A.GERGELY ANDRÁS

 

Futamok disputandóban

Jelenlét, művészet, győzelem a Replika jazz-számában

 

 

Ha nem is piaciasan új, szemléletében és kínálatában fölöttébb az újságok körébe tartozik az a folyóirat-szám, mely a zenei műfajelméletek és kortárs vagy történeti szempontú „új muzikológia” iránt érdeklődők számára föltétlenül nóvumot kínál. A címben jelzett-képzelt disputáció ebben az értelemben is több rétegű. Tükrözi részben magát az orgánumot, a Replika szemléletmódját, melynek éppen a századik számát követően ébredt az a vállalása, hogy a korábban sem itt, sem túl sok más helyen nem reprezentált zenei vita-szempontokat bevezeti az elemző közgondolkodásba. Ha mindjárt vitatkozóként is értékelhető ez a fajta interpretáció, ami nem véletlen itt, ugyanakkor észreveendő, hogy a jazz-szám egyben „a posztmodernként emlegetett episztemológiai fordulat után koncipiálódott nyugati világ nagy részén már legalább két évtizede lezajlott, az új diszciplína elnevezéseként a new jazz studies” értelmében szólal meg, s ez rapid ellenállás tükre is egyúttal. A bevezetőt jegyző szerkesztői előszó[1] már figyelmeztet arra: »az „új” jelzővel csínján kell bánni, már az elnevezésnek mintául szolgáló „új muzikológia” is rég beérett, így magyarul inkább a jazztanulmányok lehet megfelelő elnevezése a módszernek, amelynek legfontosabb jellemzője, hogy interdiszciplináris. Ilyenformán el is különül a jazztörténet vagy -kutatás néven a műfaj történetét leíró hazai előzményektől. A címben nem valami szimplifikáltan hangzó „disputando” tehát magát a műfajt is részben jelzi, minthogy „a posztmodernként emlegetett episztemológiai fordulat után koncipiálódott, és támaszkodik a posztstrukturalizmus, a gendertanulmányok, a pszichoanalízis, a transznacionális perspektívájú amerikanisztika és a posztkoloniális tanulmányok módszereire és eredményeire. A jazztanulmányozás, miközben igyekszik saját határaival lehetőleg tisztába kerülni, a műfajt kulturális gyakorlatként kutatja, olyan dinamikus rendszerként, amely állandó változásban van, aminek fő tényezői etnikai, faji, gender-, esztétikai és osztályszempontok mentén válnak értelmezhetővé. Egy adott jazzkánon kialakulásának folyamatát például a mezőelmélet, a szcéna, a szubkultúra, művészvilág vagy éppen a miliő tükrében vizsgálja, míg mondjuk egy előadás lényeglátó interpretációját a narratológia és a performativitás elméletei segíthetik elő”.

 

A JAZZ rovat hírei között bizonnyal nem számítana újdonságnak egy pontosan két évvel ezelőtti folyóirat-szám. De lehessünk tekintettel a befogadás folyamatára is, melynek egyes fázisait Zipernovszky Kornél és Havas Ádám úgy mutatja be, hogy abban akár klasszikus, akár modern mód kortárs, akár a jazz-beszéd eddig nem igazán ismert, vitatkozóan-konstruktív szcénája bomlik ki. Indul ez a történeti előzmények ismertetésével, korszak- és fogalom-meghatározással, de egyben a legkülönfélébb „jazz-beszédek” szaknyelvének, dramatikai és retorikai, hagyomány-konstrukciós és narratív identitás-elemei kerülnek folyamatszerű vázlatba. Mielőtt azonban az elméleti előzmények részletezésébe fognának, máris jelzik, hogy maga a Replika is közölt már jazztanulmányi írásokat (előjelzésként: korábban már elkezdett Szabados György interjúrészletek befejező része csupán követi, de kontextusba is helyezi az itt közölt egyéb szövegeket), de esett más szó a zenei hálózatok fontosságáról (78. szám), az emberi hangról (77. szám), az életstílusokról és extrém zenei színterekről (64-65. szám), a szubkultúra-kutatásokról (53. szám), a gépszerű zenével és a komolyzenei ideológiákkal kapcsolatos tudásról (49-50. szám), továbbá a technokultúráról (39. szám) a más témakörű Replika-számokban is. Mindenesetre itt most újdonság a hazai szellemi erőfeszítések kontúrjainak megrajzolása, s ami fontosabb: e folyamat az Egyesült Államokban, majd a nyomában a tágan értelmezett örökségként összefoglaló jelzővel igyekszik hazai színtéren is értelmezési körbe tagolódni, ide értve a Krin Gabbard kiadta Jazz Among the Discourses (1995) című tanulmánygyűjtemény előszavában részletesen mérlegre tett kánonképzés jelentőségét és súlyát, a műfaj gesztusrendszerének „ellentétességét a magaskultúrában bevett kanonizációs alapállással”, a jazz reprezentációjának hollywoodi filmekben kialakított változataival illusztrálva, és ennek kritikai fogadtatásával is, utalva további szerzőkre, akik már a szintetizáló nézőpontot képviselve a jazzt konstruktumként határozták meg, vagy John Swedre, aki meghatározásában a diskurzust mint hatások rendszerét emeli ki.[2]

 

