100 ÉVE SZÜLETETT BÁRDOS KORNÉL

 

PAP, EGYHÁZKARNAGY, ZENETÖRTÉNÉSZ, TANÁR

(1921-1993)

 

Bárdos Kornél

(szig.hu)

 

I.

Ivasivka Mátyás

BárdoS KORNÉL Albert ciszterci zenetudós EMLÉKÉRE[1]

 

A világtörténelemben – ugyanígy nemzeti históriánkban – se szeri, se száma azoknak a szerzeteseknek, papoknak, akik spirituális tevékenységükkel párhuzamosan művelői, gyarapítói voltak valamelyik tudományos, művészeti területnek, számos esetben a politikai, gazdasági szférának. A tárgyilagosságra törekvő történetírás – ellentétben a különböző előjelű diktatúrákat kiszolgáló koncepciózus, utólagos belemagyarázásokkal torzított hamisításokkal – mindig megfelelő súllyal méltatta az egyházi személyiségek ilyen irányú tevékenységét.

 

Ám, mintha a XX. század tudós papjai, szerzetesei eddig nem részesültek volna az előző korokban élt jeles elődöknek kijutott méltányolásból, utókori elismerésből. Talán elegendő, ha nagynevű honfitársainkra, a piarista Öveges Józsefre (fizika), rendtársára Sík Sándorra (esztétika, irodalomtörténet), a bencés Holenda Barnabásra (matematika), az ugyancsak Benedek-rendi Jáki fivérekreSzaniszlóra (fizika, filozófia), és Teodózra (népzenetudomány, zenetörténet) utalunk. Méltó társa a fölsoroltaknak a Ciszterci Rend három kiválósága, Rajeczky Benjamin (zenetörténet, népzene) Horváth Adolf Olivér (botanika) és a tíz éve elhunyt Bárdos Kornél Albert, nemzetközi hírű zenetörténész, a zenetudományok doktora, aki 1932 és 1940 között a Ciszterci Rend pécsi Nagy Lajos Gimnáziumában diákoskodott. Ezzel párhuzamosan tagja volt a pécsi Püspöki Énekiskola hírneves kórusának is.

http://web.axelero.hu/kesz/jel/04_05/szemle3.jpgA szerzetesi életre történt indíttatást a Nagy Lajos Gimnáziumban, a zenei hivatásra való irányulást az Énekiskolában kapta. Sokat mesélt nekem erről, amikor a kétévenként vissza-visszatérő Pécsi Kamarakórus Fesztiválokon (ezek 1964-től a szintén egykori Nagy Lajos-ista diák, Tillai Aurél kezdeményezésére indultak el) találkoztunk. A baráti beszélgetésekben is tanított; jómagam, az erős egy évtizeddel fiatalabb kolléga rengeteget tanultam tőle. Játszi könnyedséggel, élvezetesen tudott fajsúlyos, magvas információkat közölni, nem egy alkalommal anekdotákkal fűszerezve. E téren is méltó követője volt nagy névrokonának, Bárdos Lajosnak! (Halála után szűk egy esztendővel Budapesten kiadott „A mi dalaink” című munkámat Albert atya emlékének szenteltem.) De máskor is meg-megjelent városunkban; testvérhúgát, az orvos Vera asszonyt látogatta meg, aki az Állami-díjas orvosprofesszornak, Flerkó Bélának volt a hitvese.

 

1921. november 1-jén a Baranya megyei Felsőmindszenten indult ez a nem túl hosszúra szabott, sikerekben, ám megpróbáltatásokban is egyaránt gazdag életpálya. Az érettségi után Zircen, az ottani ciszterci Teológiai Főiskola hallgatója volt 1940–45 között. A háború után szentelte pappá Endrédy Vendel zirci apát. Ezt követően a ciszterci növendékek fővárosi tanulmányi házába, a Bernardinumba költözött; Kodály Zoltánhoz hasonlóan egy időben volt hallgatója a Pázmány Péter Tudományegyetemnek (latin-német szak) és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolának (középiskolai ének-zenetanár-képző).

