ITTZÉS MIHÁLY

 

Kodály-Berzsenyi: Az élet dele*

 

 

A A1v B A2v szerkezetű strófikus dal, viszonylag kevés ariózus és viszonylag sok recitativós elemmel. A három variáns versszakban jellemző módon a 3. sorok a leginkább eltérők, míg a záró vsz. 4. sorában is megtalálható a korábbiak csírája, (de visszautal a 3. vsz. végére is!)

A dallam természetesen még más apró belső motívum-rokonságokkal is bír (a fontosabbakra majd menetközben kitérünk).

     A vers ismét 12 szótagos sorokból áll, variálva a 3+3, 4+2, 2+4, 1+5 egységeket, belső osztást az értelemtől függően. Az utolsó „toldalék” – sorok öt szótagosak. A versben megbúvó prózai beszéd-ritmus a zeneszerzői ritmizálásban jut erős szerephez. („Egy kis faluban, ahol Berzsenyi nevét még nem is hallották, jöttem rá, hogyan is kellene Berzsenyit megzenésíteni” – írta valahogy így Kodály. Erre is érvényes – bár legfeljebb egy-egy fordulatban ismerhető fel – a népzene hatása, mint tipikusan kodályi dallamfordulat. A dallamvonal híven követi az értelmi, prozódiai szólamozást, mégis, ahol csak lehet, a dallamban is helyet kap a szófestés: pl. „eged délpontjára” – dél… a legmagasabb hang, majd aláhajlik, akárcsak „fölért szép delére” – a tartalmi rokonság is indokolja a hasonló dallamvonalat – tritonusszal feljebb! „Szintoly gyorsan leszáll nyugvóhelyére” – belső kvart-váltás lefelé. „Mosolygjon orcád” – eisz és cisz a dallamban az 1. vsz. é-c zárólépése helyett.

„De adtál víg elmét, erőt, barátságot, Angyali érzéssel…” – keresztek a -k után; táguló, felfelé kapaszkodó dallam (az ütemek legmagasabb hangjai az a-h-cisz-disz-é, azaz d-r-m-fi-szó lídes tetrachordot adják ki (ld. később is). – Erre emlékezik majd vissza az é csúcshangos motívummal, amikor azt mondja: „Annak örömeit sírva emlegetem” (a dallamszerkezet is „emlegeti” a múlt örömeit!). A végén a jövő sötét ködét a cisz-moll dallamfordulat utáni a-moll motívummal (-4 kvint!) fejezi ki (megjegyzendő: ez a dallamra érvényes, harmóniák nélkül!). A legszebb párhuzam már a versben is: „fényed hévsugára” – „felderült rövid elhunyásod! – „a múltra s jövőre”.

     A darabnak egyértelmű fő tonalitása nincs, bár az első és utolsó dallamsorok (nem harmóniák!) az á-t hangsúlyozzák. Még a hasonló ill. azonos dallamfordulatok egy része is más-más harmóniai, tonális megvilágítást kap (ld. pl. az 1., 2., 4. versszak kezdetét. Tehát a hagyományos tonális zenét különböző tonalítású foltok egymás mellé helyezésével is fel lehet/ett) bontani…

     Bár három évvel korábbi dal, mint a Levéltöredék, mégis rokonságban áll azzal: egyrészt a recitativo-arioso kettősséggel, másrészt pl. a keretbefoglalás módjával. A kezdő, recitativót megtámasztó G basszusú tredecim akkord az utójáték kezdő gondolataként tér vissza. (A későbbi darabban is az előjátékból vált az utójáték.) – Megjegyzendő, hogy az a harmónia másféle értelmezést is rejt magában: lehet fordításban egy É alapú tercépítmény; (é-moll undecim).

A kezdő recitáló dallam é tengelyhangja domináns jelleget sugall a pentatonikus első sorban. A 2. sor mintha kvart-váltással akarná hozni a kvintekben felrakott szeptimakkord-mixtúra felett a kezdő gondolatot, de aztán a szövegnek megfelelően felforrósodik. A dallamban nagyon természetesen, a tonalitás szempontjából mégis kissé váratlanul szólal meg a csúcsponti esz hang. A „felhevülést” segíti a metrumot elmosó táguló hangközökben felhangzó mixtúra – az egész frázis alatt egyetlen ütemsúlyra eső akkord sincs a zongorában –csak az elején és a végén! Ez a szólam viszont ritmusában komplementer módon illeszkedik az énekhez: nem egyszerre mozognak, az ének hosszú hangjai alatt mozdul a zongoraszólam. A táguló (f-g-f-b-gesz-f-asz-f-á-f-b-esz-á-d) motívum azonban mind sűrűbb mozgású is lesz – felhevül, majd kihűl a piano D7-en: nagy sóhaj: „S ah, tudom!”… Még az F basszus hangról: az első frázis á záróhangja alatt mint a szűk kvintesre színezett várt á-moll kimélyítése jelenik meg, s fogja össze visszatérő orgonapontszerű hangként a szűk kvintbe (á-esz) ill. kis szextbe (g-esz) zárt 2. frázist.

