Kitekintés egy nemzetközi népzenei kiadványra

 

Výběr českých, moravských a slezských lidových písní

Cseh, morva és sziléziai népdalok

Szerkesztette: Judita Kučerova

 

A kötet ismertetésekor kitekintést adunk a brnói Masaryk Egyetem Pedagógiai Fakultás Zenei Tanszékén megjelent népzenei kiadványról.  Az egyetemmel 2003 óta vagyunk kapcsolatban. Számos kollega tartott a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszékén előadást, koncertet többek között: PhDr. Judita Kučerová; Phd, docMgrPetr Hala, Ph.D. et Ph.D; docPhDrMarek Sedláček, Ph.D; RNDr., CSc. Vladimír Richter és PhDrBlanka Knopová, CSc. Több nemzetközi projektben vettünk együtt részt prof. dr. Maczelka Noémi Erasmus koordinátor közreműködésével, dr. Asztalos Bence, projekt koordinátorként, több feladatot irányított. De hallgatóink Fornai Miklós, Fábi Judit sikere a brnói egyetem által hirdetett zongoraverseny I. díjasaiként Zimmermann Kornélia (ének) különdíja is erősítették a kapcsolatot. A tanszék Arganteus Vegyeskara is eljutatott Brnóba Kovács Gábor vezetésével.  Nagy örömünkre szolgált, hogy megkaptuk a Padá, padá rosenka népdalgyűjteményt.  

 

A kiadványt 2018-ban jelentette meg a brnói Masaryk Egyetem.  Az esztétikus kötet 200 oldalt foglal magában.

 

 

A népdalok összegyűjtését a közoktatás számára az Erasmus + Musikkreativ program inspirálta.  Ebben 4 egyetem: Pädagogische Hochschule Freiburg, az Université de Strasbourg, az SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszéke és a Masarykov Universita Brno képviselői vettek részt. Mindegyik ország más-más kreatív feladat megoldását tűzte céljául, amely később segíti az oktatást a különböző területeken.  A német, francia egyetemek a kortárszenére készítettek kreatív programot, a magyarok budapesti Krúdy Gyula Két Tanítási Nyelvű   Általános Iskola tanulóinak bevonásával egy koncertpedagógiai programot állítottak össze. Cél a gyerekek kreativitásának fejlesztése vonósnégyes munka által inspirált kreatív produkciókon keresztül. (Asztalos 2018)   A csehek pedig a népzene, népi hagyományok, játékok megismertetését tűzték ki. A magyar program kidolgozója Dr. Asztalos Bence, a program megvalósításának folyamatában részt vettek Prof Dr. Maczelka Noémi és Dombi Józsefné tanárok is.  A cseh programban nagy szerepet vállalt Judita Kučerová, aki a népdalgyűjteményt állította össze.

 

Judita Kučerová

 

A kötet bevezetője után az első fejezet 38 dalt foglal magában, melynek alcíme dalok az általános iskola első osztálya számára.  A fejezetet képillusztráció vezeti be.  A dalokat a szerkesztő valamennyi versszakkal közli. Ütemmutató szerint páros és páratlan dalokat egyaránt találunk. Útmutatást kapunk a dalok tempójához is olasz és (allegro, allegretto, lento), cseh megnevezéssel vagy metronóm számmal. Ritmikában negyed, nyolcad, tizenhatod értékek, valamit az ehhez tartozó szünetek jellemzik a közölt népdalokat. A hangnem főleg dúr, de néhány moll dallam is előfordul. A tonális dallamokat kísérni is lehet, ennek megkönnyítéséhez a szerző valamennyi dalhoz harmóniai vázat is kapcsolt.

 

Valamennyi dal 2 lapot foglal el és a végén a szerkesztő közli a népdalok eredeti lelőhelyét, valamint, hogy mely korábbi gyűjteményben található.

 

A következő fejezet 38-78. oldalig tartalmaz népdalokat a második osztály és a felső tagozat számára.   Ebben már váltakozó ütemű példákat is találunk.  A különböző tánctípusokat megjelenítő daloknál a szerkesztő a táncok fajtáit a cím mellett tüntette fel, pld.: sedlacka, obkrocak, verbunkos, menüett, sousedka, tesinok, furiant, starodavny, zavadka. Dinamikai jeleket és frazeálási jeleket is tartalmaz a kotta segítve az előadást.

 

A harmadik fejezet 79-115. oldalig középiskolásoknak ajánl népdalokat.  Ebben a fejezetben több balladát találunk, megjelenik a harmincketted ritmusérték a díszítéseknél. Új táncfajták: a kúláná és a starodávny

 

A népdalok előadásmódját segítve számos dinamikai jel található a kottában.  A népdalok után a szerkesztő a táncok típusait, jellemző karakterét is bemutatta. 

 

Az utolsó fejezet névmutatót tartalmaz abc sorrendben is feltüntetve a népdalokat. A kötet gazdag irodalommal rendelkezik A könyv szép kivitelű, spirálozott, könnyen használható.

 

A népzene iránti érdeklődés felkeltését az egyetemi hallgatók körében is folytatják. Marek Sedláček és Judita Kučerová értékes kutatásait az Attitudes of Czech Music Teachers to Folklore Heritage címmel 2021. márciusban a Freiburgban rendezett EAS konferencián is bemutatta.  Az online videón láthattuk azokat a gyakorlatban is megvalósuló feladatokat, amely révén bevezetik a hallgatókat a népzene, népijátékok világába. (Marek Sedláček, Judita Kučerová, 2021)

 

Judita Kučerová              

 

Irodalom:

Asztalos Bence (2016): Kreativitás és vállalkozókészség fejlesztése zenével, performansszal.  kulturális együttműködéssel. (Musikkreatív+) in Művészetek kölcsönhatása Tanulmánykötet Szeged, dr. Dombi Józsefné, dr. Asztalos Bence (szerk.) SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék 166-168.p.

Judita Kučerová (szerk.) Padá, padá rosenka (1. kiadás Brno: Masarykova univerzita, 2018. 199 p. ISBN 978-80-210-9052-1.)

Marek Sedláček, Judita Kučerová, 2021) Attitudes of Czech Music Teachers  to Folklore Heritage in EAS  Abstract Freiburg

 

Dr. Dombiné Kemény Erzsébet