(Szabó Csaba Nemzetközi Társaság és Cellissimo Zeneművészeti Bt., 2021)

 

„Végigolvasva a félezer oldalt, indokolt az elképedés – ez csak az első kötet? (Vajon mennyi lesz még a folytatás?)” - így kezdtem kiadványunk elődjéről szóló recenziómat (in: Parlando, 2020/3.[1]). És máris érkezik a válasz-folyam első eleme, tizenegy írást felölelő könyv formájában, amelynek utószava végére 2021. december 31-én tett pontot a közreadó Szabó Péter, aki a szerkesztés, sajtó alá rendezés és jegyzetekkel való ellátás komplex feladatát ezúttal Elekes Márta-Adrienne muzikológussal osztotta meg. Ez utóbbitól származik a kötet Előszava, amely Szabó Csaba életművének alapos ismeretén túl sajátos empátiáról is tanúskodik, amely kivételes értékét adja bármely elemzésnek, értelmezésnek: felfedezi az olyasfajta többleteket, amelyeken – első olvasásra - könnyen átsiklik az érdeklődő. Esetünkben rámutat arra az ars poetica-értékű közlésre, miszerint Szabó Csaba életének értelmét a következő területek jelentik: zeneszerzés, népzenetudomány, zeneelmélet- és népzenetanítás. (A Szabó Csaba munkásságával foglalkozó szakirodalom értékes fejezetét jelenti az a mintegy 200 oldalnyi műelemzése, amely az Üvegszilánkok között című Szabó Csaba emlékkönyvben jelent meg.)

 

A Szabó Csaba írásait tartalmazó sorozat második kötete terjedelmileg az elsőnek a kétharmada, a 11 – rendkívül különböző terjedelmű – munka három témakörbe tartozik: I. Művelődéstörténet, II. Népzene – műzene, III. Prozódia. Utólag a „varietas delectat” tanulságát érzi az olvasó, mintegy az „aktív pihenés” mintájára az „aktív feltöltődés” hatásával gazdagodva. Mert miről is van szó?

 

A jól elkülönülő tematikák szinte kínálják a lehetőséget: ki-ki az érdeklődésének megfelelően válogasson az olvasnivalók közül. Az érdeklődésen túl természetesen jelentős súllyal esik latba e válogatásnál az illető zenei felkészültsége, mert – miként a kottapéldák mennyisége és minősége figyelmeztet: - korántsem egyszerű „végigolvasnivalóról” van szó. Mindenesetre, a címek eleve sejttetik, mire számíthat az olvasó.

 

Szabó Csaba

(Ákosfalva, 1936. április 19. – Szombathely, 2003. május 23.)

zeneszerző, zenetörténeti szakíró, népzenekutató.

 

Az utólag egyértelműen leszögezhető „sokszínűségben” a tematikán túl annak is része van, hogy egymás szomszédságában kaptak helyet írásos és szóbeli közlésre (publikálásra) szánt tanulmányok. De a legkülönbözőbb elvontsági szintű munkákban is közös a szó legnemesebb értelmében vett közlési és tanító szándék. Egy-egy gondolatmenet akkor is követhető, ha valaki nem vállalkozik a részletekben való elmélyülésre.

 

Gyakorlati szempontból az olvasók legszélesebb körének a Prozódia fejezet öt írását ajánlanám. Mondhatni, mindegyik „hiánypótló”, vagyis, alkalmas a(z általános és/vagy zenei) műveltség hiányosságainak, fehér foltjainak csökkentésére. Ne idealizáljuk a helyzetet: aligha elég „elolvasni”! Elmélyültebb figyelmet igényel a kínált ismeretanyag megjegyzése, a tanulságok oly mértékű rögzítése, hogy a befogadó igényszintje érdemben emelkedjen…

 