A szám mérvadó tanulmánya, Scott DeVeaux írása is abból indul ki, hogy társadalmi konstrukcióról van szó, amelynek korhoz és helyhez kötöttség nélkül nincs pontosan meghatározható jelentése, vonatkozási rendszere. DeVeaux „minden, a stílusok egymást váltó kavalkádjaként felrajzolt, evidensnek vett jazztörténeti alapállítás végére jár, és nagy részükről ki is mutatja, hogy milyen érvek döntik meg őket. Számunk tartalomjegyzékét végigböngészve felmerülhet az olvasóban a kérdés: hogyha közleményeinket – témáik szerint – nagyjából kronologikus sorrendbe rendezzük, akkor ezzel nem relativizáljuk DeVeaux historiográfia-kritikáját?”, de egyben meg is válaszolja azzal, hogy nem egy bizonyos narratívát abszolutizál, reflexió nélkül tekint saját konstruáltságára, illetve figyelmen kívül hagyja, hogy a narratívák maguk is az irányzatok közti státusharcok tétjeit képezik”.[3] Röviden (és a jazzhagyomány konstruálásának részletesebb körvonalait, árnyalatait ismertetve) itt kitér a szinkron jazztörténeti megközelítés érvénye és a műfaj újradefiniálásának igénye szerinti további teóriákra, egyebek között olyan érdekességekre, melyekben a jazz mint a szórakoztató könnyűzene műfaja kapott besorolást Molnár Antal egykori klasszifikációjában (1927), szemben a Pernye András és Gonda János lefektette programatikus értelmezésekkel (1964, 1965), melyek nem csupán rokonszenvező alakváltozatok, hanem „az európai klasszikus zene érték- és szempontrendszere” alapján nyitották meg a lehetőségét „a kortárs jelleg és a klasszikus ideálok felé” közelítésnek, vagyis egy új közösségi nyelv alapján álló szintézisnek, melyet megelőzően „az improvizáció csupán részlegesen épült be a klasszikus zene oktatásába”, s vált sürgetővé annak újragondolása, mennyire „önszegregáló” a kortárs magyar zenei színtér, hogyan polarizálódik, klikkesedik, irányzatosodik vagy áll bele megoldatlan disputák fenntartásának folyamatába.

 

Már a magyar jelentéskészlet, a nevezéktan- és hagyománykövetés kérdéskörébe ível a folyóiratszám elméleti bevezetőinek problémakereső útkövetése, amennyiben Federmayer Éva írása révén a millenniumi Budapest és a ragtime viszonyrendszerében megmutatkozó (faj, nem és osztály/rendiség)-elemeket olvashatjuk igen elegáns kultúra- és szórakozástörténeti metszetben, konkrétan „a ragtime és cakewalk jelenségét helyi értelmezési mezőbe helyezve”, mely nemcsak a zene földrészek közötti, hanem birodalmak és hatalmi dinamikák közötti kölcsönhatásaira is alapos figyelmet fordít.[4] 

 

Bizonnyal nem tennék jót, sem magamnak, sem a Szerzőknek, de még kevésbé a Parlando olvasóinak, ha nekibuzdulnék a folyóirat további hét írását is unisono ismertetni, miközben ezek bigbandek és combók, korszakok (hot jazz, szving, bebop, fúzió, jazzrock, avantgárd stb.) komplex és unilineáris elbeszélésével, máig uralkodó narratívákkal és a legitim művészet definíciójáért folytatott küzdelmi övezetek számtalan időközbeni harcával tagoltan megjelenített kultúra- és művészetszociológiai aspektust vonultatnak föl, széleskörűen ismertetve európai jazz magyarországi indulásának akadályait. Továbbá a húszas évek második felétől, a jazz divattá válása idején a cigányzenekarok szervezetileg föllépő tiltakozásán át a nemzeti kultúra védelmezőinek és a műfaj konszolidációja idején jellemzővé vált tánczeneként definiálásnak megannyi változatát (példaképpen Dolinszky Miklós és Zipernovszky Kornél, Molnár Dániel, Havadi Gergő), valamint a jazzhistoriográfiában rejlő további lehetőségek elemzőiként Bognár Bulcsu, Havas Ádám és Ser Ádám írásában sokszerű fényben felvillanó történeti konstrukció több változatát is az anekdotikus közlésektől a jazzklubok hálózatának államszocialista időszakbeli működésén át a kvalitatív mélyinterjúkra és zeneiskolákban végzett nem reprezentatív kérdőíves felvételre épülő kutatásuk eredményeiig. Szabados György interjúsorozatának itt közölt része rávilágít a free jazz mozgalom honi prófétájának tartott zongorista művészi hitvallására, és egykori zenésztársa, a legendás szaxofonos, Ráduly Mihály körül kialakult kapcsolatháló kusza viszonyrendszereinek emancipáló hatásaira is.

 

Tehát a színterek konstrukciói, a művészi elgondolások és a „kulturális lázadás” miliője, a zenék mint „jelenlét”-felületek éthosza éppúgy hordozója volt és lett a szabadság dogmatizmusának, mint a dogmatizmusok szabadságának, a tagadások tagadásának és az állítások igazságának is abban a szcénában, melyről enélkül a Replika-válogatás nélkül csupán jóval kevesebbet tudhatnánk. A jelenlét és a művészet, a műfajok győzelme és belső harcai, a hangnemek és futamok disputáló együttesének improvizatív külseje mögötti strukturális teljessége mint lehetséges értelmezések roppant széles köre nyílik meg e tanulmányok révén. S még csak zongorázni sem kell hozzá kellőképpen hitelesen, elegendő mindezt lapozgatni… Azt viszont igencsak érdemes…!

 

 [1] Replika 101–102 (2017-06-01), Zipernovszky Kornél és Havas Ádám Jazztanulmányok, 7-12. oldal, http://www.replika.hu/replika/101-102-01

 

 

[2] utalások az eredeti tanulmányban, a hivatkozásokat lásd ott, 11-12. oldal

[3] http://www.replika.hu/replika/101-102-02

[4] http://www.replika.hu/replika/101-102-03