FÜLEP MÁRK

 

Varga Károly 95 éves

Gondolatok a zenei élményről és a zene megértéséről, amely egész életen át elkísér…

 

Varga Károly portré 1  Varga Károly portré 5

Varga Károly portréi Fülep Márk magángyűjteményéből

 

Jó tíz esztendeje annak, hogy volt szerencsém először találkozni Varga Károllyal (született Jászberényben 1925. szeptember 20-án) az általa alapított, de akkor már rég alkalmilag szervezett Mozart Klubban. A széles szakmai-emberi látókörű tartalommal bíró konferálás, a hallgatóság figyelmét magával ragadó műismertetés közérthető egyszerűsége, könnyedsége és derűje áradt a még csak nyolcvanegynehány éves szerkesztő-műsorvezető Varga Károly személyéből.

 

Egész élete, mint egy nyitott könyv, a zene megfogalmazásából áll. Az előadásokon, klubokban, koncerteken, riportokban, vetélkedőkön stb. mindez szóban történt, írásos nyoma – az elbeszélő műfaj sajátos jellegéből kifolyólag − kevesebb maradt. Szakkönyvei viszont olvashatók és munkásságát több ezer óra film és hangfelvétel őrzi a Magyar Rádió és Televízió archívumában.

 

Itt szeretném felhívni a T. Olvasó figyelmét Morva Péter Varga Károlyról szóló írásaira.[i]

 

Életműve olyan terjedelmes, hogy szándékomban nem áll bemutatni annak teljességét, viszont e néhány gondolatot összegző kis riportom szívesen teszem közzé.

 

Varga Károly, akit Magyar Kornél, a Bartók Rádió egykori szerkesztője néhány éve az „ország Karcsi bácsijaként „említett, bizony az én „ének-zene tanárom” is lett. Varga Károly a régi mesterektől származó tradíciók elkötelezett képviselője, a magyar múltszázadfordulóból reánk maradt örökség ősi forrásait idéző hiteles tolmácsolója, aki egyik kezével az élet gyökérzetét, másik kezével a jövő sarjadó virágait fogja, gondozza. Hozzá mindig lehet fordulni kérdéssel és ő mindig hű azokhoz, akik bizalommal viseltetnek iránta. Túl a szakmai diskurzusokon, baráti vendégszeretetét és az általa készített bográcsgulyást van szerencsém gyakorta élvezni balatoni nyaralójában. Itt kérdeztem…

 

Az ember életkorának fejlődésével (óvodáskortól egyetemistáig) hogyan változik a zene megélése és megértése?

Létezik egy görög mondás, miszerint egyetlen művészet sem tudja annyira emberré formálni az embert, mint a zene, ezért a művészetek közül – absztraktságánál és kézzel meg nem fogható, valójában csak szubjektív módon fogalmazható mivolta miatt − a zenének van a legnagyobb élményt adó és embert formáló ereje.

 

Az élmény átélése, a zene bennünk keltette érzések eredendően nem változnak, viszont annál inkább fokozódnak, erősödnek. A zene lényegének a megértése az idő múlásával korosztályról-korosztályra változik. Ezért a nevelőknek, − foglalkozzanak az óvodástól az egyetemistáig bármely korosztállyal −, mindenkor szem előtt kell tartaniuk a fokozatosság elvét.

 

Melyek a zene megismeréséhez vezető tényezők, fokozatok?

A zenehallgató csak az élményen keresztül juthat el a zene teljes értékéhez. Egy zenemű megismeréséhez és majdani megértéséhez három fokozaton keresztül juthatunk el. Ezek a zenemű meghallgatásához vezető felkészülés stádiumai. A három fokozat nem korosztályfüggő, ezért minden életkorra érvényesek, de a gyerekek esetében ez teljes mértékben döntő, hogy a zenét megérti-e vagy sem. Az életkor előre haladtával legfeljebb e felkészülést segítő fokozatok száma változhat, felnőtt korban egyik-másik már el is maradhat, de saját felelősségünk szükség szerint a magunk módján pótolni azokat.

 

1.     Az előkészület. Önálló felkészülés a zenehallgatásra. (Ez az önállóság kb. 12 éves kortól működik, azután egész életünkön át elkísér.)