A „Nyelv és prozódia” egyszerű példák sokaságával tanít. A nyelvi igénytelenség, a már-már polgárjogot nyert, berögződött hibák mindig a helyes megoldásokkal együtt szerepelnek, a jobbító szándék érdekében. A nyomtatásban többször (átdolgozottan is) megjelent írás után olvashatjuk Bárdos Lajos levelét, amelyben tetszését és elismerését fejezi ki Szabó Csabának. Záró megjegyzése („remek munka – bár jutna el minden illetékeshez”) azóta is vágyálom maradt. (A kíváncsi olvasó szívesen megtudná a választ Bárdos Lajos kérdésére, hogy vajon kinek a művéből idézett – tapintatosan, a szerző nevének feltüntetése nélkül – elrettentő prozódiai hibát Szabó Csaba.) Szélesebb közönséget szólít meg most a „Harminc éves a szombathelyi tanárképzés” jubileumi ünnepség alkalmával elhangzott előadás (Prozódiáról 15 percben), egyszersmind jól példázva, hogy az alkalmi felkérés önmagában értékes tanulmányt eredményezhet, amely messze túlmutat eredeti rendeltetésén. A következő tanulmány többszöri (átdolgozott) megjelenést követően remélhetően sok muzsikushoz és zenebaráthoz eljut. A „Jelleg és prozódia”, amelynek alcíme: „Szöveg és zene a Cantata profanában”, érdemben kötelező jelleggel ajánlott olvasmány! A (viszonylag) ismert kompozíció továbbnépszerűsítésére alkalmas, hiszen egyrészt olvasás közben jó esetben emlékezetünkből felidézzük a hivatkozott részleteket, másrészt viszont a megszerzett többlet-ismeretanyag birtokában kicsit másképp fogjuk hallgatni a művet. Arról nem is beszélve, hogy az olvasmányélmény a kompozíció újbóli-ismételt meghallgatására inspirálhat… Az „anyaországban” fanyar mosollyal olvassuk a „Rádióhallgatás közben” című rövid írást, amely már két megjelenést ért meg: 1976-ban a romániai Írószövetség havonta megjelenő, Igaz szó című folyóiratában, majd 1980-ban a szerző „Zene és szolgálat” című kötetében. „A hangzó nyelv a román rádió magyar nyelvű műsoraiban” alcímet viselő írás örök-aktuálisnak tűnik: a típus-hibák mindmáig élnek, s korántsem csupán a média lehatárolt területén… A fejezet a szerző 2003-ban megjelent könyvének (Adalékok a népzene-prozódia kérdéséhez) önmagában is megálló Előszavával zárul.

 

A legkomolyabb szellemi feladatot a II. fejezet (Népzene – műzene) nyitó tanulmánya jelenti. Alapfeltételnek tekinti a kottaolvasáson túl a (billentyűs) hangszerhasználatot is – mert hangszer nélkül még magasabb lenne a követelmény: a többszólamú, akkordikus példák belső hallás segítségével való rekonstruálása. „A XVIII. századi magyar harmóniás ének és a XX. századi barbershop harmony” – az olvasót megerősíti abban a meggyőződésében, hogy az elméleti („mellék”) tantárgyak, így az összhangzattan korántsem intézményesen kötelezővé tett tantárgy, hanem terminológiájának ismerete alapvetően fontos lényegi zenei jelenségek megértéséhez. Szomorúan feltételezem: kevesen vállalkoznak erre a szellemi kalandra oly módon, hogy mindvégig kövessék eme – érdemben feltétlenül – posztgraduálisnak tekinthető tanítást. Pedig megéri!

 

A következő rövid előadás annál közérthetőbb (A magyar népzene és századunk második felének magyar műzenéje), hiszen egyszeri hallásra készült. Ugyanakkor tanulságos végignézni az előadás függelék-anyagát, ami nemcsak Szabó Csaba áttekintő tájékozottságának bizonyítéka, hanem jó esetben segítség az érdeklődők számára, hogy maguk is értékes forrás(ok)ból gyarapítsák tudásukat, ismereteiket. A befejező rövid írás (A XX. század zenéjének fontosabb stílusrétegei) első közlés, a lényeglátó tájékoztatás szép példája.

