KÁROLY MÁRTON*

 

Laczó Zoltán Vince: II. szimfónia

 

Laczó Zoltán Vince

Laczó Zoltán Vince honlapjaA Magyar Zene Napjai koncertsorozat keretében 2018. március 14-én a helyi, győri születésű Laczó Zoltán Vince újabb nagyszabású, fúvószenekarra írt művét, a II. szimfóniát hallhattuk a győri zsinagógában, a Győr Symphonic Band előadásában:

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dta2Lc4gndM&feature=youtu.be

 

Laczó Zoltán Vince: II. szimfónia-partitúra:

http://www.laczozoltanvince.eoldal.hu/file/752/szimfonia-no-2.pdf

 

Maga a rendezvény már csak nemzeti ünnepünk kapcsán is próbált képet adni arról, hogyan is áll a mai magyar hangszeres zene, a fiatal tehetségek (pl. Pethő Marcell) felbukkanásától a már régóta aktív szerzők újabb kompozícióinak ősbemutatójáig. A közelmúlt nagyjai közül pedig a legjobban talán Hidas Frigyesre emlékezhet az egyszerű zenehallgató: a Szomszédok közismert főcímzenéjén kívül a fúvósokra írt, gyakran szintén a jazztől átitatott karakterű művei is közönségbarátiak, könnyen hallgathatók.

 

Értelemszerűen egy három koncertből álló sorozatba nem lehetett mindenkit bezsúfolni, de Kurtág György vagy Sáry László választása magától értetődő, szerepük a mai magyar zenében megkerülhetetlen, ahogy Madarász Iváné vagy Tóth Péteré (bár utóbbi kapcsán többeknek, így e sorok írójának is inkább a kóruszene jut eszébe) is. Rajtuk (és Laczón) kívül Maros Rudolf, Reményi Attila, Hamary András, Hollós Máté, Sári József, Hajdú Lóránt, Szilágyi Miklós, Márki Sándor, Pethő Marcell és Farkas Ferenc művei hangzottak el. A teljesség igénye nélkül megemlítem a fiatal Pethő Marcell zenéjét, melynek címe Az arany ember. Ennek elkészült részét, A Vaskapu c. tételt hallhattuk a záró koncerten. Ez több helyütt karakteresen, hagyományosan magyar zene (pl. Erkel Ferenc-i ihletéssel), amellyel Jókai korát ábrázolta a szerző, de a Duna folyását megzenésítő futamokról helyenként a cseh romantika nagyjai – Smetana, esetleg Dvořák – is eszébe juthatnak a hallgatónak, magyar köntösben.

 

Márki Sándor és Tóth Péter elhangzott művei szintén programzenének tekinthetők, míg Laczó műve – mint láthatjuk – nem az.

 

A fúvószene – akár önmagában véve, kamaraegyüttesi, fúvószenekari előadásban, akár a szimfonikus zenén belül teret ad mind az érett és késő romantikus zene, mind az amerikai zene – a jazz (big band jazz, szimfonikus jazz) és jazz ihlette komolyzene előadásához. A fafúvók hangja gyakran halk, mégis felhangdús, ezért az alkalmazott zenében – filmzenék – gyakran segítik egy-egy jelenet értelmezését ott, ahol erre szükség van, egy-egy jól hallható zenei fordulattal. A természeti hangok – pl. állathangok – utánzása is egyidős az ember történetével, de az írott európai hangszeres zenében a barokktól kezdve a mai – gyerekeknek szánt – mesefilmek zenéjéig folyamatosan jelen van, gyakran éppen a fafúvókra kihegyezve.

 

Laczó eredetileg jazz-zenészként a filmzenék világát is jól ismeri – mindez a II. szimfónia hangzását és részben ritmikáját is meghatározta. A „klasszikus” jazz hatása fel-felbukkan itt is, de az több művében, pl. a Triószonátában vagy némely zongoraművében erősebben van jelen. Nagyobb zenekari, ill. kórusműveiben már több más stíluselem is tetten érhető.

 

E más stílusok közül első helyen a barokk inspirációt említeném: erre példa a kamaraművek közül a Szaxofon-kvartett fúgaszerű első tétele (, míg a II. szimfóniában az utolsó, negyedik tételben bukkan fel). Emellett bőven van példa a kodályi hagyományok, de még a szovjet-orosz zene áttételes hatására is. A Virágvasárnapi passió formáihoz a barokk, hangszereléséhez Liszt Requiemje adott mintát, a korálszerű kórusbetétek formailag bachiak, harmonizálásban azonban a korai Bartókot is idézik, az egész műben időről időre felbukkanó könnyűzenei hatások mellett. A tonális struktúrák ki-, ill. leépülése, valamint a Jézus (és tanítványai) és az őt kárhoztató, elítélő személyek közti harc közötti párhuzam végigvonul az egész művön.

