1978

 

1.    Kodály-Berzsenyi: Magányosság*

 

 

A romantikából – és Gesualdotól, azaz a korabarokk-késő reneszánszból örökölt tercrokonság és a magyar népdalos fordulatok istenülése…A sapphói strófát Berzsenyi tökéletes versformájából tökéletes zenei ritmusba teszi át. (ld. 2. sz. melléklet) Úgy azonban, hogy a magyar hangsúlyrend, prozódiai szólamozás, értelmi kiemelések kívánalmai mind érvényesüljenek. Az egész dal ebből a szempontból egy alap-dallam, ill. -ritmusképlet variálása (kivéve a dallami refrén rangjára emelt, „önkényesen” megismételt adoniszi zárósorokat. Ezek önmagukban jelentenek egy kis világot. (A dallami rokonságot a színes kotta mutatja a 3. mellékleten.)

 

A dallam pentaton karakterű diatonikus dallam, vagyis egyes részletek tisztán pentatonikusak, másokban a diatónia félhangjai is megtalálhatók. Legfeltűnőbb pentatonizmusok:                                             

1. sor:  , más értelmezésben:   (első esetben cisz szerinti tompa, 2.-ban H szerinti éles pentaton, ami megfelel a m-r-d-r-d-s, jellegzetes magyar népdalos ford.-nak), ugyanez a 2. sorban, de bő kvarttal mélyebben, (népdalokban méginkább így: r m r l,). A „refrén” két-kvartos fordulata l m r l, l, -nak felel meg (vagy vö.: Látod-e babám…      

alulról felfelé: . Az elsőre példa: Sej, haj, katona sem lettem volna soha: . A műdalban   értelmű leginkább a kísérő dúr-akkord miatt. – Fontos még megjegyezni, hogy a dallam itt sem – mint más Kodály-dalokban – dalszerű egészében, hisz aligha lehetne kíséret nélkül előadni a távoli hangnemekbe illeszkedő fordulatok miatt. A kezdő gondolat nagyonis recitatívo-karakterű. Inkább ariózus a középső rész, azaz a 2. vsz. 1-3. sora. Itt a sok szekundlépés, a diatonikus gondolkozás, az egy hangnembe fogható harmonizálás (Á-fisz tonalitást ad ki a hangkészlet,                                                                   

bár értelmezhető h-dórnak is: első esetben , a 2.-ban   

 értelmű. – (Inkább Á-fisz azaz 3 keresztes rendszert érzem jónak.) Innen modulál a disz-szel, majd hisz-szel cisz-be… Ritmikailag és tagolásban van valami ellentmondás a dallam és kíséret, az énekszólam és a zongora között. Ugyanis a közvetlen, motivikusan egybe illő harmónia-váltások a   ritmussal „ellene játszanak” a melódiának: rögtön az elején a „súlytalanabb”, megnyugvó 2. kíséret-ütem felett indul a dallam. Csak az adoniszi sornál áll tk. helyre a rend. Ebből a szempontból a másfajta kíséret-karakter miatt eltérő a kvázi-középrész („a világ”…) A repetált, egy hangtól ötöshangzatig növekvő (!) kíséret, a szöveg miatt folyamatosabb sorkapcsolat (pihegve térek – enjambment!) egybefogja a szakaszt a visszatérés, ill. Coda előtt.

 

Kodály a romantikus tercrokon harmóniaváltásokat ad abszurdum, egészen az „atonalitás” széléig viszi. A 2. sor végére az alaphang leszállításáig jut el (Cisz-ből C!). Igazándiból a kisterc-váltásokat (ld. kérdőívek a zongoraszólamban) érezzük egybetartozó +3 kvint emelkedésű fordulatoknak. Az akkord-pár-motívumok közötti -4 szinte csak annyi, mint egy szekvencia két tagjának kapcsolata, ill. szétválása. A folyamat szempontjából azonban el nem hanyagolható.

