Járdányi Pál új emléktáblája*

 

Emlékbeszéd a tábla avatási ünnepségén, 2021. január 28.

 

 

Ezt az emléktáblát avatták fel a Budapest XII., Németvölgyi út 78/a. sz. ház falán

 

 

Tisztelt polgármester urak, tisztelt egybegyűltek!

Kedves Járdányi-család!

 

Két nap múlva, január 30-án ünnepeljük Járdányi Pál, a zeneszerző, népzenekutató, zenepedagógus és zenei író 101. születésnapját. Többekkel az itt jelenlévők közül, a család tagjaival, Járdányi híveivel majdnem pontosan egy évvel ezelőtt találkoztam utoljára, a centenáriumi emlékév kezdetén, a Zenetudományi Intézetben megrendezett sajtótájékoztató alkalmával.[1] Ott sok szép tervről esett szó – olyan programokról, eseményekről, kiadványokról, amelyek méltó módon emlékeztek volna meg Járdányi sokoldalú munkásságáról; egy-egy ponton reflektorfénybe állították volna őt azok számára éppúgy, akik még személyesen ismerhették, mint a nála csaknem száz évvel fiatalabb, mai zeneiskolások számára. Megemlékeztek volna, középpontba állították volna, ám a Járdányi-évet elsodorta a pandémia, egyike lett annak a számos veszteségnek ez is, amelyet elkönyvelhetünk 2020-ban.

 

Persze ezek még a szerencsésebb veszteségeink közé tartoznak, valamikor, valahogy biztosan pótolhatjuk őket – például ennek az újabb emléktáblának a felavatásával. De mégis: nehéz elvonatkoztatni attól az érzéstől, hogy Járdányinak mintha nem kedvezni a sors. Vagy legalábbis, ahogy a nemrégiben megjelent, Járdányi és kora című tanulmánykötetről[2] szóló beszélgetésben elhangzott: Járdányi, rövid élete alatt mintha mindig az élet sűrűjében, kiélezett helyzetekben, élet és halál összecsapásának gócpontjában találta volna magát.[3] Persze nem vírustól, hanem embertől származó tragédiákat értsük ez alatt, s az 1920 tele és 1966 nyara közt eltelt néhány évtizedben, Járdányi Pál életében kétségkívül egymást érték a tragikus események Magyarországon.

 

Akár az is szimbolikusnak tekinthető – bár neki személyesen nincs köze hozzá –, hogy a trianoni békediktátum évében látta meg a napvilágot: 1920. január 30-án született, Budapesten.[4] Az már sokkal inkább hatással volt rá, hogy a mind jobban bekomoruló harmincas évtized második felében eszmélt, 1938-ban érettségizett a ciszterci gimnáziumban. Egyetemi időszaka sem épp felhőtlen éveket jelentett: a világháború idején járt a Zeneakadémiára, hegedűművészként 1940-ben, zeneszerzőként két évvel később diplomázott. Mindez alapvetően meghatározta gondolkodását, és kamaszkorától szenvedélyesen nyomon követte a politika eseményeit. Tizenkilenc évesen már tagja volt az antifasiszta művész-szövetkezetnek, a világháború idején zsidókat bújtatott és segített. Természetes, hogy az 1956-os forradalomban aktív szerepet vállalt: utcai felvonulásokon vett részt, kiáltványokat fogalmazott, tagja lett a zeneakadémiai forradalmi bizottságnak, továbbá részt vett a Magyar Értelmiségi Forradalmi Bizottság október 29-i nyilatkozatának megszövegezésében, s a Magyar Zeneművészek Szövetsége képviseletében alá is írta azt. De nem ez volt az első eset, amikor nyíltan szembeállt a hatalommal, illetve a hatalom képviselőivel: arra már legalább öt évvel előbb sor került, 1951-ben, a Magyar Zeneművészek Szövetsége által rendezett I. Magyar Zenei Héten. A „Járdányi-ügy”-ként elhíresült eset során Szabó Ferenc vádolta meg őt egy szakmai vitája átpolitizált értelmezése kapcsán azzal, hogy „egy reakciós, haladásellenes zenei fajelmélet szócsövévé válik”.[5] A Zeneakadémiáról való elbocsátás ezek után pár évet még várat magára: de 1959-ben megtörténik végül, a határozat indokolása szerint „helytelen politikai nézetei következtében”. Hogy ennek mi volt a közvetlen oka – a disszidensnek tekintett Zathureczky Edéről elmondott meleg hangú nekrológja avagy a rendszerre tett dehonesztáló megjegyzése a minisztérium falai közt – az említett előzmények után voltaképpen lényegtelen.

