90 ÉVE SZÜLETETT

 

Szabó Helga

(1933-2011)

 

 

I.

 

Pályáját a Hunyadi János Általános Iskolában kezdte, s gyakorlatvezető tanárként jelentős szerepet játszott a Zeneakadémia tanárképző munkájában. Éveken át tanított az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

A 70-es években részt vett az amerikai Kodály Musical Training Institute szakmai munkájában, meghívott vendégtanárként a világ számos országában tanított és tartott előadást, rendszeresen oktatott a kecskeméti Kodály Szeminárium tanfolyamain.

Részben önállóan, részben Dobszay Lászlóval közösen szerkesztett, az ének-zenei iskolákban folyó zenepedagógiai munkában ma is használt tankönyvsorozata rendkívüli jelentőségű a Kodály koncepcióra épülő zeneoktatási gyakorlat továbbfejlesztésében.

 

   

 

Abból az ismert kodályi megállapításból kiindulva, hogy "improvizálna minden épkézláb gyermek, ha hagynák", de "nem lehet magára hagyni zenei világképe kialakításában" Szabó Helga kereste a megvalósítás módszereit, s ehhez Énekes improvizáció I-IV. című könyvében (1978-1983) adott gyakorlati útmutatást. (A nemzetközi műzenei anyagot tartalmazó IV. rész angolul is megjelent 1984-ben Kodály szemináriumi kiadványként.)

 

  

 

Odaadó szorgalommal kutatta a magyar énektanítás történetét is. Erről írta 1989-ben megjelent kandidátusi (PhD) disszertációját: A magyar énektanítás kálváriája címmel. 1994-ben az ő kezdeményezésére és közreműködésével adta ki újra a Nemzeti Tankönyvkiadó a Kodály Zoltán - Ádám Jenő által 1948-ban készített általános iskolai Énekes könyvek 8 kötetét, melyeket a kommunista diktatúra első éveiben központilag kivontak a forgalomból" Zenei alkotó és pedagógiai munkájával fiatal zenetanárok százait inspirálta, és irányította a tanári pályára.

 

SZABÓ HELGA
TORZULÁSOK[1]

a kodályi zenei nevelés általános iskolai alkalmazásában

 

     Az ének-zene tanítás gondjai, az esztétikai nevelés problémái újabban ismét az érdeklődés homlokterébe kerültek. Az Országgyűlés kulturális bizottsága napirendre tűzte kérdéseit. Petrovics Emil interpellációja felhívta a figyelmet az iskolai énekoktatás fontosságára, emberformáló szerepére, s arra, hogy eddigi jelentős eredményeinket a tervbe vett, és a részben már végrehajtott óraszámcsökkentés veszélyezteti. A muzsikus-társadalom egésze harcba indult azért, hogy az ének-zene oktatása Kodály kijelölte úton járhasson, s mindazok magukévá tették aggodalmunkat, akik tisztában vannak vele, hogy e látszólag szakmai kérdés valójában esztétikai kultúránk megalapozásával egyenlő. (A megmozdulások intenzitását mutatják a Magyar Nemzet Vitafórumában közölt állásfoglalások is.

     Szerkesztőségünk éppen ezért úgy gondolta, hogy miközben a muzsikus-szakma és az esztétikai nevelésért felelős vezetők az oktatásügy területén igyekeznek a maguk jogos harcát megvívni, érdemes a kérdés mélyére is tekinteni. Nevezetesen arra: milyen a meglevő ének-zene órák minősége, hatékonysága; mennyire valósítja meg oktatásunk Kodály koncepcióját (s ha nem eléggé, mi annak az oka); hogyan tudunk élni szűkkörű lehetőségeinkkel. Szabó Helga írását vitaindítónak szánjuk abban a reményben, hogy a torzulások felismerése elősegíti a hibák tisztázását, a tisztázás pedig javításhoz vezethet. (A Muzsika Szerk.)

