KÁROLY MÁRTON*

 

Tíz húron – gitár és cselló találkozása

Laczó Zoltán Vince szerzői estje

 

2020. szeptember 4-én rövid, de tartalmas koncertnek lehetett szemtanúja az érdeklődő – és meghívott – közönség az Országos Idegennyelvű Könyvtár rendezvénytermében. A kicsi, de jó akusztikai adottságokkal bíró teremnek annak mérete mellett – a külső körülményekre tekintettel – a járványügyi szabályok is korlátozták a befogadóképességét, azonban az ilyen kis kamarakoncertekre az egyszeri zeneértő közönség eleve egész más elvárásokkal tekint, mint egy nagy tömegeket megmozgató, akár komoly-, akár könnyűzenei rendezvényre. Egy-egy ősbemutató, ritkán játszott mű várható fogadtatását a laikus nagyközönség részéről ma sem könnyű megjósolni, így érthető, ha a szerző egy szűkebb, értő közönség reakcióit figyelve próbálja leszűrni, melyek azok a művek, amelyeknek esélyük lehet bekerülni egyfajta kortárs zenei kánonba azáltal, hogy más, hasonlóan gondolkodó zenészek is értelmezik, illetve játszani kezdik azokat.

 

Erre a célra tökéletesen megfelelnek az olyan koncertek, amilyen ez a mostani volt, és az NKA támogatásával valósulhatott meg. Érthetően nem könnyű ma a kortárs komolyzenével komolyabb bevételre szert tenni, részben a zenei élet (a jazzt és a könnyűzenét is ideértve) egészének aktuális problémái miatt, részben pedig azért sem, mert a komolyzenét és már egy jó ideje a jazzt is a minőségre, mélységre, előadásbeli gazdagságra való törekvés jellemzi, aminek értő hallgatása a közönség részéről is egy bizonyos műveltségi szintet és zenei alaptudást követel meg – azaz e műfajok rétegműfajjá váltak. Az új művek bemutatóinak meghallgatása pedig még nyitottságot is feltételez az új zene iránt, ami tovább szűkíti a potenciális közönséget.

 

Az effajta koncertek tehát végső soron szembemennek a „szabad” piac farkastörvényeivel, hiszen a tömegízlés kielégítése anyagi szempontból mindig is kifizetődőbb volt. Ezért fontos, hogy a pályázati lehetőségek az aktuális politikai széljárástól függetlenül is nyitva álljanak a zenészek előtt: hogyha a nyílt piac – műfajtól, stílustól függetlenül – csak kevés minőségi zenészt tud eltartani, akkor állami szerepvállalás, azaz pályáztatás hiányában a nagyközönség számára is megnehezül az igényes zenéhez való hozzáférés, azoknak is, akikben amúgy volna igény erre. Ez pedig a zenei közízlés további romlásához vezetne. Itt jegyezzük meg, hogy az elbírálást végző kollégiumok felosztási sajátosságai miatt előfordul, hogy pl. egy-egy határterületen mozgó zenészt a komoly- és könnyűzenei kollégium is támogatásra méltónak talál, ami remélhetőleg az egyes stílusok művelőinek más stílusok irányába történő nyitását segíti.

 

A fentiek fényében azonban kijelenthető, hogy a minőségre való törekvés e koncerten maradéktalanul érvényre juthatott. Főleg éppen a címadó hangszereken játszó előadók – Csáki András és Kiss-Domonkos Judit gitáron, ill. csellón – tettek ki magukért, technikailag és művészileg is magas szintű produkciókat hallhattunk. E sorok írója is azzal jött el a koncertről, hogy a komolyzene is adhat érzelmi kielégülést; a kis kamaraterem és a zenészekhez való közelség az intimitás megélését is segítette – a jelenlegi, járványos időkben is.

 

Laczó Zoltán Vince: Árnyjáték c. műve Csáki András (gitár) és Kiss-Domonkos Judit(gordonka) előadásában

 

Az elhangzott műveket azzal a gondolattal vezetem fel, hogy bár Laczó zenéjében mindig is szívesen látott vendég volt a jazz és néha a populárisabb stílusok is, itt és most egy másik tényező is komoly súlyt kapott az első félidőben, ez pedig a balkáni inspiráció. Erre utal Csepregi György saját műve után elhangzott, Nagy Lászlótól ihletett írása is, amely e minőségében jól illeszkedett a koncertbe. A költő ugyanis köztudottan jó ismerője volt a balkáni – ezen belül a bolgár, de pl. román fordítása is ismert – kultúrának.

