(Fordította, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Hamburger Klára)

 

E sorok írója aligha az egyetlen, akinek figyelmét elkerülte a Magyar Mercurius Kiadó által a Magyar Roma Történeti Könyvtár 2. köteteként megjelentetett Liszt-könyv (A czigányokról és a czigány zenéről Magyarországon). Talán mindmáig nem tudna róla, ha a Balassi Kiadó újdonságától fellelkesedve nem kap meghökkentő információt barátnőjétől, miszerint neki már régen (!) megvan ez a munka. Rövid kutatással nyomára bukkanni az interneten az „elfogyott”-ként feltüntetett kötetre – ám ugyanitt hosszasabb utánjárással sem találhatni alapvető információkat e kiadványról (például, hogy az írásmű első vagy második verzióját tartalmazza, és kinek a fordításában). Mindenesetre, erről a kiadványról Hamburger Klára sem tájékoztat az Előszóban, ami annyiból menthető, hogy az tanulmányként eredetileg Detlef Altenburg felkérésére készült, a szerkesztésében megjelenő Sämtliche Schriften kétnyelvű (francia-német) kritikai kiadásának utolsóként tervezett kötetéhez (a „Cigánykönyv” két kiadását tartalmazó, kétségkívül izgalmas munka nem valósult meg, Altenburg professzor korai halála miatt) - jóllehet a Liszt-kutató tud a Magyar Mercurius Kiadóról, hiszen 61. jegyzetében ajánlja szakirodalomként Bencsik Gábornak – a Kiadó alapítójának – Cigányokról című, 2008-ban megjelent kötetét.

 

Mindenesetre, megint egy „főnixmadár” került elérhető távolságba („akiről” mindenki beszél, de senki sem látta még). A ritkaságnak pedig megkülönböztetett figyelem jár! Éppen ezért, előkészületként, az Előszó (többszöri) figyelmes elolvasásán túl Alan Walker háromkötetes Liszt-monográfiájában is fellapoztam a könyvvel kapcsolatos részleteket – s ha már „utánajár” az olvasó, a szövegkörnyezetre is kiterjeszti figyelmét.  S jól teszi! Mert így talán „felkészültebben” fogadja a meglepő élményt…

 

Mert az olvasnivaló aligha nevezhető „mindennapi”-nak! A közelmúltban figyeltem fel arra, hogy a korhatárt jelző, bekarikázott számok helyett olyan instrukció szerepel a filmek/műsorok elején, hogy azok csak szülői felügyelettel/engedéllyel tekinthetők meg. Furcsa ez a felelősség-áthárítás, hiszen az elkövetkezőkről nincs (nem lehet) ismerete a szülőknek, tehát nincs (nem lehet) reális alapjuk sem az engedélyezéshez, sem a tiltáshoz… Ajánlásként tehát egyrészt úgy vélem, hogy ez a könyv leginkább olyanoknak „való”, akiknek korábbi olvasmányélményeik rendkívül széles skálán mozognak, tehát, akik kellőképp felvértezettek ahhoz, hogy ne „akadjanak ki” az olvasottaktól. „Nem lehet minden pofonhoz forgalmi rendőrt állítani” – mentegetőzik Rejtő Jenő gyorskezű „hőse”, de ugyanez vonatkozik a gondolatokra, eszmefuttatásokra is. És bizony kapaszkodni kell e kötet olvasása során… Másrészt viszont – korántsem „tárgyi tudás” megszerzéseként – mindenkinek figyelmébe ajánlom (mint védőoltást, amely által kiszámíthatatlanok reakciók jöhetnek létre).

 

Elöljáróban még annyit, hogy jelentős eltérés tapasztalható a két rangos Liszt-kutató véleménye között a tekintetben, hogy mennyiben tekinthető sajátjának a Liszt neve alatt megjelent könyv. Voltaképp mindkét kutató „védi” Lisztet, ám más-más szempontból. Walker a két kiadás különbségére irányítja (mondhatni, tereli) a figyelmet, amennyiben hangsúlyozza, hogy a második kiadás végleges alakját nem látta Liszt, a mintegy félszáz oldalnyi többlet-szöveg egyértelműen Wittgenstein hercegné munkája (és még őt is mentegeti azzal, hogy a társadalmi-politikai körülmények ismeretének hiányában hozta ezáltal kínos helyzetbe Lisztet…). Ilymódon viszont az első kiadásban foglaltakról azt kell „hinnünk”, hogy azokat Liszt szentesítette… És ezt nehéz szívvel tesszük!