2.     Az előkészítés. Az óvodapedagógus, nevelő, tanár stb. feladata a meghallgatni kívánt zenére irányított, vezetett előkészítés, felkészítés. Az útmutató, irányadó tanórák (pl. az opera történetének eljátszása, hangszerekkel való megismerkedés, vezérdallamok éneklése stb.) jelentősége rendkívül fontos, hatékonysága a gyermek felnőtté válása során egész életen át meghatározóvá válhat.

3.     Az ismertetés. Legvégül a hangversenyeken a műsor közlése a zenemű meghallgatását segíti. [Varga Károly tapasztalata szerint ez szóban jobb, mint írásban.]

 

Mindkét válaszodban említetted az élmény fontosságát. Mégis, mielőtt rátérnénk annak okára, azt szeretném megkérdezni, hogy az érzelem vagy az értelem felől kell inkább a zenét megközelíteni?

Kisgyermekkorban célravezetőbb az érzelem, de soha ne zárjuk ki az értelmet. Mondjuk, egy ének-zene általános iskolában tanuló gyermeksereg teljesen másként tud befogadni egy koncertet, mint egy normál iskolás. A zene megértésének a lényege az, hogy ne terheljük túl a gyermek eddigi ismereteit. Gondolatai kapcsolhatók legyenek az eddig megszerzett ismeretekhez. Annyira érett legyen már, hogy az új ismeretanyagot be tudja fogadni.

Évente a nyilvános rádiófelvételeken, filharmóniai koncerteken, gyermekkórus találkozókon, zenei táborokban különböző korosztályú gyermekek és fiatalok tízezreivel találkoztam.  Alkalmam volt érzelmi állapotuk nagyságának és érzelmi befogadókészségük szintjének megfigyelésére. Tapasztalatom szerint érzelmi befogadókészségük, érzelmet visszatükröző képességük, érzelemre alapozható ismeret- és tudásszerzési szintjük nagymértékben függ a családi és a tágabb környezeti hatásoktól. Ez a megállapításom fokozottan vonatkozik a tíz éven aluliakra, közöttük is a legnagyobb mértékben a nehéz körülmények között élőkre. Ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy a nevelés, a tanítás érzelmi alapjait létrehozzuk, s ha ez megtörtént, továbbfejlesszük a zene segítségével.

 

Van olyan zene, amit a gyerekek nem értenek meg?

Igen, van a régi zenében is, nem csak a kortársban. Ám nem kell semmit kihagyni, az élményen keresztül mindent be lehet vezetni, csak élményszerűvé kell tenni. Amit az óvodás 3-4 éves korban esetleg még nem ért meg, azt is át lehet neki adni élményszerűen úgy, hogy az élményei közé besorolódjék. Ha másképp nem akként, hogy a gyermek maga fogalmazza meg azt, hogy vajon mit szeretett volna a zeneszerző kifejezni. Ezeket a gyermek maga mondja ki, amelyet aztán korosztályonként emelkedő fokozatokban tovább lehet fejleszteni.

 

Térjünk vissza a zenei élmény fontosságára és mesélj, kérlek erről egy kicsit…

A hangverseny élmény nélkül nem sokat ér. Ezt az Országos Filharmónia kiemelten figyelembe vette, ezért különböző korosztályoknak szóló koncerteket szervezett, amelyeken a zeneművek nagy része is olyan alkotásokból állt, amit az adott korosztály gyorsan felfogott, megértett.

Az ifjú hallgató számára a zene akkor válik maradandóvá és értékké, ha úgy kapja meg élményszerűen, hogy már az egész tanulási folyamatnak, ismeretszerzésnek is cselekvő részese. A gyermek számára egy tudományos előadás formájában meghallgatott információáradat könnyen elvész, ezért ilyen esetben értékszerzésről kevésbé beszélhetünk. Amiben ő is cselekvően részt vesz, akkor válik élménnyé, hiszen együtt dolgozza fel az információkat az előadóval a képességei és korábban szerzett ismeretei által, akkor jut el az ő birtokába és lesz véglegesen az övé. Kétségtelen tehát, hogy egy tudományos előadás bár magában hordozhatja a zenéről való bármely mondanivaló lényegét, a fiatalok esetében mégsem alkalmas arra, hogy egyben értékmegőrző is legyen.

