ITTZÉS MIHÁLY

 

Kodály-Berzsenyi: A tavasz*

 

 

 

 

Berzsenyi egyik tökéletes antik vers-ritmus remeklése sapphoi strófában. A zenei ritmus ezt magyarítja, de úgy, hogy megőrzi – néhány kivételtől eltekintve – a ritmikai és metrikai rendet. A zeneszerző a magyar beszédritmust és dallamot fokozza föl, a súly, magasság, tartam stb. prozódiai eszközeit mind a költői mondanivaló szolgálatába állítva. Jó példa arra, hogy a zeneszerző teljes azonosulással választja és vállalja szövegét. – Valahol azt írja Kodály: A zeneszerző élete műveiben van, csak olvasni kell tudni belőlük – többet ér minden regényes életrajznál (kb. idézet!).

     Ragyogó természeti kép függönyét vonja fel a kezdő akkordfelbontás. Maga az akkord is természeti jelenség; az akusztikus hangsorba (természetes felhangsorba) illő hangzáskép:

-pentaton (in D) + bő kvart (fi, azaz gisz). Ez alatt (!) bomlik ki az énekszólam erősen pentatonikus dallama. Szófestés: „kitárva” – legmagasabb hang (mi’: fisz2) „Száll alá”… – aláhajló motívum + 2 és fél oktávot alászálló zongora akkord figuráció (E9). A langyos fuvalmak szextolái Debussy-s színakkordon lengnek. (avagy ismét pentaton harmóniák D alaphanggal – nem basszus!). Új színt hoz a frázisvég G7-je (+ é szín-hang), szubdomináns karakter. A zongora közjáték utolsó arpeggiojának alsó rétegében Fisz7 járul a pentaton hangzásképhez. A fisz a köv. sorkezdet h unisonojára mint lokális tonikára vezet. „Balzsamos fürt” – subito piano, új figuráció: lágyan perdülő kvintolák a súlytalan ütemrészeken. („Zephyrek repesnek”!). Kivételes eset a Kodály-dalokban: a zongora a basszusban kettőzi az ének-dallamot. A 3 keresztes (Á-dúr, fisz-moll) rendszerben vagyunk, amelyet a figuráció még a disz-szel (H=Ré7 tercével) színez. (E rendszerben ez megint fi, dórosítja az eolt, lídesíti a dúrt). Az adoniszi sor („S illatot isznak”) a 2 keresztes Á-mixolídban van, amelyet elszínez a lépcsőzetesen ereszkedő basszussal bevezetett F=MA hang (kis szextes mixolíd: egyik fajta heptatónia secunda skála – v.ö. Bárdos). Jellemző a népdalos-Kodályos kvartszext dallamváz: . Jól kiemeli a meglepő költői kifejezést: „illatot isznak”. A feloldó Á-dúr kvartszextet a fisz színezi ( a ré-szó-ti kvartszextben). Az Á64 réteget megtartva, a csúcspontot (melyre sűrűsödő, egyre folyamatosabb felfelé futó harmonikus figuráció vezet rá) a ff Gisz-dúr (Fi-dúr) hozza meg. A D fő tonalitáshoz képest s poláris akkord!

     Hirtelen változik a kép, bár a dallam kezdete, s majd a versszak vége félreérthetetlen variánsa az első szakasznak. (A harmonizálásról ld. Bárdos Harminc írás 422. l. 29/157. példa.) Hogyan ébred a zárt föld? A sok -s akkord (b, esz, ász, desz!) után a fellendülő („kipihenve”) dallamhoz már csupa „fehér” hang (d-g-á) a váltóakkord, majd az „ébred” szót (subito piano + crescendo.) – a hosszan kitartott G11 akusztikus akkord festi, támasztja alá (az előbbi Esz7-ekhez képest 4 kvinttel vagyunk magasabban!)

     Az áradó zenék gyakori jelensége Kodálynál (hol drámaian-feszülten, hol derűsen) a repetált, metrumegységen belül felbontott akkordok sora. Itt még a dallam hangismétlései sem hatnak recitatívósan. Ez nem monológ, melankólikus emlékezés, hanem maga a való, embert is derűre hangoló természet képe; a zenében valódi dal, sőt ária.

