TÁJÉKOZTATÓ
a ZETA vezetõségének 2003. évben tartott tanácskozásairól
- folytatás
a 4.-5.-6.-9.-10. hónapokban tartott választmányi ülésekrõl


Április 23-án a ZETA Választmánya a Józsefvárosi Zeneiskolába helyezte ki ülését, ahol élvezve a Zeneiskola és vezetõsége vendéglátását, Munia Zoltán tanár úr bemutató tanítását tekinthette meg. Az ülés témája: “A számítógép alkalmazásának lehetõségei a zeneoktatásban” volt. A bemutatón kívül Rápli Györgyi tanárnõ (FPI ének-zene szaktanácsadó) és Tardos András, a Dallam-Világ Alapítvány ügyvezetõje tartottak referátumot. A bemutatót és a referátumokat megbeszélés követte.
Az elnök beszámolójában elhangzott, hogy a ZETA pályázatokat adott be az OM-be és a NKÖM-be, továbbá, ugyanezen minisztériumokban felkeresték az ottani tárgyaló partnereket.
Pályázat beadását készítették elõ a Fõvárosi Polgármesteri Hivatalhoz és a Holland Királyság  Budapesti Nagykövetségéhez.
Az ISME vezetõsége jelentkezéseket és tagdíjbefizetéseket vár több éves szünet után a magyar kollégáktól
A következõ ülés elõkészítésében tevékeny részt vállalt Döbrössy János tanszékvezetõ tanár úr, aki a felsõfokú tanintézetek ének-zene tanszékeihez körlevélben juttatta el a következõ alkalomra szóló meghívót.
ZETA Választmányának kibõvített ülésére került sor május 31-én az ELTE Tanító- és Óvóképzõ Fõiskola Ének-Zene Tanszékén. Házigazda: Döbrössy János tanszékvezetõ volt. A Választmány szerényebb arányban képviseltette magát, mint a bejelentkezett és jelenlévõ meghívottak. Képviseltette magát
a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Fõiskolai Kar 1 fõvel,
az egri Eszterházy Károly Fõiskola 1 fõvel,
az ELTE Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Kar 7 fõvel,
az esztergomi Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzõ Fõiskola 1 fõvel,
a gödöllõi  F. Chopin Zeneiskola 1 fõvel,
a gyõri Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõiskolai Kar 1 fõvel,
a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Fõiskolai Kar 2 fõvel,
a Károli Gáspár Református Egyetem nagykõrösi Tanítóképzõ Fõiskolai Kar 2 fõvel,
a Kecskeméti Fõiskola Tanítóképzõ Kar 6 fõvel,
a Miskolci Egyetem sárospataki Comenius Tanítóképzõ Fõiskolai Kar 1 fõvel,
a Nyíregyházi Bessenyei György Fõiskola 2 fõvel,
a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi Illyés Gyula Fõiskolai Kar 1 fõvel,
a soproni Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Fõiskolai Kar 1 fõvel,
a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolai Kar 1 fõvel,
a szombathelyi Berzsenyi Dániel Fõiskola 1 fõvel,
a zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Fõiskola 1 fõvel

Összesen 30-an fogadták el meghívásunkat.
 