 

A magyarországi szerzetesrendek 1950-es törvényen kívül helyezése Bárdos Albert atyának is komoly kihívást jelentett. Ám a megpróbáltatások éveiben erős várat jelentett számára mélységes hite, szerzetesi elkötelezettsége, két diplomával is dokumentált tudományos felkészültsége, és nem utolsó sorban Kodály Zoltán és rendtársa Rajeczky Benjamin hathatós támogatása. Utóbbi vonta be Albert atyát a Szabolcsi BenceBartha Dénes és az ő nevével fémjelzett világrangú magyar zenetörténeti kutató munkálatokba. Miskolci, ill. budapesti zeneiskolai tanárkodás után 1979-től az MTA Zenetudományi Intézetének főmunkatársa, majd 1982-től osztályvezetője.

 

Már tanári éveiben megindul a Bárdos-tanulmányok, könyvek hosszú sorozata – szinte kivétel nélkül az Akadémiai Kiadó és a Zeneműkiadó gondozásában. A mintegy tíz könyvben német-latin szakos tanárként, páratlanul körültekintő bibliográfusként, muzikológusként kutatásai, összegzései eredményeként elénk tárja – az egykori városi és egyházi jegyzőkönyvekből, emlékiratokból, valamint levelekből – többek közt Pécs, Tata, Győr, Sopron, Eger, Székesfehérvár, Kalocsa, a Felvidék, Erdély zenetörténetét, melyek az európai zeneéletben történt egykori aktív részvételünket bizonyítják. A pártdiktatúra szorításának némi enyhülése lehetővé teszi, hogy (akkor még csupán Rómában) tanulmányt közöljön a zirci ciszterci apátság XVIII. századbeli zeneéletéről, 1982-ben. Színes leírásait gazdag kotta-mellékletekkel illusztrálja.

 

Személyes tanúja lehettem, amikor a 70-es évek közepe táján Cserháti József megyéspüspök támogatásával és Rajczi Péter gimnáziumi kollégám közreműködésével dokumentációs anyagot gyűjtött az 1976-ban az Akadémia Kiadónál megjelent Pécs zenéje a XVIII. században cím könyvéhez. Nem titkolta abbéli örömét, hogy most szűkebb pátriájának, diákévei helyszínének zenetörténetét kutathatja.

 

A mintegy 170 oldalas munka bő egynegyed része „A gimnázium zenéje” címmel egykori alma matere, az akkor még jezsuiták által vezetett Nagy Lajos Gimnáziumról szól, mely jelentős zenei bázis volt abban az időben. De idézzünk néhány megállapítást a kitűnő munkából: „A jezsuitáknak kezdettől fogva gondjuk volt a zenére, mert ezt nevelésük egyik fontos eszközének tartották… Nagyobb ünnepeken az ünnepélyes misét és vesperást Radonay (helyesen: Radanay! I. M.) püspök végezte náluk… Bár az első években még nincs szó a zenekar működéséről, de a körülményekből, az ünnepi pompából következtethetünk erre is… A gimnázium és a rendház is sokat szenved a kuruc és rác időkben. 1712-ben a rendi ünnepek leírásában kifejezetten hallunk már a zenekar közreműködéséről is, s a szöveg értelme szerint pedig már hagyományról van szó… Az ifjúsági zenekar és kórus természetesen szereplője az ünnepélyes istentiszteleteknek, körmeneteknek és iskolai ünnepélyeknek. Kapcsolata a várossal nem csupán abban áll, hogy hallgatósága a város széles rétege, de úgy is megnyilvánul, hogy időnként kisegítést, külső erősítést kap… A tanítás a jezsuita hagyományokhoz híven ingyenes volt. Szegény fiúk gazdagabb családnál vendégként kaptak élelmet, mások énekléssel keresték kenyerüket…”

 