 

     Az általános iskolai tanterv a zenei írás-olvasás készségének kialakítását, igen nagy számú dal és zenemű megismertetését, s rajtuk keresztül a zene megszerettetését tűzi ki céljául. Országos felmérés nélkül is köztudott, hogy az általános iskola ezt a feladatát — sok látványos erőfeszítés ellenére is — rendkívül hiányosan teljesíti. Az iskolás gyerekeknek csak igen kis százaléka kottaolvasó — a zenei írástudatlanság tényéről nem is szólva. A gimnáziumok első osztályaiban azt tapasztalják a tanárok, hogy az odaérkező gyerekek többsége nem tud kottából énekelni, s zenei ismerete és igényessége szegényes. Ez a helyzet a gimnáziumi évek éneklési lehetőségeit is szűk keretek közé szorítja. S mi lesz azokkal, akik nem gimnáziumban tanulnak tovább, s szervezett módon zeneoktatásban többé már nem részesülnek? A szakközépiskolák és szakmunkásképzők növendékeinek zenei nevelésére legfeljebb énekkar szervezése vagy hangversenylátogatás adhat lehetőséget. Ám az énekkar oly ritka ezekben az iskolákban, mint a fehér holló, a hangversenyek látogatása pedig a közös éneklés, aktív muzsikálás élménye nélkül a zenei ízlés megalapozására önmagában nem elegendő. Amit az általános iskola elmulasztott, annak hathatós és általános érvényű pótlására többé már nem kínálkozik lehetőség.

 

     Úgy hírlik, hogy Magyarországon Kodály módszere szerint tanítanak az iskolákban. Ha ez valóban így lenne, úgy az eredménytelenség a módszer hibáját mutatná. A magas óraszámmal tanító ének-zenei általános iskolák, s jó néhány általános tantervű iskola és gimnázium eredményei azonban rácáfolnak erre a megállapításra, s azt bizonyítják, hogy a kodályi elgondolást alkalmazva a gyerekek többsége olvassa a kottát, ha íráskészsége el is marad az olvasás mögött.  és a zene fontos szerepet tölt be életében. Ennek a néhány iskolának, s kiváló tanáraiknak köszönhető, hogy a Kodály-módszer jó híre világszerte elterjedt, s hogy felelősségünk alól mindig jó kibúvót szolgáltat e kimagasló eredményeket felmutató iskolákra való hivatkozás.

 

     Állíthatjuk-e, hogy Kodály eszméit hűen valósítjuk meg az általános iskolák zenei nevelőmunkájában? Ha mélyrehatóan tanulmányozzuk zenei nevelésünket, azt kell mondanunk: nem Kodály elgondolásaiban, hanem azok alkalmazásában van a hiba. Ideje, hogy őszintén, az igazságot elhomályosító tapintatosság nélkül tárjuk fel e hibákat, hogy országos gondunkból kiutat találjunk!

 

     Vizsgálódásaim során arra az eredményre jutottam, hogy a kodályi elgondolás értelmezése, s ennek következtében megvalósítása az idők folyamán eltorzult. Ezeket a torzulásokat a következő témakörökben összegzem:

 

1.NÉPDAL


Kodály a népdalt kősziklának nevezte, mely hagyományközvetítő szerepe szerint ősi, keleti múltunkról ad hírt, s a hovatartozás biztos talajáról egyben kitekintést nyit a — későbbi eredetű — nyugat-európai zenére is, mely valaha önmaga is ősi zenéből táplálkozott, s amely a mi magyar zenénk átformálódásának is okozója volt.

A népdal hidat alkot múltunk és jelenünk, keleti eredetünk és európai létünk között; a nemzet nagy családjához tartozás tudatának megalapozója, zenei anyanyelvünk — de ugyanez a népdal továbbvezet a népek zenéjének, rajta keresztül egy zenei világnyelv megértéséhez is.

 

Az évszázadokon át csiszolódott népdal kis terjedelmében is tökéletes műremek, mely a zeneirodalom nagyszabású remekművei befogadásának legjobb előkészítője. Kodály elgondolásai szerint zenei nevelésünkben a népdal tanítása alapvető jelentőségű.

