ELHUNYT SÁROSI BÁLINT[1]

 

 

I.

 

BÚCSÚ SÁROSI BÁLINTTÓL

 

A 98 évesen nemrég elhunyt Széchenyi-díjas népzenekutató sok szállal kötődött alma materéhez, a Zeneakadémiához: az alábbiakban Bolya Mátyás, a Népzene Tanszék vezetője emlékezik vissza szakmai kapcsolatukra.

 

Kedves Bálint!

 

A megszólítás nem véletlen, hiszen már első találkozásaink egyikén kérted, hogy tegeződjünk és – a tanár úr helyett – szólítsalak egyszerűen Bálintnak. Nemrég, a 95. születésnapod alkalmából vettem papírra a veled kapcsolatos emlékeimet, és most búcsúznunk kell. Nehéz. Pedig lenne még kérdésem.

 

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az írásaid, az előadásaid és a rádióműsoraid mellett rengeteg személyes élmény is hozzád fűz. Évekkel ezelőtt te voltál a Magyar citerazene köteteinek szakmai lektora. Emlékszem, ahogy egyetlen mozdulattal kihúztál több, jól megfogalmazott bekezdést, mondván, nem kell fecsegni, hagyjuk gondolkodni az olvasót is. Ez a jó tanács azóta is, minden leírt mondatomnál elkísér.

 

Te még személyesen vettél részt az 1964-ben Budapesten megrendezett IFMC-konferencián, így közvetlen tapasztalattal segítetted a disszertációm vonatkozó fejezetének megírását. A legendás, Martin Györggyel közös 1965-ös etiópiai gyűjtőutadról egyedülálló anyaggal tértél vissza. Ilyen eredményre talán te sem számítottál, hiszen akkoriban Etiópia igazi fehér folt volt a térképen, gyakorlatilag semmilyen kézzel fogható adat nem volt erről a területről.

 

Amikor 1965. április 13-án Berlin szívében, Erich Stockmann etnomuzikológus Unter den Linden sugárút 8. szám alatt található dolgozószobájának ajtaján bekopogtak hozzád egy távirattal, hatalmas munkában voltál. Éppen a Die Volksmusikinstrumente Ungarns című könyv kéziratán dolgoztál, amely – igen megtisztelő módon – a Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente sorozat első köteteként jelenhetett meg.

 

A távirat így szólt: „Közöljék vele, hogy hazatérése után 1–2 hét múlva Etiópiába kell utaznia. Az előkészületek meggyorsítása céljából a Világegészségügyi Szervezet által megkívánt oltások felvételét ott kezdje meg. Sárga könyvet vezettessen és hozza magával.” Jellemző rád, hogy meg sem fordult a fejedben az ajánlat visszautasítása. Negyven évesen kellően tapasztalt voltál ahhoz, hogy megfelelően felkészülj erre a tudományos vakrepülésre, és kellően forrófejű, hogy ne rettentsenek el a várható nehézségek.

 

54 évvel később gondolataimba merülve kaptattam fel fel a budapesti Áldás utca 11. szám alatti régi épület lépcsőházának kopott fokain. A lépcsősor tetején résnyire nyílt ajtó mögött vártál és szívélyesen betessékeltél. A látogatás apropója az etiópiai gyűjtés digitális publikációja volt. Kinyílt a laptop és folytatódott a fél évszázaddal ezelőtt megkezdett történet. Az Ethiofolk honlap filmjeit, képeit és hangfelvételeit nézve újra felidéződött az 1965-ös expedíció. Emlékszem, ahogy kikezdhetetlen memóriával soroltad a személyeket, a népneveket, a helyeket, a hangszereket. Elismerő szavaid sokat jelentettek.

 

Igen, lenne még kérdésem. Amikor a tomboló covid-járvány sokadik hulláma alatt felhívtalak, egy fiatal női hang közölte, hogy beteg vagy, nem tudsz a telefonhoz jönni, majd lerakta a kagylót. Megszakadt a vonal, nem lehet már újra hívni. Maradnak az emlékek, egy hihetetlen munkabírással és ambícióval végigdolgozott élet szellemi eredményei.

 

Egyszer azt mondtad, hogy nincs szükség vastag könyvekre, karcsú könyveket kell írni. Az eredményekhez bátorság, az ötlethez pedig elhivatottság kell. Olyan elhivatottság, amely ellenszélben is segít eljutni a célhoz. Nem a módszer lényeges, hanem a befektetett munka, amelyet kizárólag az elért cél szentesít. Csak legyen erőnk megfogadni minden tanácsodat.

 

Köszönjük, Bálint!

 

Bolya Mátyás

 

(lfze.hu, 2022. VII. 21.)

 

 

 

II.

