95 ÉVE SZÜLETETT KROÓ GYÖRGY,

 

a 20. századi magyar zenekritika és zenetörténet-írás egyik legnagyobb személyisége

(Eger, 1926. augusztus 26. – Budapest, 1997. november 12.)

 

Kroó György 1965-ben

 

I.

ÉLETÚT

 

Kroó György (Eger, 1926. augusztus 26. – Budapest, 1997. november 12.) a 20. századi magyar zenekritika és zenetörténet-írás egyik legnagyobb alakja Tóth Aladár és Szabolcsi Bence mellett. Munkásságával a zenei ismeretterjesztés terén is maradandót alkotott.

 

Tanulmányait 1949 és 1952 között a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola hegedű szakán Rados Dezsőnél, 1951 és 1956 között a zenetudományi szakon Szabolcsi Bence irányításával végezte. 1957-től a Magyar Rádió munkatársaként, 1958-tól a Zenei Népművelési rovat vezetőjeként, 1991-től főmunkatársként dolgozott.

 

Kroó György a Szabolcsi Bence nevével fémjelezhető zenetörténész iskola legjelentősebb, legeredetibb egyénisége volt, aki legalább négy párhuzamos életművet hagyott ránk. Zenetörténészként könyvek sora szegélyezi munkásságát. Korai Schumann és Berlioz könyve mellett összefoglaló munkát írt Richard Wagnerről, akihez élete során többször is visszatért, részben újító szellemű tanulmányok sorával (hol rádióelőadásnak, hol meg ismeretterjesztő írásnak „álcázott” Ring elemzéseivel), részben pedig 1983-as Heilawâc című kötetével. Másik nagy ívű témáját Bartók jelentette 1962-es, a színpadi műveket boncoló elemzéseitől (Bartók Béla színpadi művei), egészen az 1971-ben publikált Bartók kalauzig – amely már egy éves intenzív amerikai kutatásainak eredményeit is magában foglalta. 1966-ból származik egy másik hézagpótló műve: A „szabadító opera”, amely a Magyarországon kevéssé ismert, de zenetörténeti szempontból nagyon fontos operatípus jellegzetes példáit vizsgálta, majd külön vonulatot jelentett életművében két monográfia, amelyet nem zeneszerzőknek, hanem minden idők egyik legnagyobb magyar előadóművészének: Rácz Aladárnak, illetve hőn szeretett tanárának: Szabolcsi Bencének szentelt. Az utóbbi művelődéstörténeti szakmunkaként is méltán megállná a helyét. A magyar zeneszerzés 30 éve című kötetével (1975), valamint A mikrofonnál Kroó György (1960-1980) című válogatásával viszont már Kroó második életművéhez, a kritikus hagyatékához vezet az út.

 

Kroó György ugyanis több mint harmincöt éven át mondott kritikákat a Magyar Rádióban. Neve eggyé forrott az Új Zenei Újsággal, amelynek szülőatyja, illetve állandó kritikusa volt, és azon recenzióival, amelyeket az Élet és Irodalomban publikált. Az utóbbiak a kortárs zene máig legátfogóbb elemzését adják.

 

Az Új Zenei Újság legendás szerkesztősége 1995. decemberében.  Balról jobbra: Hajnóczy Lívia, Szőkefalvi-Nagy Katalin, Meixner Mihály, Kroó György, Cservenka Judit, Zsoldos Mária, Nemes András, Szigeti István.  (epa.oszk.hu / Kiss Gábor Zoltán felvétele)

 

 

Kroó ezek mellett hozta létre pedagógiai életművét, valamint folytatott mintegy negyven éves rádiós ismeretterjesztést is. A Liszt Ferenc Zeneművészeti főiskolán 1961-ben kezdett tanítani, s ugyanennek az intézménynek lett élete utolsó szakaszában tanszékvezető egyetemi professzora. Modernizálta a tanszéket, bekapcsolta a nemzetközi vérkeringésbe, és tanította olyan szakzenész generációk egész sorát, akiknek a számára ő lett a legendás „Kroó tanár úr”. Eközben a Magyar Rádióban olyan alapvető műsorokat talált ki és hozott létre, mint a Hét Zeneműve vagy a Hallgassuk együtt, amelynek darabjai a mai napig fel-felbukkannak a Rádió repertoárján, mivel azóta sincs jobb, színvonalasabb műsor az egykoriaknál. A mikrofonnál Kroó György második kötete már posztumusz jelent meg a Magyar Rádió kiadásában, sajnos azonban nem került kereskedelmi forgalomba, így alapvető célját nem tölthette be. A jelen kötettel azt szeretnénk elérni, hogy annak idején oly sokak által hallgatott rádiós kritikái révén azokkal a fiatalokkal is megismertesse a Kroó-féle kritika írás máig túlszárnyalhatatlan színvonalát, akiknek már nem volt szerencséje őt élőben hallhatni.

