Zeneműkiadó, 1969

 

 

Losonczi Ágnes (Debrecen, 1928. augusztus 27. ) iskolateremtő szociológus, társadalomkutató A zene életének szociológiája című könyvében a zene társadalomban betöltött funkcióit vizsgálja. A kutatás olyannyira sokrétű, hogy az olvasó sokszor elbizonytalanodhat, hogy a szerző valójában milyen diszciplína szakavatott kutatója, ugyanis a népzenei, klasszikus és könnyűzenei témákban is éppúgy otthonosan mozog, mint a történelem vagy a szociológia tudományában. Nyelvezete tudományos és egyben olvasmányos, viszont az előbb említett indokok miatt a teljes megértéshez alapvető történelmi és zenei jártasságot kíván.

 

Különösen fontos szerepet tölt be ez a kiadvány, ugyanis az 1960-as években kezdődhettek meg a szociológiai vizsgálatok, amikor is a szocialista rendszer – bár ellenőrzés alatt –, a tudományok közé engedte sorolni a tudományágat (Losonczi, 2020). Természetesen az időszak hatásai nyomot hagytak ebben a műben is, de szerző olyan bravúrosan építi azt bele, hogy az inkább csak a történelmi korkép hitelesség erősítését szolgálja.

 

 

Losonczi Ágnes

(beszelo.cr.hu)

 

 

A szerző 1929-ben született Debrecenben. 2005-ig tartó aktív munkásságáért számos díjjal tüntették ki, így például Akadémiai Díjjal (2004), Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével (2007), Prima Díjjal (2007), Széchényi-díjjal (2017) és Hazám-díjjal (2019). Kutatásai a számos felvetett és megválaszolatlan kérdéstől vezérelve az évek során a zenén túl, az életmódra, a népegészségügyre és az emberi élet fordulóinak szociológiai aspektusaira terjedtek ki (Klopfer, 2015; Losonczi, 2020).

 

A könyv három vizsgálat eredményeit dolgozta fel.  Az első kutatás 1962-ben készült 500 budapesti Ganz-MÁVAG[1] (Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak) üzemi munkással, a második 1964-ben, az MTA Szociológiai Kutató Csoportjának keretein belül három Gyöngyös környéki falu lakosságának részvételével, melyből egy ipari falu (Gyöngyössolymos) és egy agrár falu (Gyöngyöstarján) adatait hasonlította össze a szerző. Végül pedig 1966-ban 150 esettanulmányt készített zeneértők részvételével.

 

A könyv három fő fejezetre oszlik. Bemutatásunk során a fejezetekből egyes eredményeket emeltünk ki. Nem vállalkozunk a könyv teljes ismertetésére a recenzió műfaji határainak figyelembevétele miatt és annak bizonyosságában, hogy semmilyen ismertető nem adhatja vissza annak teljes egészét, melyet csak elolvasása és megértése adhat meg.

 

Az első fejezet A művészet igénye - művészet nélkül címet viseli. A falusi emberek zenei szükségleteit ismerhetjük meg, melyben a környezet hangzásvilága nagy szerepet kap. Itt az igényeken és szokásokon alapszik a vizsgált zenei funkció. Losonczi Ágnes megfigyelései szerint a hangok felfogásának érzékenységét meghatározzák a felfogóképesség és a munkakörülmények. A hangok fontosságának megítélésében nem az esztétikai szegmensek, hanem a létérdekhez való kapcsolódás játszik szerepet. Tehát a hangzásokhoz való viszony határozza meg, hogy az kellemes vagy kellemetlen a számunkra. Az ismeretlen hangok rendszerint rossz érzést keltenek az emberekben. Ennek a viszonyrendszernek bemutatására kiváló példákat hoz a szerző, amikor is falusi asszonyok beszámolójából idéz (p.37). Közülük többen viszolyogtak a traktor hangjától, mely meglátásuk szerint negatív módon befolyásolta a falusi emberek életét, míg egy másik asszony minden rossz érzése mellett, ami a városhoz köthető, az autóbusz hangját mégis kellemesnek ítélte, ugyanis azzal szokott hazamenni a férje. Tehát a kapcsolódó élmény határozza meg a hang megítélését.

