100 ÉVE SZÜLETETT DR. EŐSZE LÁSZLÓ ZENETÖRTÉNÉSZ

 

Dr. Eősze László

 

Zenetörténész, nyugalmazott zenei-irodalmi vezető. Budapesten született 1923. november 17-én. Zenei tanulmányait a Fővárosi Felsőbb Zeneiskolában, majd 1944 és 1947 között a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zongora szakán végezte. Tanára volt Horusitzky Zoltán, Molnár Antal, Kókai Rezső, Hernádi Lajos, Kodály Zoltán, Szabolcsi Bence. Zongoratudását Walter Giesekingnél tökéletesítette. 1955-től nyugalomba vonulásáig dolgozott a Zeneműkiadó munkatársaként: először, mint lektor (1955–1957), majd főszerkesztői munkakörben (1957–1961), végül zenei-irodalmi vezetőként (1961-1987). 1975 és 1995 között a Nemzetközi Kodály Társaság ügyvezető titkára, a Bulletin of the International KodálySocietyszerkesztője, a Magyar Liszt Ferenc Társaság alapító tagja. Munkásságát számos zenetudományi és ismeretterjesztő könyv, tanulmány, előadás fémjelzi. Írt az operatörténet témaköréről, Liszt, Kodály, Verdi, Wagner művészetéről. Cikkei nyolc nyelven láttak napvilágot.

 

Dr. Eősze László 2020. augusztus 17-én hunyt el Budapesten.

 

 

EŐSZE LÁSZLÓ

 

A KODÁLY-JELENSÉG[1]

 

Gink Károly: Kodály Zoltán

(Kertész Csaba gyűjteményéből)

 

Gazdag, szerencsés Magyarország! Alig másfél évvel a Bartók centenárium után másik nagy fiát ünnepelheti: száz éve – 1882. december 16-án – született Kodály Zoltán.

 

Nem azért említjük azonban együtt a nevüket mindjárt a bevezetőben, mert születésük időpontja közel esik egymáshoz a naptárban, s nem is azért, mert barátok, fegyvertársak voltak. Ezek közismert tények. Inkább azt szeretnénk feltárni, ami – főként nem magyar olvasók előtt – könnyen rejtve marad: mit jelentett századunk magyar és európai zenekultúrájának Kodály és Bartók közel négy évtizeden át tartó alkotószövetsége.

 

A művészetek világában ritka az ilyen önzetlen társulás, melynek nagyságrendje elsősorban etikai. A versengés teljességgel hiányzott belőle. Kiindulópontjuk, programjuk közös, de művészi útjuk kezdettől fogva külön haladt. Bartóké a hangszeres zene gyökeres megújításához, Kodályé a vokális zene reneszánszához vezetett. Kettejük művészete így együtt határozza meg az új magyar zene arculatát, amint tudományos munkásságuk is egymást kiegészítve alkot nagy egységet. Összetartozásukat legtalálóbban Bartók Béláné Pásztory Ditta jellemezte: „Kodály Zoltán és férjem, azt hiszem, ritka példáját adták annak a baráti kapcsolatnak, amikor két egyenrangú ember feltétel nélkül tiszteli egymást… Szép emberi kapcsolatuknál is nagyobb volt alkotói fegyverbarátságuk. Barátságuk a közös zenei eszményből fakadt, s ennek emlékét – hiszem – életművük mindörökre őrzi.” (Kóta, 1972/5.)

 

Magyarország kettőjüknek köszönheti európai rangú nemzeti zenéjének és általános zenekultúrájának megteremtését.

 

És mit jelentett közös fellépésük Európa számára? „Egy-egy magányos művész-zseni megjelenése – bármekkora legyen is a jelentősége – nem mindig meggyőző híradás egy nemzet zenei állapotáról, tulajdonítható a véletlennek is” – írja Bartók Debussyről, Ravelről. „De ha két hasonló jellegű magatartást ismerünk meg, minden bizonnyal úgy tekinthetjük őket, mint a nemzeti légkörben született mondanivaló kiteljesedését.” (Revue Musicale, 1938.) Így talán Bartók és Kodály közös gyökerekből táplálkozó művészetének különbözősége bizonyítja a gyökerek életképességét és a „folkloristának” bélyegzett irányzat jogosultságát is.

 

De puszta „folklorizmusról” van-e szó? Népi eredetű dallamok műzenei feldolgozásáról? Aligha. Már csak azért sem, mert az életmű nagyobbik felében – Kodálynál éppúgy, mint Bartóknál – népdalnak nyoma sincs. Inkább újfajta nemzeti művészet megteremtéséről beszélhetünk. A kisemmizett parasztságnak - az egységes, ősi hagyomány megőrzőjének - pusztuló kincse vált kezükben újra az egész nép magas művészetévé.

