UNGÁR ISTVÁN*

 

„A citrusfa levelestől, ágastól…”

Egy magyar népdal drámája

 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTz5L6d3pV_Utnv16K-Lu1Cs23FOeZ6a2RHIK4cHwTbR0vWbnt1

A legendás HUNGAROTON felvétel borítója

 

 

„Nekem olyan emberecske kéne…” – énekli fonográf hengerre egy bukovinai paraszt néni a mosolygós székely népdalt. Ez a tréfás, derűs dal hozza be a lányokat-asszonyokat a székelyföldi fonóba dolgozni Kodály Zoltán: Székely fonó című, mondanám, hogy daljátékában, hiszen népdalra épül minden taktusa, de ennek ellenére szívesebben nevezném így: zenedrámájában. Hat évvel a Háry János után, 1932-ben készült.

Kodály ezzel a csalogató versszakkal invitálja a munkába érkezőket, hogy azután a jókedv akadálytalanul töltse be a házat és meghozza a szorgos munkakedvet: „Ne búsuljon senki menyecskéje…” Azt, hogy jövetelüket megelőzően itt mekkora dráma zajlott le, még nem sejtik. A Székely fonót bevezető csellószóló után az ablakon át beszűrődő, baljós pirkadat hangja – amely keretet is képez a darabban – egy zsoltártípusú bujdosó dal vigasztalan  keserűségét készíti elő. A Gloria patriae… (dó-re-mi) kezdetű gregorián zsoltár több magyar népdal alapjául is szolgál: Szivárvány havasán… (gyönyörű melizmák ékesítik), Apámért s anyámért…, Istenem, istenem áraszd meg a vizet… Közülük való egyik legismertebb búcsúzó énekünk: Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek… A kérőt (bariton) lopással vádolják. Bár teljesen ártatlan, nem tudja magát megvédeni. Mivel szegény nincs és nem is lehet igazsága. Tudja, mi vár rá: el fogják ítélni. Hajnal van. Reményvesztetten lesújtva köszön el szerelmesétől, a háziasszonytól (alt). A népdal gyakran énekelt harmadik versszakát: „Fúdd el, jó szél, fúdd el…” elhagyja a zeneszerző. Annál inkább szakad fel a kérőből: „Búval és bánattal kisinoroztatom…” A háziasszony mintegy a dal szerény variációjaként énekli: „Ha te elmégy, engem itt hagysz…”, „Ha kiindulsz Erdély felé…” Végül kettejük éneke összenő, egybeforr a kényszerű elválás felett érzett tehetetlen fájdalomban. Ám az igazi panasz csak most következik.

 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZligju-Iyl4MZNz5FYqtbEz-cpqlZlsxs_TbW41ZGtkjRaM9v

 

Megrendítő szenvedély fűti a 9 azonos hang recitálásával bevezetett költői, fríg hangnemű népdalunkat: A citrusfa levelestől, ágastól… Ennek a dalnak önálló sorsot szánt Kodály Zoltán. Tisztában volt azzal, hogy ez a dal a legnagyobb zeneköltőknek is dicsőségére vált volna. E dal jelenti majd a darab végéhez közeledve a drámai tetőpontot. Akár egy vezérmotívum, úgy bukkan fel. Felidézése szívbemarkoló katarzist hoz. Vulkánszerűen tör fel a zenekarból és azután erőtlenül csendesül el.

 

http://www.hungarianopera.ro/archiv/images/morfeoshow/sz__kely_fon-2227/big/DSC_0140.jpg

Kép a Kolozsvári Magyar Opera Székelyfonó előadásáról (www.hungarianopera.ro)

 

A kérő énekli az első, kétségbeesett versszakot. A panaszkodó recitálásokat követően a fríg fá-mi kisszekundjának szétválaszthatatlan mágneses vonzása zárja a dallamot. A megkapó szépségű szöveg is ezt a vonzást járja körül: „Úgy elválunk, kis angyalom, egymástól, / Mint a csillag fényes ragyogásától.”  A „ragyogásától” jellegzetes frígfordulata figyelmeztet a lehetetlenre: a csillagot nem választhatja el semmi és senki a ragyogásától. És őket? A következő versszakok a háziasszonyéi: „Házam előtt csak egy csillag ragyogott…” A 3-4. sor harmadszori megismétlésébe a zeneköltő kíméletlenül beavatkozik megakadályozva a dal nyugvópontra érkezését. A fríg dallam nem zárul le, megakad a hangon, amely húzná magához a mi hangot, de hiába, ez a zeneszerzői merénylet útját állja. A zsandárok ehelyütt (hol másutt?!) fogják el és cipelik magukkal a kérőt. Levegőben ragadt az árván maradt és társáért kiáltó : „Ki az én bús éltemre…” A „ragyogott” szó beleszorul a háziasszony elfojthatatlan könnyeibe. Rövid, idegen zenekari anyag tapossa le a fríg dallam megérkezését. A háziasszony magára marad: „Édesanyám gyengén nevelt engemet,…” A senkivel meg nem osztható, gyógyíthatatlan fájdalom okozta sebek talán akkor sajognak legerőteljesebben, amikor a hangszerek elhallgatnak, hogy a háziasszony egyes egyedül a népdal hangjain keresztül öntse ki a lelkében összegyűlt mérhetetlen terhet: „Éjjel-nappal siratgatna engemet.” Üres a fonó és üresség van a háziasszony szívében is. Ekkor érkeznek vidáman, nótázgatva a fonólányok, asszonyok. Dráma ez a javából! Komor előjáték, s az utójáték még komorabb. Közöttük a magyar népdalok végeláthatatlan kincsestára: móka, ballada, lírai szerelmes ábrándozás, az emberi érzelemvilág gazdagságának teljes poézisa felvonul. A fonólányokhoz és asszonyokhoz természetesen a fiúk, férfiak is csatlakoznak.

