LACZÓ ZOLTÁN*

 

Beszámoló a VIII. győri zenei nevelési konferencia műhelymunkájáról

Győr, 2014. május 14-15-16

 

http://media.lib.unideb.hu/zksz/mkezksz/kepek/Laczo_Zoltan.jpg

Laczó Zoltán (Fotó: media.lib.unideb.hu)

 

Győr. Zenei nevelés. Konferenciák. Ezek az emlékek idéződnek fel a zenepedagógusok ún. X-generációjához tartozók, azaz, az 1980 előtt születettek körében.

A legelső Országos Zenei Nevelési Konferencia megrendezésére Győrben, 1968-ban került sor. Feltehetően Kodály Zoltán halálának egy éves évfordulója tiszteletére, s annak igazolására, hogy Kodály Zoltán eltávoztával az eszme tovább él.

Győr város akkori igazgatása akkor úgy döntött az első nagy sikerű konferencia után, hogy a továbbiakban is gazdája lesz a rendezvénynek, s azt három évenként rendezik meg. Hat alkalommal futotta a lendületből, s az 1983-as VI. konferencia után elég nagy szünet következett.  Ennek okai előttünk nem ismeretesek, ám feltehető, hogy a közelgő 1989-es politikai rendszerváltás előkészületei is befolyásolók lehettek. Nem csoda, ha az azt követő változások időszakának fókuszában nem a zenei nevelés kérdései állottak. Állhattak volna talán, ha a pedagógiai reformok egymást követésében az iskolai énektanítás, s az intézményes zene-pedagógia is nem vesztett volna pozíciójából. A nagyobb létszámokat megmozgató egyéb tárgyú szakmai, pedagógiai konferenciák is akarva-akaratlanul „Csipkerózsika” álmukba szenderültek. Így járt volna zenepedagógiánk jelentős része is, ha a Kodály hagyományokat még őrző néhány tekintélyes „civil” képviselő és ezek közül is a győriek 2010-ben nem aktiválták volna magukat. Ám. de tették. Győr ugyanis vállalta a VII. konferencia megrendezését. Különös hangulata volt a nagy létszámot vonzó összejövetelnek. Együtt volt az érdeklődők és elkötelezettek apraja, nagyja, méltósága és közkatonája, hangszerese és kóristája, s ki mindenki még. Az Y-generáció képviselői (a ’80-’90 között születettek) – feltehetően – nem gyakran láttak ilyen emberi és zenei kapcsolatokon nyugvó barátságokat őszinte megnyilvánulásukban. Az akkori résztvevői létszám elérte a 160 főt is.

A kovászként működő elkötelezettek és Győr város önkormányzatának erre az eseményre szakosodott munkacsoportja jól működött. Meg akarták őrizni hagyományként a Konferenciát. Így került kitűzésre a VIII. Győri Zenei Nevelési Konferencia időpontja 2014. május 14-15-16-ikára. A program – a korábbi modellek szerint – összeállt.

 Hagyományőrzők voltak a konferencia struktúrájának megőrzésében is. Nevezetesen: plenáris előadások, koncertek, és műhelyfoglalkozások alkották az egész napos programok tartalmát.

 Jelen beszámoló az eddigiekhez képest csak a szakmai műhelyek munkájáról ad képet, a szekcióvezetők írásos beszámolói alapján. (Ennek oka: a krónikás részvétele a konferencián időben igencsak limitált volt.  A jelenlegi sorok áthidaló megoldást kívántak adni, hogy az ott résztvevők és részt-nem-vevők legalább a konferencia eme szeletéről nyerjenek információkat.)

 

Partitúra sorrendben haladva az ÓVODAI SZEKCIÓ bemutatkozása álljon a kezdetekben.

A Szekció vezetője: Dr. Gordánné Oláh Márta, a Bartók Művészeti Bázisóvoda vezetője volt. Az együttlét céljaként azt fogalmazták meg, hogy több óvoda gyakorlatán keresztül tanúsítsák a kodályi alapelvek érvényesülését, amelyek meghatározó élményeket jelenthetnek későbbi életkorukban is.