 

E stílusok Laczó zenéjére tehát mind-mind markánsan hatottak, ahogy az több más magyar szerzőről is elmondható. Azon ismertebb szerzők közül, akiknél a neotonálisnak mondott zene dominál, Hidasnál – mind harmonizálásban, mind ritmikában – a jazz, míg Gyöngyösinél emellett a régi, azon belül is elsősorban a reneszánsz zene hatása is jelentős, míg Orbánra az érett és késő romantika, valamint a XX. századi magyar zeneszerzők közül talán leginkább Kodály hatott. A XIX. és XX. századi szórakoztató zene egyes formáinak és azok rokonainak hatásai bár átértelmezve, de szintén jelen vannak ezeknél a szerzőknél: Orbán Pange linguája azért érdemel feltétlenül említést, mert e mű ritmikájából a jazz és könnyűzene afrikai és afroamerikai gyökereit hallhatjuk ki. Olyan korban élünk ugyanis, amelyben a keresztény tanításokat a Föld szinte minden népe megismerte már, de azok Afrika középső részét a legutolsók között érték el. Nem csoda tehát, hogy a „Zengjed, nyelv” ritmikus ismételgetése e műben a szubszaharai Afrika dobzenéjéhez hasonló zengést eredményez, ahol az iszlám elterjedési határától délre a kereszténység máig törzsi vallási elemekkel áthatva van jelen.

 

Az egyes szerzőket ért hatások relatív erőssége tehát alapjaiban határozza meg stílusukat – akkor is, ha ma már ritka az olyan szerző, aki bizonyos hatások alól teljesen kivonta volna magát. Laczót és Orbánt bár hasonló stílusok érinthették meg, a végeredményben az apró különbségek mégis markánsan felnagyítva jelentkeznek. Laczó hangszeres műveiben egy jóval merevebb ritmikai keretben gondolkodik, mint a fent említett szerzők: ez a filmzenék szigorú kötöttségét, a rendezői szándéknak, az operatőri, vágói, hangmérnöki lehetőségek korlátainak való megfelelés szükségességét ismerve érthető, de olyan klasszikus szerzőktől, mint Ravel, sem idegen (, hatása e műben is feltételezhető néhány ponton). Maga a jazz is – egyes stílusait kivéve – valójában nagyon is erős korlátok közé szorítja az improvizatőrt, melyek elsősorban a ritmikai és formai kötöttségekben manifesztálódnak.

 

E zenei közegben helyezhető el tehát a II. szimfónia, amely a záró koncerten címzetes egyetemi tanárrá avatott dr. Marosi László vezényletével hangzott el.

 

Laczó életművében a homofón-akkordikus alapszerkesztésű művek gyakran jellemezhetők hol „lebegő tonalitás”-sal, hol a neomodalitás egyes fajtáival, melyben egyes, gyakran látszólag eklektikus módon összerakott hangnemfoltokat mixtúrák vagy diszkord váltóakkordok kötnek össze. Ez az építkezés helyenként még a II. szimfóniában is jelen van, viszont a mű formai felépítését nézve az már messze nem kizárólagos.

 

Műfajilag ez a mű valójában átmenetet képez a klasszikus szimfónia és a romantikus szimfonikus költemény között, bár sok szempontból inkább előbbihez áll közel. Formájában bár pontosan körülhatárolhatóan jelen van a klasszikus négy tétel, a gyakorlatban valójában mégis egytételes műről beszélhetünk. A szimfonikus költemény fontos, specifikusan romantikus eleme a külső – zenén kívüli – forráshoz kapcsolás (melynek eredménye lehet általában véve programzene, ill. maga a szimfonikus költemény), itt azonban inkább más zenei – tehát már nem annyira „külső” – karakterek jelennek meg összefűzve, fúvószenekari hangszerelésben. E téren tehát más alapokra építkezik, mint pl. Tóth Péter vagy Pethő Marcell elhangzott művei, amelyek tehát a romantikához köthető programzene jegyeit erősebben, látványosabban hordozzák magukon, mint Laczó műve.

 

A klasszikus négy tételre való felosztás a partitúrában jelölve van, így értelemszerűen a jelölt részeket nevezem „tételek”-nek, melyek mögött valódi formai tagolás áll. A mű szerkezete keretes: az első tétel második felének fanfárja a mű végén még egyszer felhangzik.