 

A falusi emberek a zenét alapvető lételemként fogalmazták meg, azonosították az élettel, hiányát a rabsághoz hasonlították. Funkcióját tekintve a kutatás alapján a zene élénkíthet (megújít-erősít), jobb kedvre deríti, szórakoztatja és lazítja, valamint megmenekíti a gondoktól az embert.

 

A második fejezet címe: A zenei választás társadalmi természete. A fejezetben a szerző arra tett kísérletet, hogy a zenei szükségletek zenei tartalmát is megfigyelje. Az éneklés megjelenésének legjellemzőbb módja az alkalmilag társaságban való dalolásban jelent meg. Kevesen énekeltek kórusban és a hangszerjáték sem volt jellemző. Bár kevesen játszottak hangszeren, nagyon sokan vágytak rá és gyermeküket is taníttatták, vagy tervezték, hogy hangszeres tanulmányokra írassák be. A kornak megfelelően a harmonika kedveltsége magasan meghaladta az össze többi hangszert, mellette a citera népszerűségének jelentős csökkenése igen szembetűnő volt. A preferált műfajokat tekintve a magyar nóta és népdal jelent meg kiemelten, annak tudatában, hogy a két műfaj elválasztása nem minden esetben volt egyértelmű a válaszadók között. A komolyzene a kedveltségi szint szerint leghátul jelent meg, karöltve a jazz műfajával mely esetében inkább a közömbösség és nem ismerés dominált. A komolyzenére a falusi réteg úgy tekintett, mint egy zene, melynek megértése műveltségi kiváltság és teher, továbbá a magasabb társadalmi státusz szimbóluma.

 

A kulturális forradalom nem minden szakasza kedvezett a zenei műveltség gyarapodásának. Míg az első „forradalmi lelkesedés” szakaszban egyre nőtt a műkedvelők száma, a második szakaszban már kötelezővé, politikai programmá vált a kultúra. A művelődés kényszere nem hozta meg a kívánt eredményt, így a harmadik, enyhüléssel jellemezhető időszakban a tiltások feloldásával az addig elnyomott műfajok, zeneszerzők és zeneművek, zenei funkciók, úgy, mint például a szórakozás, helyet kaptak az emberek hétköznapjaiban.

 

A MÁVAG munkásai között mért zenei preferenciák a falusiakhoz hasonlóak voltak, de esetükben nagyon arányban jelent meg a szimfonikus zene és az opera kedveltsége. Elterjedése annak tudható be, hogy a klasszikus zene a tömegek számára is elérhetővé vált, az operák népszerűségének növekedését a rádióműsorok, a televízió és az operafilmek is elősegítették. Míg a magyar nóta mutatkozott a szimfonikus zene megértésének legerősebb akadályozójának, addig a népzene és különösen a jazz műfaja erős kapcsolatot mutatott azzal. A népzene volt a legkevésbé kedvelt műfaj a gyári munkások között, akiknek csak iskolai tananyagként szerepelt az élményvilágában, ellentétben az idősebb korosztállyal, akik körében a felszabadulás utáni forradalmi ifjúsági mozgalmak hangulatát idézte fel. Az uralkodó műfajok váltották egymást generációkról generációkra, annak megfelelően, hogy az adott társadalmi csoportoknak mik voltak az igényei és ideáljai. Minden műfajnál az érzelmi azonosulás volt az elsődleges szempont.

 

A könyv harmadik fejezete A zeneértők típusai és a zenei értékek változékonysága címet viseli. Ebben a fejezetben a szerző 150 zeneértővel készült esettanulmány eredményeit közölte. A fejezet különösen érdekes része a zeneszerzők és zenetörténeti korszakok változásaira való reflektálás, mely során az olvasó a szociológiai ismeretek mellett történelmi közegbe helyezve olyan szempontok szerint ismerheti meg a zeneszerzők munkásságát, mellyel talán soha nem találkozott korábban. Losonczi Ágnes a zeneértőket különféle csoportra oszttotta, mely során nem támaszkodott az S. Borris vagy T. W. Adorno féle osztályozásokra, hanem új szemlélet szerint alkotta meg azokat. Már Losonczi Ágnes is rámutatott arra, amit Stachó László (2005) ma is aktuálisnak tart, hogy a zene élvezetéhez zenei tudás, azaz befektetett munka szükséges. A zenei megértést öt fokozatba sorolta a szerző, mely során az énekelhető, rövid dallamoktól egészen az atonális zenékig jutunk el, ahol inkább a szerkesztési elvek érvényesülése dominál. Míg az első szintről a harmadikig az átjárás a rendszeres zenehallgatással lehetséges, addig a negyedik szint után már komplexebb tudás és koncentráltabb figyelem szükséges. Emiatt is csökkent az ide tartozó szerzők és műveik kedveltségi szintje is. Ha napjainkra gondolunk, átlépve a mai tömegkultúra műfajaira, azt láthatjuk, hogy azok sem megértést sem pedig figyelmet nem kívánnak meg, ezzel is magyarázható kedveltségük (Gönczy, 2015).