 

 

Járdányi Pál

 

Szorongatott helyzetben volt tehát – szinte egész életében. Sok ilyen szituációnak lehettek tanú ennek a háznak a falai is a Németvölgyi út 78/a szám alatt, ahol 1948 és 54 között élt. Nem lehet másra gondolni, hogy ez a méltatlan és gyilkos, állandó fenyegetettség okozta végzetes betegségét és korai halálát. Tulajdonképpen nem is csoda tehát, ha a Járdányi-emlékezéseket, a Járdányi-életmű megközelítését mindig valamiféle tiszteletteljes, de csendes és komor atmoszféra övezi.

 

De nem lehetne-e ez másképp? Hiszen élete, pályája telis-tele volt úgymond csillagos órákkal is. A művelt családban, tudós apja mellett töltött gyermekévek idején; vagy a gimnáziumban, ahol kiváló tanuló, eredményes sportoló, s emellett egyfajta szellemi vezéregyénisége is volt a köré csoportosuló iskolatársaknak. S persze kiváló zenész is volt, aki Bárdos Lajos és Rajeczky Benjámin korai útmutatásának is köszönhetően kamaszként a népzene, Bartók és Kodály bűvkörébe került – nagyon fiatalon megértette jelentőségüket. De említhetjük a rendkívül intenzív egyetemi időszakot is, amikor a két zeneakadémiai tanszak elvégzése mellett a bölcsészdoktori disszertációval is elkészült; vagy gazdag publicisztikai tevékenységét, amikor olyan sok fontos, adott esetben kényes zenei- és zene-, illetve kultúrpolitikai ügyben szólalt meg a rá jellemző higgadt körültekintéssel. Gondoljunk még a Kodállyal való, a köztük lévő korkülönbség és Járdányi tisztelete ellenére is bensőségesnek mondható viszonyára: arra, hogy mestere útját járhatta a zeneakadémiai órabeosztásában, helyettese volt a Főiskolán – és persze hogy méltó társa lett a népzenekutatásban. 1960 januárjában terjesztette az MTA Zenetudományi Bizottsága új koncepcióját, a népzenei típusrendet, melyet a jelenlévők, Kodály maga is lelkesen fogadtak, s a népdal-összkiadás kínzó problémája megoldásaként üdvözöltek.

 

S tekinthetünk ugyanígy, friss szemmel az életmű lebecsesebb részére: zeneszerzői termésére. Szinte csak Bartók és Kodály összefüggésében beszélünk róla. Hiszen ő maga írta: „Bartók és Kodály: a mai magyar zeneszerzés friss, de immár klasszikussá kristályosodott hagyománya. Az természetes, hogy ki-ki a maga módján és a maga mértékével merít a hagyományból.”[6] Vagy ahogy Tallián Tibor fogalmazott: „Életkorát tekintve Járdányi generációját ugyan még nem nevezhetjük az 1880-as évjárat »unokájának«, ám tagjai mindenképpen a »legkisebb fiú« korosztályát képviselték, azt az évjáratot, amely mesebeli biztonsággal teljesíti az atyák által reá kiszabott feladatokat. Hogy is ne teljesítené: hiszen mire az atyákat megismerte, már azokat is a »mesebeli összhang«, a leszűrődött klasszicizmus jellemezte. Az 1940-es évek ifjú nemzedéke az atyák zenei világát olyan biztonságot adó, harmonikus művészi realitásként élte meg, amely valódibb és változtathatatlanabb minden külső valóságnál.”[7]

 