 

Nemzeti művészet a XX. században? Nem anakronizmus ez? Nyugat-Európában bizonnyal az lett volna, mint ahogy a mai Magyarországon (Bartók és Kodály után) is az lenne. De a századforduló Budapestjén az ő fellépésük forradalmi tett volt, méghozzá nemcsak művészi, hanem politikai értelemben is.     

 

Mindketten a bajor Hans Koessler tanítványai voltak. Alapismereteik tehát megegyeztek: főleg Bach, a bécsi klasszika és a romantika (Brahmsig) neveltjei. Az egyéni hajlam és érdeklődés Kodályt – visszafelé – Palestrináig s a gregoriánumig ragadja; előrehaladtában Debussyig jut. Bartók – a régiek közt – jó ideig megállapodik Bach kortársainál, annál nagyobb érdeklődést tanúsít viszont a korabeli avantgarde-hoz tartozó mesterek iránt.

 

A meghatározó élmény mindkettőjük számára a parasztzene. Kodály azonban csaknem kizárólag a magyar s legfeljebb a vele rokon népi anyagból merített, Bartók ezzel szemben szinte egyenértékű forrásnak tekintette a szomszéd s a távolabbi népek zenéjét is.

 

Bartók kora ifjúságától utolsó évéig zongoraművészként járta a világot. Kodály legfeljebb saját műveit vezényelte olykor, a hangszeres virtuóz pálya sosem vonzotta.

 

Kodály szívesen tanított és pedagógiai tevékenységét egyre szélesebb körre terjesztette ki Bartók inkább kényszerűségből. Ebből következett, hogy Kodály egyre inkább kultúraszervező művésszé vált hazájában, Bartókban ilyen törekvés nem élt. „Mintegy 1925-ig én is a szakzenészek rendes életét éltem – írja Kodály egyik cikkében –, azaz semmit sem törődtem az iskolával, abban a hiszemben, hogy ott minden rendben van . . . Ebből az illúzióból egy véletlen eset rázott föl. Egy szép tavaszi nap a budai hegyekben egy kiránduló leánycsapatra akadtam. Daloltak, s én megálltam egy félórára, és a bokrok mögül hallgattam őket. Attól, amit daloltak, egyre jobban elszörnyedtem . . . hirtelen megláttam, hogy a jövő nemzedék nevelői és anyái az analfabétaságnál is rosszabb, teljes zenei züllöttségben nőnek fel. . . ez kényszerített, hogy gondolkodjam, mit kellene itt tenni.” (Vidéki város zeneélete,1937.)

 

Valósággal dantei felismerés: „Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura, / che la diritta via era smarrita.” („Az emberélet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam én, / mivel az igaz útat nem lelém.” Babits Mihály fordítása.) Kodály rádöbben, akár Dante, hogy másként kell élnie ezután, mint eddig. Ekkor negyvenkét éves. És ettől kezdve az itt felismert „igaz utat” járta, 1925-től 1967-ben bekövetkezett haláláig – vagyis épp negyvenkét éven át.

 

Az élmény valóban felrázó lehetett, mert 1925 fordulópontot jelent nemcsak Kodály pályáján, hanem a magyar zenekultúra történetében is. Addig dalok, kamaraművek egész sorát írta – elég utalnunk két vonósnégyesére, Triószerenádjára, a népszerű Adagióra, a hegedű-gordonka Duóra, a szóló gordonka Szonátára, melyeket sikerrel játszottak Európában, Amerikában, s a nagyszabású Psalmus Hungaricus (1923) meghozza számára a teljes nemzetközi elismerést. Diadalának tetőpontján, ereje teljében – s a Háry Jánoskomponálása közben – 10-12 éves gyerekek számára kezd kis kórusokat írni. Majd a Zeneművészeti Főiskola legképzettebb professzora foglalkozni kezd az általános iskolák énekóráinak anyagával.

 

A fordulóponttól kezdve Kodály a szakképzéssel egyenrangúnak tekinti, majd egyre inkább a fölé helyezi a tömegnevelést. S talán még jelentősebb változás: összekapcsolja zeneszerzői és pedagógiai tevékenységét. Mint zeneszerzés-tanár a Főiskolán szót sem ejt növendékeinek saját műveiről. Azt viszont kézenfekvőnek tartja, hogy a tömegek zenei nevelésének anyagát ő maga alkossa meg, így indul a gyermekkarok sora, majd így jönnek létre a két- és háromszólamú énekgyakorlatok százai.

