BALI JÁNOS*

 

A fehér és édes hattyú (6/2.[1])

 

 

Cikksorozatunk az Öt évszázad kórusai című gyűjtemény egy darabja kapcsán igyekszik feltárni a 16. századi zeneszerzés és az akkori és későbbi vokális kultúra kérdéseit:

 

 

 

Arcadelt Il bianco e dolce cigno The King's Singers YouTube (2:10)

 

 

II. rész: Arcadelt, a „németalföldi” zeneszerző

 

Mi az, hogy „Németalföld”? A mai Hollandia, Belgium és Luxemburg területei a frank birodalom szétesése után Burgundia, Franciaország és a Német-római Birodalom hullámzó, egymást váltó uralma alá kerültek. A hatalmi változások ugyan néha háborúkkal jártak, de a nemzetállamok világa előtt sokkal megszokottabb volt, hogy egy-egy terület lakosai néha ennek, néha annak, néha mindkettőnek fizettek adót; s néha ennek, néha annak az oldalán kellett hadba vonulniuk. Ám a birodalmi hovatartozástól függetlenül ez a terület Európa egyik legfejlettebb régiója volt mindvégig; a kereskedelem, ipar, mezőgazdaság virágzott a 15–16. században, a kultúra terén mind az arisztokrácia, mind a városok igényességükről voltak híresek. A „Németalföld” kifejezés elég pontatlanul utal erre a területre; földrajzilag azért, mert ebből csak a mai Hollandia és Belgium egy része alföld; nyelvileg azért, mert a flamand és francia mellett a német szerepe itt elhanyagolható; politikailag azért, mert a német uralom csak időszakosan jelent meg a térségben.

 

Ebben a bekezdésben a mértékadó New Grove lexikon aktuális szócikkéből való életrajzi adatok következnek; az elmúlt pár évtized alapkutatásai a régi évszázadok zenetörténetét alaposan átrajzolták, így nem meglepő, hogy Arcadelt dátumai is eltérnek az Öt évszázad kórusaiban írtaktól. Szóval, Jacques Arcadelt 1507 körül valószínűleg Namur környékén született – azaz a francia nyelvű Vallóniában, nem a flamand nyelvű Flandriában. Bár családnevének eredete inkább flamand (mint azt a 18. századi Charles Burney is észrevette), és valószínűleg őt említik Rómában 1539-ben „Jacobus Flandrus” néven, de minden egyéb – nevének gallicizálása („Arcadet”) francia nyomtatványokban, hosszabb franciaországi tartózkodása, itáliai évei utáni odaköltözése, bármiféle flamand szál hiánya az életműben – mind Arcadelt francia volta mellett szól. Húszéves korától, az 1520-as évek végétől Itáliában működik: először főként Firenzében, a Medici-udvarnál, majd 1538-tól Rómában, a Cappella Sistina, majd a Cappella Giulia énekeseként. Fő pártfogója, III. Pál pápa halála után Arcadelt új állás után nézett: 1551-ben visszatért Franciaországba, és a lotharingiai bíboros szolgálatába lépett 1552-ben; s 1568. október 14-én bekövetkezett haláláig ott is maradt.

 

De mi is volt a dolga pontosan ezekben az állásokban? A 15–16. században az udvaroknál és a püspöki székhelyeken is „cappella” néven említették a zenei együtteseket. Ezek néhány énekesből és hangszeresből álltak; énekeltek a miséken és zsolozsmákon, de az udvari szórakoztató zenét is szolgáltatták. Az együttesek mérete jelezte a fenntartó gazdagságát és műpártolás iránti hajlandóságát. A legnagyobb együttesek 15–20 énekesnek és pár hangszeresnek adtak munkát. A pápai együttes – a Cappella Sistina – csak énekesekből állt, még orgonát sem alkalmazott (innen ered az „a cappella” kifejezés). Az énekesek csak férfiak voltak – egyáltalán, a barokk kor előtt nyilvánosan nem énekeltek nők; nagyobb katedrálisok (azaz püspöki székhelyek) templomaiban a katedrális iskolájának kisfiúi is bekapcsolódtak nagyobb ünnepeken, de ez a gyakorlat nem volt általános. A pápai énekkarban csak férfiak voltak; a 16. század közepéig falzettok énekelték a felső szólamot, utána pár évtized alatt a kasztrált énekesek lettek a szopránban kizárólagosak (ami a kompozíciók teljes hangterjedelmének növekedésén is látható). Rómában több nagy templom is fenntartott saját cappellát; a Szent Péter templom énekegyüttese kapta a 16. század elején a „Cappella Giulia” nevet.

 

A szertartások zenéjének legnagyobb része egész Európában a gregorián ének volt – a többszólamúság pedig főleg supra librum, „könyv feletti” éneklés, azaz improvizáció. Természeténél fogva ez szólisztikus feladat volt, amit már kisiskolás korban elkezdtek tanulni. A reneszánsz kor ellenpont-tankönyvei mind elsősorban a rögtönzött ellenpontra fókuszáltak. A megírt kompozíciók (Tinctoris kifejezésével res facta, „megcsinált dolog”) ebből a tengerből emelkedtek ki. Coclico is írja kompendiumában (1552), hogy mestere, Josquin szerint sosem lesz zeneszerző abból, aki gyerekkorában nem tanul meg improvizálni. A megkomponált darabokat a korabeli esztétika gyakran a suavitas, „édesség” szóval dicsérte: hiszen amikor egy gregorián dallam ellenében több rögtönzött ellenszólam szólalt meg, akkor az ellenszólamok között sok alkalmi disszonancia jelent meg; s ezek érdességével szemben hangzottak „édesnek” a megírt darabok, ahol a konszonanciák nagyobb fokú kontrollját tette lehetővé a kompozíció alaposabb folyamata.