De idézzünk a székesegyház zenei életét tárgyaló „A dóm zenéje” című fejezetből is: „1744-ben a vármegye a dóm zenészei részére fejenként 5 Ft-ot, a karnagynak 15 Ft-ot utal ki… A vármegye is gyakran kéri fel az együttest szereplésekre a jegyzőkönyvi bejegyzések tanúsága szerint: a helytartó tanács fontosabb események (koronázás, pl. Mária Terézia koronázása és uralkodók születésnapja) alkalmával Te Deumot szokott központilag előírni. Ilyenkor a vármegye is juttat a dóm zenészeinek 3-5 aranyat. Persze ilyen esetekben elmaradhatatlanok a mise és Te Deum alatt a Havi-hegyen a díszlövések a mozsarakból, melyekről a katonaság vagy a vármegyei hajdúk gondoskodnak… Minden vasárnap és ünnepnap lévén zenés mise, bőséges alkalom volt az új művek megtanulására és bemutatására is…”

 

Albert atya tudományos munkásságának koronájaként értékelhetjük, hogy Rajeczky Benjamintól megbízást kapott a máig megjelenés alatt álló, négy kötetre tervezett Magyarország zenetörténete című alapmunka II. kötetének szerkesztésére. Ez az óriási vállalkozás – reményeink szerint – nem csupán a szerkesztő, hanem a magyar zenetudomány eddigi diadalútjának betetőzését is jelentheti.

 

A nemrég elhunyt Szkladányi Péter, a Pécsi Szimfonikusok igazgatója, maga is jeles zenekutató, a következő szavakkal vezette be nekrológját a pécsi Új Dunántúli Naplóban: „Végtelen kutatómunkára indult 1993. november 7-én éjjel a mennyei levéltárba dr. Bárdos Kornél zenetörténész, a zenetudományok doktora, az MTA Zenetudományi Intézetének osztályvezetője. Élete utolsó pillanatáig dolgozott: éppen Kassáról érkezett haza, ahol a részben már megjelent, illetve készülő Magyarország zenetörténete c. monumentális alapmű XVII-XVIII. századot átfogó III. kötetéhez keresett újabb adatokat. Mert mindig talált újabb adatokat… Temetése 1993. november 15-én 13 órakor lesz Zircen rendtársai, rokonsága és tisztelői jelenlétében.”

 

A budai ciszterci Szent Imre Gimnáziumban emlékszoba, benne számos dokumentum idézi Bárdos Kornél Albert atya pályafutását, monumentális életművét. A diktatúra, mely földi életidejének több, mint négy évtizedét beárnyékolta – jóllehet illetékesei tisztában voltak azzal, hogy nagy formátumú tudósról, a magyar kultúra kimagasló személyiségéről van szó –, fanyalogva, igen szűkmarkúan ismerte csak el értékes tevékenységét. A jövő Magyarországának a feladata lesz ennek a mulasztásnak a helyrehozása…

 

II.

 

Created by DPE, Copyright IRIS 2005

AGÓCSY LÁSZLÓ SZOLFÉZSMÓDSZERTANI előadásáról

„A szolfézs és hangszeroktatás kapcsolata”[2]

 

Minden előadás értéke azon dől el, vajon - mint a szél felborzolja a vizet - gondolkodásra és cselekvésre indít-e? Úgy érzem ez az alapvető követelmény megvalósult Agócsy Lászlónak, a pécsi zeneművészeti szakiskola tanárának három előadásában, amelyeket a Zeneiskola Szervezet kérésére tartott tavasszal a budapesti szolfézs tanárok részére. Épp egyik legnagyobb eredményét látom e hatásában. Előadásai alatt saját munkánk apró részletein gondolkodhattunk, és sokszínű ötletei nyomán fantáziánk újabb megoldásokat kereshetett. Tudatosíthattuk, megnyugodhattunk abban, ami helyesnek bizonyult. Végül lelkiismeretünk is megszólalhatott hiányaink, felületes, sematikus és ötletszegény óráinkkal kapcsolatosan.

 

Az előadások címe tényleges problémánkat fejezi ki. Hangszeres órákhoz való viszonyunkban könnyen beleesünk a „nem tudja a bal kéz, mit csinál a jobb” hibába, és az öncélú szolfézs-szirén csábítására hallgatunk. Pedig a hangszeroktatás is, a szolfézs is a saját eszközeivel él módszerével egymás munkáját segítve csak egy célt szolgálhat: a muzikalitás és műveltség fejlesztését. A veszélyre világosan figyelmeztet és a megoldás helyes útját is megmutatja Irsai Vera, központi igazgató legutóbb megjelent szolfézs tantervünk alaposan megfontolt bevezetésében. Ennek gyakorlati megvalósításában viszont sokat segít nekünk, hogy az é­let mindennapjaiban megvalósított és bevált ötleteit, tapasztalatait azok egyike – Agócsy László – mesélte el előadások keretében, aki a szolfézs tanítás bölcsőjétől kezdve eredményesen, és szívügyeként tanítja a tárgyat.

