BARTH ISTVÁN*

 

KIHEZ BESZÉLEK?

 

A PARLANDO 2015/3. számában jelent meg ismertetőm a FAFUVI-nak nevezett gyermekfuvoláról. Az azóta eltelt bő másfél év alatt intenzív kampányt folytattam a hangszer megismertetése érdekében: előadásokat, bemutatókat tartottam az ország több zeneoktatási intézményében, amelyek érdeklődést tanúsítottak a témával kapcsolatban. Ez a tevékenység elsősorban személyes kapcsolataimon alapult, főleg volt tanítványaim támogatták, de facebook oldalam, a FAFUVI FÓRUM új érdeklődőkkel is kapcsolatba hozott. Mára elmondható, hogy a fafuvi híre az ország egész területére eljutott, jól lehet, fehér foltok még bőven vannak. A bemutató előadások sora tovább bővül és, reményem szerint, még sok kollegának lesz alkalmam személyesen elmondani a hangszerrel és kezdőoktatással kapcsolatos véleményemet és tapasztalataimat.

 

Bár nagyon jól esett éreznem az előadások alkalmával felém áradó érdeklődést, szeretetet és tiszteletet, hallgatni a hangszer tulajdonságainak méltatását, de ezeket most szeretném figyelmen kívül hagyni, mert az új tanév elején szerzett értesüléseim –egy része – ezeket a koromnak és személyemnek címzett, formális udvariassággá értékelik át.

 

A Fafuvi Fórum bemutatkozó bejegyzésében azt írtam, hogy ez a felület a fafuvi használatával és oktatásával kapcsolatos pozitív- és negatív tapasztalatok megvitatásának fóruma. Arra kértem olvasóimat, hogy „akinek már van véleménye, írja meg itt őszintén, ilyenformán hozzájárulva a gyermekek fuvolaoktatásának sikeréhez!”

 

Nagyon kevés – főleg dicsérő- bejegyzés érkezett. A „termék” jóhírére nézve ezek, pillanatnyilag, hízelgőek voltak, de jó volna megismerni valódi, maradandó értéküket, hogy vajon, nem írandók-e szintén a személyemnek szóló udvariasság számlájára?

 

Egy szóval: jó volna tisztán látni! Megismerni a kezdők oktatásával foglalkozó tanár kollegák őszinte véleményét a fafuvi használhatóságáról, arról: hogyan látják ők a kis hangszer előnyeit és hátrányait? Nekem, aki 13-14 éve rengeteg időt és energiát fordítottam arra, hogy ezt, a gyermekekre méretezett és a magyar zenei anyaggal összhangban álló hangszert létrehozzam, amelynek előállításán és lehetséges fejlesztésén jelenleg is dolgozom, nekem nem elég, hogy én magam meg vagyok győződve a hangszer előnyeiről, mert a fejlesztés során az előképzős gyermekek tömegeire gondoltam, nem arra a néhány apróságra, akinek tanításával jó szerencsém megajándékozott. Azokhoz a gyermekekhez azonban tanáraikon át vezet az út. Ezért nélkülözhetetlen a velük való őszinte kapcsolat.

 

Jó volna tudnom, mi a sorsa azoknak a fafuviknak, amelyek az elmúlt év során a kollegákhoz eljutottak? Megtanultak-e rajta annyira játszani, hogy vonzó bemutatásával a gyerekek kedvét felébresszék iránta? ( Vagy a fogástáblázat figyelmen kívül hagyásával hamisan játszanak rajta?) Volt- e bátorság a furulya előképző jól kitaposott útjáról letérni és mindjárt fuvolával (fafuvival) indulni? És, ha nem, miért?

 

A váltást megkönnyítendő jó néhány hangszert adtam ajándékba, tanul ezeken valaki? És azokon, melyeket az intézmények vásároltak? Ha pedig nem, annak mi az oka? (Jó néhányról személyes értesülés révén tudom, hogy némán hevernek.)

 

Mindezekről és az egyéb, felmerült problémákról beszélgetni kellene, hogy ami megoldható, megoldódjon. Annak, aki valami újdonságot akar eljuttatni a célközönséghez, nélkülözhetetlen szűksége van a visszajelzésekre, hogy azok felhasználásával az általa fejlesztett eszköz egyre alkalmasabb legyen kitűzött céljának elérésére.

 

Én még abban a korban szocializálódtam, amikor a fuvolások társadalma összetartó közösséget alkotott. Ez a nagy család –belső ellentéteivel együtt- rendszeresen összegyűlt a Magyar Fuvolás Társaság által szervezett országos fuvolás találkozókon – Szentendrén, Kecskeméten, Pécsett, Győrött, Békéscsabán, Debrecenben, stb. – amelyek közös problémáink fórumai voltak. A Társaságnak rendszeresen megjelent folyóirata, a Fuvolaszó. Számomra ma is az volna a természetes, hogy a sok száz, alapfokon tanító fuvolatanár együtt gondolkozzék a keze alatt fejlődő több ezer gyermek oktatásáról. Nem értem az érdektelen közönyt, amely – például Barbara Gissler- Haase tavalyi hangszer- és kottabemutató előadását övezte.

 

Nem értem az alapfokú fuvolaoktatásra történő felkészítés elhanyagolt állapotát az ebben a tárgyban illetékes felsőfokú képzésben. (Akinek nem inge, ne vegye magára!)

 

Művészképzés folyik, miközben mindenki –már az egyetem mellett is- tanítással keres pénzt. Didaktika helyett azt tanulja, hogy a gyerekek oktatása jövedelemszerző tevékenység, amelyet elsősorban nem a gyermekért és a zenéért, hanem a pénzért végez.