 

Egy cappellába való felvételnél az énekesnek elsősorban rögtönzési képességeiről kellett tanúságot tennie. Emellett persze hangjának tisztasága és kidolgozottsága, főként gyorsasága is számított; az énekhangot annak idején jóval sokoldalúbban, hangszerszerűbben használták; és bár néhány énekes, például Ockeghem kifejezetten híres volt hangjának szépségéről, de akkoriban még létezett a 19. századi opera és a korai hanglemezek világa által megteremtett „hang-fetisizmus”.

 

A korai reneszánsz kor egyik nagy szellemi teljesítménye volt a menzurális kottaírás megalkotása (erről sorozatunk egy későbbi cikkében lesz részletesen szó); teljes rendszerét biztosan birtokolni nem volt egyszerű feladat. A kottaolvasás és kottaírás volt az énekesek tudásának harmadik lényeges pontja. Mivel minden énekes jó kontrapunktista volt, ezért mindegyikük képes volt komponálni is, ha volt hozzá elég ideje. Természetesen a kompozíciók nem voltak egyformán jók; csak a kiemelkedőket másolták és terjesztettek, és kerültek esetleg nyomdába.

    

A „németalföldi” kifejezésnek viszont még nem merítettük ki minden tartalmát. Ugyanis a 15. század végétől egy évszázadon át egész Európában, le Itáliáig mindenütt elsősorban németalföldi zeneszerzőket találunk. Dufay, Binchois, Busnoys, Ockeghem, Obrecht, Agricola, Josquin és mások – egy dunántúlnyi terület szülöttei. Hogyan lehet ez?

 

A válasz az iskolarendszerben rejlik. A németalföldi és északfrancia területeken az iskolák fontos bevételi forrása volt az „Ansingen” hagyománya: az iskola zenei produkcióival szerzett pénzt saját fenntartására; ezért megérte hát a zeneoktatás szintjét magasra emelni. Az ellenpont – improvizált és komponált – kivételesen jól működő oktatása, a rendszerből megszülető legjobb komponisták tanárként való visszafoglalkoztatása révén jött létre ez a prosperáló zenei világ. „Franko-flamand iskola”: a francia kultúra dominanciájával ötvözve mindez. És Arcadelt is ebből a miliőből érkezett.

 

Pápai énekesként elsősorban szakrális zenét kellett énekelnie; de a pápai udvar – lévén a pápa politikai tényező is – közben a világi reprezentációban sem maradhatott le a többi udvartól. Ugyanúgy elhangzottak az ottani reprezentatív eseményeken chansonok, motetták és madrigálok, mint a többi udvarnál. Arcadelt zeneszerzői tevékenysége ugyan világra hozott pár misét és liturgikus tételt, kanonoki stallumokat is kapott, tehát feltehetőleg klerikus volt – de egész életében elsősorban világi szerzőként volt fontos: a francia chansonok komponálása egész pályáját végigkísérte, s igazi hírnevét – ma is erről ismert főként – madrigáljai hozták el. Már kortársai is úgy látták, hogy Verdelot örökébe lépett; első madrigálkötete, melynek első legális kiadása (Velence, 1538) és első kalózkiadása (Milano, 1538/9) elveszett, a kor legnagyobb kottanyomdászati sikerévé vált: több, mint 46 kiadást ért meg. Ennek a kötetnek az első darabja a hattyús madrigálunk, a kor két legismertebb madrigáljának egyike (a másik Cipriano de Rore műve: Anchor che col partire).

 

És hogyan komponáltak annak idején? Jessie Ann Owens pár évtizede végzett kutatásai mutattak rá arra, hogy bármilyen meglepő, de nem használtak partitúrát. A szerzők sosem látták egyben partitúra formájában kompozícióikat. A papír és a pergamen drága volt, ceruza és radír nem létezett, ezért minél kevesebbet volt célszerű tollat forgatni. Egy-egy néhány ütemnyi rész fő hangjait összetették egy palatáblán, egyetlen tízvonalas szisztémába felvázolva; következő lépésként ezt ritmikus arcéllel látták el, és némileg díszítve dallamokká oldották a szólamokat; majd szétmásolták a részletet a szólamkönyvekbe, törölték a palatáblát, és vették a következő részletet, amint ezt láthatjuk például egy korabeli zenei tankönyvben:

 

 

 

Lampadius: Compendium Musices (Bern, 1537) 87–88. old.

 

 

És hogyan tették össze a szólamokat? Összhangzattan annak idején nem létezett; szólamokban gondolkoztak. A szólamok között voltak elsődleges (discantus és tenor) és másodlagos, vagy „contra” szólamok (bassus és altus). Először kitalálták az elsődleges szólamok viszonyát, és ahhoz adták a másodlagos szólamokat.

 

Az alábbi táblázat egy 1523-as kiadású zenei tankönyv kezdőknek szóló komponálási táblázatát mutatja. A három oszlopból az első azt adja meg, hogy a tenor milyen hangközzel lehet a superius alatt. A második oszlop azt mutatja, hogy a bassus milyen hangközzel lehet a tenor alatt (vagy felett: veszővel jelölt számok); a harmadik oszlop pedig azt, hogy az alt mennyivel lehet a bassus felett (vagy alatta – vesszővel jelölve).

 

 

Pierto Aaron: Toscanello in musica (Velence, 1523), 51. old.

 

 

 

*Bali János dr. habil. egyetemi docens (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), Liszt Ferenc-díjas zeneművész, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia címzetes tagja. (https://janosbali.com)

 

 [1] Bali János dr. habil.: A fehér és édes hattyú (6/1.)