 

Az első tétel (Moderato, tempo giusto, szabad fantázia) karakteres, afro-latin táncokra emlékeztető módon indul az ütőkkel, ami azonban megtévesztő, mert ez szinte azonnal felülíródik, és egy hadsereg, falanx erőltetett menetét idézően súlyossá, nehézzé válik a rezekre és xilofonra alapozott zene. Mindezt még fokozza a szűk ambitusú harsona-fődallam és a tubák repetitív, a súlyviszonyokból eredő dinamikai különbségekre is építő d-f-fisz-g basszusmenete, a végeredmény pedig a fődallam asz-b-desz-esz hangkészletével együtt egy b-gamma akkordra épülő struktúra. Az ettől idegen hangok általában csak súlytalan helyeken fordulnak elő, és bár a b-törpetonalitásból (tetraton) kiinduló fődallam-hangkészlet egyfajta blues-skálatöredékként is felfogható lenne, sem a zene ritmikája, sem a megszólaló harmóniák zenei közege nem igazán indokolja ezt az értelmezést. Maradunk tehát Lendvai terminológiájánál, és megjegyezzük, hogy az alfa-akkord hasonló, statikus, csak annak felbontásával, vagy az akkordhoz képest egyfajta „kodályi” (bár nem feltétlenül népzenei ihletésű) tonika-antitonika kontraszt megjelenítésével, esetleg ellenponttal színezett használatára a vokális zenében is akad példa, pl. a jazz – elsősorban persze a tengelyrendszeres gondolkodású jazz – harmóniái által ugyancsak erősen megérintett Volker Bräutigam egyházi műveiben. Bräutigam pünkösdi Hallelujájában, az unisono Halleluja-kórus első elhangzása után annak utolsó hangja a szopránban hosszú felső orgonapontként fekve marad, megtámasztva a 104. zsoltár 30. versében (Du lässest aus deinen Odem) a tengely-tonalitást, ami így itt is statikussá válik; sőt mindez az első „Komm, komm, Heiliger Geist” versben még ismétlődik is.

 

A folyamatos, repetitív crescendo végül egy rövid, a b-tonalitásból kilépő átvezető részt követően egy kvartakkordban, majd egy rövid, filmzeneszerű (ritmikailag a Caravan c. jazz-standerdet idéző), de inkább egyfajta fanfár funkcióját betöltő, fortissimo asz-lá-hexachord dallamban csúcsosodik ki, mely utóbbi aztán a terctávolságban lévő fesz-ben (e-vé átértelmezve) ismétlődik meg és zárul le.

 

A tétel második, C-dúrban induló fele mindenképpen nagyobb önálló egységet képez a műben: a kontraszt mind hangnemileg, mind karakterben nagyon erős, így akár önálló tételként is szerepelhetne, ha a fanfár visszhangja nem ismétlődne meg a végén. A rész elejének karaktere Erkel Ferencre emlékeztet (a Himnusz első sorának vége és a második eleje majdhogynem idézetszerűen bukkan fel – a parafrázis a () hangja (a cezúra után), bár sem az első fuvola, sem az első kürt nem játssza, erős felhangként mégis jelen van!), majd a fanfár variációját a fák egyszerű ellenpont – szűkmenet – formájában szólaltatják meg, és a basszusklarinét, majd a vibrafon skálákká egyenesítve lágyítja el végleg. Az Erkel-parafrázissal összefűzve talán egyfajta imaként értelmezhető a lágy, szinte meseszerű zárás, mely már nem C-dúrban történik: hirtelen cisz- (valójában desz-) dallamos moll skála jelenik meg, ami ráadásul az f tonalitás határait feszegető vendég mollszubdomináns fá-moll akkordként volna beilleszthető a harmóniák közé. A plagális lépések és az akkord jellegének előtérbe helyezése a vezetőhang-elv rovására szintén kikezdik a tonalitást és neomodális ízűvé változtatják azt, bár a harmóniai váz még értelmezhető tonálisan. Ennek tükrében a záró F-dúr akkord valójában piccardiai terces moll.

 

A 2. tétel (Andante cantabile) nagyobb részének jellegét már az első tétel vége megelőlegezi: a fák zárlata már a csendéletszerű, F-dó-pentachord főtémához illeszkedik. Ennek szinkópálása ad némi mozgalmasságot ugyan ennek a tételnek is, azonban a tempóváltások hiánya miatt a csendélet-jelleg megmarad a tétel egészében. A választott forma több kérdést is felvet, talán leginkább a szonáta- (ezért használom az ehhez kapcsolódó terminusokat, úgymint fő- és melléktéma, kidolgozás) és a variációs forma kombinációjaként fogható fel (a főtéma variáltan tér vissza), mely azonban még a triós forma jegyeit is magán viseli. Szöges ellentéte ez az első tétel dübörgő, repetitív rézkórusának: ebben a tételben az epikus helyett a lírai vonások kerülnek előtérbe a fák diszkrét, bájos hangzásának köszönhetően, olykor szinte a lírai könnyűzene direktségével és egyszerűségével megfogalmazva. A rezek csak később – a tétel második felében, aztán a dinamikai fokozás betetőzéseként legmarkánsabban a kódában – jutnak újra vezérszerephez.