A napirend formalitásai után “Ami változott és ami bennünket érint…”  címmel az oktatási- és felsõoktatási törvény módosításáról tájékoztatott Csillag Ferenc alelnök, majd az Országos Pedagógiai Intézet Program- és Tantervfejlesztési Központjának az ének-zene tárgy helyzetfeltárására végzett obszervációs vizsgálatának tanulságairól tartott elõadást Dr. L. Nagy Katalin .
Az elõadások után a résztvevõ vendégek részben az elõadásokkal kapcsolatban tették meg rövid hozzászólásaikat, majd a tanító- és tanárképzés problémáit vetették fel. A hozzászólások mennyisége és tárgyköre gazdag volt. Ismertetésük meghaladja a ZETA szervezeti életérõl szóló rövid áttekintés kereteit. Külön írásnak kellene foglalkoznia a témával.
A találkozó két javaslattal zárult. 1) hasonló összejövetelre a jövõben is szükség van, annak összehívását javasolják a ZETA-nak. 2) a Zeneakadémián két héten belül esedékes rektori konferencián, ahol a kredit rendszer bevezetésérõl lesz szó, képviseltesse magát a jelenlegi grémium 4 fõvel.
A június 24-iki ülésen a 2003 januárjától júniusig tartó eseményeket tekintette át a vezetõség. – A legutóbbi határozat szerint a rektori konferencián a Zeneakadémián 4 fõ vett részt a korábbi ZETA ülés résztvevõinek képviseletében.
Az eddig még nem ismertetett, de 2003-ban lezajlott események az alábbiak voltak.
Márciusban a zongora tagozat Kadosa Pál emlékkoncertet rendezett a Bartók Emlékházban. A koncert elõtt Gonda János tanár úr improvizációs foglalkozást tartott. (Szervezte, rendezte: Ábrahám Mariann) – Ugyanezen hónapban rendezte meg a Harmonika Tagozat tavaszi hangversenyét (Szervezte: Ernyei László).
Áprilisban Balassagyamaton került megrendezésre a Zathureczky emlékverseny. Kertész István, a vonós tagozat vezetõje a ZETA nevében 6 ajándék CD-t nyújtott át a legeredményesebben felkészítõ tanároknak.
Májusban került sorra az I. Országos Harmonikaverseny (szervezte: Ernyei László, Arany Zsolt részvételével)
A benyújtott pályázatok közül az OM-pályázat volt sikeres: 650.000 Ft-ot nyertünk. - 200.000 Ft támogatást kaptunk még a Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek Szakszervezetétõl. – A többi benyújtott pályázatot elutasították.
A Nemzeti Kulturális Alapprogram által egy évvel ezelõtt EPTA Hungary Békés városában megrendezett nemzetközi konferenciára megszavazott 270e Ft kifizetéséhez még elszámolás-pótlást kérnek.
A pályázatokhoz az interneten az alábbi oldalakat érdemes figyelemmel kísérni:  www.pafi.hu, www.om.hu, www.nköm.hu
Felvetõdött egy, a Parlando-tól független ZETA-honlap létesítésének gondolata.
A ZETA vezetõségi tagjai a zenepedagógia különbözõ területein folytatott tevékenységükkel öregbítették Társaságunk hírnevét:
· Gonda János Amerikában tartott sikeres kurzust,
Réti Balázs zongoramûvész, DLA-s hallgató Gonda János vezetésével Keith Jarrett-rõl írja doktori disszertációját,
· Ábrahám Mariann DLA fokozatot szerzett,
· Ittzés Tamás sikeresen lezárta a doktoriskola elsõ évét, Bach-koncertet játszott,
· Dénes Lászlóról Bangkokban (Thaiföldön) zenepedagógiai intézetet neveztek el,
· Földes Imre Olaszországban visszatérõ vendégként harmadik alkalommal tartott a magyar zenemûvészetet népszerûsítõ elõadást,
· Laczó Zoltán Perth-ben tartott elõadást a “University of Western Australia” egyetemen. Szintén Perth-ben látogatást tett az ISME nemzetközi irodájában, megbeszélést folytatott az ISME fõtitkárával, Mrs. Judy Thönell-lel.
A következõ tanévre (2003 szeptemberétõl) tervezett események:
Részvétel a III. Országos Neveléstudományi Konferencián (okt. 9. 11.) a MTA székházában. A zenepedagógiai szimpózium elõadói: Ábrahám Mariann,  Gulyás Jánosné, Gyarmati Eszter, Laczó Zoltán; elnöke: Laczó Zoltán, opponense: Dr. L. Nagy Katalin.

 További témák konferenciákra, ill. szakmai összejövetelekre: Népzenetanítás az alsó foktól a felsõfokig, Az iskolai énektanárok elõtt álló új kihívások, Érték és értékõrzés a zenepedagógiában, Alternatív törekvések érvényesülése a zenepedagógiában – egyelõre csak a tervezés (pontosabban: ábrándok) szintjén. Megvalósulás – anyagi támogatások feltárásának és elnyerésének függvényében.
Földes Imre javaslata volt: 2005-ben Bartók halálának 60., 2006-ban születésének 125. évfordulója lesz. A 2005/2006-os tanévet ezért méltó lenne Bartóknak szentelnünk. Az erre való felkészülést már most meg kell kezdeni. A ZETA foglalkozhatna Bartók pedagógiai mûveivel.
Szeptember 9-én a Választmány a soron következõ feladatokat tekintette át. Ezek megegyeztek a júniusi ismertetõben foglaltakkal.
Új elemként jelentkezett a NAT-2003 vitaanyaggal való foglalkozás, valamint az OM civil szervezetekhez intézett felhívásának megbeszélése, amelyben véleményt kérnek arról, hogyan látjuk a civil szervezetek támogatását.
Gál Andrea benyújtotta választmányi tagságáról szóló lemondását.
Az október 6-iki ülésen került sor a reálisan megvalósítható rendezvények elõkészítésére. Ezek között elsõ helyen a Kadosa emlék-koncert áll (szervezõ EPTA Hungary és a Varró Margit Alapítvány). Ezt másfél órával korábban még megelõzi a ZETA soron következõ közgyûlése. Ld. az errõl szóló programot. A közgyûlés fõ témája: az Alapszabály módosítása, a választmány hiányzó tagjainak pótlása választással.  Újabb lemondás érkezett levélben: Gonda János nem kívánja folytatni mûködését a továbbiakban választmányi tagként.
Újabb pályázatot nyújtottunk be a holland követséghez (tárgy: Érték és értékõrzés…). Új nemzetközi pályázatot nyújtottunk be a pozsonyi központú Visegrádi 4-ek alapítványhoz (tárgy: Kadosa emlékkoncert és szlovák vendégek vendéglátása). A regisztrációról mindkét forráshelyrõl értesítettek.
A szekszárdi önkormányzat polgármestere kapcsolati tõkéjét ajánlotta fel a népzenei konferencia megrendezésének elõsegítéséhez.
Végül Gyarmati Eszter mutatta be elõadását, amelyet a III. Országos Neveléstudományi Konferencián tart okt. 11-én de. (Elõadása, valamint a másik három elõadóé e lap hasábjain olvashatók).
 

Laczó Zoltán