 

Az élő népzene

 

FEUER MÁRIA SÁROSI BÁLINTNÁL[2]

 

 

Sárosi Bálint                   Feuer Mária

(epa.oszk.hu)

 

 

Az MTA népzenekutató csoportjának tudományos főmunkatársa. Az úgynevezett fiatal generációhoz tartozik; a Zeneművészeti Főiskolán zeneszerzést és zenetudományt végzett, a tudományegyetemen bölcsészdoktorátust szerzett. Erdélyi származását azért kell hangsúlyozni, mert gyerekkori környezete – Csikszeredán járt gimnáziumba – lehetővé tette, hogy közvetlenebb kapcsolatba kerüljön az ott zártabban élő, tisztábban fellelhető népzenével. Nem tartozik a sterilen búvárkodó kutató-tudósok közé, munkássága mindig az élethez kötődik: tudományos publikációi a magyar nép hangszeres muzsikáját és a cigányok zenélését derítették fel, s emellett azon fáradozik, hogy előadásaival, cikkeivel kapcsolatot teremtsen a tudomány és a mindennapi valóság között.

 

-Bár az Ön tudományos eredményei önmagukban hordozzák a választ, mégis hadd fogalmazzam a kérdést úgy, ahogyan az emberek tudatában él: vajon Kodály és Bartók munkássága után van-e még a népzenében felfedezni való?

-A folklórkutatás kétszáz esztendő óta fejlődött olyanná, amilyennek ma ismerjük. A népdal fogalma még a múlt században is a szöveget jelentette. Csak az 1800-as évek végén kezdték el számba venni magát a dallamot, s a tudományos igényű, hitelességre törekvő mozgalom a mi századunkban kezdődött, és Kodállyal, Bartókkal teljesedett ki. Természetes, hogy az ő munkásságuk súlypontja is a magyar népzene legfontosabb rétegére, a vokális anyagra esett; a hangszeres népzenét tulajdonképpen napjainkban fedezi fel a népzenetudomány. De nem érheti be a népzene mai kutatója az általuk feltárt vokális eredményekkel sem. Itt is akadnak még újabb és kisebb-nagyobb felfedezni valók, a gyermekmondókától az egyházi népénekig. Amerikában nemrég publikálták Bartók korszakalkotónak nevezhető román népi hangszeres-zene lejegyzéseit, de Magyarországon behatóbban csak Lajtha László foglalkozott ezzel a területtel. Jómagam a Handbuch der Europäischen Volksmusikinstrumente-sorozat szerkesztői megbízásának köszönhetem, hogy viszonylag gyors tempóban elmélyedtem ebben a munkában, ám, hogy a hangszeres zene még más országokban sincs felderítve, azt e monográfia-sorozat nehezen születő következő kötetei jelzik. Azt kérdezi, van-e felgyűjteni való eredeti anyag? Kisebb-nagyobb meglepetések ma is mindenhol érik a népzenekutatót. Vannak még mindig felderítetlen foltok is, s emellett a kutatás szempontjai is állandóan bővülnek: amíg van élő népzene, addig újból és újból vissza kell térnünk a helyszínre bizonyos dolgokat tisztázni. Népi előadásmódra például a hangfelvételeken kívül alig vannak megfigyeléseink. S külön kidolgozatlan téma a városi cigányok játékának megfigyelése és leírása, vagy a falusi rezesbandáké.

 

  

 

- Mennyiben tartoznak ezek a népzenekutatás feladatkörébe?

- Azt, hogy mi a népzene, nem a népzenekutató szabja meg. Neki mindent tudomásul kell vennie és tanulmányoznia kell, amiről úgy látszik, hogy a nép magáénak érzi. Nem mondom, hogy a mi ízlésünk szerint szép az a zene, amit a falusi rezesbandák játszanak, de annál jellemzőbb a magyar népzene tipikus sajátosságára: a makacs egyszólamúságra. A cigányzene vizsgálata természetesen sokkal bonyolultabb annál, hogysem ilyen rövid beszélgetés keretében kifejthessem, milyen kapcsolat fűz össze és választ szét olyan fogalmakat, mint magyar nóta, cigányzene, cigány népzene, magyar népdal, hangszeres műzene, hogy mit adtak a cigányzenészek a magyar népdalhoz. a verbunkhoz, a nótához...

 

- Ezekre a problémákra válaszol az Ön Cigányzene című könyve. De hadd kérdezzem meg azt, ami a könyvből nem derülhet ki: egyéni ízlése, értékítélete szerint megengedhetőnek tartja-e a nóta és a népdal stílusának keveredését például a rádió műsoraiban, hiszen a „tiszta népzene” híveit bántják az ilyen összeállítások, a nagy tömegek viszont valljuk be – igénylik.