 

Az életmű centrumában természetesen továbbra is kompozíciói állnak. Nemcsak a Háry Jánost, ezt a vérbő daljátékot fejezi be, hanem elkészül színpadi párja, a Székelyfonóis. Megszületik a Marosszéki és a Galántai táncok, ez a két népszerű szimfonikus táncrondó, az amszterdami Concertgebouw zenekar jubileumára a Felszállott a pávanépdal-apoteózisa, a chicagói Filharmónia 50. évfordulójára pedig a Concerto.

 

Művészetének egyik tetőpontja a Budavár töröktől való visszafoglalásának 250. évfordulójára írt Te Deum. A Psalmus Hungaricusikerpárja, ez a nagyszabású oratorikus mű alig két hónap alatt készül el. Ugyanakkor egy Iskolai Énekgyűjteményösszeállítására ennél jóval több időt fordít. S nem érzi áldozatnak.

 

Mint ahogy azt sem, hogy – tanítványai segítségével – szervezi az Éneklő Ifjúság-mozgalmat, járja az országot, előadásokat tart, cikkeket ír. Majd kiterjeszti tevékenységét az egész kóruséletre, s olyan remekművekkel látja el az énekkarok minden fajtáját, mint a Jézus és a kufárok, az öregek, a Hegyi éjszakák, a Mátrai képek, a Karádi nóták. A három kötet (Gyermek- és női karok, Férfikarok, Vegyeskarok) több mint 650 oldalnyi a cappella anyaga századunk vokális művészetének egyedülálló, de még nem eléggé ismert értéke.

 

Kodály hosszú alkotói pályája érdekes és jellemző módon tagolódik három szakaszra. Az első két évtized termésének túlnyomó többségét a dalok, kamaraművek teszik. A következő kettő a szimfonikus és oratorikus műveké, valamint a nagy kórusoké. Az utolsó háromban pedig a könnyű kórusok és az énekgyakorlatok dominálnak. A tendencia tehát ez: a kamaraművek virtuozitásától a nagy alkotások fenséges, emelkedett egyszerűségén át vezet az út a kis darabok szinte eszköztelen, könnyen érthető világához. Kodály fejlődése tehát „a nagy egyszerűség” felé tart.

 

Ebben az ösztönös hajlamon kívül nyilván tudatos elem is munkált. A kamarazene mindig a keveseké, a kiválasztottaké. A szimfonikus és oratorikus művek már nagyobb, de passzív közönséghez szólnak. A könnyebb kis darabok viszont egy egész népet képesek aktivizálni. Íme Kodály, a művelődéspolitikus, aki 1941-ben meghirdetett nézetét, mely szerint „a zene mindenkié”, nem csupán egy mozgalom jelszavául szánta, hanem saját életprogramjának is vallotta.

 

Ezen munkálkodott szinte utolsó pillanatáig. Munkabírása, szellemi frissessége bámulatra méltó volt. Közéleti funkciói gyakran elvonták munkájától, mégis olyan érett, leszűrt – nem kései! – alkotások készülnek az utolsó években, mint a baritonszólóra, vegyeskarra írt Zrínyi szózata (1955), a háromtételes Szimfónia (1961), a Laudes organi orgonakíséretes vegyeskara (1966).

 

Igen, komponistának született, de mert Magyarországon élt, ez nem volt elég: népzenetudósnak, nevelőnek is kellett lennie. Megérte még a Bartókkal együtt kezdett s 1940 óta egyedül általa irányított nagy munka. A Magyar Népzene Tára első öt kötetének megjelenését, és megírta még a gyermekeknek Mohácscímű kórusát s a 77 kétszólamú ének gyakorlatot is.

 

Helyesen állapította meg róla Molnár Antal, a régi harcostárs: „Itt nem az örök fiatalságról van szó. Verdi is friss volt ebben a korban, de nem lett volna hajlandó a népnevelésről oktatni. A Kodály-féle gesztióban ez a megragadó, az egyéninek teljes negligálása, mikor kollektív érdek forog szóban.”

 

Elkötelezettség? Elhivatottság? Kodály sosem használt ilyen nagy szavakat. Egyszer – Bartókra emlékezve – ennyit mondott: „Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük. De látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetséget és friss életerőt, feltetszett előttünk egy, a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket.”

 

Az igazán nagy tettek ilyen egyszerűek.

 

 

 

 

 [1] Nagyvilág, 1982/7. szám