A katolikus felekezeti nevelés hatásainak érvényesülését mutatta be Ottófi Rudolfné, a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda óvodavezetője csoportjával.

Az óvodavezető Dr. Gordánné Oláh Márta a „Zenei alapképesség fejlesztésétől a tehetséggondozásig” címet adta bemutatójának. A motiváció állt a középpontban (zenesarok, körjáték, a gyerekek kedvelt dalaik örömteli éneklése). A képzésben a jó képességű óvodapedagógusnak van különleges hangsúlya, mint aki felnőtt modellbéli szerepével van befolyással a gyermekekre.

A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény részéről Gyarmati – Ruszka Andrea mutatta be zenei tehetséggondozó munkájukat. A művészeti programmal dolgozó óvoda tehetséggondozó rendszerüket sok gyakorlati példával illusztrálta. A résztvevőknek számos hasznosítható ötletet kínált fel a zenei tehetségműhelyről szóló kis filmje.

Lásd részletesebben: Gyarmati-Ruszka Andrea: Kipróbált jó módszerek, jó gyakorlatok c. írása, amely a Konferencián elhangzott előadásának szerkesztett változata, a Parlando 2014/5. számában olvasható (A szerk. megj.)

 

 

ALSÓ TAGOZATOS SZEKCIÓ 

Szekcióvezetője: Farnadi Tamara

 

Az új kerettantervek és a bennük rejlő lehetőségek álltak a foglalkozásuk fókuszában.

 

 A szekcióvezető méltatta, hogy a NAT és az új kerettantervek olyan új szemléletet, célokat, lehetőségeket tárnak elénk, melyekkel más nézőpontba helyezik az egész embert nevelő Kodály koncepciót és ez új utakat nyit meg a zenei nevelésben.

 

A művészetpedagógia a képzelőerő segítségével a forma, a ritmus, a színérzéket fejleszti, a mozgás-koordinációt, a figyelmet és az emlékezetet javítja. Cél: a művészeti kifejezésmód játékos fejlesztése.

Farnadi Tamara bevezetőjében áttekintette a NAT azon kulcsszavait, amelyek oktatási-nevelési tevékenységünket szabályozzák, valamint amelyek az ének­zene tanítás legfontosabb céljait, elemeit határozzák meg, úgy, mint

-          a teljes ember fejlesztése,

-          legyen a zene élmény,

-          zene és mozgás járjanak kéz-a- kézben,

-          alkotó fantáziájukat improvizációban mozgósítsák a tanulók.

Az énekórai kompetenciák fejlesztése kulcskérdés. Ezek: a zenei reprodukció és a befogadás.

A kerettantervekben két nagy területbe csoportosulnak az énekórai kompetenciák:

zenei reprodukció és zenei befogadás. A fentebb már említett fejlesztési területek mellett a csend és a figyelem értékelése is kapjon helyet a tanulókban.

Ezek a gondolatok dr. Kokas Klára zenepedagógiájának is alappillérei, mozgató rugói és meghatározó elemei, amelyek Kokas lelkiségén átszűrve teljesítik ki a kodályi elgondolásokat. Mind tanítónak, mind tanárnak. A permanens szakmai megújulás igénye, szükséglete önreflexióra kell, hogy ösztönözze a nevelés bármely szintjén résztvevőket.

Szirányi Borbála, a Kodály Intézet és a Zeneakadémia szakmódszertan tanára idézte Kodályt, mely szerint "minden egészséges gyerek improvizálna, ha hagynák, de nem lehet magára hagyni zenei világképe kialakításában." (Kodály Zoltán: Zene az óvodában, 1941)

Előadásában a résztvevőket aktívan bevonva ötleteket adott, gyakorlattípusokat mutatott be arra, hogyan is lehet ezt a minden kisgyermekben meglévő kísérletező alkotókedvet a zene iránti állandó érdeklődéssé alakítani.