 

Hamburger Klára fordításának alapja a Les introuvables sorozat Edition d’Aujourdhui című, az 1859-ben Bourdilliat-nál megjelent első kiadás reprintje. Szerepel ez az adat az Előszóban is, és olvasás közben nem egyszer visszalapoztam, kételyeimet eloszlatandó, hogy ez valóban a Liszt által jóváhagyott verzió lenne. Hamburger egyébként egyértelműen úgy minősíti, hogy „Liszt könyvének szerzője tehát Wittgenstein hercegné, legfeljebb a zene konkrét jellegzetességeire és saját élményeire utaló részek tükrözik Liszt véleményét”. A Lisztről, mint emberről (művészről, tanárról, stb.) kialakult kép megőrzéséhez nagyon fontos ez a „segítség”, mert a zenéje iránt lelkesedő nem szívesen hiteltelenítené pozitív érzületeit. De valljuk meg, a Walker könyvéből egyértelmű gesztus (a támadásokra azért nem válaszolt, mert Wittgenstein hercegnét „védte”, még saját jóhíre ellenében is) minden gáláns lovagiasság ellenére kisebb horderejű, mint a könyv (mindkét kiadása) körüli, korántsem csupán a sajtóra korlátozódó botrányos visszhang…

 

Mint „romantikus” olvasmány, megannyi érdekességgel bír, már a keletkezési körülményeit tekintve is. Liszt elő- vagy utószónak szánt „egészen rövid esszé”-t tervezett íratni Marie d’Agoult-val, kapcsolatuk mélypontján (amikor már ismert volt kapcsolata Carolyne von Sayn-Wittgenstein hercegnével). A visszautasítást követően „egyesélyes” lett segítőtársának kiléte. Hamburger nem kíméli minősítésével az új élettársat, s a könyv olvasója lelkesen helyesli vélekedését. Az olvasó „felkészítését” szolgálják azok a rövid kommentárok is, amelyeket a rövid fejezetek élére illeszt a zenetörténész-fordító. A legszemélyesebb a 95. rész elején olvasható: „Ebben a fejezetben is akadnak értékes, konkrét zenei megállapítások – Liszttől. Ám a hercegné műveltségét fitogtatni akaró hasonlatáradatától nehezen elviselhető olvasmány. A teljesség kedvéért azonban ezt is le kellett fordítani”.

 

A 195 számozott oldalt tartalmazó Balassi-kiadvány terjedelmében szinte megegyezik a könyv eredeti kiadásával, tehát az arányokat illetően nem lehet nagy eltérés. A mesék-regék-mondák világát idéző fantáziálás akár „kellemdús” olvasmány is lehet – azaz, lehetne, ha az időtlenséget csakhamar meg nem zavarná indulat-hevítette személyeskedő tónus, ami ráadásul agyasan kimódolt vargabetűvel kapcsolódik a választott témához. A hercegné antiszemitizmusához nem fér kétség – és csak bámulni lehet azt a leleményességet, amellyel mindenhol talál lehetőséget nézetei/indulatai terjesztésére. Az olvasó úgy érzi magát, mint a mesebeli kislány, akinek át kellett rágnia magát a kásahegyen, amikor csak olvas, olvas – és még mindig szinte nyoma sincs annak, amit a könyv címe ígér. Egy idő után jogos türelmetlenséget vált ki a ködbevesző kezdetekről szóló fantáziálgatás, hogy aztán szinte visszasírja, amikor új rémmese kezdődik, képzelgés a (C. W. képzelete-szülte) zsidókról. A könyv 40. oldalán olvasható egy személyesen Lisztnek tulajdonítható passzus Salomon Sulzerről, akiről a jegyzetből megtudjuk, hogy „híres bécsi kántor és zeneszerző, régi zsidó dallamok nyomán írott népszerű templomi énekek szerzője”. A zenei élmény felidézését Walker annak értelmében emelte ki, hogy lám, Liszt enyhíteni igyekezett Carolyne rosszindulatúságát. Érzésem szerint ez még „helyi érzéstelenítésnek” is hatástalan – ráadásul, még mindig a zsidó-tematikában vagyunk…

 

Aztán hamarosan felcsillan a remény, amikoris témát vált a botcsinálta pszichologizálás: a cigányságra terelődik a szó, igaz, egyelőre leginkább sajátosan megmutatkozó szabadságvágyuk és természet iránti vágyuk boncolgatásával. Megtapasztalhatjuk, milyen a hercegné filozofálgatása, miként interpretálja a cigányokra jellemző érzés- és indulatvilágot, társadalmi környezetbe ágyazza őket, majd kitekintést ad „cigány-ábrázolás a műalkotásokban” témakörben.