 

 

Szerk.: Batta András - Kovács János - Zsoldos Mária - Sári László

(Magyar Rádió Rt., 1998)

 

Rádiós tevékenységével megalapozta és felvirágoztatta a magyar zenei ismeretterjesztést és zenekritikát. Az 1960-as évek elejétől kritikái rendszeresen elhangzottak a Magyar Rádió általa alapított Új zenei újság című műsorában (a Rádió A mikrofonnál Kroó György címmel kiadta elhangzott kritikáit). Népszerű ismeretterjesztő rádiós sorozata volt a Hallgassuk együtt! Az Élet és Irodalom hetilapban 1964 és 1996 között mintegy 240 írása jelent meg, többnyire kortárs magyar művekről. Stílusát egyedülállóvá és a mai zenekritikusok számára mértékadóvá tette közérthetőséggel párosult szakszerűsége, valamint a zene iránti szeretete és tisztelete, amely minden szavából sugárzott.

A szöveg forrása:

 

Halálára két zeneszerző is darabot komponált: 

Szőllősy AndrásAddio Kroó György emlékére (szólóhegedűre és vonós kamaraegyüttesre, 2002) és Kurtág György In memoriam Kroó György (cselló szólóra):

 

 

Signs, Games and Messages for Cello: Kroo Gyorgy in memoriam (5:11)

 

Kroó György emléktáblája, Szórádi Zsigmond alkotása:
Budapest, I. kerület Várfok utca 15/B.

 

 

II.

VÁLOGATÁS KROÓ GYÖRGY ÍRÁSAIBÓL

 

BEETHOVEN NÉPSZERŰSÍTŐJE, LISZT FERENC*

   
Liszt Beethovennel való kapcsolata, mint azt a weimari nagyherceghez szóló egyik sokkal későbbi levelében meg is említi, azzal az őt művésszé avató csókkal kezdődött, amellyel a IX. szimfónián dolgozó mester, miután meghallgatta Liszt zongorajátékát, 1823-ban illette a fiúcska homlokát.

 

A levélben Liszt Látomás a Sixtusi kápolnában című új művéről számol be a címzettnek, arról a kompozícióról, vagy feldolgozásról, amelyben Allegri Miserere-jét és Mozart Ave verum corpusát fűzte össze. Tudvalévő, hogy a 14 éves Mozart Allegri szerzeményét, a kápolna titokként őrzött nagyheti zenedarabját egyszeri meghallgatás után emlékezetből leírta. Erre utal Liszt a levélben, amikor látomásáról beszámol. Rácz Judit fordításában[1] idézem: „Úgy tűnt, mintha látnám őt [Mozartot] s ő gyengéd jóindulattal tekintene vissza rám. Allegri ott állt mellette, szinte bűnbánóan, hogy a zenei benyomásokra rendszerint kevéssé képes zarándokok mindenképpen az ő Miserere-jet tették kizárólagosan híressé. Majd lassan egy másik, elmondhatatlanul nagy árny jelent meg hátul, Michelangelo Utolsó ítélete mellett. Azonnal felismertem, nagy megindultsággal, mert amikor még evilági száműzött volt, megszentelte homlokomat csókjával. Valaha Ő is elénekelte Miserere-jét, s fül azelőtt még nem hallott olyan mély és fenséges sóhajokat és zokogásokat.