 

A tört, aszimmetrikus lüktetésű ütemek (balkáni metrum, törökül aksak, Bartóknál „bolgár ritmus”, de más nemzeteknél, pl. a románoknál is „szelídebb” aszimmetrikus ritmusok – Hegyi 2009[1]) és a szinkópálás a Balkán zenéjének gyakorlatilag egészét jellemzik. Utóbbiról esvén szó, az arab, török és balkáni könnyűzenére is jellemző az amúgy páros ütem aszimmetrikus felosztása, ami nyugati szemmel szinkópálásként értelmezhető. E zenékben, amik nagyjából a mi mulatósunknak feleltethetők meg, keverednek a keleti, az autentikus balkáni (román és bolgár) és a nyugati hatások: a román manelét a határt átlépve jó eséllyel hamar hallhatjuk, vélhetően ti-tá-ti-tá-tá – eredetileg 3+3+2 – alapritmussal. Mivel ez a stílus is végső soron a török szerelmes dalokra vezethető vissza, és a török uralom a Balkánon (a ma szintén Romániához tartozó Erdélyt ide nem értve) jóval tovább tartott, mint 145 év, nem csoda, hogy a zene mellett pl. a román gasztronómiára, sőt magára a nyelvre is erősen hatottak a török elemek.

 

Bár talán kevésbé nyilvánvaló, nincs ez másként az Árnyjáték c. darabbal sem – e mű egyik lehetséges értelmezése ugyanis az, hogy belehelyezzük a koncert első félidejének kontextusába. Lényegesen finomítva – elvonatkoztatva az említett balkáni populáris műfajok dübörgő, hangos, átható dinamikájától –, de a szinkópálást megtartva egy nyugodtabb, kissé talán naivnak tűnő balkánias életképet vetít elénk ez az expozícióból, kidolgozásból és visszatérésből álló – sok – eredendően a jazzre jellemző módon inkább bés – hangnemet érintő, de alapvetően diatonikára építő – darab, melyet talán pl. a román Ion Creangă meséinek bábszínházi adaptációihoz lehetne elképzelni: az expozíció legalábbis teljesen alkalmas egy „mioritikus[2] nyugalom, természetközeli létállapot megfestésére. (E sorok írója Lengyel Pál rendezővel dolgozott együtt még 1999-ben, a Csodatévők c. darabban egymást váltották a plexibábokkal készített és a valódi, „élő” árnyjátékot tartalmazó, gyakran igen dinamikus jelenetek. Melis László zenéje e darabban is az adott kor szellemét idézte meg, középkori és reneszánsz elemeket tartalmazva, a ritmikát és a használható zenei anyagok hosszát azonban a filmzenéhez hasonlóan itt is a rendezői koncepcióban erősen szabályozott időkeretek szabták és szabják meg.)

 

A mű középrészében, főleg annak elejében a Laczó zenéjét ugyancsak jellemző barokk hatások is visszatükröződnek, némi kontrasztot adva a szinkópáláshoz. Ennek tükrében megfontolandó, hogy a historikus előadásokhoz hasonlóan e műben is kipróbáljuk a barokkhoz közelebb álló, bélhúros hangzást, mind a gitáron, mind a csellón, ami talán illene is az egész darabot jellemző meleg légkörhöz és általában a hasonló ihletésű kamaradarabokhoz a szelídebb dinamika és hangzáskép miatt, annál is inkább, mert az ujjak csúszása a gitár fémhúrjain is kicsit kilóg a barokkizáló miliőből. (Értelemszerűen a barokk gitár visszahozatala már más, az akkordikus részekkel és a játéktechnikával kapcsolatos kérdéseket is felvetne.) Ez érthetően szűkebb dinamikai tartományt eredményezne, de nem is biztos, hogy annak túlzott kitágítására szükség van: a harsányság, az egyik hangszernek másik általi elnyomása érthető módon nem cél – akkor sem, ha a dallam-kíséret kettősség e műben is folyamatosan – és váltakozva – jelen van.

 

A Laczó által jól ismert alkalmazott zenéhez adott keretek tehát egyszerre tudnak inspirálóak – elég, ha a sok-sok ismert, romantikus vagy impresszionista ihletésű filmzenére gondolunk –, ugyanakkor rigidek is lenni, hiszen a film egy adott jelenete, a snittek időtartama olykor igen szűk korlátokat szab a zeneszerzőnek. (Báb-) színházaknál értelemszerűen élő zene esetén (ha van rá anyagi keret…) valamivel több a mozgástér – a zenekar és a színészek összecsiszolódnak a próbafolyamat során, a tempó, előadásmód a játszók igényeinek megfelelően folyamatosan változhat, míg a géppel visszajátszott felvételeket az alkotási folyamat során gyakran csak korlátozott számban lehet újra elkészíteni, és az egyszer lefektetett metrikus és ritmikai kereteken később már nemigen lehet változtatni. Így nem csoda, hogy a szerző más műveiben is nehezebben lép ki az alkalmazott zene ritmikai kereteiből, de hogy az effajta zenéből is sokat ki lehet hozni, arra a rendkívül erős jazz-hatást magáénak tudó Hidas Frigyes zenéje talán a legjobb magyar példa. (A Szomszédok zenéjéből kivonatolt Minikoncert középrészében még a 10/8-os balkáni metrumot is megtaláljuk!)