 

E sorokban szeretnék pár gondolatot aláhúzni és kissé kiegészíteni tapasztalataimmal.

 

„Módszeremnek titka az, hogy megszerettem azt, amit magam is szeretek.” Érdemes ezen elgondolkozni… Agócsy ebben a mondatában tapintott rá a két tárgy közötti kapcsolat megoldásának legelső szempontjára. Mindenekelőtt - megbeszélések és ötletek keresése előtt - erre a kérdésre kell nagyon őszintén válaszolnunk magunkban. Tudunk-e szívből fakadó, őszinte zenei légkört teremteni magunk körül óráinkon? Vajon melegítő forrás vagyunk, szeretettel, lelkesedéssel tudjuk áttüzesíteni növendékeinket? Nem vesz-e erőt rajtunk a fáradtság, kedvetlenség, melyek akadályozzák óráink sikerét és jó hangulatát? Lehetünk jó muzsikusok, de talán nem vagyunk mindig jó pedagógusok. Ha nem ügyesen adjuk át az ismereteket, lelkesedést, tárgy iránti szeretetet, eredményt sem várhatunk. Ha e kérdéssel többet törődünk, bizonyára kevesebben lesznek növendékeink, akik unalmas és felesleges tehernek érzik tárgyunkat a hangszer mellett.

 

„A zenélés alapja az ének” - hangsúlyozza az előadó a mai zene egyik legfontosabb e1vét. Hivatkozik többek között a Mikrokozmosz előszavából Bartók Béla szavaira: „Minden hangszertanulásnak tulajdonképpen a tanulók énekeltetéséből kellene kiindulnia…” s J. S. Bachnak az Invenciók eredeti címében olvasható „szép éneklő előadás-módra” való figyelmeztetésre. - Fontos feladatunk és egyben felelősségünk bontakozik ki - úgy érzem - ebből az elvből a hangszertanításhoz való viszonyunkban. Ha nálunk követelmény rendszeres és türelmes munka útján a szép ének, az ízléses tagolás, formálás, ha sok hangszeres témát énekelünk óráinkon énekes témák mellett – ügyelve a kor és stílus követelményeire is – akkor sokat segítünk a hangszeres tanárnak. Kifejlődik növendékeinkben a készség, hogy énekelve gondolkodjanak hangszerükön is, s megérezzék maguk is az előadás helyes módját. Ellenkező esetben, ha csak lapról olvasunk – bár ez nagyon fontos – s felületesek, elnézőek vagyunk, inkább ártunk a hangszeres munkának. Még a kamaszhang sem ment fel minket ebben, mert a hang gyengülése nem jelenthet megalkuvást ízlésben, stílusban és pontosságban.

 

Jól esett Agócsytól a zenei formákkal való foglalkozás fontosságáról is hallanom. „Musikalische Formen ist Historischen Reihen” című mű prospektusából Heinrich Martens szavait idézte: „A mai zenei nevelés rájött arra az értékre, hogy a felnövő ifjúságot már korán és fokozatosan be kell vezetni a formák világába.” Mindjobban és szélesebb körben érezzük, hogy értékes és kellemes segítséget kapunk általuk munkánkhoz. Anélkül, hogy rendszeres formatant, vagy zenetörténetet tanítanánk, a formák fokozatos megismerésével értékes és tanulságos muzsikáló órákat tudunk teremteni. Formai, tagoló készségük növekszik, tudatos muzsikálásuk fejlődik, s munkánknak a hangszeres órán is hasznát látják. Az előadó maga is bemutatott módszeres óravázlatokat formatani témából.