 

Különös találkozás! Allegri hangnemére és ugyanarra a hangközre, egy ostinato dominánsra háromszor támaszkodott Beethoven lángelméje, hogy örökre rajta hagyja halhatatlan bélyegét. Hallgassa meg a Marche funėbre sur la mort d'un héros-t [Eroica], a Sonata quasi una fantasia Adagióját [cisz-moll szonáta] és a hetedik szimfónia Andantéjában a kísértetek és angyalok titokzatos Convito-ját. Nem megdöbbentő-e a három motívum analógiája Allegri Miserere-jével?” Alan Walker, a kiváló Liszt-kutató így interpretálja ezeket a szavakat: „Liszt számára Beethoven árnya ugyanazt jelentette, mint Mozart számára Allegrié. Liszt azt a feladatot vállalta magára, hogy „megmenti” a feledéstől és híressé teszi Beethovent. Ha ez ma naivnak hangzik, gondoljunk arra, hogy százhúsz esztendővel ezelőtt Beethoven egyáltalán nem az az egyetemesen csodált muzsikus volt, aki azóta vált belőle. Beethoven volt Liszt istene, Liszt pedig Beethoven prófétája. A homlokcsók mintegy szimbóluma volt Liszt Beethovenhez fűződő kapcsolatának. A későbbiekben művészi küldetése részének tekintette, hogy Beethoven-interpretátor lett, s számos nehéz darabot, mint például a Hammerklavier szonátát ismertetett meg az efféléktől kelletlenül húzódó közönséggel. Huszonöt éven keresztül csiszolgatta a kilenc Beethoven-szimfónia nevezetes zon­gora­átiratát, a művész hódolatának e par excellence kifejezését, az átirat irodalom kimagasló csúcs­telje­sítményét. Megszerezte Beethoven halotti maszkját és Broadwood-zongoráját, s mindkettőt nagybecsű ereklyeként őrizte. Rövid ideig még Beethoven végakarata is a birtokában volt. Végül pedig, Liszt kezdeményezése nélkül nem állítottak volna szobrot Beethoven emlékének Bonnban, a zeneszerző születésének 75. évfordulóján,1845-ben.”

 

E szép és teljes összefoglalást kiegészítem néhány adattal, amelyből kiviláglik, mit írt át Liszt Beethoven művei közül. Számos dalt, az Adelaďde címűt, a Gellert költeményekre készült ciklust, Beethoven hat Goethe-dalát, a Távoli kedveshez dalciklust. Fantáziaként, illetve capriccióként dolgozta fel Beethovennek az Athén romjai című színdarabhoz írott kísérőzenéjének néhány motívumát és elkészítette Beethoven kilenc szimfóniájának zongorapartitúráját. Létezik egy Bellagióból párizsi barátjának, Massartnak küldött levele, amely tanúsítja, hogy már 1837 szeptemberében dolgozott egyik-másik szimfónia zongorapartitúráján és nemcsak, hogy valamennyi átírását eltervezte, hanem készen állott az az előszó is, amivel e zongorára átköltött szimfóniák kiadására szánt kötetét bevezetni szándékozott. Az előszó ténye önmagában is jelzi, milyen kiemelkedő fontosságot tulajdonított Liszt ennek az átiratnak. Zenetörténeti szempontból is különleges jelentőségű ez a sorozat. Úgy tudjuk ugyanis, hogy lényegében Liszt találta ki, mindenesetre ő volt a legnagyobb művelője annak a romantikus operaátirat-típusnak, mely parafrázis, transcription vagy réminiscence címen vált az 1830-as és 40-es évek legkeresettebb, legszívesebben hallgatott zongorás műfajává. E szabad, vagy Liszt esetében inkább így mondanám, mélységesen egyéni és személyes változatokkal szemben a Beethoven szimfóniák átírásával megvalósítandó műfaj célja éppen az ellenkező volt: a maximális hűség a zeneszerzői szándékhoz. A Rómában 1839-ben kelt és 1840-ben Richault francia kiadónál az első átdolgozás, a VI. szimfónia előszavaként megjelent írásában Liszt ezt így fogalmazta meg: „Jól kihasználtam az időmet, ha a Beethoven-kompozíciókat nemcsak nagyvonalaikban sikerült visszaadnom, hanem azokat a finomságaikat és apró részleteiket is sikerült átültetnem zongorára, amelyek nélkülözhetetlenek az egész tökéletességének érzékeltetéséhez. Célomat akkor értem el, ha hasonlót alkottam az értő rézmetszőhöz, a lelkiismeretes fordítóhoz, azokhoz, akik felfogták a mű értelmét és így hozzájárulnak a nagymesterek megértéséhez és a szép iránti érzék fejlesztéséhez.”