 

https://partiturabolt.hu/image/2.1/product/tf123205.jpg

 

Értetlenül állok a jelenség előtt, hogy volt egy kiváló, kifejezetten előképzősök számára összeállított gyűjtemény, – Sipos Antal: Süss fel, nap – amelyet szinte senki nem ismert és használt.

 

Ebben, az atomizálódott világban az éltető, kölcsönös eszmecserére nagy szűkség volna!

 

Mindenkinek!

 

Igazságtalan volna azt állítani, hogy a közöny általános, vannak néhányan, akik nem foglalkozásból, de hivatásból tanítanak. Ennek, a néhány kollegának érdeklődése, támogatása bátorít a gyermekfuvola ügyének folytatásában, de ha ők nem támogatnák a fafuvi-val végzett tanítás ügyét, én akkor is folytatnám, mert hat évtizedes tanári munkám alapján meg vagyok győződve, hogy a gyermekeknek szükségük van egy minden szempontból nekik való kezdő-fuvolára, tehát, amíg erőmből telik, tovább folytatom a hangszer előállítását és terjesztését. Ahol lehet hangsúlyozom, hogy ez a fából készült kis hangszer oktatási segédeszköz, egy olyan zeneoktatási mód szolgálatában, amely Kodály Zoltán által meghatározott elvek alapjára épül. Bemutató előadásaimban is hangsúlyos helyet kap az éneklésen alapuló hangszeroktatás módszertana. Gondolkodásom kiindulópontja az a felismerés, hogy Kodály Tanár úr országában legalapvetőbb zeneoktatási alapelveit a hangszeres oktatásban teljesen figyelmen kívül hagyják. Már ő is felpanaszolja, hogy az éneklés kezd kiszorulni a kultúrából, de ez a folyamat az elmúlt 3 generáció óta végzetes méreteket öltött.

 

A Kodály nevével visszaélő, intézményes zeneoktatás ezen a jelenségen nem javított, sőt: az ő tanításával ellentétes oktatási gyakorlatnak –tisztelet a kevés kivételnek- több generációra hivatkozó hagyományai vannak. Ezekkel szembemenni nem könnyű vállalkozás.

 

Milyen paradox, hogy ma már szokatlan újdonságnak számít, ha valaki a közel 100 éve megfogalmazott elvekre alapozza oktatási módszerét. Minden bizonnyal ez a magyarázata, hogy – például – a PTE Művészeti Karán a hallgatókhoz nem juttatják el az intézmény által megrendelt, elfogadott és a kar honlapján megjelent Fuvolaoktatás Módszertan jegyzetet, amely az abban idézett kodályi alapelvek alkalmazásának módját fejti ki az alapszintű fuvolaoktatásban.

 

Belátom, hogy sokkal több energiát, empátiát, fantáziát és elkötelezett lelkesedést kíván bepótolni a zeneiskolába érkező gyermek hiányzó zenei alapjait: megtanítani neki az addigi életéből kimaradt gyermekdal-kincset, megalapozni zenei hallását, mielőtt megtanítjuk kottából olvasva, gépiesen fuvolázni. Tudom, látványosabb eredményeket lehet felmutatni azáltal, hogy a tanuló megtanulja elolvasni és lejátszani a kottát. Elismerem, ez sem kevés, de bizonyos számítógépes programok ebben a tekintetben sokkal nagyobb teljesítményre képesek zenei hallás, érzelmek és lélek nélkül.

 

Meggyőződésem, hogy a zeneiskolai tanárnak nem elsődleges feladata a hangszerjátékra való idomítás, hanem a teljes ember gazdagítása, jobbá, nemesebbé, befogadóbbá, megértőbbé, szerethetőbbé formálása a zene által. Hivatása: munkálkodni azon csatornák kiépítésén, melyeken át az érzékeny lélek sikeresen nyilvánulhat meg választott hangszerén.

Kodály Tanár úr útmutatásaiból én ezt olvasom ki, mint lényeget, és ezek felé, a fennkölt célok felé igyekszem irányítani kicsi tanulóim első, bizonytalan lépéseit.

 

Mondd, Tisztelt Olvasóm, Te is így gondolkozol?

- Valószínűleg igen. Mert, ha megnyitod az elektronikus Parlando felületeit, akkor Te nem vagy közömbös. Keserű kifakadásom azokat illetné, akik ezt nem fogják elolvasni. Ezért választottam írásom címéül a kérdést: Kihez beszélek?

 * Fu­vo­la­mű­vész, ta­nár. Bu­da­pes­ten szü­le­tett 1937. jú­ni­us 16-án. Ta­nul­má­nya­it 1954 és 1960 kö­zött a bu­da­pes­ti Liszt Fe­renc Ze­ne­mű­vé­sze­ti Főiskola fu­vo­la sza­kán Hartai Fe­renc nö­ven­dé­ke­ként vé­gez­te. 1957-ben a Pé­csi Nem­ze­ti Szín­ház és a Pé­csi Fil­har­mo­ni­kus Ze­ne­kar első fu­vo­lá­sa lett, emel­lett fu­vo­lát és ka­ma­ra­ze­nét ta­ní­tott a pé­csi Ze­ne­mű­vé­sze­ti Szak­kö­zép­is­ko­lá­ban és a Liszt Fe­renc Ze­ne­mű­vé­sze­ti Főiskola Zenetanárképző In­té­ze­té­nek Pé­csi Ta­go­za­tán. Szó­lis­ta­ként és ka­ma­ra­mu­zsi­kus­ként is szám­ta­lan hang­ver­senyt adott. Liszt-dí­jas.