 

A folytatásban a balkáni vonal kiteljesedését hallhattuk, az Etűd páratlan ritmusban című, csellóra és zongorára íródott darab képében.

 

Laczó Zoltán Vince: Etűd páratlan ritmusban c. művét játssza Mocsári Emma (zongora) és Kiss-Domonkos Judit (gordonka)

 

Mielőtt azonban erről többet írnék, teszek egy rövid kitérőt Dave Brubeck Blue Rondo ŕ la Turk c. száma kapcsán, melyet a szerzők vélhetően ismernek. Ebben a téma 2+2+2+3 nyolcados ütemben van, ami 4/4-es swinggé, 12 ütemes blues-zá alakul át, majd vissza, némi ritmikai oszcillálással, hogy aztán a darab végén a 2+2+2-t – merészen – lényegében 4 negyedre nyújtsák, amit a dobos apró, alig lekottázható layback-kel tovább színesít. A hangzásból itt is szükségképpen bartóki allúziókat szűrhet le a hallgató, akiről e ponton szintén megjegyezzük, hogy a 70 éves védettség lejárta előtt többek között éppen a jazz-zenészek számolták vissza a legtürelmetlenebbül a napokat – pl. Sárik Péter és zenekara 2019-ben a szombathelyi Lamantin Jazzfesztiválon adott elő Bartók-műveket feldolgozva, köztük a híresen nehéz 1. etűdöt.

 

A darab pedagógiai céllal készült (felkérésre), ezt tekintve ez is Bartók Mikrokozmoszával rokonítható (aki Péter fiának írta a darabokat). A bartóki közeg itt a jazz mellett populárisabb elemekkel is keveredik néha. A Mikrokozmosz is ama bizonyos „bolgár ritmus”-sal fejeződik be, tehát ez a darab is vélhetően egy hasonló pedagógiai mű vége felé kaphat helyet. Ismét Hegyi Istvánra hivatkozhatunk: az, hogy a balkáni metrum tanulása ma sok zenésznövendéknek nehezen megy, az általa leírtakból egyenesen következik. A probléma azonban nem feltétlenül magyar: a vokális, ill. a cappella könnyűzenében a dob utánzására, de önálló produkcióként is bemutatott ún. beatbox-technika legjobbjai számára is ma már komoly versenyeket, világbajnokságot is rendeznek. Nem is oly régen még a bajnoki címet is meg lehetett szerezni azzal, ha valaki balkáni vagy hasonló, komplex metrumú ritmizálással állt elő és azt stabilan, stílushűen, mégis kreatívan tudta bemutatni.

 

Az etűdöt klasszicizáló, lírai előadásmódban hallhattuk. Az idegen hatást tükröző magyar népdalokra is jellemző, hogy azokat nem az idegen, hanem nagyon is a magyar hangvétellel, stilisztikával adják elő. A magyarbődi népdalokban a népi többszólamúság szlovák hatásra jelent meg, a szlovák népzenében néhol szokásos erőteljes hangvétel azonban hiányzik, annak helyét ott is a líraiság vette át, ugyanúgy, ahogy ezen a koncerten is megszelídült a balkáni zenékre jellemző erős hangütés. A 7/8-os kezdő dallamból az alig két éve elhunyt Kányádi Sándor Szeptember c. versére asszociálhat a hallgató, mellyel jól demonstrálható a „bolgár ritmus”. (E verset pedagógiai célokra az azóta Németországban élő Gajdos András is feldolgozta a Waldorf-pedagógusok számára, akivel szintén alkalmam nyílt közös munkát végezni, és akinek a nevével még a 2015-ös pécsi Europa Cantat kapcsán is találkozhattunk.)