Amíg egy tanulónak segíteni kell épületesen építeni a tudását, kicsit más a felnőtt hallgató, aki eleve birtokában van megélt élményei sorozatának akkor, amikor egy koncertre beül. Feltételezhetjük, hogy bizonyos mennyiségű ismeretanyaggal és a tudás megszerzése képességével is rendelkezik. Viszont ő sem nélkülözheti az újabb élményeket, a pillanat újabb ráhatását. Az ő számára sem elég a kizárólag akadémikus jellegű előadás, hanem újabb és újabb élményköntösbe kell öltöztetni azt, hiszen az a zene, amit hallgatni fog, adott esetben számára ismeretlen alkotás. Az új élmény tehát rárakódik az előzőekre, amelyet onnantól kezdve már magénak fog érezni.

Végső következtetésem tehát, hogy a hallgató csak az élményen keresztül juthat el az értékhez és a teljesség megszerzéséhez.

 

Tekintettel a Parlando zenepedagógiai folyóirat olvasóira, elmesélnéd, hogyan szervezte meg az Országos Filharmónia a zenei ismeretterjesztő koncertsorozatokat?

Annak idején az Országos Filharmónia hazánk egész területét lefedve szolgáltatta ki az élő zenehallgatás lehetőségét, hogy a felnövekvő nemzedék személyesen, testközelből tapasztalhassa meg a zene születését, hatását. Ehhez országos, valamennyi hivatásos zenei együttest és előadóművészt mozgósító jó szervezettségre volt szükség, amelyen sokan dolgoztak. Tény, minden gyermekhez eljutott az élő minőségi zene, elsősorban klasszikus zene, de nem kizárólagosan. Ez, szerzett zenei ismeretanyaguk által, évtizedek összességében megközelítőleg milliós nagyságrendű művelt, kulturált, zenét kedvelő társadalmi réteg felnövekedését jelenthette. Az egyéb koncertekkel, vetélkedőkkel, valamint a rádiós és televíziós médiasugárzásokkal együtt mintegy félévszázados munkásságom alatt több milliós közönséghez juthatott el.

 

A zenei ismeretterjesztő koncertsorozatokat négy különféle korosztálynak szervezték meg: az 1.) a legkisebbekből álló korosztály koncertjeinek hallgatói az óvodások és az alsós általános iskolások voltak. 2.) felsősök korosztálya 3.) középiskolások korosztálya 4.) egyetemisták korosztálya.

Ezeket a korosztályos hangversenyeket általában az ország községeinek, városainak Művelődési Házaiban, Művelődési Központjaiban rendezték. A koncertek helyszínei tehát ilyen kultúrházakkal rendelkező központi települések voltak.[ii]

 

A koncerttermi magyarázó jellegű, zenei műsorvezetés mellett az ifjúságnak szóló, nagy ismeretanyagot átadó vetélkedőid játékos és kreatív formában bontakoztatják ki a gyermek fantáziáját. Ezzel egyedülálló műfajt teremtettél, mint játék- és vetélkedőmester. Mit gondolsz: egy felnőtt számára is alkalmazható a zene játékos megismerése, felfedezése?

A felnőtteknek két csoportjáról beszélhetünk: zenekedvelők és hivatásosak. Ahhoz, hogy a zene lényegét megértsék, már a zenekedvelők (a zenehallgató közönség) csoportjának is át kell adniuk magukat a zene hangulatának, sokféleségének, karakterének. De meg is teszi, hiszen azért nevezem zenebarátnak, illetve zenekedvelőnek. Ő az az ember, aki koncertekre jár, otthonában szívesen énekel és dudorászik, zenét hallgat, zeneiskolában zenét tanult amatőr muzsikus és várhatóan gyermekeit is ilyen szellemben neveli fel. A művészek egyben több mint zenebarátok, ők zeneművelők. A képzett, hivatásos zenész akkor ér célhoz, úgy válik interpretációja hitelessé, ha a gyermekkorban megszerzett ismereteket művészi teljesítményre tudja átváltani. A játékosság egy csomagolóanyag és minden játékosság mélyén ott kell lennie a zene lényegének, amely a zene megéléséhez, műveléséhez elengedhetetlen.

 

Morva Péter írja Rólad: „Egész pályafutása során Varga Károly legfontosabb célkitűzése, hogy érdekeltté tegye a gyereket a zenei elmélyülésben e folyamat megismertetésével és a zenei gondolkodás elsajátíttatásával. A kalandosság, a játék, a rávezetések és a széles körű utalások sora mind ezt szolgálja.”[iii]. Szeretném, ha sorra vennénk az imént taglalt erőfeszítéseid szolgálatába állított foglalkozásaid hosszú sorát. Tizennégy és fél (!) munkakört számoltunk össze. Melyek ezek?