     Szép pillanat a sóhaj után az új szövegi és zenei gondolat megjelenése: D-dúr kis szeptimmel, majd nagy szeptimmel, amely aztán Cisz dúr-moll szeptimre vált. A dallamfordulatból fisz-mollt (dúrt?!) várunk. Így is következnek az újabb dallamcsúcs tájékán az akkordok: a Cisz dúr-moll Fisz7-re vált, majd H bőv. + nóna. A „Szép” csúcspontra ér föl a dallam dinamikai fokozással, melyet még a harmónikus figuráció is kiemel (a harmónia talán inkább Disz szeptim, s a H csak kimélyíti, kitágítja a csúcspont hangzásterét, amint a ritmust az egész ütemet kitöltő 3 méretű hang.?!)

     Egy kis ariózus elem a recitativóban, akárcsak a megelőzőkben. Itt is a 9. szótag a csúcspont a 12 szótagból, akárcsak az 1. és 2. sorban (de ezt Berzsenyi így rendezte volt el!) – A csúcspontról a megint ritkuló recitativot alátámasztó Gisz11, eisz szubmoll, majd Cisz11-mel „gyorsan leszáll” a dallam. A dallamban belső kvartváltás: gisz-moll fordulatra disz-moll válaszol. A zongora imitációja elakad a váratlan (non arpeggio) C hyperdúrral, amelynek szeptimje aláhanyatlik a b kis szeptimre! – Jellemző Kodály-gondolat visz tovább: szinkópáltan, figurációval, előkével körülírt repetált hang a C7 b-je a triolában felhangzó fisz-szel az akusztikus skálába illik a rövid zongora átvezetés, mely az első vsz. zenéjének visszatérését készíti elő a 2. strófa szövegével.

A felhők beárnyékolják az F hyperdúrt („futásod” szövegnél): legato desz-c késleltető kis szekundok (a desz bő kvintnyire van a dallamhang á-tól!) A versben meglévő gondolat-párhuzam teljes mértékben indokolja az 1. versszak motívumainak variált visszaidézését s vele a szeptimakkord mixtúrát. Itt azonban a versszak vége „kiderül”, a derűs órákra emlékezik, hát más lesz a mixtúra fokozása. Csupa tiszta kvartban hág fel a nem piano, hanem f+sf csúcspontra (domináns 7-ek után gisz szub-moll fordítás. Sok után keresztek!) A 3. sor új zenei gondolatot hoz: két szekundváltásban, szekvenciában lehajló pentatonikus kvart (recitativo!) r-l,l,-t,-d-s,. De nem is ez adja igazán a szófestést, hanem a harmóniák: É9 és a poláris B7 jelentik be a borulást, majd kromatikusan csúszik a basszus (közben bő oktávot zuhanva a kromatikus lépés helyett): A „fellegek” szót a pp-t fokozó dinamika (piú pp) és az alfa-típusú akkord emeli ki (Asz7 + a poláris D7 dúr és moll terccel), amely Kodály-dominánsa a frázis-záró G-nek. Ismét nagy fordulat: a tempo, crescendo kezdődik, de a lényeg a G7-re következő H hyperdúrban van. A dallamban a disz-lá pentaton és Cisz-mixolíd színek-fordulatok keverednek. A versszakzáró „mosoly” Fisz-hyperdúrjához (a H-eisz váltások után) a disz és gisz szeptimek vezetnek el. A 6 keresztes rendszerben vagyunk! Ismét szófestés: a zongora figurációiban, szökellő oktávjaiban az öröm hangjai csendülnek meg. A cisz szinte csak ott felejtődik, amikor a Fisz akkord hirtelen F-re csúszik, aztán tovább, jellemző kodályi kvartszext-csúsztatással a repetíciós hang alatt: F–É–Esz (+ decresc.!)