 

Az a tisztaság, amelyet ezek a dalok magukban hordoznak, kikezdhetetlen és felbecsülhetetlen érték, csakúgy, mint Kodály Zoltán általuk megálmodott mesterműve. A Citrusfa dal drámája az, hogy az utójátékban is szerepet kap. A Psalmus hungaricusból átültetett feljajduló kórus alatt zokog a hangszereken, szinte minden mást elsöpörve. A hozzá vezető dal, majd az, ami utána megszólal, annak a bizonyítéka, milyen lélegzetelállítóan szép tud lenni az emberi fájdalom. A Citrusfa dal robbanásszerű felidézése a kodályi életmű egyik legihletettebb pillanata.

 

A nap elején (hajnalban), ha valaki egyedül van bajával-bánatával, de aztán a nap folyamán sokadalom veszi körül a legkülönbözőbb érzésekkel – gonddal, örömmel egyaránt – valamelyest ő is feloldódik. Ám a nap elmúltával (alkonyatkor), amikor hazaindulnak a többiek …! Nos, akkor a bánat sokszorosára nő. Igaz, hogy ami a Székely fonó háziasszonyára vár a munka, játék és nótázgatás végeztével, nem tűr meg társaságot. Az utolsó percektől eltekintve gyászkeretbe foglalt zenemű ez. Lényegében cselekmény nélküli, mégis színpadra kívánkozik.

 

http://www.hungarianopera.ro/archiv/images/morfeoshow/2012__decemb-6963/big/IMGL0061.jpg

Kép a Kolozsvári Magyar Opera Székelyfonó előadásáról (www.hungarianopera.ro)

 

Az „Üres ládám az ajtóba,…”, „El kéne indulni, meg kén’ házasodni,…”, „Most jöttem Erdélyből,…”, „Egy nagyorrú bóha…”, „Hess, légy, ne szállj rám…”, „Én elmentem a vásárra…” felhőtlen humora, játékossága mögül emelkedik ki „A csitári hegyek…” felkapaszkodó mollkvartszeksztje. Az ifjú szerelmespár (szoprán-tenor) fríg dallama a dal csúcsán összeölelkező mi-fá-mi kisszekunddal legbensőségesebb népdalaink egyike. A háziasszony tragikus színezetű dalai: „Szomorú fűzfának…”, „Te túl rózsám…”, mindannyiszor külön életet élnek, kiválnak a többiektől. Két ballada is megelevenedik a darabban. Egyikük – a Görög Ilonáé – kórussal kiegészített, négyszereplős, amelyben Bertelaki László édesanyját maga a háziasszony alakítja, s ő énekli egyedül a Rossz feleség balladát. Utóbbiban anyát és lányát egyszerre kell megszemélyesítenie. Aggódó leánya könyörögve hívja édesapjához haza vígan mulatozó anyját. Zeneszerzői bravúr, ahogyan ez a kettősség Kodály feldolgozásában életre kel. A lány minden könyörgése hiábavaló. A morbid befejezés (csak a lepedőjét félti a rossz feleség és érzéketlen anya) nem enyhíti a ballada keserű mondanivalóját. A népdaloknak ilyen láncolata, hitem szerint, egyedülálló, példa nélküli az egyetemes zeneirodalomban is.