 

Mihalovics Csilla, az ELTE Gyakorló Általános Iskola ének­zene vezető tanára bevezetőjében, a kerettantervben is megfogalmazott „befogadói kompetencia” mögöttes tartalmáról szólt, s azt a gyakorlatba átfordítva játékok bemutatásával tette élővé a hallgatóság számára. Kreatív zenehallgatási gyakorlataival állandó figyelmi készenlétet hozott létre tanulóiban a zene hallgatása és átélése közben.

 

Farnadi Tamara szekcióvezető – a két előadást is összegző - zárszavában azt hangsúlyozta, hogy oktató-nevelő munkánk iránytűje maga a tanuló legyen, a célok megfogalmazását biztosítja a tanterv, s azt az adott hely, a csoport, annak összetétele, a tanítás időpontja ösztönzik a nevelőt kreatív megvalósításokra. Tevékenységünk kimenete mindenképp a zenei érzékenység fejlesztésének, ill. a zene megszerettetésének kell lennie.

 Lásd részletesebben: http://www.parlando.hu/2014/2014-4/2014-4-02-Farnadi.htm

 

 

FELSŐ TAGOZATOS SZEKCIÓ 

Szekcióvezetője: Sipos Tamásné Tamara

 

A közel 4 órás délutáni szekciófoglalkozáson 31 fő vett részt.

A helyszín a Kálvária Utcai Ének-zenei Általános Iskola volt.

 

Három különböző foglalkozástípus bemutatására került sor.

Elsőként Haui Lóránt főiskolai tanársegéd zenei tagozatos tanulókkal (a Bartók Gyermekkarral) tartott kórusfoglalkozást. Stilárisan is több rétegű volt a foglalkozás. Egy reneszánsz mise két részével folyt a műhelymunka, a frazeálásra és a hangzásarányok kialakítására helyezve a hangsúlyt.

Két Bartók gyermekkar képezte a további ünnepi próba tárgyát: a Kánon és a Legénycsúfoló voltak a kiválasztott művek, ahol a fiatal tizenévesek mentális és zenei képességeire apellálva a művek hű zenei megszólaltatását segítő kórustanítás - módszertani arzenál bevetésével tette professzionálissá, mindezt kellemes érzelmi légkörben, miközben az ifjú kórustagok szellemi erejét állandó jelenlétre ösztönözte.

 

     Kocsárné Herboly Ildikó nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár a formaérzék és a zenehallgatás kapcsolatának fontosságát hangsúlyozta előadásában. A formaérzék fejlesztését már az óvodáskorban el kellene kezdeni, hogy mire az általános iskolába kerülnek, felismerjék a két-, három-tagú formákat, a rondót és triót is ide sorolva. Mindezt segíti, ha megéreztetjük velük az ütemmutatók által jelzett hangsúlyokat.

A zeneművek meghallgatása előtt érdemes kiemelni jellemző dallamokat, amelyek segítenek a zenehallgatás folyamatának követésében, és formai tagolásának felismerésében. A zenei befogadás elmélyítéséhez járulnak hozzá a fenti eszközök.

 

     A népzene és néptánc előadói a Kálvária utcai ének-zenei iskola tanárai, csoportvezetői: Fekecsné Czidor Melinda, Vrábel-Vehrer Krisztina és Vrábel János voltak. Az iskolai kompetencia-alapú ének-zeneoktatás sajátos formáját mutatták be. Az emelt szintű és hagyományos ének-zenetanítás a citera és néptánc oktatásában szerves egységet alkot.

Példákat láthattunk-hallhattunk a kicsik és a nagyok citeratanítására, illetve a néptánc-oktatás metódusára.

A Jászság népzenei és néptánc anyagán keresztül ismertté váltak a terület hagyományai, viseletei és az oktatáshoz kapcsolódó módszerek. A nevezett kollégák mintát adtak a ritmikus bemelegítő gyakorlatokra, improvizációs technikákra.