 

A középrészben a dinamika erőteljesebbé válik, és ez lényegében a darab végéig megmarad. Találkozhat a csellista kettősfogásokkal, melyeket a zongora jazzből kölcsönzött szeptimakkord-fordításai váltanak (amik aztán mélyebb fekvésben a kódában is előjönnek), valamint a pizzicato-játék is teret kap; a kíséretben olykor könnyűzenei hatásokat tükröző mixtúrákat hallhatunk. A metrum is megváltozik 6/8-ra, 5/8-ra. Kisebb problémának tűnt, hogy a középrész vége és a visszatérés közötti dinamikai különbség nem volt hallható, a repríz nem volt kellően hangsúlyos, ami pedig a közönség fókuszált figyelmének megtartásához szükséges. Látható, hogy a klasszikus formavilágra ma is vevő az ember: az egyszerre befogadható zene nagysága véges, a visszatérés mint formai eszköz pedig éppen a hallgatóra gyakorolt hatás elmélyítésére szolgál; olyan régen ismert, más tudományterületek által is alátámasztott pszichológiai jelenségeket aknáz ki, mint az ún. „fürdőkád-jelenség”; alapesetben a darab eleje és vége az, ami a hallgatóban legjobban rögzül.

 

A harmadik mű Csepregi György Gondolat utazása c. zongoradarabja volt. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a billentyűs hangszerek terén a lehetőségek behatároltak voltak: akusztikus zongora szállítására nem volt mód, viszont a digitális zongorák hangminőségében és billentésében is óriási különbségek mutatkoznak. A legjobb, jó koncertminőséget is biztosítani tudó ilyen hangszerek ára ma is milliós tétel (az igazán jó akusztikus koncertzongorákhoz képest így is olcsók), előnyük a könnyű hordozhatóság, a többféle hangszín és állítható billentés. (E sorok írója is játszott már komolyabb elektronikus zongorán, megtapasztalva, hogy e hangszer is inspirál, ha jó minőségben szól a hangja.) A zongora és húrjai teljes fizikájának utánzása vágyálom, ha egyáltalán lehetséges, és e tény az digitális zongorák kortárs zenében való használatát behatárolja, ahogy az állítható billentés adta lehetőségek is végesek – és a hangszer árától erősen függnek.

 

Csepregi György: Gondolat utazása. Előadta a szerző

 

Jól jellemzi korunk zaklatottságát, kapkodását ez a darab. Pál Ferenc atya szavait idézve „a gondolatok parttalan csapongása” az, amit e mű megfestett – szerencsére ő maga sem csak negatívan látja ezt a jelenséget, hiszen a társadalmi lehetőségek tárháza bővült, és végső soron ezért van módunk sokrétűen gondolkodni, hiszen még idegen közegek megismerésére is nyílhat módunk, de mindez együtt jár az elköteleződés nehézségeivel, a sok feltételes móddal és „mi lett volna, ha”-val. Ezért is van az, hogy e mű stílusa eklektikus, metruma, tempója változó, éppúgy nem tudja, hová tartson, mint a mai kornak az útját kereső embere. Még a kisebb, „stílusba nem illő” ritmikai, tempóbeli ingadozásoknak is megvan a helyük a műben: ezek talán a „nem leszek ehhez elég jó” gondolatköréhez társíthatók. (Kérdés, szükség van-e arra, hogy az oktatási rendszeren keresztül lépten-nyomon ilyen és hasonló gondolatokkal tömjük az eljövendő generációk fejét…)

 

A kritikus egy új műnek csupán egy lehetséges, de semmiképpen sem abszolút érvényű értelmezését adhatja és csakis a saját ismereteire (vagy rossz esetben annak hiányára) alapozhat. Mások ugyanazt a művet ismét csak a saját szemszögükből fogják nézni: ha egy műről sokan sokfélét írnak, akkor alakulhat ki az előadásmódot, interpretációt illetően is valamiféle konszenzus, ami persze gyakran eltér attól, amit a szerző eredetileg szeretett volna – de ez már csak a művészet sajátja. Lássuk tehát a Gondolat utazása egy lehetséges elemzését.

 

E darab egy rendkívül zaklatott, sok stílust felvonultató mű. A jazz különböző stílusainak hatása a legerősebb, több alfajának nyoma is felbukkan benne. E vonalon elindulva kulcsmotívumként értelmezem a fő dallamot, ami akár Billy Strayhorn Take the „A” Train c. standardjének eleje is lehetne, de e műben mint rondószerű téma moll félzárlatként jelenik meg. A standard címét, de még keletkezésének körülményeit is számba véve mondhatjuk, hogy arra a bizonyos járműre való felszállás, vagyis az adódó lehetőséggel való élés vagy nem élés eldöntése ritkán egyszerű. A standard a darab elején alig felismerhetően, barokkos közegben, némileg esetlenül, oktávugrásokkal kísérve bukkan fel, ez talán a hezitáló, bizonytalan embert hivatott megfesteni, aki nem tudja, hogy a döntést követő új helyzetben meg tudja-e majd állni a helyét.