 

A szimfóniák közül Franciaországban, Nohantban, majd Svájcban és Itáliában az V., a VI. és a VII. készült el, az első kettő ezek közül már 1839-ben készen volt, 1840 nyarán meg is jelent, a VII. szimfónia valamivel későbbi, az Eroica gyászindulójának zongorapartitúrája 1843-ban készült, a sorozat végül a Breitkopf és Härtel kiadó gondozásában lett teljes 1865-ben és Liszt Hans von Bülownak ajánlotta.

 

Legán˙ Dezső kutatásainak köszönhető, hogy pontosan tudjuk, mikor és hol vette fel saját zongoraestjei programjába Liszt az első Beethoven-szimfóniák átiratait. 1839. november 19-én Bécsben játszotta a Pastorale utolsó három tételét. Az átirat értő fogadtatásban részesült. Furcsa módon Schumann nem értette meg a Beethoven-szimfóniák zongorapartitúráinak aktualitását, jelentőségét. Így ír Liszt 1840. március 17-i a Gewandhausban tartott hangversenye után: „Egy szerényebb átirat, egy puszta utalás hatásosabb lett volna. Persze, tisztában voltunk vele, hogy a hangszert mesteri kéz szólaltatta meg. Meg voltunk elégedve. Láttuk az oroszlánt, amint megrázta sörényét.”

 

A VII. szimfónia I. tétele Bécsben kétzongorás előadásban hangzott el 1846. március 27-én. Az egyik zongoránál Carl Czerny, Beethoven tanítványa és Liszt tanára ült, a másiknál az átíró Liszt Ferenc. Végezetül visszautalok az írásom bevezetőjében idézett és a weimari nagyherceghez 1862-ben írott Liszt levélnek utolsó mondatára: „Hallgassa meg a hős halálára írott gyászindulót, a Sonata quasi una fantasia Adagióját és a VII. szimfónia andantéjában a kísértetek és angyalok titokzatos Convito-ját. Nem megdöbbentő-e a három motívum analógiája Allegri Miserere-jével?”

 

 

LISZT FERENC: AZ ELSŐ ZARÁNDOKÉV**

 

1834. május 15-én jelent meg a párizsi Revue des Deux Mondes hasábjain George Sand első úti levele. A Lettres d'un voyageur című esszésorozat ötödik cikkét az írónő barátjának, az akkori Párizs ünnepelt zongoravirtuózának, Liszt Ferencnek címezte. Amikor ez az irodalmi levél megjelent, Liszt már Genfben élt szerelmével, Marie d'Agoult grófnővel, aki férjét és arisztokrata családját hagyta el miatta, benne nemcsak a férfit, hanem a természet, a tehetség plebejus kiválasztottját ismerve el arisztokrata férjével szemben a születés által öröklött nemességgel. Ezek az eszmék akkoriban erősen foglalkoztatták a francia írókat, filozófikusokat, szociológusokat, Saint-Simon, vagy Lamennais híveit. Fontos motívumszála e gondolatoknak a művészet és az emberiség, vagy a társadalom közötti kapcsolatok tisztázása, élesen szembefordulva a l'art pour l'art felfogással, hangsúlyozva a művészet nevelő funkcióját, a művész próféta-szerepét.


Liszt is tele van ezekkel az eszmékkel és kifejtésükre részben azokban az irodalmi levelekben vállalkozik, amelyeket barátja, Maurice Schlesinger 1834 óta megjelenő lapjában a Gazette musicale de Paris-ban tesz közzé 1836. decemberétől, az elsőket George Sandnak címezve Egy utazó levele elnevezéssel. E néhány esztétikai tanulmány mellett George Sandnak szóló válasznak szánja Liszt bizonyos értelemben azt a kompozíció sorozatot is, amelyet Egy utazó albuma összefoglaló címmel nevez meg ez időbeli leveleiben, sőt a kifejezés 1837 novemberében kottájának címlapján is feltűnik. Ekkor már Svájcot elhagyva, Marieval egy esztendeje Itáliában él, innen viszi majd a sorsa Bécsbe és 1839–40 fordulóján szülőhazájába, Magyarországra.