 

A zenei formákkal való bővebb foglalkozást éppen a VI. és VII. osztályú, nem zenei pályára készülő csoportjainknál értékesíthetjük leginkább. (Növendékeink nagy része ide tartozik.) Agócsy is utalt ezek anyagának aktuális problémájára. Okulva az eddigi hiányokon fontos feladatunk, hogy az éveken át megszerzett zenei készségüket zenei általános műveltséggel gazdagítsuk. Ha elhagyják VII. osztály után a zeneiskolát, (továbbképzőbe aránylag kevesen járnak), értékes, zenét szerető és értő közönséggé kell válniuk.

 

Az elmúlt évben kísérletképpen a VI. osztályokban a klasszikus világ főbb formái (variáció, rondó, szonáta) köré csoportosítottam évi anyagunkat. A VII.-ben a renaissance és barokk kor formái kerültek munkánk középpontjába (kánon, imitáció, invenció, fúga, concerto grosso stb.). Az időrendi csere bevált: a funkciós zene birtokában könnyebb volt a renaissance és a barokk világ megértése és összehasonlítása. (A Zeneakadémián sem zavart, hogy az összhangzattan megelőzte az ellenponttant). Olvasás, diktálás, hallásfejlesztés, legfontosabb összhangzattani tájékozódás e keretben ötvöződött egybe. Agócsytól ajánlott „Hangszeres lap” segítségével (a végzett és munkában lévő hangszeres műveket írják fel) biztosíthattam, hogy kellő időben megfelelő művet mutassanak be növendékeim elemzés céljából. Hanglemezek mellett így színessé váltak az órák. II. félévben Dobszay László óráján nyert élmény hatására VI.-ban a Varázsfuvolából énekeltünk és elemeztünk kb. 10 részletet. VII.-ben pedig renaissance kórusok után Bach paraszt-kantáta közös éneklése (évvége felé kamarazenei kísérettel) nyújtott élményt, és segített a korok stílusának megértésében s megérzésében. A rááldozott munka, utánjárás nem volt hiába, mert szorgalmasan dolgoztak és szerették az órákat a gimnazista és általános iskolás csoportok is.

 

Hasznosnak bizonyult az a szokás is, hagy III. osztálytól kezdve időnként jutalomból, majd rendszeresen meghallgatunk egy művet (illetve tételt) hanglemezről, vagy tényleges bemutatással. A mű stílusának és formai tagolásának megállapítása a feladat. Utóbbit hallgatás közben füzetükben „a b c” stb.-vel jelölik. Utána szavazással és rövid megbeszéléssel keressük meg a helyes választ. Az üdítő és kevés időt igénybe vevő munka mind nagyobb biztonságot nyújt a tájékozódásban, ránevel a tudatos, figyelmes zenehallgatásra. A fokozatos munka gyümölcseit aztán bőven van alkalmunk élvezni a magasabb osztályokban.

 

Agócsy előadásai során részletesen foglalkozott a formai rész elmaradhatatlan tartozékával, a harmóniával és a többszólamúsági érzet fejlesztésével. Itt érdeklődéssel hallgattuk azokat a tanítási tervezeteket, amelyeket a pécsi zeneművészeti szakiskola tanárképzősei állítottak össze ebből a tárgykörből előadónk irányítása mellett.

 

Agócsy László sok munkával összeállított, tapasztalatai alapján jól végiggondolt előadásait valamennyiünknek volt alkalma hallani. E helyen is köszönetet mondunk érte. Gondolkodni, beszélgetni, kísérletezni, egymástól tanulni és egymástól kedvet kapni már a mi dolgunk. De jó lenne az is, ha a Parlando lapjain is mind többször szólna valamelyikünk közös problémáinkról, egyéni és közös tapasztalatokról. Az idősebb kartársaink sok éves küzdelmének, munkájának eredményeképpen a hangszertanítás mellett ma már időnk és alkalmunk van a zenei képességek fejlesztésével külön is foglalkozni. Használjuk fel ezt a lehetőséget arra, hogy a zene birodalmában mind könnyebben tájékozódjanak, mind több, mind szebb zenei élménnyel gazdagodjanak növendékeink.

 

 

 

 



[1]  Első megjelenés:  Magyar Napló, 2003, KÉSZ/JEL, 2004/05)

 

 

[2] Első megjelenés: Parlando 1959/3.