by Wolfgang Zerer, organ

 

 „Dies sind die heil’gen zehn Gebot” – „Ez a szent Tízparancsolat” – hirdeti az Orgelbüchlein 36. darabja, a Szentháromság Vasárnapját követő alkalomra szánt, úgynevezett katekizmus-korál szövege. Bach az ószövetségi Tízparancsolat kemény intelmeit a koráldallamból kialakított határozott ritmusú pedáltémával jeleníti meg: a tízszer felhangzó konok ritmusú téma és változatai mintegy bevésik a mózesi parancsolatokat hallgatójuk emlékezetébe.

 

4.     példa: „Dies sind die...”

J.S. Bach - BWV 635 - Dies sind die heil'gen zehn Gebot' (1:15)

performed by Wolfgang Zerer, organ

 

A korálszöveg egy-egy jellegzetes motívumának minél plasztikusabb zenei megjelenítése mellett Bach azt is fontosnak tartotta, hogy azokat a szubjektív érzéseket is megszólaltassa, melyeket számára a korál egésze, s a vele kapcsolatos liturgikus alkalom felidézett. Az Orgelbüchlein egyik legcsodálatosabb darabja a 40-es számú „Ich ruf zu Dir” szövegkezdetű koráldallam feldolgozása. A mű a ciklus egyetlen 3 szólamú korálelőjátéka, mely áttetsző, triószerű hangzásvilágával, a koráldallam gyönyörű dallamrajzú ellenpontjával, az áhitat bensőséges csendjét idézi.

 

5.     példa: „Ich ruf zu Dir”…

J.S. Bach - BWV 639 - Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ (2:50)

performed by Wolfgang Zerer, organ

 

A bűnbánat gondolatköréhez – a kánonokhoz hasonlóan – egységes korálfeldolgozási típust társított Bach. Három, bűnbánati alkalomhoz kötődő korálelőjátékában a mű ünnepélyes komolyságát a koráldallam gazdag barokk díszítéseivel teremtette meg. Közülük hallgassuk most meg az óévet búcsúztató korálelőjátékot, mely kromatikus fordulataival, dallami ornamenseinek panaszos gesztikájával az óév megpróbáltatásait idézi fel:

 

6.     példa: „Das alte Jahr vergangen ist”

J.S. Bach - BWV 614 - Das alte Jahr vergangen ist (2:12)

performed by Wolfgang Zerer, organ

 

Az óévi korálfeldolgozást követő, újévet köszöntő „In dir ist Freude” egészen más zenei világot tár elénk. Már a zenei szövet megformálása is egyedi a kötetben: a darabot Bach nagy elődje, a Buxtehude stílusát felelevenítő korálfantázia műfajában alkotta meg. A koráldallam szabad, fantáziaszerű feldolgozására felbátoríthatta a zeneszerzőt a dallam világi eredete is, melódiája ugyanis Giovanni Gastoldi 1591-ből származó táncos lejtésű madrigálja. Népszerűségét és elterjedtségét bizonyítja, hogy nem sokkal később német vallásos szöveggel a lutheránus gyülekezetek is átvették.

 

Bach feldolgozása, ujjongó örömöt sugárzó zenéjével, az újesztendő küszöbén a hit és bizakodás magával ragadó zenei megjelenítése.

 

7.     példa: „In dir ist Freude”

J.S. Bach - BWV 615 - In dir ist Freude (2:27)

performed by Wolfgang Zerer, organ

 

 

Függelék:

Orgelbüchlein - Wikipedia

 

Szőnyiné Szerző Katalin Szabolcsi Bence-díjas zenetörténész. Tudományos kutatóként, szerkesztőként, az OSZK Zeneműtára volt vezetőjeként zenei kiállítások forgatókönyvírója, Haydn, Erkel, Liszt és kortársai művészetének kutatója. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.