125 ÉVE SZÜLETETT ÁDÁM JENŐ

 

I.

 

Feuer Mária[1]

A néptanító életműve (1971)

 

  

Ádám Jenő                                                  Feuer Mária

 

Jóformán az egész beszélgetésre szánt helyet betöltené, ha megkísérelném a hetvenöt esztendős Ádám Jenő életútjának állomásait, működési területeit felvázolni. „Néptanítónak” vallja magát, s ez a hit nemcsak a sokoldalú pedagógiai munkásságából, hanem szinte valamennyi megnyilvánulásából sugárzik: minden iskolatípusban, végül a Zeneművészeti Főiskolán tanított szolfézst, népzenét, módszertant, dalirodalmat; vezette az operai, majd az ének-zenetanárképző tanszakot; dirigált, komponált, tankönyveivel a relatív szolmizáláson alapuló új énektanítási módszer didaktikáját teremtette meg. Ismeretterjesztő előadásai érdekes elődói egyéniségét tükrözik; erdélyies fogamazását, ünnepélyes modorát, sajátos hanghordozását az élő beszédben, beszélgetésben sem hagyja el.

 

-       Tanár Úr nemrégiben az Élet és Irodalomban felelevenítette „egy világsiker kurta történetét”, s elmondta, hogyan írta meg a relatív szolmizációra épülő, híres iskolai énektanítás módszertanát. A cikk szakmai körökben meglehetősen nagy visszhangot keltett. Mit válaszolna az Önhöz eljutott véleményekre?

-       A cikk írásban csekély visszhangot keltett – nem is vártam többet. Nyilvánosan pláne semmit. Ugyan mit is lehetett volna rá válaszolni? Bizonyos, hogy eljutott mindenhová, mindazokhoz, akiket illet. Akadt néhány olvasó, aki ildomosabbnak látta volna, ha a cikket más írja meg. Én igy egyenesebbnek ítéltem, miért bíztam volna másra? Látom, vannak máris, akik levonták a tanulságait. Az ügyre ekként pontot tehetünk. Csak egyet még. Záradékul hadd idézzem Kodály idevágó szavait (1946): „nem tetszik nekem a Kodály-módszer szóhasználat. Helyesebb lenne a magyar módszer (Hungarian system) elnevezés.”  Íme, ez az ő egyenes óhaja. Illik követnünk.

-       Engedje meg, hogy hetvenötödik születésnapja alkalmából személyes visszaemlékezésre biztassam.

-       Hetvenöt év? Akik megérik, nagyjából ugyanúgy érzik az idők változását, közhely, hogy a változások üteme nagyobb ma, mint bármikor valaha. Íme, előttem egy ötven év előtt írt, sikerrel futott zenekari művem. Amikor évtizedeken át hozzá nem jutottam, most lapozgatom, javítgatom. Effektusait idézgetni furcsa érzés. Hogy szidta-szapulta modernségét, újdonatúj, fülsértő zagyvaságát korholva az egykori kritika! Ma? Annyi idő múltán, felújításra gondolva, tétován készülők letenni az illetékes lektor elé. Tartok tekintetétől: „hol vagyunk ma már ettől?” Én, az egykor ifjontan-délceg-hangos avantgardisták egyike, ma, mint kullogó, hangtalan hadastyán szorongok.

 

http://www.epa.oszk.hu/00800/00835/00120/2605_elemei/kepid5076.jpg

A Mester és végzős növendékei egy búcsúkiránduláson, 1925 júniusában, a Budai hegyekben.

Balról jobbra: Szelényi István, Szigeti Mihály, Kertész Gyula, Bárdos Lajos, Kodály Zoltán, Kerényi György, Seiber Mátyás, Ádám Jenő és Doráti Antal

 

Kodály karja meghosszabításaként micsoda harcot vívtunk a népdalért, zenéért, s hová lett annak sodrása? Egy nagymásodos aeol-kadencia akkor? Zenei istenkáromlás! A zenei elvek egykori szentségeinek sora, skálástul, összhangostul, formástul, dallamostul, mindenestül sutba vetett rozsdás óság. A szerző nem komponál többé, jobbadán manipulál. Mindezt egy életkereten belül ily zsúfoltan megélni: alig megfogalmazható érzés.

 

De külső körülményeink is mások voltak. Tudja-e napjaink zeneszerzője, hogy mi akkoriban heti hatvan-hetven órás robot árán szoríthattunk helyet egy-egy vasárnapi komponálásnak? Az áhított érvényesülésre a nyilvánosság felé nyíló szűk rés alig adott lehetőséget. Megélni belőle? Ugyan ki gondolt afféle képtelenségre? „Az új magyar zene hónapja” komponistája hogyan is venné észbe, mekkora kedvezésben van része? Hallja-e süketségét annak az időnek, mikor az egyetlen Filharmóniai Zenekaron kívül semmi sem szólt, nem volt rádió, televízió, magnó. Kottakiadás? Illúzió! Másolásra is alig futotta. A ma szerzőjének műve hamar kottába öltözik, s a mikrofoniok tucatjai sugározzák az Óperencián túl. E gondolat nem szánalomkeltés kíván lenni, inkább eszméltetés egy eleddig nem ismert példátlan accelerando-ra.

 

- A pedagógus hogyan észleli a változásokat?