 

A fejezet egyik kutatási eredménye arra világít rá, hogy a művészet és az életfelfogás nem feltétlenül mutat egységet. Azt értjük ezalatt, hogy egy belenyugvó ember lehet, hogy éppen a zene konfliktusával enyhíti saját belső gondjait, míg egy forradalmár a napi teendői mellett a zenei nyugtató hatására vágyik.

 

A könyv számos szempontból járja körül a zenei ízlés és a zenei szükségletek társadalmi körülményeit. Számos alkalommal felhívja a szerző az olvasó figyelmét arra, hogy az emberi szükségletek folyamatos kölcsönhatásban vannak a társadalmi változásokkal és igényekkel. A kutatás eredményeit a szerző 1969-ben publikálta, de elmondhatjuk, hogy nem csak a szociológia és történelem szempontjából ad az olvasó számára élményt és ismereteket, hanem minden túlzás nélkül kimondhatjuk, hogy a mai zenészek számára is olyan ismereteket közöl, amelyek hozzásegíthetik őket ahhoz, hogy jobban el tudják helyezni magukat a társadalmi közegben és igényekben. Mert bár a falu és gyárak népe is változott a 70-es évek óta, így már a táncdalokat a pop zenei műfajok sokasága váltotta fel, a klasszikus zene a magasabb rétegek között kedveltebb, és jellemzően az emberek sokasága között elutasításba ütközik (Kristóf és Kmetty, 2018). Pontosan ezen okok miatt igazán nagy a jelentősége a napjainkban egyre jobban teret nyerő non-formális keretek között folyó közönségnevelő élménykoncerteknek, melyek a befogadói attitűd fejlesztésére szolgálnak a zenei élmény segítségével (Váradi, 2016).

 

 

Irodalom

Gönczy László (2015). A zene befogadása – zeneértés – zeneközvetítés. In Vas Bence (szerk.). Zenepedagógia tankönyv. Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, Zeneművészeti Intézet, 205–222.

https://www.art.pte.hu/sites/www.art.pte.hu/files/files/menuk/dokument/tudomany/innovacio/zmi/zenepedagogia_vegleges.pdf

 

Klopfer Zsófia (2015). Losonczi Ágnes gyűjteménye. Socio. hu, 2015/3. https://socio.hu/uploads/files/2015_3/losonczi.pdf

 

Kristóf Luca és Kmetty Zoltán (2018). Szociológiai Szemle, 29(2). 49–67. https://szociologia.hu/dynamic/49_67_oldal.pdf

 

Losonczi Ágnes (2020).  Elöljáróban: a kutatásaimról, a pályaívről – az út, amit megtettem. In Losonczi Ágnes. Losonczi Ágnes műhelyéből. Tanulmányok (1960-2017). Gondolat Kiadó, Budapest, 7–30. http://real.mtak.hu/120381/1/Losonczy_Muhely.pdf

 

Stachó László (2005). Hányféleképpen értjük és szeretjük a zenét? – A zeneértés velünk született, mélylélektani, kulturális és kognitív útirányjelzői. In Lindenbergerné Kardos Erzsébet (szerk.). Zeneterápia (szöveggyűjtemény). Kulcs a Muzsikához Kiadó, Pécs, 235–250.

 

Váradi Judit (2016). Közönségnevelés. Élmény – koncert - élmény beépítése a köznevelésbe. Parlando, 2016/4. https://www.parlando.hu/2016/2016-4/VaradiJudit.htm

 [1] Ganz–MÁVAG egy budapesti nehézipari üzem volt, amely 1959 és 1988 között létezett.