 

A döntést halogató ember több más lehetőséget is számba vehet, ezért a sokféle stílus. Pillanatokra már a legelején megidéződik Debussy egy B-dó-pentaton motívum formájában, akire szintén hatottak a jazz korai formái (, de fordítva is igaz volt ez, pl. Bill Evansnél), és a francia géniusz sok zongoraművéhez hasonlóan (, melyeket tanulmányai során e sorok írója is sokat és szívesen játszott) tulajdonképpen ezt a művet is áthatja egyfajta neoimpresszionista zenei „kollázs-technika”. A már említett barokkos témát (a félzárlatnak és variációinak hangneme f-moll, egy rövid asz-moll „kitérést” leszámítva) bartóki közeg követi, Asz alaphangú, néha dúrrá „omló” akusztikus skálára alapozott motívumok formájában. A téma visszatérését követően a modális jazz hangulata idéződik meg, a bal kéz orgonapontszerű tremolója mellett: ebben a dór hangsor alkalmazása talán a leggyakoribb. A C-lá-pentaton a D hanggal itt is ré-hexatonná egészül ki, melyből már logikusan következik a dór jelleg a hetedik hang nélkül is (a tonális alaphang felett a mainstream jazz is a nagy szextet preferálja „sixte ajoutée-ként). Mire az A hang is belép, már a rock and roll világát idéző bluesos (Disz/)Esz-E kettősség is megjelenik, megszüntetve a modális jelleget, amit egészhangú skálatöredékek ritmikus ütögetése követ, Chick Coreát idézve. (E hangszeren nem volt mód a húrok lefogására, ahogy azt Chick a Bobby McFerrinnel közös lemezén tette – ezért tartottam fontosnak az erre vonatkozó kitérőt…)

 

Ezt a részt egy hirtelen váltás követi a 90-es évek populáris műfajai és filmzenéi irányába, a mű formájának rondó-jellege e ponton tehát szükségképpen sérül. A g-frígként értelmezhető motívum felett aztán visszatér a szintén Chick Coreára jellemző folyamatosnak ható, mégis strukturált tremoló, ezúttal a kis oktávban. Mindezt kézkeresztezéssel járó improvizatív motívumok díszítik magas fekvésben.

 

Végül visszatér a téma, letisztultan, de röviden – csak egyfajta árnyéka, visszhangja az eredetinek. Nem tudjuk meg tehát, hogy a félzárlat után mi következett volna abban a filmben, amihez ez a zene aláfestésként szolgálhatna; nem tudjuk meg, megszületett-e aztán a döntés a folytatásról a „vonatra” való felszállásról, nincs happy end, csak dominánson való lezárás.

 

Ez után következett az első két darabhoz remekül illő írásmű felolvasása: Nagy László műveiben is fel-felbukkan a látszatvilágban éléssel kapcsolatos problémakör, az, hogy a külsőségek mögött gyakran elvész a lényeg, a giccs elveszi az esemény, történés hitelességét. (Mégis sokan beleesnek – kultúrától függetlenül – a látszatnak élés csapdájába a társadalmi elvárások miatt…) Elmondhatjuk tehát, hogy Csepregi György munkássága is kapcsolódik a balkáni kultúrkörhöz: közvetve, az íráson keresztül. Maga az írás egyfajta glossza: tulajdonképpen egy olyan világ egyetlen napját mutatja be, melyben nincs szenzáció, nincsenek a sajtó által felnagyított események – de egyúttal, pont emiatt, unalmassá, befogadhatatlanná válik az újságírás. Kérdés, hogy egy ilyen világban az újságírók miből élnének meg – a szenzáció, giccs, csillogás iránti vágy teljesen észrevétlenül épült be társadalmunk elvárásrendszerébe. Más kérdés, hogy ennek kielégítéséért a hitelesség terén súlyos árat fizetünk.

 

A koncert második félidejében a Gitárkvartettek nagyban hozzájárultak a koncertélményhez. Ezek éles kontrasztban állnak az első félidő zenéivel, mondhatni szöges ellentétei voltak annak: letisztultabb, a neoklasszicizmushoz közelebb álló darabciklust hallhattunk, nyoma sem volt az első félidőre jellemző balkánias zaklatottságnak. Mindez a végkicsengésnek egyértelműen pozitív, optimista hangvételt adott.