 

A kérőt elítélik, immár bilincsbe verten jelenik meg az ajtóban. A háziasszony kivételével a fonót már mindenki elhagyta. „Az hol én elmegyek…” kezdetű dala belesírja magát a lassan leereszkedő estébe. A Kékszakállú tavának könnyeitől kísért gyönyörű dal még szövegében is káprázatos. Az egyes versszakok szinte egymás kezét fogják: „Levelek lehullnak. Gyenge ágaikról / Levelek lehullanak. / Hulljatok levelek… Sírva keres ingem. / Sír az út előttem… Még az is azt mondja, / Áldjon meg az Isten! / Áldjon meg az Isten / Minden javaival…”. Egyik versszakból következik a másik. A mind zaklatottabb búcsú alatt a háziasszony torkán egy hang se jön ki. A kérő távozását követően a zenekar mintegy mutatja az utat, amelyen eltűnik a férfi, mind hevesebb, szenvedélyesebb hangon fut utána, amíg el nem nyeli az végtelen homály. A háziasszony továbbra sem szólal meg, csak néz a semmibe, amikor az említett kórusjajgatás alatt a zenekarban megidézett Citrusfa-dallammal leszakad az ég. „A citrusfa levelestől ágastól” dalt bömböli a zenekar, hogy aztán leszelídülve, simogatóan soha nem felejthető nyomot hagyjon maga után. Ami ez alatt belül zajlik le a háziasszonyban, az nem megénekelhető. Csak ezután vesz erőt magán, már nem csügged, túl van mindenen. Önnön balsorsát és gyötrelmeit beszéli el az üres fonóház falai között: „Tőlem a nap úgy telik el…” A szöveg ennél a népdalnál is lenyűgöző: „Este napszentület után, / Könnyemmel áztatom párnám.” Ez is zsoltártípusú dal. Egyszerűsége a végső lemondásé. A művet indító csellószóló utáni beszűrődő, baljós hangszeres pirkadat ígérete beteljesülni látszik. Minden remény oda. A kiúttalanság poklában járunk. Beköszönt az éjszaka, amikor a semmiből felhangzik a fonólányok és asszonyok a cappella dala: „Jaj, de szépen cseng a lapi…” Mint az angyalok kara, olyan az énekük. Varázslatszerű az egész. Éjfél van. Az éjféli harangszó elnyomja a kinti nótát. A háziasszony szorongva énekli: „Harangoznak, harangoznak, / Talán az én galambomnak!” Ahogy a háttérkórus egyre hangosabb és magabiztosabb lesz, úgy fedezzük fel, hogy a benti és kinti dal dallama egy és ugyanaz. A kint lévők kísérik a kétségbeesett háziasszony félelemmel és odaadó szeretettel teli keserű énekét. A ház előtt összegyűlt lányok, asszonyok dalolták a Görög Ilona balladában az „A malomnak nincsen köve,…” és a „Lányok ülnek a toronyba,…” kezdetű népdalt valamint a siratót. Elfogták a valódi tolvajt, a kérő szabad. Feltárul a fonó ajtaja, együtt van ismét a teljes közösség és velük a kérő. Felszabadult örömmel zengik: „Jaj, de szépen cseng a lapi…” Ez a hirtelen jött gyökeres változás megbénítja a háziasszonyt, de a kérőt is. Először még csak évődnek, enyelegnek egymással – akárcsak a Mátrai képek tari rétjén: „Mondd meg rózsám, szeretsz-é engemet?…” „Apró alma lehullott a sárba…” Zavarban vannak, ám a többiek ünneplő öröméneke felbátorítja kettejüket. Az önfeledten boldog záródalt mindnyájan éneklik: „Én istenem, add megérnem, / Kit szeretek, avval élnem…” Requiemi mélység és a IX. szimfónia örömhimnuszának mámora – ezt járja végig magyar népdalok által a Székely fonó. Talán mégis az „A citrusfa…” drámája a leginkább meghatározó ebben a népi zenedrámában, hiszen felbukkanása a mű tetőpontján nemcsak a zeneszerzői géniuszt dicséri, hanem bizonyságot tesz népdalaink megkérdőjelezhetetlen értéke mellett is. Ennek az alkotásnak a citrusfa-dal a főszereplője. Uralja a Székely fonót, hozzá sorakoznak fel zseniális dramaturgiával a szebbnél szebb népdalok és hozzák színpadra azt a csodálatos lelki sokszínűséget, amelyben a magyar népzene oly gazdag.

 

A hatvanas évek végén, nem sokkal Kodály Zoltán halála után zeneakadémista társaimmal az Operaházban jártunk. A Székely fonó és a Csodálatos mandarin volt műsoron. A Székely fonó után többen is gunyorosan jegyezték meg: végre most már zene is jön. Az elképedéstől felocsúdni sem tudtam. Lehet, hogy ennyire nem értik? Lenézik azt, amire csak feltekinteni lehet, miként Kodály csodálkozott rá ezekre a népdalokra. Ezek után hogyan fogadja ezt az alkotást a komoly zenétől idegenkedők sajnálatosan széles tábora. A muzsikus lét a Székely fonó befogadásához kevés, ahhoz több kell. A Székely fonóban végül minden elrendeződik, azonban a fenti kérdésre adandó válaszra még várni kell. Valamikor helyre kell, álljon a rend. Akkor és csak is akkor foglalhatja el végre a Székely fonó az őt megillető méltó helyet a megtévedtek vagy megtévesztettek körében is. Meg kell érnie az emberekben a felismerés, hogy ezt a remekművet is félreismerték és akkor megszülethet az a művészi igényesség, amelynek egy magasabb fokára sikerül feljutni. Oda, ahonnan jól látszik a 33 ágú szomorúfűz, a csitári hegyek orma és „A citrusfa levelestől, ágastól”.