 

TORZULÁSOS JELENSÉG

a) a népdal pontatlan közlése, nem tipikus, vagy éppen romlott népdal terjesztése, a népdal szövegének modernizálása, a népdal egyes versszakainak költői alkotásokkal való felcserélése;

b) a gyermekdal megfosztása a vele szervesen összetartozó játéktól, a táncdallamok elválasztása a mozgástól, a parlando dallamok díszítésektől megkopaszított, szegényes módon való éneklése; az élő népdal tandallá merevedése;

c) a népdal nemzetközösséget nevelő hatásának elködösítése;

d) a magyar népdalnak más népek dalaival és egyéb dallamokkal —

elhatárolás nélküli vegyített közlése;

e) más népek zenéjének ötletszerű, rendszertelen, nem hiteles módon való közlése;

f) a magyar népdal tanításának csupán a magyar népdal megszerettetését célzó, a magyar nemzeti tudat megalapozását eredményező, de a más népek zenéjével való öszszevetést, a műzene remekműveibe való, felszívódás vizsgálatát elhanyagoló szemlélet, mely beszűkülést, elszigetelődést eredményez.

 

  2.A RELATÍV SZOLMIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA

 

     A relatív szolmizáció a zenei írás-olvasási készség elsajátításának eszköze. Kodály szavaival: mankó, amelyet a tanítás kezdeti szakaszaiban (éveiben) kell alkalmaznunk, de később fokozatosan meg kell válnunk tőle.

 

TORZULÁSOS JELENSÉG

a) a szolmizáció jelentőségének eltúlzása, a zenében való elmélyülés helyett a szolmizáció bravúrjátékainak előtérbe helyezése;

b) a szolmizáció bevezetésében tapasztalható túlzott mértéktartás és óvatosság (például az I. osztályokban egy teljes tanéven át annak a három hangnak — szó, lá, mi — tanítása, melyeket már az óvodában nagyon jól megismert a gyermek), mely minimalista programjával az elmélyülés helyett unalmat ébreszt, s a zenei élmény létrejöttét akadályozza;

c) az egyetlen (vagy kevés) példa alapján való általánosítás; a szolmizációs hangnak vagy más zenei jelenségnek egy (vagy kevés) dalban való megfigyeltetése — ez a torzulás nemcsak a megfigyelés igaz voltát teszi kétségessé, hanem a megfigyelés céljából felhasznált dallamot indokolatlanul mintapéldává kicsinyíti, s hatását a minimumra csökkenti;

d) a szolmizációs hangok tanítási rendjének, metodikai fokozatainak megmerevedése, a népzenei anyagnak e megmerevedett fokozatok szerinti rendezése ahelyett, hogy a legújabb népzenei kutatásokkal immár hatalmasra terebélyesedett népdalkincs zenei és pedagógiaimetodikai rendszerezése határozná meg a hangok, vagy még inkább a dallamívek tanításának rendjét; e) a szolmizáció leglényegesebb pedagógiai hasznának, s az egyes hang tonalitásban betöltött szerepét kifejező — a dallam, a harmónia relációit szemléltető —, az azonos jelenségeket a hangmagasságtól elvonatkoztatva általánosító szemlélet mellőzése.

 

3.DALKINCS


Kodály elgondolása szerint a gyermeknek a legnemesebb zenén kell felnövekednie. Ez válik majd ízlésének megalapozójává.

TORZULÁSOS JELENSÉG

a) az a hiedelem, hogy a felkérésre szerzett dallam és az aktualitást szolgáló szöveg nevelő ereje hatékonyabb, mint az évszázadokon át formálódott népdalé, a tömegdaloké és mesterműveké — márpedig ilyen rendelésre készült, gyakran kétes értékű dalok és kórusművek töltik be a tankönyveket és az iskolai énekkarok hangversenyműsorait;

b) a középkor és a reneszánsz zenéjének (néhány országosan elterjedt madrigáltól eltekintve) kirekesztése az iskolák anyagából, holott mi szolgálhatná jobban az európai műveltség megalapozását, mint az e korokban virágzását élt dal- és kórusművészet remekműveinek éneklése?! c) az énekes alapú zenei nevelés lehetőségeinek leszűkítése, s a különböző zenei stíluskorszakok ének- és kórusirodalmának mostoha kezelése, évtizedeken át ugyanannak a néhány műnek továbbadása, átmentése;

d) a műzenei példák modernizált — sőt olykor „nevelő" szándékú — szöveggel való közlése, mely eredetüket elködösíti, s így a történelmi szemlélet kialakulásának útjában áll;