 

Bár Laczó a zenei formát itt szabadon kezeli, az mégis határozott kereteket ad a tételnek a markáns, egyszerű főtémának köszönhetően. Maga a főtéma először F-dúrban szólal meg, aztán kvintkánonban C- és G-dúrban (ami aztán idomul a vezetőszólam zárásához), majd ismét F-dúrban, szextmenetben (csak itt ismétlődik meg háromszor, a variációkban a harmadik ismétlés elmarad). Az 1. variációban (kidolgozás eleje) a hangnemek B-dúr, ill. F/C-dúr, míg a másodikban a sorrend megfordul, először jön a kvintkánon F/C-dúrban, majd a főtéma tulajdonképpeni 2. variációja a szárnykürtökkel B-dúrban. A variált főtéma felvezetései között „kvázi trió”-ként hangzik el a ritmikailag Scott Joplint idéző, de tőle eltérően változatlanul lírai, a pentachord főtémától ellentétben a pentatont körülíró – melléktéma.

 

A szerző több hangnemet is érint, és nem ragaszkodik a klasszikus szonáta, egyáltalán a klasszikus zenei formák hangnemi kötöttségeihez. Például a 2. variációt megelőzően Esz-dúrt, E-dúrt érintve jutunk vissza F-dúrba. A sok, olykor zavarosan érintett hangnem és az összetett zenei forma talán azt érzékelteti a legjobban, hogy a ma emberének nehéz biztos kapaszkodót találnia, csak a téma mutatja valamennyire az utat, de még annak hangneme is változik. A hagyományos alapértékek válsága a zenében is megmutatkozik: ma a gyors fejlődés miatt nem lehet megjósolni a jövőt, és ha vissza is nyúlunk a hagyományainkhoz, akkor sem úgy működnek azok, mint korábban. Ez a „már semmi sem lesz olyan, mint eddig” jelleg a magyar zenében az érett Bartóktól kezdve – ahogy azt Illyés Gyula is megírta híres versében – folyamatosan jelen van, az amerikai zenében meg, amit eleve sokkal kevésbé kötöttek az európai hagyományok, mindig is jelen volt, nem kis részben a rabszolgaként gyökereitől radikális eszközökkel és végleg elszakított afroamerikai népesség zenéjének hatására. Mindezzel együtt Laczó zenéje konzervatív, sőt pont a más szerzőkhöz viszonyítva merevebb ritmika az, ami miatt kevésbé tekinthető közönségbarátnak, mint a magyar szerzők közül a nála fiatalabb Gyöngyösi, az idősebbek közül Orbán vagy pláne Kocsár Miklós zenéje. A formák felismeréséhez többször is meg kell hallgatni a zenét, mert a természetes tagolás észrevételét a merev struktúrák megnehezítik koncert közben, még ha maguk a témák könnyen megjegyezhetőek is.

 

Az 1. variáció vezeti fel a kidolgozást. Itt a főtéma eleve erősebben van variálva (a ritmikai sűrűség növelésével), míg a melléktémát két újnak tekinthető rész fogja közre, melyek formailag az expozíció ismétléseit hivatottak helyettesíteni.

 

Az ismétléseknél valójában mindig kiírt, gyakorta más hangnemben hozott ismétlésekről van szó, melyek az expozícióban markánsan jelen vannak megerősítő eszközként, míg a 2. variációban – ami már a szonáta repríze – ezek elmaradnak.

 

Mivel a főtéma nem tér vissza a végén, nem beszélhetünk többtriós formáról – marad tehát a már említett, variált szonátaforma. Az eredmény nagyon távol van ugyan egy barokk szvit variált tételeitől és a klasszikus szonátától is, a mű egészének választott formáját illetően mégsem zárhatjuk ki teljesen pl. a barokk hatását, amennyiben az első tételre, főleg annak első részére, mint nyitányra (Ouverture) tekintünk. Jellegzetes még, hogy az egész tétel dinamikailag folyamatosan nyílik ki, és az utolsó variációban és főleg a kódában már ismét a hangos rezek jutnak szerephez. (A barokk billentyűs variációkban – általában más eszköz híján – a fokozás gyakran az egyre virtuózabb variálás révén valósult meg, itt azonban a hangszerelés és a dinamika is jó teret ad ehhez.) A rövid kóda hangneme g-moll, a harmóniák skálafokai először jazz-szerűen, kvintláncban követik egymást, végül a fokozatosan felépülő domináns akkord készíti elő közvetlenül a 3. tétel indítását (ami aztán meglepetésre Esz-dúrban indul majd el, de inkább iónnak hat az egyszerű modális harmonizálás miatt).