Az utazó albuma e négy-öt esztendő alatt, merőben különböző darabok, önálló művek és feldolgozások tarka és változó köteteiben él Liszt elképzeléseiben, terveiben és a különböző svájci, francia, olasz és osztrák kiadók által nyilvánosságra hozott kottáiban. Hol az évek múlása szerint tagozódott az album, hol az utazás színhelyei jelentették a rendező elvet, hol a kettő együtt. Liszt később, már weimari évei alatt megtagadta, meghaladta ezt az egész album-koncepciót, de az egykori album egyik rétegét, az önálló darabokat, ha nem is mindet, megtartotta, egy részüket átdolgozta és régi darabjaival kiegészítve azokat, új ciklust hozott létre, amelyet ma a zarándoklás első éveként, a svájci ihletésű darabok gyűjteményeként tart számon a világ. Eredeti francia címe: Années de
Pėlerinage. Premiėre Année: Suisse. Ez az évjárat kilenc művet sorol egymás mellé, ebből öt szerepelt már az albumként tervezett kompozíciók között is.

 

Annak idején a sorozat e kötetének élén egy Lyon című darab állott. Nyilvánvalóan nem a svájci táj vagy Svájchoz kötődő olvasmány élmény nyomán, mégis, egy már Svájcból tett út emlékeként. A legújabb kutatások ugyanis kiderítették, hogy Liszt ezt a darabját nem az 1834-es nagy lyoni munkásfelelés alkalmából írta, hanem 1837 végén komponálta. Ez év augusztusában Nourrit-val, a híres énekessel, meggyőződéses Lamennais hívővel járt a városban, ahol a Nagyszínházban a munkanélküliek javára adott óriási sikerű koncertet. Liszt egy közeli barátjának, a Saint-Simonista Enfantin-nak szoros lyoni kapcsolatai voltak és Liszt maga ugyanezekben a hónapokban érezte hosszú idő után ismét belső szükségét annak, hogy egy szinte tanítványi odaadással írott levélben fejezze ki újból Lamennais-nak az eszméi iránti változatlan elkötelezettségét. A zongorakompozíció így a svájci esztendő önálló darabjainak sorát tulajdonképpen annak a szociális művészetnek a szellemében nyitotta, amelyért Liszt Az utazó leveleiben és más írásaiban annak idején oly ékesszólóan kiállt. Ezért ajánlotta a zongoradarabot Lamennais-nak, ezért választotta mottójául az 1831-es első lyoni munkásfelkelés jelmondatát, amelyet a kompozíció első négy ütemének fortissimo oktávjai szinte ki is kopognak: Dolgozva élni vagy harcolva meghalni - Vivre en travaillant ou mourir en combattant.

 

Az eredeti albumban ötödik helyen állt a Tell Vilmos kápolnája című kompozíció és egy, a függelékszerű zsoltárfeldolgozást nem számítva, mint a Lyon párdarabja, azonos hangnemben, azonos karakterrel, azonos gondolatmenettel zárta az önálló darabok sorát. A zeneszerző számára a magyar szabadságharc bukása után még hangsúlyosabbá vált a svájci szabadsághősre emlékező darab jelenléte a ciklusban, olyannyira, hogy a sorozatból 1852-ben, valószínűleg a túl direkt politikai utalás miatt került Lyon helyébe, az első helyre tette a Tell Vilmos kápolnáját és úgy dolgozta át, hogy a Lyonra emlékeztető zenei karakterek előtérbe kerüljenek. Ennek a kompozíciónak is volt mottója: Egy mindenkiért, mindenki egyért.

 

Az új sorozat ötödik helyére a Vihar című kompozíció kerül, a ciklus ekkor már kilenc darabból áll. Részben természetkép, részben azonban a Lyon és a Tell Vilmos kápolnája című darabok lelki rokona, mintegy az élet vihara jelentés értelmében. Mivel Schiller drámájában, a Tell Vilmosban éppúgy, mint Rossini 1829-es operájában központi jelentősége van a viharjelenetnek, amely közvetve összekapcsolódik a zsarnok halálával és a szabadságharc szimbóluma, aligha kétséges, hogy ez a kompozíció is abba a programatikus áramkörbe kapcsolódik, mint az Années de Pėlerinage svájci éveinek nyitódarabja.

 

A két politikai darab közé három zenei tájkép illeszkedik. Az első A wallenstadti tónál címet viseli és jobbkéz-dallama az alpesi kürtmelódiák stílusában fogant, a második igazi népdalfeldolgozás, Pastorale névre hallgató élénk zsánerkép. A harmadik A forrás partján című, Liszt későbbi modern stílusú vízi zenéinek egyik előfutára saját tematikára.