- A változások e tömény sűrűsége bizony gyakran szorongatja a magamfajta időkbe révedezőt. A hirtelen feltörő jelenségek gyors múlttá válása. Az iram. Sokt foglalkoztatott az önmaga sodrától elragadott ifjúság kérdése, máig sem hevertem ki, hogy tíz éve el kellett szakadnom tőle. Igen, igen. Felnyitjuk a fiatalság szemét, világosan feltárunk előtte mindent, de – úgy látom – az etikai kötelezettségektől „kíméljük” öt. Gyümölcsöskert, olló és permet nélkül! Hogyne foglalkoztatna, hiszen forgolódhattam mégoly sokfelé is, tékozolhattam készségeim ezerfelé is, aminek születtem: néptanító! Komponálhattam operát, dirigálhattam oratóriumot, büszkélkedhettem tapsban, sikerekben; igazi helyem a katedrán, vagy a mikrofon előtt leltem, főként, ha mögötte a hallgatók ezreit érezhettem. Nem bánt, hogy a III. vonósnégyes befejezése helyett pódiumon, vagy filmen ágáltam a zenéről: többre tartottam, hogy tanítok, az egyszerű ember művelődést szolgálhattam.

 

- Népművelői tevékenységét – például a televízióban – a legutóbbi időkig figyelemmel kísérhettük.

- A legélénkebben jelenleg is a népművelés érdekel. Negyedfél évtizede, hogy belemelegedtem. „Egyszerű” emberekhez szólni – nincs enné összetettebb feladat! Zabar, hogy mily gyakran szól egy-egy szakember egyetemi szinten. Ki? Kihez, Tudós szakmabeliek egymáshoz? Pedig milyen sok szó esik a népművelés, az ismeretterjesztés fontosságáról.  A közérthetőséget gyakran szóáradat takarja. Megesik, hogy valamiféle űrnyelven hadart, kígyóként tekergő mellékmondathalmaz mélyen fulladozik a szemernyi gondolat. Tapasztalatból tudom, hogy a rádiónak, a tv-nek is megvan a maga didaktikája. A didaktikával való foglalkozást a Dián úti elemi iskolában kezdtem. Ennek éppen ötven éve. amint ez a gyakorlat évtizedek folyamán csiszolódott, gyarapodott, dehogy is gondoltam volna, hogy a sok apró tanítási mozzanat egyesülése egy nagy tanítómester sugallatára énektanítási mozgalommá izmosodik.

 

- Ádám Jenő többször járt az amerikai magyarok között. Mi vezérelte hozzájuk és mit tapasztalt náluk?

- Hogy mit kerestem az Óceánon túli magyarok között? Nos hát, befejezvén az évtizedes tv-sorozatot, világgá mentem szomszédolni. Hogy megvidámodtam volna tőle? Aligha! Legalább úgy fáj a távollétük, mint legtöbbjének az idegenség. Tíz év alatt három ízben, legutóbb egy álló esztendeig bolyongtam közöttük.

 

- Tanár Úr, nem beszél amerikai sikereiről, pedig azok is jócskán akadtak. Úgy tudom, például Cleveland polgármestere a város aranykulcsával tüntette ki.

- A távollévőket nemcsak a messzeség, az idő is elválasztja. Ez azt jelenti, hogy többségükben, életkörülmények és élmények tekintetében elidegenedtek. A hazai kulturális változások csak megkésve érik el őket. Muzsikus lévén, zenét vittem, főként az új magyar nép- és műzene alkotásait ismertettem. Bizony, újdonság volt mindenféle. Azt hiszem, hogy például a New-York-i Town Hallban először csendült fel az ősi magyar népzene. Hálásan vették és szívesen egyengették utamat.

 

- Én meg hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy szívből köszöntsem!

- A hetvenöt év figyelmeztető, summázásra késztető. Nyugtalanító, gyakran feddő számvetés. Mint afféle mindenes, aki sokfelé próbáltam szolgálni, keresem, a valamelyes eredmény megnyugtató elégtételét. Talán abban bízhatom, hogy amit tettem, az felszín alatt megbúvó érként szivárgott el oda, ahová természetes rendeltetése vezette.

 

II.
Berkesi Sándor: Ádám Jenő, a néptanító, a „magyar módszer” kidolgozója

(Parlando 2017/2.)

 

III.

ÁDÁM JENŐ - portréműsor (57:53)

A portréfilmet rendezte, szerkesztette és vezette: Bartalus Ilona

 

 

IV.

Ádám Jenő művei a YouTube-n

 

 

Ádám Jenő: Zsoltár gyermekhangra (1:28)

A Péceli Gyermek- és Ifjúsági Kórus előadása. Vezényel: Szilágyiné Szalai Zsuzsa. A felvételt készítette: Barta Zoltán, Endrédi Tamás, Pataki Tamás. A videó Kőszegen, a Jézus Szíve római katolikus templomban készült. További részletek a kórus munkájáról a rutafakorus.hu oldalon.

 

Ádám Jenő: Ó felséges Úr (3:35)

2018 Cantate vasárnapján a Vácon rendezett evangélikus kórustalálkozón énekelte a Gödöllői Evangélikus Énekkar. Vezényel: Kertész H. Attila

 

Ádám Jenő - Krisztusom kívüled (2:31)

Előadja: DEOEC MediChoir Hallgatói Kórus Vezényel: Veres Anett 2013.12.04. Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar, Liszt Terem, AIDS Világnapi Jótékonysági Koncert A felvételért köszönet Bánki Zoltánnak!

 

Ádám Jenő: 130. zsoltár (1:30)

2012. október 31. - Szeged-Honvéd Téri Református Egyházközség. A Reformáció emlékünnepe. Énekel a szegedi protestánsok összevont énekkara. Vezényel Pivarcsik Tünde.

 

 [1] 1968-ban kezdődött az Élet és Irodalom c. hetilap hasábjain az az interjúsorozat, amelynek keretében Feuer Mária zenei életünk műhelytitkait fürkészte. Az interjúk 1972-ben 88 muzsikus műhelyében címmel megjelentek a Zeneműkiadó „Zeneélet” sorozatában. A szerző szíves engedélyével idézzük fel a több mint félévszázados beszélgetést.  (A Szerk. megj.)