e) a dalanyag rendszerezés nélküli közlése: induló, műzenei példa, különböző népek és különböző korok zenéje keveredik egymással, aminek zavaró hatását csak fokozza az egy kaptafára készült, azonos jellegű szövegek egymásután ja — ez a rendszertelenség a stílusismeret létrejöttét teszi lehetetlenné;

f) a könyvekben, pedagógiai kiadványokban közölt dallampéldák, művek ötletszerű válogatása, s azok pontatlan vagy hiányos közlése;

g) a zenemű zenei módon való elemzését, az énekelhető részletek (dallamok, harmóniák, ritmikai, formai jelenségek, a dallamok közötti összefüggések) kiemelését nélkülöző, s helyette vélt vagy valódi hangulati elemeket előtérbe helyező zenehallgatás terjedése;

h) a munkásmozgalmi és forradalmi dalok — történelmi szemléletet megalapozó — tudományos rendszerezésének és közreadásának késedelme;

i) társadalmi ünnepeink alkalmára klasszikus alkotások részleteiből, a nemzetközi munkásmozgalom dalaiból, a népek népdalkincséből és újabb keletkezésű zeneművekből összeállított gyűjtemény közreadásának elmaradása;

 j) a 20. századi zene éneklésre alapozott megismertetésének, az általános iskola nyolc osztályán végigvezető tanítási fokozatok elgondolásának hiánya.


4. TANÁRKÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS

 

Kodály többfelé elmondotta és leírta, hogy a zene üzenetének továbbadására csakis az a hivatástudattól átfűtött, idejét s erejét nem kímélő muzsikus alkalmas, akinek értelme és szíve, hallása és keze kiművelt a muzsikálásra.

 

 

TORZULÁSOS JELENSÉG

a) a magas színvonalú zenei elemző-és rendszerezőkészség kialakításának hiánya;

b) az általános iskolai korosztály számára alkalmas — a középkortól a máig vezető — énekes irodalom és a különböző népzenék ismeretének szegénysége;

c) a zene és társművészetek közötti kölcsönhatás, a zenei stílusok közötti egymásrahatás tanulmányozásának, valamint a történelmi szemlélet kialakításának elhanyagolása; a zene logikai rendje, a zene és matematika összetartozását is megvilágító zenei összefüggések tanulmányozásának mellőzése;

d) az általános iskolai muzsikálásban felhasználható hangszerek alapfokú ismerete (a hangszer kezelése, hangolása, megszólaltatásának módja, tanításának pedagógiai követelményei stb.) és legalább egy hangszeren előadói készség kialakításának hiánya; e) a szép magyar beszéd, helyes kiejtés, hangsúlyrend és szóhasználat, előadói (szónoki) készség kialakításának elhanyagolása;

f) a gyermeki hang képzésének hiánya, az általános iskolai kórusnevelés zenei és pedagógiai eszközeinek elégtelen ismerete;

g) tanítóképzésünk alacsony zenei színvonala, a felvételi vizsgák zenei kívánalmainak igénytelensége, a zenei órák alacsony száma; mindez az általános iskolák alsó tagozatában tanító ifjú nevelők zenei képzését mélypontra juttatja, s vele az alapvető fontosságú kodályi tanítás megvalósítását teszi kétségessé, hogy tudniillik a zenei nevelést már a legkisebb korban kell megalapozni; h) a felsőfokú képzésben a zeneirodalom széles látókörű ismeretének, a muzsikálás önállóságának hiánya, továbbá a zene átadásában való járatlanság, a határozott véleményalkotásban és helyzetfelismerésben tapasztalható bizonytalanság;

i) a nevelői elhivatottságnak, a zenét közvetítő, továbbadó misszió tudatának, a gyermek és az iskola tiszteletének, a nevelői pálya megbecsülésének hiánya;

j) a rendszeres és sokakra kiterjesztett továbbképzés szegényessége.

 

     (A diplomáját elnyert tanító vagy szaktanár az önképzést vagy a szervezett továbbképzésben való részvételt mellőzve évtizedeken át is eltaníthat anélkül, hogy azt bárki is számon kérné tőle. Egy-egy hospitálási alkalom nem tekinthető teljes értékű továbbképzésnek. Hatását rontja az ott eluralkodó méltányosság, áludvariasság vagy hát megötti kritizálás.

     Még az egykor megalapozott tudás is megkopik idővel, de a tudatlanság az évek gyakorlatában megszilárdul, és még kártékonyabbá válik.