 

Az egész 3. tételt (Scherzo) 9/8-os balkáni metrum („bolgár ritmus”) jellemzi, a ritkább 2+2+3+2 felosztásban. Egyebekben megtartja a klasszikus periodizálást, és szabad triós formának tekinthető. A hangnemek kiválasztása itt is eklektikus (Esz-dúr, Asz-dúr, A-dúr, F-dúr/d-moll). A főrész tagolása hármas – (16+8)+16+(16+8), és mivel bővelkedik a nyitott utótagokban, nem egyszerű eldönteni, mit tekintsünk önálló formai tagnak – mondhatni, a klasszikus periódus határait feszegeti a szerző. Csak az A-dúr tutti rész alapján lehet megállapítani, hogy a timpanikkal történő felelgetések valójában nem tekinthetők önálló periódusnak, inkább második és harmadik utótagnak, kiadva a klasszikus ABA formát, de az ott megszokott ismétlések nélkül. Az oboacsalád, szaxok és xilofon fémjelezte középrész formája visszatéréses kéttagú, az Asz-dúr hangnem hirtelen A-dúrrá válik.

 

A trióban a szerző újabb hangnempárt (F-dúr, majd d-moll) exponál, ezzel is megerősíti a kontrasztot a főrésszel. Formája nagyperiódus, ismétléssel (16+16 ütem, tehát a „klasszikus” triótól eltérően ez nem háromtagú forma). A szerző saját bevallása szerint a rondóformát vette alapul, mely azonban szervesen kapcsolódik a triós formához: amennyiben az epizódok formailag önállóbbakká, összetettebbekké (pl. háromtagú forma…) válnak, így a főrésszel alkotott kontraszt is hangsúlyosabb lesz, kérdés, hogy továbbra is rondóról beszélhetünk-e. Az eredmény tehát szabad triós forma lett.

 

A visszatérés formailag teljesen hasonló az első főrészhez, sőt az Esz-dúr hangnemet is „visszakapjuk”, azonban már tutti hangszerelésben, az ebből adódó variálással együtt (terc- és szextmenetekkel).

 

A különböző, akár távoli hangnemek érintése gyakorlatilag a bécsi klasszika beethoveni-schuberti átalakulásától kezdve megszokott, azonban csak az érett romantikától kezdve ölt nagyobb méreteket – vagy éppenséggel pl. a John Coltrane fémjelezte jazzstílusban, akit, ahogy pl. Gesualdót is, érdemesebb úgy elemezni, hogy a tercrokon fordulatokat (!) elemi lépésnek tekintjük, mert azok az említett stílusok alapvető építőkövei, gyakori formaszervező erők. Feltűnő még az egyszerű, szinte minimalistának ható, hosszú hangokból álló basszusmenet, amit már nem is jazz-, hanem kimondottan könnyűzenei típusú neomodális hatásként foghatunk fel. Ez különbözik mind a reneszánsz modalitástól, mind az érett romantikában, leghangsúlyosabban talán Liszt historizáló egyházi műveiben jelenlévő neomodalitástól (ahogy azt Keresztes Nóra említi a disszertációjában mint a tonalitást bomlasztó erőt), de diézis nélkül ez is „modálisabb a modálisnál”, és az angolszász kultúrkörben nem is szégyellik azt mélyen kutatni. Ez a basszus ad egy repetitív jelleget a zenének, de hiba volna azt a „kommersz” címkével ellátni.

 

A 4. tétel (szabad fantázia) eleje formai értelemben egy rövid, barokk inspirációjú 3/4-es ütemmutatójú, négyszólamú fúga, amit újra az első tétel zenei anyagának részleges felélesztése követ, kvázi összegzésként. Úgy az első tételre, mint a 4. tétel második felének hangszerelésére Ravel zenéje is hathatott, akinél az ütők gyakran a mű egészének dramaturgiáját meghatározó, a kísérő jellegen túlmutató funkcióval bírnak.

 

A fúgatéma alaphangneme nagyterces („alterált”) e-fríggé váló a-moll, amit azonban nem szokványos kvintválasz követ, hanem c-moll I. fokú kvartszextakkordjának szextjén, a tritonus(!)-távolságra lévő esz hangon indul a comes (még a dux fríg zárlatát is elrontva), hangnemileg ezért éppoly meghatározhatatlan, mint egy hosszabb szűkített akkordmenet.

