DOMBINÉ KEMÉNY ERZSÉBET[1]

 

Bensőséges megemlékezés Avasi Béla

főiskolai tanár 100. születésnapján

(1922. VII. 20. – 2002. IV. 14.)

 

Avasi Béla

(tobias-broeker.de)

 

 

A tanítóság kivételes voltáról, életünkben betöltött meghatározó szerepéről tettek bizonyságot azok az egykori hallgatók, akik 1980-ban végeztek magyar-ének szakon a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán Szegeden. Gellénné Körözsi Eszter szervezésében a kánikula ellenére is szép számmal gyűltek össze egykori tanáruk, Avasi Béla 100. születésnapján a Budapest-gazdagréti Szent Angyalok Plébánián. A hálaadó szentmisére eljöttek egykori kollégái, tisztelői és természetesen szép számmal családtagjai is. Az ünnepi szertartás elején a szervező szép szavakkal emlékezett tanáruk példaadó egyéniségére. Kiemelte, hogy Avasi Béla tanítása során nagy hangsúlyt fektetett a képzelőerő és a belső hallásfejlesztésre, a tanítványok zeneelméleti, zenetörténeti ismereteinek megalapozására, a népzene szeretetére, és tudatosan épített a zenei élmények jellemformáló erejére. Gellénné kiemelte, hogy a 100. születésnap egy tervnek a kezdete, hogy Avasi Béla öröksége fennmaradjon, hogy mind könyvei, mind kompozíciói eljussanak a zene iránt érdeklődőkhöz.

 

A hálaadó szentmisét dr. Szederkényi Károly, Miklós prépost, esperes celebrálta. A kántori teendőket dr. Varjasi Gyula, az SZTE JGYPK Ének-zene Tanszékének főiskolai docense látta el magas színvonalon.  Ez alkalommal hangzott el nyilvánosan Avasi Béla 1991-ben komponált Ave Maria c. kompozíciója, melyet dr. Varjasi Gyula énekelt és Dombiné Kemény Erzsébet kísért orgonán. A mise áldozati része után az altemplomban folytatódott az ünnepség a 32. és 105. zsoltár, valamint az „Ó maradj kegyelmeddel mivelünk Jézusunk” kezdetű református dicséret eléneklésével. Ezek az énekek részei annak a Harmóniás kórusgyűjteménynek, amelyeket Avasi Béla Gellénné Körözsi Eszter felkérésére készített a Szegedi Kis István Református Gimnázium leánykarának még a ’90-es években. (Gellénné visszaemlékezése) A szép zengésű éneklés, valamint a koszorúzás után Avasi Zoltán, Avasi Béla fia meghatódva köszönte meg a szép megemlékezést. Dr. Varjasi Gyula, 2022. július 1-jével leköszönt tanszékvezető emlékezett egykori elődje munkásságára, a zeneelméleti oktatásban betöltött kiemelkedő szerepére. Dombiné Kemény Erzsébet főiskolai tanár Avasi Béla zenetörténet könyvének értékeit emelte ki, és utalt a fiatal kollegákat segítő önzetlenségére. Ezt követően a család agapéra hívta a vendégeket, ahol kötetlen beszélgetés alakult ki. Avasi Mária, a tanár úr lánya visszaemlékezett édesapja és Lajtha László kapcsolatára, ugyanis Avasi Béla Lajtha László tanítványa, majd később munkatársa is volt a Néprajzi Múzeumban. Közösen mentek népzenét gyűjteni. A nehéz időkben Avasi Béla Vargán tanított, ott könnyebben tudott élelmiszerhez jutni, amivel segítette Lajtháékat. Később Lajtha Párizsból hazajövet tábla csokoládéval kedveskedett az Avasi gyerekeknek.

 

Avasi Béla 1922. július 20-án született Budapesten. A tanári pálya iránt korán elköteleződött. Már a zeneakadémia megkezdése előtt Vargán tanított. Varga község a Dél-Dunántúlon található, Pécstől északra mintegy 30 kmre. A Baranyai Tükör 1997. június 26.-i száma a következőket írta: „Tegnap ismét benépesült az egykori iskola, csaknem ötven év elteltével Avasi Béla tanító újra találkozott régi diákjaival. Negyvenen jöttek el Baranya szinte minden pontjáról azok közül, akik 1942-49 között tőle tanultak meg olvasni, számolni.”

 

Avasi Béla főiskolai tanári székfoglalójában is megemlékezett erről az időről.

