ITTZÉS MIHÁLY

 

Kodály-Berzsenyi: Levéltöredék barátnémhoz

Vázlatok egy analízishez*

 

Berzsenyi szövege Kodály megzenésítésében szinte operai magánjelenet. Nem hagyományos recitativo és ária, hanem a kettő elemeit nagyon is magyar lejtéssel összefoglaló jelenet, amelyben a jelenlévő beszélő és háttere, a „levél” távollévő címzettje és közös (?) múltjuk egyaránt (?) fontos. Mint Kodálynál legtöbbször (vagy mindig!?), itt is egybefonódik a külső hangulatteremtés és a belső, lélektani ábrázolás, impresszió és expresszió. Ugyanakkor – több más megzenésített verssel együtt – teljesen megfelel annak a jellemvonásnak, amelyet Bartók a Kodály-zene egyik fontos lelki elemének tart: „némi melankóliára való hajlam”.

 

A vers négy négysoros és egy ötsoros szakaszát Kodály teljes egészében megzenésítette, tagolásban a 12-es sorok belső értelmi tagolását és magyar beszédritmusát véve alapul. (A Berzsenyi 12-esei gyakran értelmi tagolás szerint rendeződnek el belül, nem „mechanikus” lüktetésrenddel.) Ez az epikus vers-jelleg, az élőbeszédszerűség kívánta meg a zenében a recitativo-karaktert. Erre is áll, amit Kodály Bartók Kékszakállújáról írt (Nyugat, 1918. VI. 1.):

 

„A nyelv felszabadításának a természetes hanglejtés zenévé fokozásának útjára lépett (Bartók), s ezzel nagyban előrevitte a magyar recitatív-stílus kialakulását.” Talán egyetlen Kodály-dal sem jutott olyan messzire (márcsak a szövegek kötöttebb volta miatt sem) a recitatív-stílusban, mint éppen a Levéltöredék…” (A Zrínyi szózata nagy recitativójáról most nem beszélünk.) A hármas, négyes, kettes szótagcsoportok adnak az értelmi tagolást kiemelő változatosságot az énekszólamnak. Ehhez járul még az aprólékos gonddal, bár bizonyos szempontból még így is csak vázlatosan, lejegyzett beszéd-ritmus. Ha valami, akkor ez a darab igazán nem „dal”, hiszen a recitativónak megfelelően igen sok a hangismétlés, s alig van szélesebb értékkel hajlékonyan kibomló ariózus dallama. Amikor meg van, annak különleges a jelentősége…A kíséret is ezt a kettősséget segíti érvényre jutni: recit.: álló, hosszan kitartott akkordok; arioso: mozgalmasabb ritmika, figurációk – A darabnak voltaképpen nincs formája. Mégsem érezzük szétesőnek, mert a különböző részek szervesen és a szöveg által összefogottan követik egymást. Bizonyos dallamfordulatok (ld. pl. a Kerényi György tanulmányában[1] említett frázis-záró és egyéb kvartlépéseket) variánsként visszaidéződő dallam-motívumok, s végül a kezdetre utaló záró ütemek egységes és zárt formát teremtenek. Általánosságban még megjegyzendő, hogy e darab hangnem-világára is érvényes Bartók megállapítása: a tonalitás új lehetőségeit tárja fel Kodály zenéje…

 

Első pillanatban fisz tonalitásra gyanakodunk. A három bevezető ütemben mintegy keresi helyét az akkord a fisz-beli cisz domináns hangról lehajolva. Mire azonban megállapodik, - „hangot adva” az énekesnek, már a Fisz-dúr-rokon disz-moll szeptim szólal meg

(Dallam: sz-d-m (r)-l, és l,-d-m-sz zongoraakkord disz-en (feketebillentyűs pentatónia!).

 

A „távollét” völgy-domb dallama dóros szinezetet ad a hangsornak a hisz-szel (fi) a disz-beli szubdom. nónakkord felett. Vagy ez egy pillanatra a 7 keresztes rendszer? Utána is inkább a Fisz-disz tonalitás hallik a dallamból (h, nem hisz a kezdeten), a kíséret késleltetett aisz-moll (disz-ben moll domináns!).