 *  Ungár István (Budapest, 1945) ének-zenetanár, karnagy, szakfelügyelő, a Parlando állandó munkatársa, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium ny. ének-zene tanára, szaktanácsadó, karnagy.

http://www.fazekas.hu/style/img/tanar/89.jpg

(A kép forrása: Budapest Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium honlapja)

 

A Parlandóban megjelent írásaiból: A mese vége. Gondolatok Kodály Háry János-ának záró tablójáról (2007/6.), Az ünnepelt. Köszöntő W. A. Mozart születésének 250. évfordulóján (2006/6.) Beavatás. Zenehallgatás a gimnáziumi énekórákon — egy kicsit másként. 2005-2007. III/1. rész. Bevezetés: A kapunál (2009/4.), Beavatás. Zenehallgatás a gimnáziumi énekórákon — egy kicsit másként. 2005-2007. III/2. rész. Szentségtörés? ! (2009/5.), Beavatás. Zenehallgatás a gimnáziumi énekórákon — egy kicsit másként. 2005-2007. III/3. rész. Utószó. Vallomás (2009/6.), „Bűn lesz a sorsom, amíg csak élek” A sátán útja Verdi Otello c. operájában (2013/6.), Elköszön a zene I. rész. Zongoramuzsika (2014/5.), Elköszön a zene. II. rész. Szimfónia, opera, kórusmuzsika (2014/6.), „Hej, haj, mily pompás visszhang!” – „Hagyjatok meghalni!” A reneszánsz madrigáltól a barokk operáig (2013/5.), Operanégyesek önálló élete. Bevezető (2012/5.), Kiragadva. Operanégyesek önálló élete. 1. rész. Mozart: Szöktetés a szerájból (2012/6.), Kiragadva Operanégyesek önálló élete. 2. rész. W. A. Mozart: Don Giovanni – kvartett (2013/1.), Kiragadva. Operanégyesek önálló élete. 3-4. rész. Beethoven: Fidelio G-dúr kvartett és a II. felvonás D-dúr kvartett (2013/2.), Kiragadva 5. Operanégyesek önálló élete. Verdi: Rigoletto – kvartett (2013/3.), Kiragadva (6., befejező rész). Operanégyesek önálló élete. Verdi: Don Carlos – kvartett (2013/4.), Kísérőkártya (I.). Emléklapok a gimnáziumi énekórák zenehallgatásaiból. Képária Mozart: A varázsfuvola című operájából (2011/1.), Kísérőkártya (II.) Mesterművek közelében. Emléklapok a gimnáziumi énekórák zenehallgatásaiból. Beethoven: op. 110-es Asz-dúr zongoraszonáta harmadik tételéről (2011/2.), Kísérőkártya (III.) Mesterművek közelében. Emléklapok a gimnáziumi énekórák zenehallgatásaiból. „Halotti ének” (2011/3.), Kísérőkártya. (IV.) Mesterművek közelében. (Emléklapok a gimnáziumi énekórák zenehallgatásaiból) Kodály Zoltán: Jézus és a kufárok (2011/4.), Kísérőkártya (V.) Mesterművek közelében. Emléklapok a gimnáziumi énekórák zenehallgatásaiból. A művészet diadala. (Egy kiállítás képei és más) (2011/5.), Kísérőkártya (VI.) Mesterművek közelében. Emléklapok a gimnáziumi énekórák zenehallgatásaiból. Rózsaária Mozart Figaro házassága című operájából (2011/6.), Kísérőkártya (VII.) Mesterművek közelében. Emléklapok a gimnáziumi énekórák zenehallgatásaiból. Beethoven: Fidelio – a börtönjelenet első egysége (2012/1.), Kísérőkártya (VIII.) Mesterművek közelében. Emléklapok a gimnáziumi énekórák zenehallgatásaiból. Gyászinduló (2012/2.), Kísérőkártya (IX.) Mesterművek közelében. Emléklapok a gimnáziumi énekórák zenehallgatásaiból. Bach: Máté passió: Nyitókórus (2012/3.), Kísérőkártya (X.) — Mesterművek közelében Emléklapok a gimnáziumi énekórák zenehallgatásaiból. Zárszó (2012/4.);