Vitathatatlan, hogy a Járdányi által többször írásba is foglalt elképzelés, miszerint a népdal, a népdalszerűség, illetve ezen túlmenően a Bartók- és Kodály-stílus zenei köznyelvként való azonosítása valamiféle ars poeticának is tekinthető nála, és alapvető közelítésmódot ad műveinek értelmezéséhez. Esetében a szokottnál is parancsolóbb a kontextus szem előtt tartása – de mégsem mond el mindent róla. Nem Bartók, nem Kodály, hanem Járdányi szólal meg a kedves költőjétől, Vörösmartytól inspirált szimfónia sallangtalan és szuggesztív indításában; a Fantázia fúvóskavalkádjában; a Hárfaverseny tüneményesen kedves téma-íveiben; a Vivente e moriente félelmetesen sodródó siratójában; és az Előszó oratórium letaglózó és láttató erejű tablóiban (amelyekben akár dúdolhatna is a kórus, akkor is tudná a hallgató, hogy éppen „öröm, s reménytől reszket” a lég vagy „emberfejekkel labdázik az égre” a vész a zenében), és Járdányi szól azokból a végtelen derűs hangszeres szonatinákból is, amelyeket – zenetanárok mesélik – mindig kivételes kedvvel játszanak a gyerekek, 2020-ban is.

 

Most tehát, a második száz évbe érve, ennek az újabb emléktáblának az avatásával, mely újabb járókelőket szólíthat fel az emlékezésre, újragondolásra, összpontosíthatunk Járdányi pályájának sikereire, zenéjének, saját stílusának, zeneszerzői ötleteinek szépségeire, népzenekutatói eredményességére. Talán itt az ideje, hogy ne méltatlan nehézségeire koncentráljunk, hanem örüljünk annak, hogy ilyen sokoldalú életművet hagyott hátra, és érezzük: ez az életmű mégiscsak a hűségről, kitartásról és összetartásról szól.

 

Kusz Veronika

 

 

Most tehát, a második száz évbe érve, ennek az újabb emléktáblának az avatásával, mely újabb járókelőket szólíthat fel az emlékezésre, újragondolásra, összpontosíthatunk Járdányi pályájának sikereire, zenéjének, saját stílusának, zeneszerzői ötleteinek szépségeire, népzenekutatói eredményességére. Talán itt az ideje, hogy ne méltatlan nehézségeire koncentráljunk, hanem örüljünk annak, hogy ilyen sokoldalú életművet hagyott hátra, és érezzük: ez az életmű mégiscsak a hűségről, kitartásról és összetartásról szól.

 

 

 

*A 2021. I. 28.-án megtartott emléktáblaavató ünnepség krónikája: Felavatták Járdányi Pál emléktábláját

Függelék:

 Járdányi Pál: Vörösmarty szimfónia öt részben

Vörösmarty Symphony in five Sections I. Hazádnak rendületlenül   (5:33)

Vörösmarty Symphony in five Sections II. Virág és pillangó (5:58)

Vörösmarty Symphony in five Sections III. Hová merült el szép szemed világa (5:08)

Vörösmarty Symphony in five Sections IV. Harci dal (4:34)

Vörösmarty Symphony in five Sections V. A vén cigány (8:03)

Szent István Király Szimfonikus Zenekar, vezényel: Ács János

 2000 Hungaroton

 

 

 [1] 2020. február 10., Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Zenetudomány Intézet.

[2] Dalos Anna – Ozsvárt Viktória (szerk.), Járdányi és kora. Tanulmányok a 20. századi zene történetéből (1920‒1966) (Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2020). Járdányi Pál és kora - Tanulmányok a 20. századi magyar zene történetéből (1920–1966) (Szerkesztette: Dalos Anna - Ozsvárt Viktória) (Rózsavölgyi és Társa, 2020) // Tallián Tibor: Kodály, Szabó és a magyar lélek

[3] Molnár Szabolcs beszélgetése Ozsvárt Viktóriával a Klubrádió Felütés című műsorában, 2020. december 2.

[4] Életrajzát lásd: Kecskeméti István, Járdányi Pál (Budapest: Zeneműkiadó, 1967), illetve Kusz Veronika, Járdányi Pál (Budapest: Mágus, 2004; 2. kiadás, Budapest: BMC, 2016).

[5] Szabó Ferenc, „Az I. Magyar Zenei Héten bemutatott művek”, Új Zenei Szemle 2/12 (1951. december), 21. Erről lásd: Ujfalussy József, „A Járdányi-ügy a Magyar Zeneművészek Szövetségében (1951),” Magyar Zene 33/1 (1992. március), 14‒18.

[6] Járdányi Pál, „Bartók követése” (Új Hang, 1955. október). Közreadása: Berlász Melinda (szerk.), Járdányi Pál összegyűjtött írásai (Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, 2000), 174.

[7] Tallián Tibor, Magyar képek. Fejezetek a magyar zeneélet és zeneszerzés történetéből, 1940‒1956 (Budapest: Balassi, 2015), 72.