 

Laczó Zoltán Vince: Kvartettek gitárra és vonóstrióra közreműködői: Csáki András (gitár), Line Ildikó (hegedű), Nagy Enikő (mélyhegedű) és Kiss-Domonkos Judit (gordonka)

 

Mindenképpen érdemes a Gitárkvartettekben a formai, dramaturgiai eszközöket kiemelni. Teljes körű elemzésre nyilván nem vállalkozhat a kritikus, hiszen az öt kvartett terjedelme, formai bonyolultsága önmagában is megérne egy komolyabb tanulmányt, elhelyezve a művet a kortárs vonós kamarazene kontextusában és Laczó eddigi életművében. Itt már nem érződik pl. a társadalmi közegre (amiben a művész is mozog) való direkt reflektálás sem, hanem köztes rétegként ott van maga a zene és annak formai, hangszerelési keretei, amik már önmagukban reflektálnak ugyan kifelé, de éppen elegendő szabadságot is hagynak az alkotónak, aki vélhetően egy nyugodtabb időszakában írhatta e művek nagyobb részét.

 

A gitár és vonóstrió (hegedű, brácsa, cselló) egyensúlya igen jól el lett találva e ciklusban, amely egyfajta mini-concerto benyomását keltette. A keretek már csak a hangszerelésből adódóan itt is barokk-klasszikus hatást keltenek, de ezek a darabok az Árnyjátékhoz képest jobban „elviselik” – szinte kívánják is – a nagyobb dinamikai változatosságot lehetővé tevő modern hangszerek használatát, mert a szerző itt a teljes dinamikai tartományt a maga természetességében használja ki. A partitúrában lévő előadási jelekhez képest is sokkal jobban kimunkált hangzás aprólékos, intenzív próbamunkát feltételez – nyilván elsősorban azon tételek – darabok? – esetén, melyek már nem először hangoztak el. A negyedik és az ötödik tételek esetén ősbemutatókat hallhattunk – és a legkevésbé sem érződött, hogy azok „feleslegesek” lennének, karakterben, zenei anyagban is újat mutatnak az első háromhoz képest.

 

Az erősebb cezúrákat, tematikus váltásokat figyelembe véve az első tétel öt formai egységre bontható: A, A5, B, A5, A. Ezek a formai egységek természetesen nem merevek, hanem karakterisztikus kezdőpontjuk alapján neveztem el őket így. Sőt gyakran a forma érdemi része után, annak második felében jelenik meg egy-egy új zenei anyag. Az A és A5 részek esetén a kezdő c-moll, ill. g-moll szeptimakkord egyértelmű felütést ad, míg a némi szalonzenei ízt is tükröző B rész ütemmutatóban (6/8) és előadásmódban is (Con grazia) eltér a mű többi részétől, és egy forte dinamikájú „átvezetés” is előkészíti. A B rész fokozatosan „áll vissza” az A részre jellemző zenei keretekre: amikor az ütemmutató újra 4/4-essé válik, az már a második A5 részt készíti elő, majd a második A5 rész a gitár szólójában csúcsosodik ki, végül egy rövid, barokkos ízű visszavezetést követően a záró A részbe érkezünk vissza mind a tonalitáscentrumot, mind az előadásmódot tekintve, és a megismételt első 8 ütem után már a kóda zárja le a tételt. Az A5 rész egy „mini-kidolgozása” az A résznek, kvinttel feljebb indítva, de az ismételt részt követően a mű elején tuttiban, a végén pedig szólóban folytatódik.

 

A második tétel d-moll rondó. Maga a témafej egyszerű, ezúttal latinosnak, de a modális fordulat miatt középkoriasnak is mondható, tonikai orgonapontra épülő fordított dupla szinkópából és két hosszú hangból áll. Ez billen ki először a szubdomináns irányba, majd eol VII-I-V7 után még egyszer, a vonóstrió kíséretével is elhangzik a téma. Az első epizódba kadenciaszerűen szólisztikus, valamint a hegedűvel duóban szóló (egyszerű ellenponttal), majd fokozatosan tuttivá épülő rész is beépül, így ez a rész lényegesen hosszabb, mint a második epizód, melyben a gitáros ismét röviden megmutatja magát szólóban. A téma két visszatérését a vonósok már az elejétől pizzicatókkal kísérik. A második visszatérés ismétlése kimarad, helyette a tételt hosszabb kóda zárja.

 