 

A +3 kvint emelkedések jól illenek (miközben a basszus süllyed!) az „égi csendesség” képéhez. De a „fedező homály” nem véletlenül kerül a Cisz-ben Ta (leszállított VII. fok) értelmű H és az azzal azonos előjegyzés-rendszerbe tartozó gisz-moll (szó-moll) akkordra!

 

Szófestés: egyszerű neomodális hármashangzat-kapcsolatokkal!! Az sem véletlen, hogy az első két akkord-pár-motívum +3 emelkedése, a 3. egy előjegyzés-rendszerben maradó kapcsolata után (tehát feszültségmentes, de színezetet váltó – dúrra moll következik) a „szent Egyedülvalóság” a legidegenebb C-dúr akkorddal szólal meg -4 kvint (E-C) zuhanás után (Egyéb kiemelőeszközök: rallent., largamente, Forte a dallamban rövid cresc. után, akcentus a mf akkordon és minden eddiginél hosszabb időtartam, pp megütött kontra c-vel, pedállal!

 

A 3. sorban jellegzetes kodályi „ellentmondás” egy akkordban: a melódia a basszushoz képest kisterc csúcshangot ad (kés…gisz), míg az akkord önmagában vett terce giszisz, azaz nagy terc. Kétféle értelmezés lehetséges továbbra is: a dallamot aláfesti, „távolról” megtámasztja a zongora; vagy a dallam egyes hangjai részei a harmóniának (ld. 2. mell.) A kisformában (egy strófában) megint a 3. a különleges, az újszerű, hisz a tercrokonság helyett itt a Fa-Mi-Ma-Re- menet van a basszusban (azért a kíséret önmagában itt is csupa hármashangzat vagy 3-as értelmű hangköz!) A strófányi formában a „refrén”, az adoniszi sor játssza a visszatérés szerepét (megismételve már egy hosszú sort is megközelítő terjedelmű!). A szubdomináns értelmű Fisz-be jut el (előhírnöke a 2. vsz. kezdő hangnemének!)

 

A „lármás vigadóhelyhez” jól illenek a repetált akkordok, a szubmoll (Lendvai: t-r-f-l-hangzású akkord) a cresc. az 1, 2, 3, 4, 5 szólamú kíséret (ld. 3. melléklet oldalán). Közben egyre tágabb hangzásteret fognak be a harmóniák: szűk 3-as + kis 7 (moll+k7) (dúr+k7+n9) (dúr+n7+n9). A visszatérés az eredeti dallammal, de Cisz-dúr – ill. a „lehajtom” akkordjaival ígért cisz-moll helyett aisz-moll (lá-moll) – akkord támasztékot kap. Ezzel – schuberti módon! – közös tercű a pp Á-dúr azaz La- (vagy más néven Ló?!) – dúr akkord: Cisz-dúr és cisz-moll VI. foka egymás után. Furcsa „fogás” az ének-dallam búcsúja a leszállított IV. fok hangnemébe (ha lehet itt még egyáltalán klasszikus értelemben fokokról beszélni…?) Arról van szó itt is – mint az 1. vsz. végén – hogy egy akkord, amit tercrokonsággal elértünk önálló hangnem rangjára emelkedik, önálló dallamfordulatot hordoz. Jelen esetben értelmezhetjük ezt a finális felső nagy tercének (É-dúr enharmonikus formában írva). Így már érdekes összefüggésekre bukkanunk, ha Cisz a tonika, akkor Á-dúr (a „refrén” közbülső ének-szünet-ütemében) a moll IV. fok (fisz-moll) párhuzamos dúrja, tehát szubdom., míg É-dúr (ami Fesz-nek van írva) nem más, mint a domináns V. fok (Gisz) párhuzamosnak maggioreja, tehát az é-moll helyett áll, s így is a tengely-rendszerbe illő domináns! (ld. 4. mell.)