 

A 9. ü. aisz tenutó utolsó negyede a zongorában a következő szakasz „tengelyhangja lesz, végig szinkópált megszólaltatással („magam vagyok”!?). Továbbra is szűkjárású „hanglejtés-dallamok” fogják össze a tartalmi, egyben zenei frázisokat a „félhomályos” regiszterben. Legjellemzőbb hangköz a prím, a hangismétlés; legtágabb a kvart. A legtágabb frázis-(sor) ambitus a „lefestem szüretem…” egészhangú dallamának bő kvartja (fisz-c lefelé), a legszűkebb is nagy terc viszont (És csak alig…ill. Kanócom…) A 10-18. ütemet az aisz hang mellett visszatérő-ismétlődő akkordsorok s egy-egy rímelő dallamfordulat fogja össze. Az ének szünet-ütemeiben aláhajló bővített hármas motívum már az egészhangú „estvéli” dallamot előlegezi (c-d-é-fisz dallam hangok + gisz-aisz a zongorában, igaz a frázis vége alatt már egy emelkedő D-É-F-szeptim akkordsor indul el, hogy ismét elmondja a G-től D-ig ereszkedő harmóniasort a D „végcél” előtt az Esz-szel (Kodály-domináns!?) súlyosbítva.

 

A „Tudod, elvesztettem” sor aisz-gisz-fisz-é hangkészlete az egészhangúságba illik. (Érdemes lenne külön megvizsgálni, hogy a dallamhang mikor milyen viszonyban áll a basszussal, az akkorddal. Itt pl.: áisz: a G7-ben kis terc (aisz=b, enh.), tehát dúr-moll akkord; é: a Fisz7 szeptimje; é-fisz-gisz: É7-ben alap, nóna (=átmenőhang!), terc; fisz: D7-ben terc. (Mi itt a tonalitás? A fisz é-vel mixolídesítve? A D, mert ez a frázis-záró akkord? De mit keres ott a makacs, konok, monomániás aisz? – Formailag kétlaki e frázis: tartozik az előzményhez is a szöveg miatt, de zeneileg inkább a következőkhöz köti a zongoraszólam. Itt vetem fel: kíséret-e ez a zongoraszólam, vagy inkább kamarazenetárs?

 

A „Ha már cselédimet” sor sz,-l,-sz,-d-sz,-l, pentaton frázis némi variációval újra jelentkezik az „Agg diófám” sorban. A felcsapó láng képe a 10/4-es ütemben kap zenei formát egy pentaton fordulatokat is magába foglaló heptatónia secundába illő figurációval. (A basszus D lehet ciszisz.)

 

Újabb átvezető, ill. bevezető ütem (23. ü.) az „a tempo”-nál. Ez is az egészhangúságba illik, ugyanakkor az ütem hangkészlete a felhangsorból is származhat: c-d-fisz-b (azaz:aisz). Lámcsak, egymásba lehet játszatni különböző hangrendszereket a közös hangokkal; vagy értelmüket-jelentésüket nyitva lehet hagyni ilyen módon egyes frázisoknak.

 

Ismét az aisz! Most oktávban lengedezve nemcsak a változatosság kedvéért, hanem kép, természetfestés okán is. Estéli szellő, majd pislogó gyertyaláng (szaggatott ritmussal az aisz!). A balkézben ismét akkordcsúsztatás: előbb kvartszextek: disz-moll - cisz-moll - C-dúr (7 akkord az aisz=b-vel) -h-moll. (A kitartott hang (aisz) nem tartozik mindig szigorúan bele a harmóniába.) Még két ütem az aisz-szal, de most terc-hiányos szűk-kvintes szeptimek (Lendvai elnevezésével élve szubmoll akkordok) viszik tovább lefelé a zenét, a hangulatot: fisz-é-d-c (egészhangúság?).

 

Az előbbi (Leplembe burkolva) cisz-moll jellegű dallamfrázis és az újabb (kanóczom) C-dúr-trichord a közös é tercben kapcsolódik egybe.