A harmadik tétel egy 3/4-ben írt scherzo, melyben a keringőre és a mazurkára emlékeztő ritmikai jegyek mutatkoznak. Látható, hogy Laczó már nem először használja tudatos formaszervező erőként használja a tonalitás összeállását és szétesését: az utoljára visszatérő 1. téma második felének variálása és a kóda is ezt a kettősséget hivatott megjeleníteni, azok után, hogy a kidolgozásban a tonális keretek már egyszer szétfeszültek. Ámde még itt is megmaradtak a klasszikus ritmikai és formai keretek, akkor is, ha azok kezelése eléggé szabad. A tétel formáját tekintve ugyanis olyan kéttémás rondóról beszélhetünk, melyben a 2. epizód kidolgozássá terebélyesedik. A két téma bemutatása és a hegedűre alapozott első epizód után az 1. téma tér vissza. Ezt követi a kidolgozás, a hangnemi kereteket szétfeszítő, a vogleri „ördögmalom-szekvenciára” (ha elfogadjuk Szelényi (1965) érvelését[3], akkor végső soron ilyesmi – egészen pontosan a bővített szextes akkordok halmozása – lehetett az első lépés a funkciós tonalitás felbomlása felé…) emlékeztető ellenmozgással, a témafejek variálásával és torlasztásával. A keretek visszaépülése már a témák visszatérését készíti elő, ám azokat fordított sorrendben kapjuk vissza, köztük egy harmadik epizóddal, melyben ezúttal a cselló játssza a főszerepet. A kódában hallható merev nyolcadok leginkább Sáry Lászlót idézik.

 

A lassú, elégikus negyedik tétel szinte minden téren elüt az eddigiektől. A tételt diatonikus lamento-basszusmenet vezeti fel, és a gitárnak a fődallam után játszott akkordfelbontásai (második témafejként) ezt a tételt is szó szerint keretbe foglalják. A középrészben a gitár mindhárom vonóssal játszik együtt duóban. A vonós szextmenetek a musicalek és filmek érzelmekkel áthatott részének elmaradhatatlan zenei aláfestő eszközei, melyek éppen annyira jelennek meg, hogy ne terheljék túl a hallgatót. Ezért óvatosan nyúlva egy-egy ilyen eszközhöz a zene még kellemes, hallgatható marad, nem válik unalmassá. A végén a két téma itt is fordított sorrendben tér vissza, egy rövid unisono rész vezeti fel a lamento-motívumot, érzékeltetve a tétel elején felépített struktúrák visszabontását.

 

Végül az utolsó, 5. tétel eleje egyértelműen klasszikus ihletésű, a kottában szereplő triolák valójában 6/8-ként értelmezhetők, amivel visszanyúlunk pl. a mozarti versenyművekhez: a harmadik tétel is gyors, azonban mind formáját tekintve, mind ritmikailag eltér az elsőtől – ha az 4/4 volt, ez jó eséllyel 6/8 lesz, ha az szonátaforma volt, ez rondó.

 

A látszat azonban ezúttal csal: a formaépítés is szabaddá válik ebben az utolsó tételben. A kezdő, klasszicizáló háromtagú forma után „quasi trio-ként egyszerű, könnyűzenei hatást tükröző, akkordfelbontásokkal kísért, a vonósok által játszott dalt hallhatunk, imitációval kibontva. Ez után a kezdő téma B részének variánsa, majd A része tér vissza.

 

Látható, hogy ebben a tételben a gitár könnyűzenei, elsősorban kísérő alkalmazása kerül terítékre – anélkül, hogy maga a zene túlzottan kommersszé válna. (A főszerepet így a formailag releváns részekben a vonósok játsszák.) A gitár az a hangszer, amely akár önmagát is képes kísérni a zongorához hasonlóan, ha korlátok között is, erre bőven akad példa a régi zenétől napjainkig. Ezért is jó döntés, hogy a kísérő jelleg mellett egy-egy látványosabb játékmód is helyet kapott. A 94. ütemtől kezdődő rész mixtúrái például Gárdonyi Gézát idézik, első felének dallama közvetlenül a formai váltás előtt diminuálva, diatonikusan áthelyezve ismétlődik meg.

 

A tétel egész második részét (a 116. ütemtől kezdve) az argentin Astor Piazzolla közismert zenéje ihlette – őróla is ismert, hogy az ún. komolyzene határait tágította ki az által, hogy európai zenei alaptudásához hozzátette saját, argentin identitását. Ma már Latin-Amerikában is rengeteg jó klasszikus zenész él, akik ismerik és alkalmazzák a hagyományos előadói gyakorlatot, ugyanakkor az európai zenéket az afroamerikai feketékhez hasonlóan – akiktől az efféle parafrazeált feldolgozások talán a legismertebbek – ők is gyakran formálják saját képükre, a kora újkor latin-amerikai barokk zenéjéhez hasonló kevert stílusokat létrehozva. Értelemszerűen ezt a kultúrkört nem lehet teljesen „európaizálni”, mert éppen a lényeg veszne el, az a pozitív, konzervatív szemmel nézve kissé bohókás szemléletmód, ami által jó lesz a zene. Ez a próbafolyamatra is kihatással van – más játszódik le egy dél-amerikai zenész fejében pl. Mozart játszásakor, mert mások az ő zenei kiindulópontjai, „kályhái”. Az eredmény persze Mozart lesz, lehet, hogy tradicionális, de lehet, hogy merészebb előadásban, amit aztán az európai zenetudós, karmester, kritikus visszahallgat – lehet, hogy éppen néhány ilyen előadás fejti le egy műről a századok alatt megkövült konvenciók betonrétegét.