 

     Sipos Tamásné szekcióvezető összefoglalójában érzékeltette, hogy a hallgatóság a szakmai találkozó legfőbb értékeként – amellett, hogy a bemutatók, előadások rendkívül magas színvonalúak voltak – a foglalkozásokon a minden előadó által alkalmazott interaktivitást tartotta. Passzív részvétel helyett részük volt a közös éneklésben, a közös mentális munkában, a közös gondolkodásban. Ezek a vonások teszik a szakmai találkozót értékessé, gazdagítóvá és a jövőben is szükségessé.

 

KÖZÉPISKOLAI SZEKCIÓ

Vezetője: Justinné Ládi Etelka

Helyszín: Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, Eötvös tér 1

 

A szakmai együttlét három értékes program köré szervezte előre eltervezett üzenetét.

Az első programpont kérdésfelvetése az volt, hogyan működik a gregorián zene a gimnáziumi oktatásban. A választ a magas színvonalú előadások és énekes bemutatók adták meg.

Az énekes irányítást Kocsis Csaba ének-zenetanár (Gödöllő, Premontrei Gimnázium) vállalta, aki kottaértelmezési, előadásbeli, zeneelméleti, liturgiai ismeretekkel gazdagította a stílusban nem eléggé járatos, de annál érdeklődőbb hallgatókat. 

Balogh Piusz, az egyházzenei képzés vezetője, a győri Premontrei Gimnáziumban elméleti, pedagógia kérdéseket vetett fel, számos gyakorlati leágazással  (Pl. hol a helye ma a gregorián zenének a gimnáziumi oktatásban? Milyen funkciója van? A gregorián zene nem egy holt műfaj, hanem az egyházi iskolák életében az iskolai liturgiának része, a világi iskolákban  pedig ünnepi alkalmak zenéje lehet önállóan. A szövegek magyarázata bővíthetik  pl. a tanulók pl. karácsonyi  tudástartalmát.)

A gregorián témában a harmadik előadó Dr. Merczel György, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyházzenei tanszékének docense volt, aki a tanszék életének megismertetésével keltette fel a hallgatóság érdeklődését.

                                                                                                                     

A második programpontban Auth Ágnes ének- zenetanár, karnagy (Székesfehérvár, Teleki Blanka Gimnázium) több évtizedes munkájáról beszélt. Sikereiről, küzdelmeiről, kimagasló örömeiről tartott előadást, amelyeket iskolán belüli, helyi, de iskolán kívüli, majd országos (Éneklő Ifjúság) és nemzetközi szinten tevékenykedve ért el, különböző összetételű együtteseivel (egyneműkartól a vegyeskarig, szólista felkészítéstől kamaraegyüttesekig). Az életmű áttekintés a résztvevőknek kedvet és erőt sugallt, annak a hitét kívánta átadni, hogy a teljes embert igénybe vevő, elkötelezett és hittel végzett munka megtermi gyümölcsét az iskolázott, kulturált ifjak körében. Ezért érdemes énektanárnak lenni.

 

A harmadik előadó a szekció vezetője: Justinné Ládi Etelka, nyugalmazott ének-zenetanár, karnagy volt, aki tevékenységét a győri Kazinczy Ferenc Gimnáziumban és Kollégiumban fejtette ki. A „metamorfózis” jelenségét világította meg Liszt Ferenc Les Preludes c. szimfonikus költeményének részletes elemzése során. A Művészet tantárgy  adta egyik tartalmi és módszertani lehetőségéről szólt az előadása, mégpedig több művészeti ág összekapcsolásáról a zenéből kiindulva. Az átalakulás, átváltozás, variáció, vagyis a metamorfózis volt a vezérelv. Az intenzív intellektuális munkát igénylő zenei elemző munkába kedvvel és sikerrel kapcsolódtak be a résztvevők, az előadó adta példán keresztül, látva, hogy milyen óriási lehetőséget kínál a társművészetekkel való kapcsolat feltárása, amelynek még mélyebb élmény lehet az eredménye a serdülők műalkotás-befogadásában.

 

ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEKCIÓ

Helyszíne a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, AMI és Kollégium épülete volt

A szekció programját Baross Gábor az Intézmény igazgatója nyitotta meg.