 

Bár Laczó már korábban, először a Trilogy című, big bandre írt kompozíciójában alkalmazta a tritonus-fúgát, azt is említette nekem, hogy Soproni József szintén írt már hasonlót. Talán ebben a zenében is a régi minták válságát, ill. az azok elleni lázadást érhetjük tetten, de az új minták hiányát is ugyanúgy: az a-moll/e-fríg mint alaphangnem (a dux hangneme) és annak C-dúr paralelje sokáig tartja magát, de a comesnek a c, ill. esz tonalitással való „próbálkozása” sikertelennek bizonyul. A C-dúrt G-dúr, vagyis a domináns paralel követi, azaz a múlt hideg keze itt is még visszahúz, de aztán, ahogy halad előre a fúga, úgy lesz egyre bizonytalanabb, kakofonikusabb a hangzás, a hangnemek, modusok elmosódnak, a zene egy direkt, jajkiáltásszerű érzelmi kitörésben csúcsosodik ki, mégpedig az első tételből már ismert eszközökkel, amit aztán a „fanfár” visszatérése megerősít. Mindennek a fúga „stílusidegen” tritonus-válasza a tétel elején csak előképe. A dobok a Bolero utolsó pár üteméhez hasonlítható szerephez jutnak, de itt az ütők által fémjelzett fokozás tetőpontja az említetteknek megfelelően inkább egy Liszt Funérailles-a e alapú szűkített szeptimakkordjához hasonló „jäher Aufschrei”. Mindezt talán a tempóváltozások adta zenei lehetőségek kihasználásával még jobban át lehetett volna adni a közönség felé (Liszt előadói az említett hely előtt a tempót gyakran a végletekig fokozzák), de a raveli (akire tudjuk, hogy hatott a jazz) ritmikai keretek viszonylagos merevsége a tempóváltoztatás ellen szólhatott a komponálásnál még a dobok belépését közvetlenül megelőzően is, amikor elvben lett volna erre tér.

 

Röviddel a dobok belépése után egy tipikus bifunkciós akkord következik, melynek váza a b-gamma, ami aztán f-moll akkorddá, majd Esz-dúr kvartszextté szelídül. A folytatásból is, melyben a még koherens modális b-dór, majd a már sokkal homályosabb esz-dór és f-dór jelenik meg a basszusok játékában (miközben a szoprán, alt és tenor hangszereknél tovább sokasodnak a bés hangok), egyértelműen kiviláglik, hogy a mű e pontján végleg eltávolodtunk a kevés előjegyzéses hangnemek adta biztonságtól, vészesen közelítünk ugyanakkor az első tétel végét jellemző nyers ritmustömeghez. A régi keretek között felvezetett fúgatéma is már az új hangszerelésben és teljesen új hangnemben – b-mollban – hangzik el, miközben a fák kromatikus menetei (, de már előtte a rezek is) a már említett érzelmi kitörést mutatják a közönség felé, szintén az első tételből ismerős módon. A fúgatémához köthető régi keretek szétestek, az újak még frissek és kiforratlanok, ezért is jön gyakorlatilag azonnal az I. tétel fanfárjának visszatérése az eredeti fekvésben, asz hangról indítva.

 

Mindez felveti a kérdést, hogy egy-egy régi rendszer összeomlását követő új rend valóban jobb lesz-e, mint amilyen korábban volt – a világban erre több a negatív, mint a pozitív példa. A kérdés mindazonáltal a hallgatóra van bízva, amit az első tétel zenei anyagának visszatérése után az a-moll zárlatot követően a modális a-eolban induló hosszú, a xilofon markáns hangjával karakterizált, majd a rezek klasszikus, D-dúr fúvószenekari zárlatával végződő kóda is jelez – az eddigiektől idegen hangnem talán itt is a reményt hivatott jelképezni.

 

Laczó saját bevallása szerint a jazzre jellemző harmóniai fordulatokat alkalmazza műveiben, természetes módon a bartóki közegbe helyezve magát ezáltal. Mindazonáltal Laczó e művében inkább csak a korai Bartók hatását mondanám erősnek, de olyan fiataloknak, mint Várallyay Petra (aki egyszerre klasszikus és jazz-zenész, sőt egyszerre hegedűs és zongorista), zenei stílusát az érett Bartók valóban alapjaiban határozta meg – főleg Bartók hegedűre írt művei. Laczóra jellemző viszont, hogy a hangnemekkel még a mainstream jazznél is szabadabban bánik, ami akkor is a klasszikus formai keretek fellazulását – néha „elamerikanizálódását” – eredményezi, ha eredeti szándéka szerint ily módon próbálta a szerző keretbe foglalni a művét. Ezért „tiszta” szonáta-, rondó-, triós vagy variációs formák helyett gyakran inkább az ezen alapformák közti átmeneti jellegű formákról beszélhetünk, hasonlóan pl. a bécsi klasszikus szonáta-rondóhoz.