 

A 6/8 mint ütemmutató itt ténylegesen is megjelenik, ahogy az első rész triolái is pillanatokra visszaköszönnek a rövid átvezetésben, ami rubato, kadenciaszerű szóló állásokba torkollik, melyben a hangszerek egymás után jutnak szerephez. A Piazzolla-ritmus visszatérése után már csak a rövid kóda marad, ami a klasszikus művekhez hasonlóan zárja le a tételt, vele a ciklust, amely, úgy gondolom, ezzel a tétellel vált teljessé. Ez még akkor is így van, ha éppen ez volt az, amelyik még érthető okoknál fogva nem tudta magát kiforrni, előadása néhol még kissé döcögött: az összes tétel közül ez a technikailag legnehezebb, legvirtuózabb, és vélhetően ennek próbálására jutott összességében a legkevesebb idő…

 

A gitár használatának sokrétűségét nagyon jól illusztrálták ezek a kvartettek, megmutatva, hogy a kortárs komolyzenében is fontos szerephez juthat a gitár akár dallam-, akár kísérő hangszerként. Laczó tulajdonképpen már kis divertimentót írt, és bár még nem teljesen eldöntött, hogy ténylegesen is befejezetté nyilvánítja-e, igazából a közönség értő részében ülnek azok, akik reakcióik révén finoman jelzik, hiányzik-e még valami a kirakóból, szükséges-e még olyasmit bemutatni, ami az eddigi tételekhez képest új, ugyanakkor illeszkedik a ciklus egészének dramaturgiájába. Például az ilyen koncerteken, mint amilyen ez a most hallott volt.

 

Laczó Zoltán Vince: Kvartettek gitárra és vonóstrióra közreműködői: Csáki András (gitár), Line Ildikó (hegedű), Nagy Enikő (mélyhegedű) és Kiss-Domonkos Judit (gordonka)

 

 

*A szerzőről

 

Károly Márton 1979-ben született Szombathelyen „harmadik generációs kórustagként”. Hét évnyi zongoratanulás után a helyi Nagy Lajos Gimnázium mellett a szombathelyi Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium szolfézs szakára járt. Többek között Károlyi Pálnál tanult zeneelméletet. Földesi János és Nesztor Iván révén kapcsolata került a népzenével, népi bőgőt és csellót tanult, Márkus Tibortól pedig jazz-zongorát. Az ELTE-n, majd a Szegedi Tudományegyetemen programozó és programtervező matematikus szakot végzett.

Még diákként két évig a Nyelvtudományi Intézetben dolgozott, később a PTE-n az elméleti és számítógépes nyelvészet terén doktori tanulmányokat folytatott. A doktori képzés keretei között az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány bécsi ösztöndíját is megkapta 4 hónapra. Kutatóként több magyar és nemzetközi konferencián is előadott, nyelvészeti tárgyú publikációkat készített.

2005-ben technikai szerkesztője volt Gajdos András ”Az ember énekel” c. daloskönyvének, ami ma a magyar Waldorf-iskolák zenetanításának egyik alapműve.

2008-ban, amikor a doktori képzést kezdte, hivatalosan is a szombathelyi Nemzetközi Bartók Fesztivál stábjában dolgozott és a honlap karbantartása mellett a fesztiválon valaha elhangzott zeneművek rendszerezése is a feladata volt. Maga a fesztivál számára kis korától kezdve elsősorban a komputer zene és annak eszközei megismerésének lehetőségét adta.

Publikált a ZeneSzóban, a Fidelióban és a Parlandóban.

 



[1] Hegyi István: Európai népzene a zeneoktatásban. PTE Művészetelméleti Tanszék.

[2] A román nemzeti létállapotot – némi pejoratív éllel – erdélyi magyar körökben gyakran jellemzik ezzel a műszóval, ami a Mioriţa (Bárányka) népballada címéből ered, melyet sokan és joggal tartanak az alapvető román nemzeti mítoszok egyikének. A ballada a csángókhoz és a székelyekhez is eljutott szájhagyomány útján.

[3] „A bővített kvintszextakkord a barokk-klasszikus harmonizációnak az a rése, melyen át a romantika szabadcsapatai eleinte beosontak, majd – belülről kitágítva – bezúdultak s a bevehetetlennek hitt várat elözönlötték.” Szelényi István: A romantikus zene harmóniavilága. Zeneműkiadó, Budapest. 63. o.