 

A Vihar című központ és kettős értelmű tablót követően szintén három összefüggő kompozíciót helyezett el Liszt a ciklusban. Legnagyobb szabású a három közül az első, talán az egész kötetből kiemelkedő mű az Obermann völgye, amely nem természetélmény nyomán készült, hanem olvasmányélményből fakadt. Ezt az Ecloga követi, derűs természetkép, egyes mozzanataiban népdalutánzat-féle. Majd a két eredeti svájci népdalt, illetve a havasi tehénpásztorok tülkének dallamát honvágy költeménnyé feldolgozó nyolcadik darab zárja ezt a kis zenei trilógiát.

 

A svájci vándorévek utolsó kompozíciója a Nocturne alcímet viseli. Harangszóval eljátszó, már-már impresszionista hangkép, a középpontjában széles rubato dallam énekel. A címe: Genfi harangok. Epilógusa a svájci éveknek, hangnemével is továbbvezet napfényesebb tájak felé, az olasz év, az itáliai kötet első darabjára, a Sposalizio-ra nyit ablakot.

 

 

LISZT FERENC HÁROM ZONGORAÁTIRATA***

 

Liszt Ferenc korának nemcsak egyik legjelentősebb komponistája és legnagyobb zongoraművésze volt, hanem a zenekultúra egyedülálló terjesztője is. A XIX. században még nem létező hanglemezt, rádiót helyettesítendő, zongoráján szólaltatta meg azokat a műveket, amelyeket értékesnek, megismertetésre méltónak tartott, legyenek azok halott zeneszerzők művei, vagy élő kortársak alkotásai, származzanak bármely országból, tartozzanak akármilyen stíluskörhöz, sőt műfajhoz. Az első három szempont kielégítése elsősorban ragyogó zenei értékítéletet és az újra való különleges fogékonyságot feltételezett, ami nagy ritkaság, de elméletben, nemcsak Lisztnél, másoknál is elképzelhető. Az eredetileg is zongorára írott műveken való túllépés azonban csak azáltal volt lehetséges, hogy Liszt a dalt, a szimfóniát vagy az operát szuverén költő módján áttegye zongorára, s ehhez a műbe való maradéktalan behatolás éppúgy szükséges volt, mint a két zongorázó kéz mindentudása és mindenhatósága. Ennek kétféle bizonyítéka is van. Egyrészt bizonyíték az a tény, hogy ezeknek az átiratoknak a megszólaltatására Liszt zongorájának elhallgatása után mindmáig csakis a legnagyobb virtuózok mernek vállalkozni. Másik bizonyíték, hogy ezek az átiratok ma is sajátos, Lisztre és a művek szerzőire egyaránt különleges fényt vető zenei kommentárok, amelyeket nem tett feleslegessé, időszerűtlenné a hanglemez és a rádió sem.

 

 Írásom egyetlen forrásműfajjal, az operafantáziákkal foglalkozik a tudományosság igénye nélkül, de időrendben tárgyalva azokat. 1835–36-ban keletkezett a Lammermoori Lucia, 1841-ben a Don Juan és 1882-ben a Simon Boccanegra átirata. Liszt mind a hármat Reminiscences-nek, tehát emléknek nevezi. Vajon, miért?

 

Donizetti Walter Scott 1819-es regényéből készült 1835-ös operájából egyetlen szám, a híres sextett ragadta meg a fantáziáját a második felvonás végéről. Átírt ugyan egy indulót és egy cavatinát a Lammermoori Luciából, de ezeket nem fűzte össze a sextettel, az megmaradt különálló emléknek. A feldolgozás hűséges az eredetihez, megőrzi egy, de inkább két eredeti dallam rajzát, a harmóniákat, alkalmilag még a kísérő figurációt is. Mindössze egy rövid rögtönzésszerű bevezetéssel fejeli meg és néhány záróütemmel egészíti ki. És persze Liszté az a sok száz hang, amely a vokális remekműből virtuóz zongoradarabot teremt.