 

Összegezésként – hangszeres zenéről lévén szó – ismét csak a kérdések maradnak afelől, mi inspirálhatta Laczót az elsőnél lényegesen kimunkáltabb II. szimfónia megírására. Az elsőnél többet, jobbat alkotva nyilván felmerül a hallgatóban a zene esetleges reflektív jellege (akár anélkül, hogy az programzenévé, pláne nem direkt politikai töltetű zenévé változna): akár tudat alatt is megjelenhetnek olyan zenei elemek, amelyekből a kritikus – jól-rosszul – következtetni próbál azokra a külső hatásokra, amelyek a zenét olyanná tették, amilyen. Ilyen lehet pl. egy-egy társadalmi változás, cezúra; pl. a magyarországi rendszerváltást a harmincöt éven felüliek közül mindenki – Laczó már felnőttként – át- és megélte a maga módján. Ugyanakkor – Laczó zenéjéhez hasonlóan – rengeteg kérdést hagyott maga mögött: ki nyert vele, kik vesztettek, és egyáltalán merre vezet az út egy igazságosabb magyar társadalom felé. Bár gyenge érv ezen értelmezés mellett, de érv: a koncert szervezői is érezhették, hogy a karakteres, döntően hagyományosan magyar jellegű zenék között a II. szimfónia is helyet kaphat, és a műsor összeállításakor akár e sorok írójáéihoz hasonló gondolatok is vezérelhették őket. 

 

 

 

Laczó Zoltán Vince művei a YouTube-on:

Laczó Zoltán Vince: Szaxofon kvartett - Quartet for Saxophones (15:46)

Előadja a NOVUS Saxophone quartet - Puskás Levente, Szitás Tamás, Mohl Andrea, Nagy Viktor 2017.05.07. ELTE BTK Zenei Tanszék, Kodály terem

 

Laczó Zoltán Vince: Szimfónia No.1 - Symphony for Wind Band No.1 (21:59)

Előadja a Győr Symphonic Band, vezényel: Dr. Marosi László.
A mai magyar zene napjai, 2016. március 11. Győr.
Performed by Győr Symhonic Band, conducted by Dr. László Marosi.

 

Laczó Zoltán Vince: Antanténusz

Előadja: Bizják Dóra - zongora, Nagy Katalin - fuvola, Jakab Ágnes - oboa, Ott Rezső - fagott, Tötös Krisztina - klarinét
A felvétel az Alkotó Muzsikusok Társasága hangversenyén készült 2013. június 6-án, a budapesti Karinthy Szalonban.

 

Laczó Zoltán Vince: Veni Creator Spiritus (2:17)

Orgonán előadja: Luty Johanna. A felvétel 2015. május 24-én, a Budapest Wekerle-telepi Szent József templomban, a pünkösdi szentmise végén készült.

Laczó Zoltán Vince: Veni Creator Spiritus (4:43)

Ea: Masszi Anna - ének, Diósdi Szent Gellért Vegyeskar, karigazgató: Szabó Katalin, Anima Musicae Kamarazenekar, művészeti vezető: G. Horváth László, Luty Johanna - orgona, vezényel: Antal Mátyás. A felvétel 2016. május 30-án a budapesti Nádor-teremben készült.

 

Laczó Zoltán Vince: Or6:04)bis Pictus szvit (6:03)

Németh Zsuzsanna - hegedű, Gallai Judit - gordonka, Kékesi Judit - zongora
Az Alkotó Muzsikusok Társaságának hangversenyén a budapesti Rózsavölgyi Szalonban.

Laczó Zoltán Vince: Ave Maria (1:55)

Előadja: Káplán György - ének, Luty Johanna - orgona 
A felvétel a Budapest Wekerle-telepi Munkás Szent József templomban készült.

Laczó Zoltán Vince: Ave maris stella (2:48)

Előadja: Préda László - trombita, Luty Johanna – orgona. A felvétel az Alkotó Muzsikusok Társaságának hangversenyén, a budapesti Nádor teremben készült.
László Préda - trumpet, Johanna Lutyorgan

 

Laczó Zoltán Vince: Antanténusz (3:35)

Előadja: Bizják Dóra - zongora, Nagy Katalin - fuvola, Jakab Ágnes - oboa, Ott Rezső - fagott, Tötös Krisztinaklarinét. A felvétel az Alkotó Muzsikusok Társasága hangversenyén készült 2013. június 6-án, a budapesti Karinthy Szalonban.

Laczó Zoltán Vince: Veni Creator Spiritus (4:43)

Ea: Masszi Anna - ének, Diósdi Szent Gellért Vegyeskar, karigazgató: Szabó Katalin, Anima Musicae Kamarazenekar, művészeti vezető: G. Horváth László, Luty Johanna - orgona, vezényel: Antal Mátyás. A felvétel 2016. május 30-án a budapesti Nádor-teremben készült.

 

Laczó Zoltán Vince: Veni Creator Spiritus (2:17)

Orgonán előadja: Luty Johanna. A felvétel 2015. május 24-én, a Budapest Wekerle-telepi Szent József templomban, a pünkösdi szentmise végén készült.