 

Lassanként már egyensúlyba kerül a könyv terjedelmének homokórája, s az optimista olvasó számára nő a remény: majdcsak eljut a címben is ígért zenei vonatkozásokhoz. Ebben a reményben erősíti Walker professzor lényeglátó megjegyzése, annak a gondolatnak a kifejtése, ami Liszt számára az alapötletet adta. Liszt számára, aki valamiféle isteni adománynak tekintette a művészetet, elgondolkodtató volt, hogy a cigányokban velük-született (tehát nem tanult) művészi érzéket tapasztalt. Túl hangszerjátékuk virtuóz voltán, felfigyelt az általuk játszott zene harmóniavilágára, a dallami díszítések korántsem külsőséges, ornamens jellegére, általában, a tanított formatani és összhangzattani szabályoktól való eltérésre, mondhatni, az általuk megismert zene saját-világára. És amikor idáig jutunk az olvasásban, úgy érezzük: érdemben kaptunk valami többletet! Megint csak interpretáció kérdése, hogy mit hangsúlyozunk – s ha eltekintünk a Liszt korában érthető és indokolt megállapítások-következtetések tárgyszerű tévedéseitől, pontos információt kapunk a (legkiválóbb) cigányelőadók által játszott zenének a hallgatóságra gyakorolt (ellenállhatatlanul magával ragadó) hatásáról. Liszt befogadásesztétikai tapasztalatait kívánta volna megosztani – ám ehhez hiányzott a partneri közeg.

 

Voltaképp érdekes belegondolni: az első magyar fordítás idején nem volt magyar nyelvű zenei terminológia (a könyv 17. oldalán az Előszóban idéz belőle Hamburger – muzsikus-olvasó kisilabizálhatja a zenei leírás lényegét, de könnyen elképzelheti, mennyit értett mindebből a korabeli olvasó), az olvasók pedig talán egy nyelven sem tudták volna követni a zenei leírásokat. Más kérdés, hogy a könyvet (s talán még inkább a könyv ürügyén Lisztet) támadóknak csak töredék hányada ismerhette a kiadványt, s csak közvetett információk alapján tájékozódott.

 

Hamburger Klára a 126. fejezet szövegét az első magyar fordításból, Székely József munkájából vette át – Csermák Antal életrajza 19. századi atmoszférát áraszt. Nem tagadta meg zenetörténész-mivoltát, amikor a fordítás kényes-igényes feladatán túl „utánament” hivatkozásoknak is – így például az Új Zenei Újság 1853-as évben megjelent számai alapján pontosítani akart egy hivatkozást (184. oldal). És mintegy mellékesen, fontos információval szolgál: a francia nyelvű szakirodalomban még 2008-ban is továbbörökítődik valóságalapot nélkülöző – úgy tűnik, immár „kiirthatatlan” – téveszme.

 

Két érdemi pontatlanság maradt megjegyzés nélkül a könyvben: ahol az eredetiben problematikus a fejezetek számozása, egymás után két fejezet foglalkozik Bihari Jánossal: az elsőben, amely Liszt személyes visszaemlékezésének tűnik, hibásan szerepel a prímás születési helye (165. old.), a következőben, a Mátray Gábor életrajzából vett idézetben pedig a születési dátum téves (167. old.). A szőrszálhasogató olvasó megjegyzése a 166. oldalon olvasható mondathoz („1820 és 1830 közt Bihari olyan fényre emelte, hogy még maga Bécs is lelkesedett érte”), hogy Bihari 1827-ben hunyt el.

 

A 77. oldalon pontatlan a szóhasználat, miszerint Callot „védencei” lettek volna a cigányok, hiszen épp a gyermek Callot volt az, akit befogadtak maguk közé. A muzsikus szemének furcsa a „tropak” szókép (152. old.) – ez nem sajtóhiba; a több nyelven – így nálunk is – trepakként említett táncnak ez az ukrán elnevezése.

 

A könyv olvasásához kétféle tolerancia szükséges, mindkettő történeti jellegű: az egyik a 19. századi kulturális élet követelményeinek és elvárásainak ismerete, a rendelkezésre álló szakmai körülményekkel – valamint a magánember Liszt iránt, aki idős korában is fontosnak tartotta a gáláns-lovagias gesztust. Vélhetőleg ez utóbbinak különösképp nagy elismeréssel adózhatott Alan Walker, amikor a könyv első verziójában foglaltakat nem ítélte túl „súlyosnak”. (Habár, ha arra gondolunk, Wagner antiszemita írása a Schumann által alapított Új Zenei Újságban jelenhetett meg…)

 

A virtuóz hangszeres művész ÉS komponista Liszt kettős érdeklődésének tanúbizonyságai a kétségkívül tőle származó megjegyzések-meglátások. A kettő között hidat az improvizáció jelent, amelynek mind előadói, mind szerzői vonatkozásban nagymestere volt. Csakúgy, mint azok a neves és névtelen szólisták/prímások és együtteseik, akik a játszanivaló írásos közvetítése nélkül muzsikáltak.

 

Ez a könyv a magyar zenei szakirodalomban a tekintetben is megkülönböztetett helyet foglal el, hogy Liszt-kutatással eltöltött több évtizedes munkássága lezárásának szánta Hamburger Klára.

 

Fittler Katalin

 

Függelék:

Liszt Ferenc: A cigányokról és magyarországi zenéjükről. Fordította, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Hamburger Klára (Balassi Kiadó Budapest, 2020) // Részletek a könyvből    

(Parlando 2021/1.)