 

Előadóművész karrierje csúcsán, 1841-ben írta Liszt a Don Juan reminisztenciát, 1843-ban mutatta be és 34 év múlva készítette el átiratának kétzongorás változatát. Liszt három részt emel ki Mozart művéből.  Az egyik az operában a kormányzó megjelenéséhez kapcsolódik, tehát a számonkérő emberfeletti erőt jelképezi. A másik kiemelés Mozart Don Giovannijából, az első felvonás duettinója, Don Giovanni és Zerlina A-dúr kettőse. A harmadik – és a számozás ez esetben a Liszt átirat felhasználási sorrendjét is jelenti – az úgynevezett pezsgőária. Liszt hivatkozása Mozartra és a hivatkozások sorrendje kommentárral ér fel. Mind a három részlet a címszereplő hősre vonatkozik, de nem Mozart értelmében, ezért nem tartja meg Liszt a Don Giovanni címet, hanem az európai kultúra Don Juan jelképének értelmében általánosít. Ez a reminisztencia tehát csak tematikus anyagában Mozarté. Koncepciójában, hangjában, szerkezetében Liszt saját alkotása.

 

A Simon Boccanegrát Verdi 1856–57-ben írta, 25 évvel később Boitóval átdolgoztatta a librettót és 1881 márciusában közönség elé vitte műve végleges verzióját. Liszt átirata mindössze másfél évvel későbbi, 1882 decemberéből származik. Ez már nem 1840-es évek átiratainak módján virtuóz, stílusa jelzi, hol tart Liszt saját zenéje ezekben az években. A Boccanegra Lisztet inspiráló részletei a következők: az előjátékot pótoló 26 bevezető hangszeres ütem, majd a második felvonás kíséret nélküli zárókórusa, a harmadik és egyben utolsó forrás az operát záró, az élettől búcsúzó Boccanegra áldása. Feltűnő a kiválasztott részeknek a Verdi műben és a Liszt átiratban azonos funkciója. A három részlet kiválasztása nem nélkülözi a summázat jelleget sem. A prológ Boccanegra felemelkedésére emlékeztet, az induló a XIV. század és a risorgimento képviselője, míg a zárás a humánus mondanivaló és a címbeli hős jellemzése.

 

*Első megjelenés: Parlando, 2011/5. (Kroó György kiadatlan írásai. Sorozatszerkesztő: Zsoldos Mária

**Első megjelenés: Parlando, 2011/4. (Kroó György kiadatlan írásai. Sorozatszerkesztő: Zsoldos Mária

***Első megjelenés: Parlando, 2011/1. (Kroó György kiadatlan írásai. Sorozatszerkesztő: Zsoldos Mária

 

Sári László (szerk.)

Magyar Rádió, 1998

 