 

 A zeneművészeti szakközépiskola diákjai az énekhangjukon kívül nagy kedvvel használták saját hangszerüket is a bemutatás illetve az improvizáció során. A klarinét, a fuvola, a zongora, a hegedű, és érdekességképpen a harmonika is feltűnt a hangszerek közt. Különösen nagy figyelmet ébresztett a zeneelmélet mintapéldák kidíszítése [először váltóhangokkal, majd az ebből eredeztetett dallamfordulatokkal.]

A ritmikai játék bemutatása során különböző táncritmusokban is elhangoztak a gyakorlatok. Színes, sokrétű és élvezetes előadásnak lehettünk tanúi, melyet a közönség is nagy tapssal jutalmazott.

 

A szekció következő előadását Molnár Gabriella ének-zenetanár, karnagy vezette le. Előadásának címe: Kórus improvizáció – az intonáció fejlesztése és a növendékek motiválása a kóruséneklésben.

 

A bemutató próbát a Richter János Vegyeskarból alakult kamarakórus segítette.

Az énekkar improvizációs anyagában szerepet kapott népdal, gregorián, kánon és ritmusgyakorlat is. A diákok az előadás során ütős hangszerként funkcionál(tathat)ó

háztartási eszközöket is használtak (pl. dunsztosüveg,  kanál, csörgő és még sokféle, más, kézben elférő ütős hangszereket). A közönség megmozgatásával – és lelkes szórakoztatásával – zárta a szekció a délután programját.

 

 A szekció befejezéseként az érdeklődők széles mosollyal és hosszan tartó tapssal jutalmazták a program előadóit.

 

ZENEISKOLAI SZEKCIÓ

Szekcióvezető: Szakács Erika igazgató

Helyszíne: Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola /Liszt Ferenc u.6./

    

1)      Zongora tanszaki bemutató

Vezetője: Pál Tibor tanszakvezető

  

A zongora tanszak tanárai szeptemberben döntöttek két megzenésített mese előadásáról. Az egyik Várnay Ferenc: Szélike Királykisasszony, a másik pedig Kecskés Balázs: A bátor királyfi című műve.

Várnay Ferenc 12 darabból álló négykezes művének személyes vonatkozása is van, hiszen a zeneszerzőt kolléganőnk kislányának megszületése inspirálta Benedek Elek meséjének megzenésítésére. Az előadáson zeneiskolai 2. osztályos növendékektől tanárképzős növendékekig, minden korcsoport, osztály képviseltette magát a szereplésben, mindösszesen 24-en. Az elhangzó darabok között mesemondó tájékoztatott, miről is szólt a zene.

 

Kecskés Balázs zongoraművész több alkalommal írt pedagógiai célú műveket zeneiskolások számára. A Bátor királyfi c. mese is ilyen, amely nyolc kis darabból áll. A nyolc résztvevő gyermek jelmezbe öltözve jelenítette meg a mese szereplőit és történetét. A mesék előadását projektoros vetítés színesítette, tette teljesebbé.

 

A zeneileg dramatizált mesék elhangzása után rövid áttekintés következett a Kovács-módszerről, amely olyan életmód modell, mely a zenélő embereket segíti abban, hogy egész személyiségükben alkalmassá legyenek hivatásuk és mindennapi életük feladataira, és elkerüljék a foglalkozási ártalmakat. Ezt követően néhány gyakorlatot mutattak be növendékeink, ahol labdát, lufit használtak. A közönség is kedvet kapott a testmozgásos részvételhez.

 

A zongora tanszak programjának befejező részében egy-egy szóló és négykezes mű hangzott el egy második osztályos, majd két továbbképzős növendék előadásában.

 

Befejezésül a tehetséggondozás szép példájaként egy fiatal kollégánk, Siska Ádám játszotta Beethoven op. 13. c-moll – Pathetique – szonátájának  II. tételét.  Ádám 1999-2005 között iskolánk zongora tanszakán tanult.