 

A Művelődéstörténet témakör három olyan olvasmányt kínál, amelyek nem igényelnek kottaolvasási ismereteket. Betekintést kapunk a Tegnap történelmébe, különböző szempontok szerint. Miként a közreadás forrásanyagát ismertető tájékoztatásból megtudjuk, a „Nemzetiségi kultúrák a proletárdiktatúrákban 1945–1989” az UNESCO 1993-as közgyűlése számára készült. „Sorsa” szívszorító – egyszersmind további adalék ahhoz, hogy értékekkel, szellemi kincsekkel milyen felelőtlenül lehet bánni… Megszívlelendő tanulságokban gazdag „A zenei élet alakulása Marosvásárhelyen a XX. század elejétől 1968-ig” című, publikálatlan gépirat formájában fennmaradt tanulmány is. „Romániai magyar zeneélet 1920-1970” – ezt az alcímet szerkesztői kiegészítésként kapta az „Ötven év” című áttekintés, amely – jellemzően az egykori társadalmi körülményekre – először más szerző neve alatt jelenhetett meg, majd Szabó Csaba már említett Zene és szolgálat című kötetében látott napvilágot. Az olvasó csak abban reménykedhet: azóta is készültek hasonló áttekintések, amelyek egyszer hozzáférhetők lesznek az anyaországban is.

 

Az Emlékkönyv függelékében megtalálható Szabó Csaba irodalmi munkásságának jegyzéke. Az utószóban Szabó Péter izgalmas folytatást ígér: „Újraközlésre vagy első megjelenésre várnak még általa készített portrék Bartók Béláról és Erdély XX. századi muzsikusairól, beszámolói és helyzetképei az erdélyi kórusmozgalomról, kritikái és recenziói, további zenepedagógiai írásai, hozzászólásai a zenei és politikai közélet kérdéseihez, megnyilatkozásai ars poeticájáról, valamint néhány ismertetése, elemzése saját kompozícióiról.”

 

A Szabó Csaba Nemzetközi Társaság és a Cellissimo Zeneművészeti Bt. eddigi kiadványainak ismeretében bizonyosak lehetünk abban, hogy további érdekes-tanulságos olvasni- és tanulnivalóhoz jutunk a folytatásban.

 

Fittler Katalin

 

Szabó Csaba eddig megjelent könyvei

 

Szabó Csaba összegyűjtött írásai II. kötet
A könyvet szerkesztette Szabó Péter, a Szabó Csaba Nemzetközi Társaság és a Cellissimo Zeneművészeti Bt. kiadásában, az NKA támogatásával jött létre. 2021

 

 

Image

Szabó Csaba összegyűjtött írásai I. kötet
A könyvet szerkesztette Szabó Péter, a Szabó Csaba Nemzetközi Társaság és a Cellissimo Zeneművészeti Bt. kiadásában, az NKA támogatásával jött létre. 2017

 

 

Üvegszilánkok között
Szabó Csaba Nemzetközi Társaság - Cellissimo Zeneművészeti Bt., 2013

 

 

Image

Adalékok a népzene-prozódia kérdéséhez.
Genius Savariensis Alapítvány, Szombathely 2003.

 

Image

Erdélyi magyar harmóniás énekek a XVIII. századból. Tudományos gyűjtemény.
Balassi K., Budapest 2001.
A CD erdélyi többszólamú énekek kéziratait – Nagy Mihályék zsoltárkönyve (1753), Orbán Sigmondék kóruskönyve (1766) és a Kolozsvári kálvinista énekeskönyv (1766) alapján – közli fakszimilében, majd mai kottaleírásnak és többszólamú lejegyzésnek megfelelő átírásban. Szabó Csaba sokoldalú kritikai elemző-összehasonlító tanulmánya páratlan gonddal és részletességgel írja le a bemutatott kéziratokat és illeszti a magyar történelmi énekeskönyvi hagyomány egészébe, sőt egybeveti az európai harmóniakezelés különböző korszakaival és emlékeivel, többszólamú énekmódjaival is. Munkája nyomán új megvilágításban láthatjuk a XVIII. századi diákság vokális többszólamúságát.
(A Magyar Művészeti Akadémia 1999. évi Aranydíját nyerte el)

 

Image

Csángómagyar daloskönyv
Seres András - Szabó Csaba, Moldva 1972-1988. Héttorony, Budapest 1990.

 

 

Image

Zene és szolgálat.
Kriterion, Bukarest 1980.

 

 

Image

Zenetudományi írások I.
Szerk. Szabó Csaba. Kriterion, Bukarest 1977.

 

 

Image

Hogyan tanítsuk korunk zenéjét?
Kriterion, Bukarest 1977.

 

 

 [1] Szabó Csaba összegyűjtött írásai I. / Részlet a könyvből: A magyar népzene ötfokú hangsorai és szolmizációjuk + Fittler Katalin recenziója (Parlando 2020/3.)