1987. május 9. Ez a nemzetközi ifjúsági zenekar alig néhány hete létezik, s máris elmondhatjuk róla, hogy méltán viseli Gustav Mahler nevét, kettős értelemben is. Mindenekelőtt Claudio Abbado személye miatt, aki nemcsak a zeneszerző Mahlernek egyik leghivatottabb tolmácsolója korunkban, hanem örököse a karmester Mahlernek is, szüntelen lobogásával, mindent átélő és újrateremtő fantáziájával, a művet igézetten és hivatottan szolgáló felelősségével és a kiválasztottak tehetségével. De az egykori Mahler által dirigált legendás előadások szelleme áthatotta a szimfonikus zenekar három országból, Mahler tágabb, eszmei, érzelmi hazájából toborzott ifjú művészeit is. Amint megszólalt a nagyváros tülekedő életritmusát, idegéletét, polifóniáját zenébe álmodó Bartók Mandarin-szvitjének első néhány partitúraoldala, szinte megcsapta a hallgatót a zenélés izzó levegője, s ez az intenzitás állandó maradt a Mahler-szimfónia utolsó hangjáig, egyetlen pillanatra sem szűnt meg, akármilyen karaktert, hangulatot, színt, témaprofilt tett aktuálissá a zenei folyamat. Valamiféle szent lelkesedés járta át a gyerekek szívét, és az azonosulás, a „mindent megteszünk érted”, s „amit te csinálsz, ahogy te akarod, ahogy te érzed, az maga a tökéletesség” boldog tudata kiült az arcokra, ragyogtak a szemek… Fantasztikus élmény volt látni a még tiszták, vagy a megbabonázottak ifjú csapatát egy olyan pódiumon, ahonnan nem egyszer a kiüresedés, a közönyösség, az úgyis mindegy szelleme árad felénk. Eszembe jutott a történet arról a Lohengrin-próbáról, amelyen Mahler karmester úr elégedetlenül a hattyús lovagot megpillantó első felvonásbeli kórus hangjával, izgatottságával, lelkesedésével felrohant a színpadra, mellényén ragadta az egyik szólistát, megrázta és beleordította, belelihegte a fülébe: „Ein Wunder!” Azaz, Csodának vagytok tanúi. Az átélésnek, az élet-halálra való zenélésnek, a minden fontos magatartásnak ezt a Mahler szellemét adta át Abbado, mint első zenekari-interpretátori törvényt fiatal partnereinek. De átadta, betanító asszisztensei, köztük a magyar Ligeti András munkájára építve, annak a készségnek, technikai, zenei és érzelmi készségnek a titkát is, amely azt tette lehetővé, hogy ezen a csodálatos koncerten Abbado ne egy ifjúsági zenekart vezényeljen, hanem a Mandarin-szvitről és a Titánszimfóniáról alkotott saját felfogásával szembesítse a közönséget. Ez az ember, akiből gejzírként tör fel az elementáris indulat, akinek a crescendói meredek, lélegzetelállító kapaszkodóra emlékeztetnek, aki a Mandarin hajszájában iszonytató, már füllel alig követhető-kihallható, inkább hallucinatív vágtával szögezte székéhez a Kongresszusi Központ közönségét, a lehető legegyszerűbb mozdulatokkal, s a pedagógust is leleplező, mindenre gondoló, szeretetteljes ambícióval vezette zenekarát, amely olyan érzékenyen követte pálcája rezdülését, mint a kígyó bűvölőjének síphangját. Lenyűgöző volt a Mandarin-interpretáció, de még teljesebb, megfellebbezhetetlenül igaz a kottából kivirágzó Mahler-tolmácsolás. Abbado itt Bécs neveltjének és hűséges gyermekének bizonyult, egy tradíció közvetítőjének. Ám ugyanakkor minden pillanatban egyértelművé tette, mennyire az ő Mahler-képe az, amit elénk vetít. A táj, a természet hangja az első tételben nála inkább előtérbe került, mint más nagyszerű interpretációkban, de impresszionisztikusan szinte, úgy vibrált a levegőben, mint a porszemek, ha átsüt rajtuk a napsugár. Nem hiába hangoltak előzőleg az ifjú zenészek hosszú percekig, gondosan, nem formálisan, egymásra figyelve, valaki megértette velük, hogy ennek a tételnek az originalitása csak akkor hat, ha létrejön egy hajnali, tiszta hangzás atmoszférája. A hangulat, a szín fokozottan előtérbe került máshol is, a melodikus és hangszínbeli kifejezés egymásba való áttűnései felejthetetlenek maradnak, ugyanígy a népes dal- és tánckarakterek és a szimfonikus kifejezés végtelenül finom vibráló egyensúlya. Persze, a zenekar sem csupán megbabonázva játszott ezen az estén, hanem nagyon-nagyon tehetségesen is. A vonóshangzás egyértelműen bécsi alapozású volt, Philharmoniker-tónusú és érzékenységű; a rezek ritmusának plaszticitása és éneklő, egy családba tartozó homogén tónusa első osztályú felnőttzenekarban is megállná a helyét. Gyönyörűen fújt az oboista, a klarinétos, még szebben a leány első kürtös, feltűnt a nagybőgő-szólót játszó fiatalember intonálásának tisztasága, a timpanista s a hárfaszólam ellátóinak karakteres zenélése. Úgy tudom, harmincnyolcan voltak a kiválasztottak, a boldog magyar résztvevők. Én azt hiszem, soha többé nem felejtjük el az újraalkotásnak, a művészetnek, a zenekari munkának azt az áldásos légkörét, amely ezekben a hetekben az eddigi hét koncerten körülvette őket. Ha az Abbadótól kapott élményeket megőrzik, ha ezek határozzák meg egy életre zenészmivoltukat, s ha igazán tehetségesek, ez nem is lehet másként, nagyon sokat nyer a Mahler Zenekar létével a magyar zenekari kultúra.

 

 

III.

HANGFELVÉTELEK

 

Rádiós beszélgetés Kroó Györggyel (1:19:08)

A riporter: Szigeti István

 

Kroó György előadása: Richard Wagner életének első évtizedei. A Rienzi. (1:00:41)

A felvétel a Magyar Rádió (MTVA) tulajdona.

 

Kroó György Schumann Dichterliebe című dalciklusáról (1986) (44:16)

 

 

 [1] Alan Walker: Liszt Ferenc 1. Virtuóz évek. 18111847, Zeneműkiadó Budapest, 1966., 107-108. oldal. Fordította: Rácz Judit (A Szerk. megj.)