 

2)      gitár tanszaki bemutató

Előadója: Nagy Ferenc Norbert, a zeneiskola gitártanára. -  Előadásának címe:

Változó kulturális közeg és az új zeneelméleti irányzatok hatása a zeneoktatásra

 

Az előadás az eltérő zeneértelmezésből fakadó problémákat gyűjtötte össze, és a zene fogalmának és összetevőinek meghatározásával igyekezett új nézőpontból láttatni a zeneiskolai oktatást. Ismertették az új zeneelméleti irányzatok alapjait, mint a pandiatónia, poliritmia és segítséget kaptunk a mai kor zenéinek megfelelő megítélésére. Az előadás kitért a pszichológiai ismeretek fontosságára és kihangsúlyozta az információs-kommunikációs technológiák jövőbeni jelentőségét. Az előadás végén javaslatok hangoztak el az ismertetett elméleti rendszerek oktatásban való integrálására.

 

3)      ütőhangszer – kamarazene szekció

Előadója: Felsmann Adrienn, a Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola ütőhangszeres tanára.

Előadásának címe: A kamarazene, mint közösségformáló erő

 

 „Az alapfokú művészetoktatási intézményekben a kamarazene tanítás az oktató-nevelő munka egyik legfontosabb tevékenysége. A tanulók lehetőséget kapnak a zene aktív művelésére, a társas muzsikálás egyfajta biztonságérzetet ad azoknak a gyerekeknek is, akik egyébként szólistaként kevésbé sikeresek, szoronganak, izgulnak. Már a kamarazene tanítás kezdetén a legfontosabb feladat a figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség fejlesztése, az egymás iránti felelősség és tisztelet. Természetesen fontos, hogy a kamaraegyüttesben legyen egy irányító személy (ez lehet a tanár, vagy egy ügyes növendék), akiben a többiek megbíznak, aki a darabot határozott intéssel elkezdi, ill. befejezi, játék közben akár a szemével is irányítja a tempóváltásokat, a dinamikai váltásokat, de képes legyen háttérbe vonulni, ha a zene adott pillanatában másé a főszerep. Fontos, hogy az előadók mindig tudják a saját szólamuk fontosságát, bátran kibontakozzanak a szólisztikus részeknél, de kellő alázattal vissza is tudjanak vonulni.”

Az előadás sok zenei szemelvényt is tartalmazott, amelyeket a tanárnő növendékeivel szólaltatott meg. Volt közöttük klasszikus zene, könnyedebb műfajú szórakoztatató zene, de nagy sikert aratott az újszerűséget képviselő, különleges eszközöket alkalmazó ritmikai bemutató is.

Lásd részletesebben: A teljes előadás a Parlando című zenepedagógiai folyóirat alábbi linkjén érhető el:

 http://www.parlando.hu/2014/2014-4/2014-4-01-Felsmann.htm

 

A zeneiskolai szekció nagy érdeklődésnek örvendett. Ezt bizonyítja, hogy a konferencia résztvevői közül 45 fő tisztelte meg jelenlétével és figyelmével a bemutatókat és az előadásokat. Valamennyien elégedetten és új motivációkkal zárták a napot.

 

Meg kell említeni azt is, hogy a konferencia programjait kísérte a városban megrendezett Öt templom fesztivál, amely színes hangversenyekkel ajándékozta meg a résztvevőket.

 

Valamennyi szekcióülés információban gazdag, motivációban ösztönző volt minden egyes résztvevő számára. Nem véletlen, hogy már mostantól készülnek a következő Győri Zenei Nevelési konferenciára,  újabb információkban, élményekben, barátságokban gazdagodás reményében . A Szervezőbizottságnak is lelkesítő pozitív visszajelzés, hogy a tradíció megőrzésének értékei mellett szellemi, szakmai közösségeknek biztosíthatnak pezsgő fórumot, Győr város szellemiségének, történelmi hagyományainak vonzásával.

 

 

 *  Laczó Zoltán (Békéscsaba, 1938. január 29. – ) zenepedagógus, zenepszichológus. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott docense, aranydiplomás énektanár, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense, a Szent-Györgyi Albert-díj kitüntetettje.