 

[Visszanézve még egy észrevétel: Lefestem-sor: fisz csúcshang; nagy terces hangkészlet (c-d-é-fisz); Ha már cselédimet: csúcshang: f; kis terces pentaton fordulat; Én csak alig: csúcshang: é, c-d-é nagy terces hangkészlet; Agg diófám: csúcs: esz, kis terces pentaton, az előbbihez a közös c záróhang kapcsolja (kvázi maggiore-minore). A csúcshangok kromatikusan ereszkednek. (Igaz, a korábbi dallamsorok is hasonlóképpen ereszkedő tendenciát mutattak, csak nagyobb ambitusú dallamegységekkel.)]

 

A 29. ütemben kezdődik az „ária” (inkább csak arioso): A képzelődések álmába merülök… Élénkebb, folyamatosabb tempó, mozgalmas, egyívású kíséret-figuráció hosszabb területeken, kevés hangismétlést használó ritmikailag „rendezettebb” dallam. Persze nem igazi ária, kibomlani, periodizált, vagy dalszerű sorokba nem tud rendeződni: a lelkesedés már csak emlékekből, képzelődésből táplálkozik, nem igazi beteljesülés.

 

A dallamban szófestő elem: álmába merülök – lehanyatló dallam (pentaton). A harmonizálás a maga idejében merészen új, jellemzően Kodály-bartóki. Kétrétegű akkordok: D-dúr+vele együtt hangzó f-moll ill. c-szűkített. A D dom.7 kodályi módon a felhangrend szerint felrakva.

        

 

Ha viszont kicsit felfordítjuk az akkordot a hozzáadottakkal együtt, kiderül, hogy a „bitonális” harmónia bartóki gamma és béta akkordot ad ki. Ez másutt is így van. Úgy érzem, Kodály mintegy történeti útját, keletkezését mutatja az új hangzatoknak, míg Bartók már az eredményt használja inkább (olykor csak felrakásbeli különbség). Itt varázsos színeivel teremt felforrósodó hangulatot az alfa-típusú akkordok sora. Az is Bartók-kodályi közös jellemvonás, hogy a D-akkordot a poláris Gisz váltja föl.

 

Ugyanilyen kétrétegű akkord (A7+C7, azaz alfa tipus!) előzi meg a „szent órák” kvartszextjét, amely egy béta-akkordnak értelmezhető képletre vált át. A két dallam-motívum („lelkesedésnek” és „szent óráit élem”) lényegében azonos: kis szekund és tiszta kvart kapcsolódik egybe. Rövid levezetése az „ária” első részének további kétrétegű akkordokkal: az előbbiek logikus folytatása: F7-hez asz- ill. esz-moll, s végül egy poláris összetétel: F-hez H-dúr! De ez megint kétarcú: F7 (esz helyett disz-nek írva a szeptimhang!) akusztikus bő kvarttal (h). Így viszont már nem drámai feszültség hordozója, hanem a természet hangja, előlegezése a következő természet-zenének, „hangképnek”. Az „ária” már ismét recitativósabb (hangismétlések, bár folyamatos dallam). Második részét jórészt a fisz és c hang fogja össze. A harmóniáknál itt talán fontosabb a mozgás: Őszi bogár hangjai, az emlékezet szárnyainak sűrűsödő repdezése. A dallam fokozatosan emelkedik fel az előjegyzés nélküli rendszerből a csupa keresztes motívumokig. A fordulópont a 49. ütem C nónaakkordja a tizenhatod mozgás és a 2. nagyobb dallam-egység előtt. Pontosabban m-f-m-r-l,-d-értelmű G-tonalítású dallamvázzal indul és gisz-mollban m-r-d-t,-r-l,-r-d-t,-l,-m, motívummal félzárlattal szakad meg, hanyatlik le az „eltűnt örömek” dallam-képeként. Persze a kísérő hangzat a mű elejének disz-mollját sugallja, amely enharmonikus váltással esz-mollá, majd azt kiegészítve c szubmollá (itt: t,-r-f-l- típusú akkord, dó basszusú fordításban). A sff-ós akkord a c-szubmollt F-fel támasztja meg (terc nélküli undecim akkord?!) – sok a sok kereszt után! Olyan ez, mint Vörösmarty Álom és való c. versében „Serkentem; tündér javaim kisuhantak eszemből…”. A recitativo-karaktert még az éles l-d-m-szi (nagy szeptimes b-moll) és a l-d-m-sz (kis szeptimes b-moll) hangzat vezeti be. – Milyen is az élete? Egyhangú, kietlen: hangismétléses nem-dallam motívum kíséret nélkül. Igazi recitativo: csak közbe-közbe illeszkedik be egy-egy akkord. A 64. ütemben megszólal a fisz-hez kapcsolt C7, hogy bevezesse a „beesteledő”, tehát aláhajló dallamot. A nagy szekund együtthangzás a fontos az akkordban (ld. a következőt is, majd a sok-sok ismétlődő nagy szekundot!) A B7 és a polárisan hozzá kapcsolódó sf-os E7 egy egészhangú dallamot támaszt meg. Kerényinek igaza van: a mű elejének 2. frázisát „elhangolva” idézi vissza. Különben a szűkjárású recitáló frázisok jellegükben mind visszatérnek (nem pontos idézetek persze!)