 

Az utójáték még mindig tud új színeket, ötleteket hozni a „tercrokonság- és funkció-játékba”. Pontos visszatérésnek indul alaphelyzetű akkordokkal: D-dúr, Lá-dúr, -dúr, de aztán átvált az adoniszi sor önálló kvartszextjeire (Kodály gyakran használja ilyen újszerű, bár már Liszt óta ismert formában a hármasokat! – önállóan!); s a (Fisz) dúr után a +3 emelkedő (Re, azaz Disz-dúr) helyett a fríges, vagy nápolyi, vagy méginkább: Kodály-domináns (!) Ra-D-dúrra vált. (vö. Jézus és a kufárok vége: Esz-dúr – D-dúr! Ott még egy Desz-dúr akkord is van előtte szubdomináns jelentéssel!

 

Összegezve: klasszikus alkotás: hagyományban gyökerezik: versforma (ritmus egyik alapja) görög-római; európai hármashangzatok, négyesek, ötösök, funkciós jelenségek; dallam + részben ritmus (beszéd!) magyar, népdalos. Újítás: mindezek együtt, egyes elemek újszerű formában (kvartszextek önállóan, maximális tercrokonsági kapcsolatok), nem népdalszerű, de elemeiben felismerhető a népdal hatása.

 

Az írógépelt szöveget Vass Irén tette át Wordbe, a kottamellékletek átírásáért pedig Ordasi Péternek lehetünk hálásak.

 

 

1978. Megkésett melódiák – jegyzet

 

1978-ban Nádasdy Kálmán felkérte Ittzést, hogy a Színművészeti Főiskolán tartson egy féléves szemináriumot Kodály Megkésett melódiák ciklusáról. (Ittzés 1976 januárjától kezdve dolgozott Nádasdyék lakásán a zenei hagyaték rendezésével, amelyet Nádasdy Kálmán a Kodály Intézetre hagyott. Nádasdy 1975-től kezdve számított rá Kodály-kutatóként, egyik Kodály-tanulmányát olvasva határozott úgy, hogy az ő kezébe adja a hagyatékot.) Ittzés elkészítette a 4-6 gépelt oldalas elemzéseket. Az első elemzéseket 1978 májusában küldte el. [1]Nádasdy Kálmánnak két levele maradt fenn a hagyatékban ezekkel kapcsolatban.[2] A másodikban arról ír, hogy betegsége és lábadozása miatt halasztani kellett a tervet.[3] Nem sokkal később pedig meghalt.

     A „dal-szeminárium” nem valósult meg, az elemzések kéziratban maradtak (Nádasdy Kálmán fénymásoltatott 1-1 példányt az elkészültekből a Színművészeti Főiskola számára.).

     Az írógéppel írt elemzések, bennük a kézzel írt és elemzésként több színű jelöléssel ellátott kottapéldák két példányban maradtak fenn, az átírás az Ittzés által javított 2. változat alapján történt. A vázlatos rövidítéseket kiegészítettük, egyéb változtatást nem végeztünk. Ittzés közlendő írásaihoz mindig adott lábjegyzeteket is (pl. az idézetek forrását), ezekből az elemzésekből ezek hiányoznak, gyakran az idézetek sem pontosak. Mivel a levelezésben csak 5 dal elemzéséről esik szó, lehet, hogy néhány dal elemzése későbbre maradt. Ennek adatolható nyoma nincs, minden elemzés az 1978-as dossziéban volt, egyre írt Ittzés 1979 januári dátumot.

           Nádasdy Kálmán 1980-as halála után Ittzés valószínűleg szerette volna tanulmánnyá formálni a „vázlatos” munkát. Valószínűleg Breuer Jánosnál érdeklődött, kapna-e teret a Magyar zenében egy elemző tanulmány megjelentetésére. Erre utal Breuer levele 1982 áprilisából. Ebben először felsorolja, milyen forrásokban kutakodhatna Ittzés, de úgy gondolja, ezek sokat nem segítenének a munkájában. „Summa summárum, úttörő munkára vállalkozol, kispajtás, ha komolyan nekiesel Megkésett-nek. Én két apró vonatkozásra hívnám fel nb. figyelmedet. Az Elfojtódás Tristan-Wesendonck-dalok hangjára. Erre egy fél mondat erejéig kitérek a Kalauz összefoglaló dalok-fejezetében. A Búsan csörög a lomb ereszkedő pentaton kísérete meg az Azhol én elmenyek még az fák es sírnak kíséretére rímel, hogy primitíven fogalmazzak, a síró fa búsan csörög.”