   1942-ben a Budai Tanítóképző elvégzése után Baranyába kerültem egy kis „istenhátamögötti” faluba, ahol 7 évig működtem osztatlan általános iskolában, villany, bekötő országút nélküli helyen. A zenei törvényszerűségek iránti érdeklődése itt indult el. „Egy alkalommal különös szomorú dallam támadt fel bennem, s amikor le akartam kottázni, sehogy sem tudtam beilleszteni az általam eddig ismert zenei rendszerekbe. Valami újra bukkantam, amelyek törvényszerűségei eltértek a diatonikus hétfokúságtól”.

 

A Zeneakadémián zeneszerzés, zenetudományi szakon tanult, majd népzene szakon folytatta Kodály Zoltán és Bárdos Lajos növendékeként. A Vargán történt zenei felfedezését tovább boncolgatta. Ugyancsak a székfoglaló beszéd utal erre.” Most már elméletileg is érdekelt a dolog és tovább kutattam a többi arányok, szerkezetek után. Az első eredményeket elküldtem a Zenei Szemle akkori főszerkesztőjének, Bartha Dénes professzornak, a neves zenetörténésznek. A személyes találkozás meggyőzött, hogy valami újra bukkantam rá, legalábbis Bartha Dénes még nem hallott ilyesmiről: Ekkor már a Zeneakadémia zeneszerzés szakára jártam, s főleg Bartók és Kodály műveit tanulmányoztam.  Meglepetésemre az általam felfedezni vélt különleges dallamvilágot az ő műveikben is megtaláltam. Elhatároztam, hogy általánossá kibővítve és zeneileg logikus rendszerbe foglalva elkészítem a: zenei hangrendszerek nagy táblázatát. A Zeneakadémián a második szakom a zenetudomány volt, ahol különösen Bárdos Lajos elméleti fejtegetéseiből tanultam sokat”.

 

Avasi Béla a Hangrendszerek a hangközök permutációiból c. tanulmánya a tizenkétfokúságon belül elképzelhető összes hangkészlet lehetőségét zenei rendben tárgyalja. A rendező elv ered menyeképpen előre kerültek azok, amelyek a nép és műzenei dallamokban gyakoribbak, és hátrébb a ritkábbak. Avasi Béla a főiskolai tanári székfoglalójában utalt arra, hogy tanulmánya egy idegennyelvű Bartók Emlékkönyvben jelent meg az ötvenes évek második felében németül és angolul, továbbá a legújabb kiadású zenei lexikonok a hangrendszer címszó alatt utalnak erre.

 

Avasi Béla muzeológus lekottáz egy 1942-ben felvett betyárnótát a Néprajzi Múzeum népzenegyűjtő osztályán.

(MTI Fotó: Kőrösi Ida, Budapest, 1956. július 26.)

(archívum. mtva.hu)

 

 

 1950-től 1961-ig a Néprajzi Múzeumban dolgozott Lajtha László, Rajeczky Benjamin, Vargyas Lajos, Gábor Éva munkatársaként. Részt vett Lajtha László gyűjtőútjain és segített a lejegyzésben.  A főiskolai tanári székfoglalóban a következőként emlékezett erre az időszakra. „Lajtha elsősorban hangszeres zenét gyűjtött, a régmúlt idők hagyomány útján fennmaradó táncait. A cigánybandák játékát partitúraszerűen kottáztuk le, azaz nemcsak a dallamot, hanem a kísérő harmóniákat is.  Lajtha 1963-ban bekövetkezett halála után a népzenei hagyatékát én jegyeztem le.  A felvételek magnetofonnal történtek,,a lejegyzés rendszerint olcsó u.n. pyrall lemezről. Lajtha gyűjtéséhez kapcsolódik első megjelent tanulmányom.”

 

Avasi Béla muzeológus a Néprajzi Múzeum népzenegyűjtő osztályán egy középkori "tekerő" /forgólant/ leírását a Bartók Béla hangszerleíró könyvében szereplő hasonló hangszerrel hasonlítja össze.

(MTI Fotó: Kőrösi Ida, Budapest, 1956. július 26.)

(archívum. mtva.hu)

 

 30 darab törvényszerűségeinek vizsgálata során Avasi Béla kimutatta, hogy a széki banda dallamai és harmóniái a XVII. századra vezethetők vissza. Bárdos Lajos és Vargyas Lajos lektorok véleménye is az volt, hogy ez úttörő jelentőségű a zenetudományban A Néprajzi Múzeum hangszertárának őreként foglalkozott a tekerőlant magyarországi példányainak hangolásmódjával is. Népzenei lejegyzései folyamatosan megjelentek a Magyar Népzene Tára köteteiben.