 

Rekapituláció formailag az is, hogy megint tengely-hanghoz igazodik a zene. Itt a d-e szín-szekund. Először ľ-es ütemben 2/4-et adva!

 

Micsoda egyensúlya a recitatív és ariózus elemeknek! „A szelíd szerelem” kibomlani akaró, de kiteljesedni nem tudó dallama hangismétlés nélküli, a kvart a jellegzetes hangköze. A „hamvadó szikra” kis szekundba és szűk kvintbe szorul hangismétlésekkel (recitatív). Újabb ariózus sor hanyatlik búsan alá d-moll értelemmel (hol van már a C-dó pentaton, a szelíd szerelem?...) Szekundok és tercek. Végül a „szomorgó nóta” egy szűk hármas felbontásban szorong! Hol a tonika? Ez legjobb esetben is csak a fisz-tonalitás domináns hangja, ez a cisz. Igenám, csakhogy egy Esz+A poláris kétrétegű akkord része a lehajló g-e-cisz fordulat!

 

Harmóniailag megint a jellegzetes lefelé csúsztatott akkordok fogják egybe (a repetált szekundok mellett) a zenei egységet, a Codát. Elindul a „szelíd szerelem” C-dúr-jával, majd egy szűk kvintes basszussal „araszolgat” lefelé, érintve a h-mollt. Ehhez azonban az egytercű B-dúr kapcsolódik a „bús” szó kiemelésére (mínusz 4 kvint schuberti módon!). Az ének zárlatánál felhangzó Esz-A a rákövetkező D hagyományos és kodályi dominánsának összegezése. A D-dúrhoz B-dúr, majd H-dúr (enharmónikus átírással) keveredik, végül a nyolcadmozgás crescendója egy egészhangú akkordban akad el. Az utolsó négy ütem az elsők visszaidézését jelenti. Igen, fisz a tonalitás… csakhogy a ciszről megérkezett fisz után és mellett megszólal a c-d nagyszekund. A megnyugvás csak beletörődés és rezignáció. Nemcsak a természet, az ember, a lélek is őszre hajlik…

 

Mik ezek a Berzsenyi-dalok (beleértve a Közelítő telet is)? Búcsú az ifjúkortól. Azt hiszem, ez adja mesterségbeli remekmű-voltuk mellett a szubjektív hitelüket. A „Levéltöredék” különösen szép, költői megfogalmazása ennek. Az elején még mintha valamilyen csevegő társasági hangot akarna megütni, aztán csak monológ, a másnak szólás ürügyén magának szóló vallomás lesz belőle. De az ember itt is a természet része. Vajon nem a Hegyi éjszakák zsongó szekundjai zizzennek-e már a Coda szekundjaiban? Ebből a darabból látszik, milyen kár, hogy Kodály nem írt operát. Lehet, hogy nem lett volna dráma, de hogy egy-egy jelenet atmoszférája, hangulata s a magyar recitativo remek lett volna, az biztosra vehető.

 

 

 * Megkésett melódiák 2. – kiadatlan elemzés (1978)

[1] Ittzés a „vázlatos” elemzéshez nem fűzött jegyzeteket, de Nádasdy Kálmánnak is írta, hogy a Berzsenyi-dalokkal foglalkozik utoljára, mert azokról már Kerényi írt. Forrása: Kerényi György: Kodály és Berzsenyi (Berzsenyi emlékkönyv, Bp., 1976)