„Mindenki találjon majd benne olyan énekeket,
amelyeket szeret, és szívesen énekel”

 

Az Evangélikus énekeskönyv megújításáról kérdeztük
Ecsedi Zsuzsa egyházzenészt[1]

Vitális Judit interjúja

 

„Ko­ránt­sem csak az a kér­dés, hogy mi lesz az új éne­kes­könyv­ben, hanem az is, hogy fog­nak-e éne­kel­ni a gyü­le­ke­ze­tek­ben” – mond­ja Ecse­di Zsu­zsa egy­ház­ze­nész. Az Evan­gé­li­kus Kán­tor­kép­ző és Egy­ház­ze­nei In­té­zet fő­mun­ka­tár­sát annak ap­ro­pó­já­ból kér­dez­tük, hogy szak­mai ve­ze­té­sé­vel né­hány hete meg­kez­dő­dött az Evan­gé­li­kus éne­kes­könyv meg­újí­tá­sát célzó munka.

 

Ecsedi Zsuzsa portre cimlapra

Ecsedi Zsuzsa

 

– Mi­lyen előz­mé­nyei van­nak a most meg­in­dult mun­ká­nak, és mi­ként kapta ön ezt fel­ada­tá­ul?

 

Az interjú megismerhető:

Az Evangélikus énekeskönyv megújításáról kérdeztük ...

(www.evangelikus.hu)

 

 [1] Az interjú forrása: 2022. VI.16.