 

     Ezt súlyosbítja az a körülmény, hogy sok tanár az egy munkahelyen eltöltött évek során megbecsülést vagy legalábbis megértést vív ki magának, amolyan védettséget, amely mögött hibás szemlélete meghúzódhat, s tanítási gyakorlata elfogadottá válik.)

 

     A torzulásos jelenségek felismerése szükségessé teszi, hogy megvizsgáljuk, vajon a tanítás rendjét meghatározó tényezők: a tanítási órák száma, a tantervek és tankönyvek mentesek-e a korábban felsorolt hibáktól.

 

TANÍTÁSI ÓRÁK SZÁMA

 

     Kodály elgondolása szerint a zene közkincs, mindenkié és mindenki számára hozzáférhető. A zene lelki táplálék, amellyel naponta kell élnünk. Az éneklés, az aktív muzsikálás eszköz a gyermek személyiségének megalapozása, belső világának kialakítása, a szépség (esztétikum) felfedezése és a gyermeki közösségbe illeszkedés szolgálatában.

 

     Kodály eszméinek leghatékonyabb megvalósítása az lenne, ha az egész tanéven át naponta énekelnének együtt a gyerekek (énekórákon, énekkarban, úttörő-foglalkozásokon, zenei klubokban stb.) az iskolákban. Az éneklés gyakorisága, a zenei élmény belélegzésének ismétlődése a személyiségformálás hatékonyságának alapfeltétele. A minimálisan heti két énekóra általános érvénye ezért, s nemcsak a zenei ismeretanyag elsajátítása és a készségek kialakítása okából létfontosságú; nélküle ifjúságunk esztétikai nevelése jutna veszélybe.

 

TANTERV, TANKÖNYVEK

 

     Kodály nem írt módszertant. 1943-ban Kerényi György közreműködésével kétkötetes Iskolai Énekgyűjteményt szerkesztett, melyben 630 dallamot (köztük 461 magyar népdalt) közölt zeneipedagógiai rendszerezésben a népiskolák nyolc osztálya számára. Az Iskolai Énekgyűjtemény gyakorlati alkalmazására 1948-ban Ádám Jenővel tankönyvsorozatot adott közre, melyben az egységes népdalkincs ötletgazdag, módszeres elrendezésében tárták fel a zenei műveltség általános iskolai megalapozásának lehetőségeit.

 

     Iskoláink tanítási rendjét az egész országra egységesen érvényes tanterv és az arra épülő tankönyvek határozzák meg. Áldás ez az országnak, ha a tanterv bölcs, és a tankönyvek jók. Ám ha Kodály elgondolásának korábban felsorolt torzulásos jelenségei — ha csak részlegesen is — érvényesülnek a tantervben és a tankönyvekben, úgy a tanterv törvényesíti s hosszú időre véglegesíti azokat.

 

     A Kodály—Ádám-énekeskönyveket (1948) felváltó énekeskönyv-sorozat (1952) megjelenésével vonult be tankönyveinkbe az 1—3. pontokban már felsorolt torzulásos jelenségek java, melyek bővebb elemzése önálló tanulmány tárgya lehet. A Kodály-Ádám könyvsorozat egy részének újra megjelentetése (1960) nem javított a helyzeten. A kiadásban közreműködő szerkesztő munkatársak „jóvoltából" az 1952-ben megjelent könyvek hibáinak jó része tovább élt e kötetekben is.

 

     Az azóta megjelent tankönyvekben, pedagógiai kiadványokban és az énektanítás gyakorlatában — bár az 1952-es tankönyvekhez képest a helyzet lényegesen javult — jó néhány torzulás oly módon él tovább, hogy a megszokás már sokakkal azt hiteti el, hogy azok Kodály elgondolásait szolgálják, s nem elferdülések.

 

A torzulások és azok romboló hatásának felismerése felelősséget ró ránk. Énektanításunk felvirágoztatása csak akkor remélhető, ha a torzulásokat ki is irtjuk, s Kodály eredeti elgondolásainak hű megvalósítását szorgalmazzuk általános iskolai zenei nevelőmunkánk minden területén.

 

 

 [1]           Első megjelenés: Muzsika 1980/2. szám