Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

 

 

 

A továbbképzés megnevezése: Tehetséggondozás Kodály szellemében

Szervező neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01044-2009
Alapítási engedély szám: OK-410/170/2010
Alapító neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2015. 12. 22.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A résztvevők megismerik a művészeti nevelés sokféle alkalmazási lehetőségét a közoktatásban. Gyakorlati példákon, bemutató foglalkozásokon keresztül meggyőződnek arról, hogy a kodályi hagyományok alkalmazása pozitív hatással van a közismereti tárgyak eredményes oktatására (írás , olvasás, matematikai készségek, nyelvtanulás stb.). Ennek ismeretében a résztvevők képessé válnak érdeklődési körüknek, személyiségüknek, adottságaiknak, intézményük hagyományainak, lehetőségeinek legmegfelelőbb módszerek kiválasztására és alkalmazására az iskolai oktatásban és tehetséggondozásban.

A program tartalmának rövid ismertetése:
• A továbbképzés indokoltságának, szükségességének bemutatása
Bölcsek Tanácsa ajánlása a nevelés és oktatás újjáépítésére külön fejezetben foglakozik a művészeti neveléssel, megállapítva, hogy „a nevelési-oktatási folyamat minden elemében kiemelkedően fontos szerepe van”. Kiemelt szerepének érvényesítéséhez a pedagógusokat elsősorban a sokszínű módszertani kínálatról kell tájékoztatni, hogy intézményének, pedagógiai céljainak legmegfelelőbbet kiválasztva, annak alkalmazására felkészülhessen. A sokszínű módszertani kínálat megismertetését célozza ez a továbbképzési program.
• A tematikai egységek és a hozzájuk tartozó módszerek, munkaformák rövid összefoglalása
A program szándéka megvalósítani azt a kodályi gondolatot, mely szerint: „….a zenével nemcsak zenét tanulunk. ….felszabadít, bátorít, koncentrál, testi, lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, figyelemre, fegyelemre szoktat…”. A program témái és megvalósulása:
A Kodály zenepedagógia, az integrált művészeti nevelés lényegét, célját és alapelveit, annak élettani, humánbiológiai hátterét előadások keretében mutatják be a továbbképzés előadói.
Az integrált művészeti nevelés életkorok, tantárgyak, műveltségi területek szerinti lehetőségeit a multikulturális nevelés szakmaspecifikus tartalmához kapcsolható módszereket előadások, interaktív gyakorlatok, gyakorlati bemutatók szemléltetik.
A művészeti nevelés fogyatékkal élők körében alkalmazott módszereit, elérhető eredményeit óra/foglalkozás látogatások keretében figyelhetik meg a részt vevők.
• A továbbképzés specialitásainak kiemelése
A továbbképzés a kodályi hagyományokra építő művészeti nevelés gazdag módszertára tekintetében elsősorban figyelemfelkeltő, ismeretbővítő célú. A gyakorlatban hosszú ideje jól működő, modell értékű, de kevéssé ismert pedagógiai műhelyek munkáját közvetlenül a műhelyekben dolgozó pedagógusok mutatják be a továbbképzés keretében. Ezzel a közoktatás megújításának folyamatában segíteni kívánja a tanfolyami képzésben részt vevő intézményi vezetőket, pedagógusokat a kodályi zenepedagógia kiemelkedő értékeinek megőrzésében, alkalmazásában.
• Az ellenőrzés, értékelés módja, gyakorisága, a tanúsítvány kiadásának feltételei
A tanúsítvány kiadásának feltétele a 2.8. pontban leírt adaptációs terv elkészítése és határidőre történő leadása. Az adaptációs tervben be kell mutatni, hogy saját intézményükre, saját szakterületükre, saját pedagógiai gyakorlatukba miképpen építhetők be a továbbképzés során megismert művészetpedagógiai módszerek (nyelvtanulás, ének-zene oktatás, informatikai oktatás stb. területén).

Az adaptációs terv max. ˝ szerzői ív (20 e karakter, szóközökkel) beleértve a jegyzeteket, hivatkozásokat. Az utolsó foglalkozási naptól számított 3 héten belül kell a megadott címre eljuttatni.
Az adaptációs terv alapján arra kívánunk választ kapni, hogy a résztvevők mennyiben sajátították el komplex művészeti nevelés sokszínű lehetőségét, bemutatott gyakorlati módszereit, és azok közül legalább kettőt választva alkalmazni képesek-e saját vagy intézményük pedagógiai programjában.

Az előírt tartalmi követelmények:
Ismerje
- a kodályi hagyományokon alapuló integrált művészetpedagógiai képzés módszertani alapelveit (rendszeresség, szakszerűség, fokozatosság, gyakorlatban kipróbált és eredményesen működő program),
- a kodályi hagyományokon alapuló integrált művészetpedagógiai képzés megvalósításának területeit (korosztály szerint óvodától középiskolával bezárólag, előnyös és hátrányos szociokulturális háttérrel rendelkezők, egészséges és fogyatékkal élő gyermekek).
Legyen képes
- a kodályi hagyományokon alapuló integrált művészetpedagógiai képzés módszertani alapelveit beilleszteni saját vagy intézményi oktatási-nevelési programjába.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A tanfolyamot követően, 3 héten belül a részt vevők készítsenek, max. fél szerzői ív (20.000 karakter) terjedelemben egy ún. adaptációs tervet, melyben bemutatják, hogy saját intézményükre, saját szakterületükre, saját pedagógiai gyakorlatukba miképpen építhetők be a továbbképzés során megismert művészetpedagógiai módszerek (nyelvtanulás, ének-zene oktatás, informatikai oktatás stb. területén).
Az adaptációs terv alapján arra kívánunk választ kapni, hogy a résztvevők mennyiben sajátították el a komplex művészeti nevelés sokszínű lehetőségét, a bemutatott gyakorlati módszereit, és azok közül legalább kettőt választva képesek-e alkalmazni saját vagy intézményük pedagógiai programjában.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Bármely szak; bármely, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 17.§- alapján nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben való alkalmazáshoz szükséges szakképzettség.
megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Szociálpedagógus

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető, bázis iskolai mentortanár

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: -

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Három egymást követő napon igény szerint.

Részvételi díj összege:   Ez nem vonatkozik a Géniusz képzésünkre!
– Minimum: 60000 Ft
– Maximum: 70000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Étkezés, utazás, szállás költsége.

A továbbképzés helyszíne(i):

 

Helyszín

Cím

Szervezés dátuma

Igény szerint, jelentkezők függvényében.

1111 Budapest, Karinthy Frigyes u. 4-6.

2012.09.10  - 2012.11.30