     A 3. versszak folytatja az ellentétekben-fogalmazást: 1-2. sor „nem”, 3-5. „de adtál”, azaz igen! Az első felet az Á- és Esz akkordok (ötöshangzatok) poláris ingája fogja össze, míg a másodikat a D és C akkordjai uralják. Ez a versszak az Ária. Szinte hangismétlés nélküli, folyamatos, sok szekundlépést használó, ritmikailag is összefogott dallam (gyorsabb tempó, folyamatos figurált, dalszerű kíséret.) Említésre méltó a zongora középszólamában a versszak kezdet kétütemes „brácsa”-dallama (két ütemmel később tágabb formában ismét az álló basszusú Á-akkordban!). Szófestések: szellőlengés: figuráció a kíséretben; „lágy Etéziák” (azaz passzát-szél): subito piano a zongora beteljesületlen crescendo végén; arpeggio a jobb kézben, szélesen kibontott akkordfelbontás; „lágy” szóra hosszú dallamérték.

     És nem felejtendő a dallamról: a versszak első két sorában három hangrendszer tűnik fel: „nem adtál szüntelen” – egészhangú, két egymásnak szembefordított dúr trichorddal; „tüskétlen rózsákat” – „mini”- kvintváltással pentatónia; „Nem lengettél lágy Etéziákat” – (ceruzás megjegyzés fölötte: nem=cisz ill.desz!) Esz-akusztikus (ta-l-sz-fi-m-r-d) hangkészlet (akusztikus=természet?!!)

     Az Esz a D-nek Kodály-dominánsa. Így kapcsolódik a forte csúcsponton össze egy kis stringendoval a „nem” az „igennel”. – A dallam pentatonikus kvart-kvint mozdulatból tágul, emelkedik az oktáv csúcsig. („Angyali” – hosszan kitartott subito piano é, visszalassítva a versszak alaptempójához a stringendo után – elandalodás a lelkesedés után, és érzelmi beteljesülés – ehhez persze C-dúr dukál!) Az ütemek, prozódiai-értelmi egységek csúcshangjai a lídes d-r-m-fi-s (azaz á-h-cisz-disz-é) menetet adják ki. Ehhez a fokozást segítendő a basszus lefelé halad, ugyancsak az É-t (a C-dúr akkordfordítás basszusát) célozva meg: t-l-sz-f-m a dallam emelkedő fríges tükörképe (!) szerkezetben is (h-á-g-f-É). Ezt a részt is a keresztek uralják: a váltást már a megelőző Esz11 akkord enharmónikus átírása jelentette (egyik rétege az akkordnak fisz-moll figuráció!). Igazi ária-, legalábbis dal-csúcsponton vagyunk. Hosszan kiemelt figurált C-dúr, mely csak a 6. negyedben az írott h-aisz-szal (érzéssel) színeződik szeptimre. Sima, csupa trichord-motívumból álló dallam. Az „édes órákat” a „törzshangsor, de cisz” fajtájú második hétfokúság festi, majd Á7 átvezető akkord után a G hyperdúr leálló akkordja, mely poláris Cisz-re vált, emeli ki a szerelmet megtestesítő Cypris (azaz Venus, Aphrodité) nevét. (Cypris=szenvedélyes testi szerelem « Angyali érzés=finom érzelmi csúcspont. Kapcsolat és ellentét?!) Itt a darab kulminációja ebben a Cisz-t és H-t összefoglaló egészhangúságba is illő akkordban. (Illik persze heptatonia secundába is!) A név-ritmus mindjárt görögösen lejt: az adoniszi sor ritmusa sejlik fel (Cyprisz ölében: – Č Č– ) A költő és zeneszerző antik álma…?!) A dallam meg magyarul lejt! Csak éppen a pentaton m-d-r-l,-l, fordulat elrajzolódik az eisz-nek írt f-fel (lídesen: t-l-s-f-f!) A többit már szóval elmondani nem lehet: az extázis a zongora fortissimo apassionato akkordjainak jutott. (E csúcspont megszületni, beteljesedni nem tudó párját ott találjuk a Himfy-dal 15-16. ütemében a jellegzetes lehajló két-kvartos pentaton motívumban. Itt, ha emlékként is a kulmináció levezetésében a fő tonalitásba illő pentaton zongora-dallamban jut nagy szerephez:  (á-ban!) De harmóniai szempontból sem hanyagolható el a kulmináció: a C- és Gesz-dúr polárisok egybefogása. (megint egy Himfy-dal párhuzam: ott a beteljesülést szimbolizáló „menny” szó alatt zeng a poláris szerkezetű Cesz+F akkord, – A tavasz-ban pedig a „szép” szót emeli magasba – dinamikailag negatív csúcspontként, átszellemülten a polaritás: C+Fisz!)