     A fisz=mi „félzárlatú” pentatonos h-moll dallam repetált hangzatai a szokásos kodályi ereszkedő hangzatsorral törekednek a természet teljes virágbaborulását festő 3. versszak felé. (h szubmoll – Á64 + h színhang (pentaton akkord) – disz-szubmollG hyperdúr)

     A ff-val beköszöntő 3. szakasz nagy terccel magasabban, Fisz-ben idézi fel a darab kezdeti természetképét – ez valóban „tavaszi zsongás”!! Hét kvinttel vagyunk magasabban, mint az „alvó, zárt föld” zenéje! Sőt, a dallam 7 keresztes rendszert sugall (Gisz mixolíd dallam). A kíséret is ide emelkedik: a tizenhatodos tükör-figuráció is a 7 keresztes rendszert adja. Fent a pentatonikus l-m-r-l, alul pedig Cisz domináns terckvartja (r-f-s-t); fent a melodikusból jött elem, alul a harmonikus jelenség – (kelet és nyugat?!). A várt, várható – de túl hagyományos – Cisz-dúr feloldás helyett Á-dúr akasztja meg a figurációt. Visszatérünk a Fisz tonalitásba (akkordjai: fisz-moll szeptim, majd fisz-szubmoll fordításban, melynek c basszusa a H9 basszusára vezet. Ismét egy hely, ahol a csúcspont, az igazi kulmináció az énekszó elhangzása, megszakadása után következik (v.ö. pl. Cypris Az élet delében). (Tempóváltás: fél kotta egyenlő pontozott féllel!) Más csúcspontokhoz hasonlóan a figuráció mennyiségi torlódása, gyarapodása új minőséget, dallamot hoz létre: gisz-fisz-cisz (cisz-ben értelmezve a pentaton m-r-l, motívumról van szó – v.ö. a darabzáró s-f-d fordulattal – (két ütemmel később c-ben újra!), majd az „öröm” motívumaként az énekszólamban is, s ezt szélesíti ki (r-d-sz,) értelemmel a „Szerelmek” fráziszáró motívuma.

     Hogyan jutunk az Olymposzról a földre, hogyan „lejtnek utána” Flórának az evilági dolgok? Voltunk a csupa-kereszt kikeletben (Cisz), majd a ff H-tól a B9, Asz9, Gesz9 útján lejt a zene a csupa- rendszerbe!! Az egy, két, sőt több vonalas oktávok magasából a Gesz mixolid „zárlatot”, előtte a feketebillentyűs pentatóniát bejáró kis, nagy, sőt kontra oktávig!

     Érdemes szemügyre venni a 3. versszak dallamzárlatát. A ritmus itt nem „zakatol” az adoniszi sor „sűrűbb” ritmusa szerint, hanem szépen kiszélesedik, meglágyulva illeszkedik bele a líd dallamfordulatba – t-l-t-sz-f. A természeti kép teljessé vált, már csak a szubjektív konklúzió következhet. Zeneileg variált visszatérés (nemcsak „a madárkák örömmel csoportoznak…a virágok nyílnak…füvek illatoznak a réteken”, mint Bartók Tavasza mondja, hanem „Én is üdvezlő dalomat kiöntöm”.

     Most a D9 zsongja körül a dallamot, aztán elkezd tágulni a harmónia (a balkéz lefelé, a jobb fölfelé indul, tercek helyett kvartokra bomlanak a szerkezetek). Az „édes Emmim” elvarázsolt, elbűvölt hangulatát a D9 után a B7 (írása szerint d-moll bővített kvintszext-akkordja) hozza. A kvartlépés hirtelen elcsúsztatva, a fő tonalitást „elhangolva” jelenik meg. Nincs szünet a tartalmilag összefüggő sorok között. Az akkordcsúsztatás megint csúcspontra visz: gisz-szubmollfisz-szubmoll (h- ill. a-moll tengely-rendszer szerinti tovább-fejlesztése!), majd É7D7, G11, mely a Meno mosso fisz dallami csúcsra visz. C+Fisz poláris. A figuráció megfordul: emelkedő arpeggiok („szép” – v.ö. „menny” a Himfy-dalban!)

     Végül a mindkét szerzőre jellemző melankólikus, rezignált búcsú-motívum: „S mint mi, mulandó,” – (v.ö. öröm, szerelem /népdalos?/ motívummal). Jól illik ehhez a gondolathoz a pp fisz (mi) szubmollra következő G-dúr, amely a felette megszólaló kis dallammal a tompa (-tartalmú!) pentatóniát adja ki (f-sz-l-d-r’), A G= akkord IV. fok D-ben, tehát még a régies plagális zárlat is aláhúzza a melankólikus, rezignált záró gondolatot. (Az epilógus rokon elgondolású a Himfy-daléval. Nem zenei, hanem esztétikai eszközeiben, s persze pl. dinamikai megoldásában.)

(Egyéb észrevételek a dallam ill. a ritmusösszehasonlító „táblázatokban” vannak.)

 

 

Kodály-Berzsenyi: A tavasz – ritmustáblázat

        

 = magassággal kiemelt hang, jobbára a zenei metrum súlytalan helyein!

                  A kiemelés oka: értelmileg, tartalmilag fontos szótag (szó- ill. szólamkezdet).

                  A jel viszonylagos értékű: a közvetlenül következőkhöz viszonyítva.

 

 

 * Megkésett melódiák 4. – kiadatlan elemzés (1978)