Az írógépelt szöveget Vass Irén tette át Wordbe, a kottamellékletek átírásáért pedig Ordasi Péternek lehetünk hálásak.

 

A Megkésett melódiák dalai:

1. Kodály-Berzsenyi: Magányosság

2. Kodály-Berzsenyi: Levéltöredék barátnémhoz

3. Kodály-Berzsenyi: Az élet dele

4. Kodály-Berzsenyi: A tavasz

5. Kodály-Kölcsey: Búsan csörög a lomb

6. Kodály-Kölcsey: Elfojtódás

7. Kodály-Csokonai: A farsang búcsúszavai

8. Kodály-Kisfaludy: Himfy-dal* Megkésett melódiák 1. kiadatlan elemzés. Az Ittzés által írt elemző kottamelléklet reprodukálhatatlan, csak kéziratban tanulmányozható. A kéziraton Ittzés későbbi kézírásával: 1978 szept (?)

 

[1] Kedves Kálmán bátyám! Végre megpróbálom nagy adósságomat törleszteni. Rettenetesen összejött megint mindenféle tennivaló, s csak nagyon lassan haladtam a (nálam amúgyis lassú) elemzési munkával. Most már “csak” le kell írni. Elkövettem azt az ügyetlenséget is, hogy szépen mentem sorban a kötet dalaival, pedig a Berzsenyi megzenésítésekhez ott a zenei elemzés támpontjául a Kerényi György féle tanulmány. Ezért aztán a leíráshoz úgy határoztam, hogy a más költőktől való dalokkal kezdem. Íme, itt van egy Kölcsey és a Kisfaludy. Most kellene persze mindkettőt tisztességesen megfogalmazva leírni, de erre egyszerűen lehetetlenség időt szakítanom, mert még vagy három másik írnivalóm is van. Bocsánatodért esedezem tehát, hogy ilyen ramatyul, kutyafuttában legépelt piszkozatokat küldök. Bízom azonban kegyes jóindulatodban, hogy elnyerem a bocsánatot, s hogy így is kisillabizálhatók lesznek a “dolgozatok”, s hogy némi hasznot is hajtanak majd a munkádhoz. Ahogy tudok készülni, mindig küldök egy-két hasonló adagot. És persze nagyon jó lenne, ha személyesen is szerét ejthetnénk az eszmecserének. (Ittzés levele, 1978 V. 19.) Szeptemberben újabb két dal elemzését küldte el – mentegetőzéssel a lassúságért.

[2] Nádasdy Kálmán levelei Ittzés hagyatékában fennmaradtak, Ittzés Mihály leveleiért köszönettel tartozom az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet osztályvezetőjének, dr. Csiszár Mirellának.

 

[3] Nádasdy Kálmán decemberben válaszol a küldeményekre, de már előzőleg elküldi saját kiegészítéseit a Himfy-dalhoz. A levélből: „Szép terveinket (a Dal-szemináriumot), persze nem adtam fel – ha lennék, ha élnék, ha bírnám!

 

Néhány szó a Kodály-kommentárokról.

A „Magányosság-elemzés költői tartalmat és számtani „kristály-tökéletességet” egyszerre ragyogtat. Remekül bizonyítja a remekművet. Tervem az, hogy hozzám küldött Kodály-elemzéseidből a Főiskolán egy példányt a magam számára másológépen lehúzatok, s az eredetit visszaküldöm, hogy rendelkezhess velük. Én meg arra kérlek, hogy a Himfy-dalról hozzád küldött szellemi ömlengéseimet másoltasd le és nekem juttasd el.”