Laczó Zoltán Vince: Ave Maria (1:55)

Előadja: Káplán György - ének, Luty Johanna - orgona. A felvétel a Budapest Wekerle-telepi Munkás Szent József templomban készült.

Laczó Zoltán Vince: Orbis Pictus szvit.MPG (6:03)

Németh Zsuzsanna - hegedű, Gallai Judit - gordonka, Kékesi Judit - zongora
Az Alkotó Muzsikusok Társaságának hangversenyén a budapesti Rózsavölgyi Szalonban.
Zsuzsanna Németh - Violin, Judit Gallai - Cello, Judit Kékesi - Piano

Laczó Zoltán Vince-Tóth Sándor: Az élet él - Don Bosco himnusz (3:21)

Előadja a CantuS CorvinuS Énekegyüttes, vezényel: Klembala Géza. Közreműködik: Koós Anita - orgona és a Fejérvári Quartett. A hangfelvétel 2015. szeptember 24-én, a városmajori Jézus Szíve-templomban, az Ars Sacra Fesztiválon, az Alkotó Muzsikusok Társasága hangversenyén készült.

 

Laczó Zoltán Vince: Missa a cappella - Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei (7:55)

Előadja a Diósdi Szent Gellért Kórus, vezényel: Szabó Katalin
A felvétel Budapesten, a Wekerle-telepi Munkás Szent József templomban készült.

Laczó Zoltán Vince: Hommage á Gallai Attila (2:32)

Előadja: Nagy Katalin - fuvola, Kováts Imre - kürt, Ott Rezső - fagott, Tötös Krisztinaklarinét. A felvétel az Alkotó Muzsikus Társasága hangversenyén, 2013. június 6-án készült a budapesti Karinthy Szalonban.

Laczó Zoltán Vince: Epitaph (6:28)

Varga Laura - fuvola, SZTE Zeneművészeti Karának Ütőegyüttese, művészeti vezető: Siklósi Gábor. Vántus István Kortárszenei Napok - 2016. november 22. Szeged

Laczó Zoltán Vince: Missa brevis (21:40)

Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus, Agnus Dei, Communio-Adoro te devote
Előadja a CantuS CorvinuS Énekegyüttes, Horváth Márton Levente, vezényel: Klembala Géza - Performed by CantuS CorvinuS Vocal Ensemble, Márton Levente Horváth (org.) conducted by Géza Klembala. A felvétel 2014. 10. 25-én a budapesti Nádor teremben készült, Laczó Zoltán Vince 50. születésnapján rendezett szerzői hangversenyén.

 

Laczó Zoltán Vince: Romantikus szvit - Romantic Suite for Piano (22:49)

Előadja: Láng Gabriella. A felvétel 2014.10.25-én a budapesti Nádor teremben készült, Laczó Zoltán Vince 50. születésnapján rendezett szerzői hangversenyén.

 

 * Károly Márton 1979-ben született Szombathelyen „harmadik generációs kórustagként”. Hét évnyi zongoratanulás után a helyi Nagy Lajos Gimnázium mellett a szombathelyi Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium szolfézs szakára járt. Többek között Károlyi Pálnál tanult zeneelméletet. Földesi János és Nesztor Iván révén kapcsolatba került a népzenével, népi bőgőt és csellót tanult, Márkus Tibortól pedig jazz-zongorát. Az ELTE-n, majd a Szegedi Tudományegyetemen programozó és programtervező matematikus szakot végzett.

Még diákként két évig a Nyelvtudományi Intézetben dolgozott, később a PTE-n az elméleti és számítógépes nyelvészet terén doktori tanulmányokat folytatott. A doktori képzés keretei között az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány bécsi ösztöndíját is megkapta 4 hónapra. Kutatóként több magyar és nemzetközi konferencián is előadott, nyelvészeti tárgyú publikációkat készített.

2005-ben technikai szerkesztője volt Gajdos András ”Az ember énekel” c. daloskönyvének, ami ma a magyar Waldorf-iskolák zenetanításának egyik alapműve.

2008-ban, amikor a doktori képzést kezdte, hivatalosan is a szombathelyi Nemzetközi Bartók Fesztivál stábjában dolgozott és a honlap karbantartása mellett a fesztiválon valaha elhangzott zeneművek rendszerezése is a feladata volt. Maga a fesztivál számára kis korától kezdve elsősorban a komputer zene és annak eszközei megismerésének lehetőségét adta.

Publikált a ZeneSzóban, a Fidelióban és a Parlandóban (KÁROLY MÁRTON - Parlando /LACZÓ ZOLTÁN VINCE VIRÁGVASÁRNAPI PASSIÓJA A HALLER TÉRI TEMPLOMBAN/)