- A népdal és a nóta bizonyos rétegeinek keveredése néprajzi tény. A hagyományban legalábbis századunk eleje óta együtt él a kettő. A magunk számára a stílusokat természetesen szét kell választani, a nagyközönségben is tudatosítani kell a különbséget; a gyakorlati használat számára azonban végső soron azt tartom helyesnek, ha jó és tökéletlen között tudnak az emberek differenciálni. A nótatermés legjavát (az igazsághoz tartozik, hogy ebből kevés van, s az is részben úton a népdallá válás felé) nem ítélném halálra, a népdal és a tökéletesség között pedig határozottan ellenzem a feltétlen egyenlőségi jelet. Persze azt is rögtön hozzá kell tenni, hogy most újstílusú népdalról beszélünk, mert a régi aligha keveredhet a nótával. Az újstílusú népdal a századfordulón robbanásszerűen indult virágzásnak, s megszületését legnagyobbrészt a népies műdalnak köszönheti, amelynek nyomai bizony olykor Bartók és Kodály műveiben is felbukkannak. Mostanában elég sokat hivatkoznak a Repülj páva meglepő sikerére. Tudja, mit gondolok erről? A siker nem is olyan meglepő, ha közelebbről vizsgálgatja azokat, akik egyszercsak lelkesedni kezdtek a magyar népdalokért. Rengetegen vannak közöttük, akik éppen a lényeg dolgában kevernek össze például nótát és népdalt: a nótás attitűddel előadott legszebb régi népdalon sem veszik észre, hogy abban már semmi sincs a teremtő népből; csak szövege és dallama népdal, amit az előadásmód kifejez, az hívebben tükröződik a Kék nefelejts című nótában. A lihegő lelkesedés is mindig gyanús. Nem lehet igaz az a vélemény, amellyel több előadásomon találkoztam, hogy tudniillik valaki „már Beethovent sem hallgat szívesen, amióta a népzene élményével találkozott”. A népzene az egyetemes zenekultúra része, s a kívülről jövő nem értheti meg lényegét, ha kizárólagosnak tekinti.

 

- Néhány éve még úgy tűnt, hogy a népzene hatóereje, sajnos, csak keveseket érint, s a fiatalok számára egzotikumot, vagy kötelező iskolai feladatot jelent, de élményt ritkán ad. Mostanában viszont, mintha világszerte divatba jött volna, s a divattal együtt nálunk is fokozódnék az érdeklődés.

- Kérdés, hogy a divat igazi érdeklődést jelent-e. Az érdeklődést nyilván fokozza, hogy a népzene világszerte kihalóban van, s manapság minden ősi művészet a figyelem előterébe került. Mégsem hiszek az olyan nemzeti fölbuzdulásban, amely egyszer a csángó népdalban, egyszer a mezőségiben fedezi fel a népet, s nem veszi tudomásul, hogy ugyanaz a nép ugyanolyan mélyen és sokoldalúan – bár meglehet: egy adott pillanatban kevésbé egzotikusan – nyilatkozik meg a palóc, vagy akár az alföldi népdalban. De ugyanígy nem tudok egyetérteni a népinek nevezett előadóművészet divatos vonásaival sem, amelynek előadója – egészen kivételes beleérzőképességtől eltekintve – itt és most ismerkedett meg a magyar nép kultúrájával és a magyar népzenével. Ebben persze a hallgatók is hibásak, hiszen ők sem tudnak differenciálni. S megint csak visszakanyarodtunk ahhoz a gondolathoz, hogy az emberek nagy része nem érti azt, amiért lelkesedik; ennek viszont az az oka, hogy a népzenetudomány maga is fiatal, s nem fejlődhetett még ki a közönségben olyan kritikai érzék, mint például az irodalom területén.

 

- S mi a véleménye arról a népszerűségről, amelyet egyes beat-számok élveznek, ha mint mondják közelednek a népdal hangvételéhez? Szabad-e elrontani a népdalt ilyenféle slágerszerűség érdekében?

- Ha valami dallamvonalában, itt-ott még szövegében is hasonlít a népdalhoz, attól még nem lesz népdal. A külsőségeiben népdalszerű beatzene is lényegében divatos tánczene marad, amihez a népdalnak nem sok köze van. Az élő népzene két egyformán fontos összetevőből áll: az egyik a hagyomány által fenntartott, a megszólalás pillanatáig holt anyag, a másik pedig a megszólaltató személye, akinek szervesen kell azonosulnia a hagyománnyal. Ha a kettő közül bármelyik hiányzik. a népzene nem válhat művészi élmény forrásává. Nem elég az élmény és nem elég a külső jegyek ismerete: hogy a népzene lényegét megérthessük, át kell élnünk a hagyományok világát s egész kultúránkat.

 

Záróra (2010.03.08.) : Sárosi Bálint (50:33)

 

 

 [1] Sárosi Bálint a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészettudomány karán, majd a Zeneművészeti Főiskola zenetudományi szakán szerzett diplomát, életpályájáról ide kattintva olvashatnak részletes összefoglalót dr. Richter Páltól.

 

[2] Az Élet és Irodalomban, valamint Feuer Mária: 88 muzsikus műhelyében (Zeneműkiadó Budapest, 1972) c. interjú kötetében megjelent írás szöveghű újra közlése a szerző szíves engedélyével. (A Szerk. megj.)