     A közjáték megnyugszik a C-dúr nónakkordon és a pici pentaton motívumon (r-m-s-l,), mely az á lappangó fő-tonalitást rejti, sejteti.

     Félelmetes kontraszt a záróakkordba töredezett recitatívójával belépő visszatérés-dallam. Lényegében ugyanaz játszódik le zeneileg, mint az 1-2. versszakban. Apró, de nem elhanyagolható változás a dallamban: „Könnyes szemmel” – nem hozza a kezdő motívum felső kvartját recitativo-szerűen, hanem melodikusabb lesz, mégpedig a csúcsponti kistercet bejáró ütem tükörképével. Így a 2. dallamsor egésze a szűk 7 hangközbe szorul be, a szűk 7 akkord vázát tölti ki (fisz-á-c-esz). A kíséretben a két sor közötti ütem hoz újat (fz-val is kiemelve) két akkord az eredetinél fél hanggal magasabbra kerül, így a H poláris feszültséget jelent az F tengelyhanghoz képest!

     S hogyan tovább? Újra folytatódnék a szeptim-mixtúra kvartos tágulása új hangokon, de a korábbi logika szerint (v.ö. 2. versszak 2. sor vége). A D (mint Kodály-domináns) után subito p-val és sostenutoval a Cisz7-re vált. Ez egy kis derű, az öröm emléke (keresztek!). Mintha a 3. vsz. megfelelő sorára utalna vissza. De az „Angyali” magas é-je most „sír”: Az arpeggio forte cisz akkordnak dúr és moll terce is van! Jellemző Kodály-csúcspont ismét: szinkópált, a metrumot elmosó, arpeggioval repetált vagy alig változó akkordok (Az apassionato ff-nál a disz szubmoll, (vagy ha jobban tetszik H9) akkordhoz marcatoval ismét megszületik egy kis dallam (cisz-ben értelmezve: s-s-r-r-d-t,-l,). Á hyperdúron keresztül érkezik meg a cisz szubmollhoz (é-mollhoz cisz) A komor dallam is így folytatódik (a korábbi motívumokra visszautalva). Az akkordok elakadnak, s részben az egészhangúságba illenek. Közben leereszkedik kromatikusan a basszus (á-gisz-g-fisz). A búcsú: az á-lá pentaton motívum (most már nem a 3. versszak végi elrajzolással, elhangolással), akárha egy magyar népdal vége lenne. A „rettegem” cisz-moll trichordja és a „Sötét köd” C-dúr trichordja közös tercű. (Sötét: a disz-ből d, a cisz-ből c lesz! Mindehhez megint poláris akkord, de most nem a C-réteg az alsó, mint a csúcsponton (3. vsz. vége) volt, hanem a Gesz-nek megfelelő Fisz, s nem ff, hanem pp!!

     Visszatért minden a kiindulópontra (v.ö. Kékszakállú – „és mindig is éjjel lesz”!) A zenei „játékszabályok” szerint visszaidéződik a bevezető zene. Az akkordok két egységben csúsznak mind alább a jövő sötét ködébe: G9- F9 - É9 (fortissimo, melyből megint apró emlék-dallam születik: d-r-l, (az á fő tonalitásban!). Innen a második egység: a 3-szor ismétlődő záró dallam-csírához (nem jó szó, a csírából lesz valami, ez meg csak lebomlás, épp az ellenkezője, a beteljesülés után a mandarin halála…) d-moll, c-moll; h-… nem, nem moll…pontosabban nem csak az. Mert a középszólamban megszólal az Á (!) de melodikusan nyitva marad a d-n. Ez a d pedig a H-basszus egyik, mollterce, de ott a dúr terc, a disz is. Tehát c-moll (amely á-val kibővítve á-szubmoll) mintegy Kodály dominánsként vezet a H-dúrmoll7 záróakkordra. (Hol a főhangnem?)

(… a többi néma csend…)

 

Két kis kiegészítés:

1. A csúcspontos szinkópált arpeggio akkordok („sírva emlegetem”) rokona a Székely keserves zongora feldolgozás 2. strófája (Hét zongoradarab, no. 2.)

2. A versszakzáró ritmusok közül a leggyengébb az utolsó („sötét ködében”), mert az utolsó szótag súlytalan helyre kerül, ráadásul a megelőző hang koronával nyújtott. A szótagok hosszúsága kínálja azt a megoldást, de tán ez is származik a tartalomból…(?!)

 

 * Megkésett melódiák 3. – kiadatlan elemzés. A kézirat tanusága szerint ez az elemzés 1979 januárjában született.