 

1961–1973 között a Szegedi Tanárképző Főiskola Ének-zene Tanszékének tanszékvezetője volt. Tagja volt a Főiskolai Tánácsnak és a Tudományos Bizottságnak. Számos új feladattal került szembe, az ének-zene szakos képzés tananyaga, óraelosztása, követelményrendszere tekintetében.  A használatos jegyzetek megújításra szorultak, és az ebben az időben levő főiskolai reform lehetőséget adott a megújulásra. Avasi Béla javaslatára megváltoztatták a felvételi követelményeket. Bekerülhettek olyan hallgatók is, akik zongorán kevésbé, de vonós vagy fúvós hangszeren kitűnően játszottak. Ezzel lehetővé vált, hogy zenekari gyakorlatot is szerezzenek. Kidolgozta a zeneelmélet oktatásának új tananyagát.

 

 

Javasolta a népzene és magyar zenetörténet koncentrált oktatását, a zenetörténetet kiegészítő zenehallgatások bevezetését, a szolfézs és partitúraolvasás oktatásának speciális alkalmazását. A zenetörténet jegyzete a mai napig használatos.

 

 

A tanszékvezetési feladatok megszűnése után is tanított. Kandidátusi disszertációját A tonális válasz az európai műzenében címmel védte meg. Számos tankönyvet és népzenei tanulmányt adott közre.  A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményeiben 1967-től folyamatosan publikált. Népzenei tanulmányai az Acta Ethnographica és a Néprajzi Értesítőben olvashatók. Lajtha Lászlóról írott megemlékezését a VI. Kecskeméti Népzenei Találkozó Különkiadványa   jelentette meg. Kecskemét 1975.15-22.p. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Ének-zene Tanszéke a 80. születésnapra Tanulmánykötetet adott ki, melyben a Szűkített szeptim, A tonális válasz Bach: Das Wohltemperierte c. művének fúgáiban és A magyarországi tekerő hangkészlete c. tanulmánya olvasható.

 

Zeneszerzői munkásságát egyrészt népzenei ihletésű művek jellemzik: Lasssú magyar és forgó”, „Verbunkos a kőszegi órajáték zenéjére”. Kórusművei, Ady és Juhász Gyula versre írt dalai, zongoradarabjai szegedi és budapesti bemutatókon hangzottak el Mészáros Emma, Nagy István, dr. Maczelka Noémi zongoraművészek, Veszely Gabriella, Szabady Józsefné dr. Békési Magdolna (aki szintén részt vett a megemlékezésen) énekművészek előadásában. Tanítványai kérésére Decsényi János Kati dalai c. kórusszvit zenekari változatából készített zongorakíséretet, amely kéziratban található. A művet az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája Bárdos kórusa többször előadta Siposné Csendes Éva, valamint Diamant Ágnes vezényletével Dombiné Kemény Erzsébet kíséretével. 1991 és 97 között felkérésre harmonizálta a Református énekeskönyv (1948/92) legtöbb dallamát, amely azóta digitális formában a békési Református Gyülekezet honlapján található (bekesireformatusok.hu) (Gellénné Körözsi Eszter meghívójában olvasható)

 

Avas Béla szabadidejében rendszeresen sakkozott. A Csongrád megyei pedagógus sakkbajnokságon első és második helyet szerzett az egyéni kategóriában.

 

Halála váratlanul ért mindenkit. 

 

 2002-ben Maczelka Noémi tanszékvezető búcsúztatta a Farkasréti temetőben, ahol felvételről elhangzott Juhász Gyula: Öregek altatója c. kamarazenekarra és énekkarra komponált mű egy részlete dr. Mihálka György vezényletével a főiskolai Női kar és kamarazenekar előadásában. (Tanulmánykötet 2002.8.p.)

                                                                                     

Irodalom:

 Avasi Béla főiskolai tanári székfoglaló beszéde 1978.

http://www.jgypk.u-szeged.hu/hirek/szte-jgypk-2022-junius/avasi-bela-tanar-ur-iden?objectParentFolderId=31796

Gellénné Körözsi Eszter visszaemlékezése

 Tanulmánykötet Avasi Béla és Frank Oszkár 80.sztületésnapjára (Szerk. Dr Dombi Józsefné, Maczelka Noémi) SZTE JGYTFK Szeged 2002 

 

 [1] Dr. Dombiné dr. Kemény Erzsébet főiskolai tanár (SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék zongora-és szolfézstanár, pedagógia szakos előadó.  A főiskolai Tudományos Diákköri Tanács, és a Továbbképzési Bizottság tagja.