Hosszú évtizedekig voltam 1.) zeneiskolai tanszakvezető szolfézstanár (Óbudai Aelia Sabina Zeneiskola), 2.) a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézetének gyakorlati tanítást tanító vezető tanára. A Magyar Rádió 3.) szerkesztő-riportere mellett ugyanott 4.) műsorvezető is voltam, ugyanígy a 5.) Magyar Televíziónál, az 6.) Országos Filharmóniánál és az 7.) Operaház ifjúsági bérletes hangversenyeinél is. 8.) Zenei szakkönyveket, 9.) napilapokban, folyóiratokban beszámolókat, koncertismertetéseket stb., 10.) a filmeknek és a vetélkedőknek forgatókönyveket írtam. Mindeközben 11.) a Fővárosi Zeneiskola Szervezet bemutató tanára, 12.) nyári táborokban metodikai kurzusok vezetője feladat is elért, miközben nem utolsó sorban 13.) Kicsinyek Klubja, Mozart Klub, Zenekedvelő Gyerekek Klubja, Gyerekek Operaklubja címen négy klubot vezettem. 14.) Karnagya voltam hat kórusnak, végezetül a plusz „fél” állásként pedig az ilyen jellegű vezénylős beugrásaim tartom számon. Magam sem tudom, hogyan fért bele ennyi minden az életembe!...

 

Teli vagy tervekkel, ez idő tájt a világméretű koronavírus járvány miatt félbe maradt vetélkedők internetes kivitelezésén fáradozol, erre készíted az újabb forgatókönyveket. Ahogyan az elmúlt években megismertelek, a mindennapjaidban is a találékony és kreatív, nyugodt és roppantmód tájékozott játékmesteri derűvel látlak élni. Közelgő 95. születésnapodon innen és túl szívből kívánom, hogy Isten tartson meg ebben az örökké tartó fiatalos lendületben, erőben és jó egészségben!

Nagyon szépen köszönöm a jó beszélgetést és a köszöntést is!

 

IMG_7615 

Életkép a balatonszepezdi nyaralóból Fülep Márk fuvolaművésszel

 

Úgy gondolom, Varga Károly életútját nagyban megalapozta egyfelől a hatvanas-hetvenes években szorgalmazott, iskolán kívüli, gyermekeknek szóló és az általános, főként városi, de egyre inkább vidéki élet színtereit is koordinálni akaró, különféle közművelődési joggal felruházott közösségi létformák igénye (klubok, egyesületek, egyletek, szakkörök), másfelől az állam -a klasszikus zene irányába, bizonyosan- jellemzően jól szervezett és jól célzott anyagi-szakmai támogatása. Jól látható jele ez annak, hogy a XX. század elejétől észlelt hagyományos paraszti élet fokozatos (és rohamos) megszűnésével egyetemben mégis kialakulni látszódtak olyan törekvések, amelyek segítségével a modern társadalom egy önmaga által vezetett, irányított részben újító, részben visszatanulási folyamatokat indulhattak el. Amíg az idők változtak, generációk sora nőtt fel, iskolákat alapítottak és zártak be, műsorok és sorozatok kezdődtek és szűntek meg, médiák és médiumok váltották egymást, hazánk meghatározó személyei az ország kulturális színtere fölött a csillagos és a ködellő égbolt játékában fénylettek és eltűntek, addig Karcsi bácsi hivatástudatában rendíthetetlenül és végérvényesen örök maradt. Ismeretterjesztési és pedagógiai munkássága egy korszakot határoz meg.

Fülep Márk

Budapest, 2020. 08. 25.

 [i]  Morva Péter: Életre szóló játék. Varga Károly játékos zenei ismeretterjesztési és pedagógiai munkássága (Új Pedagógiai Szemle, Budapest, 2009/7. 65-73.o.) Forrás: https://folyoiratok.oh.gov.hu/sites/default/files/article_attachments/upsz_2009_7_05.pdf
Morva Péter: Egy ország Karcsi bácsija (Parlando, Budapest, 2015/5.) Forrás: https://www.parlando.hu/2015/2015-5/MorvaPeter.htm
Morva Péter: Muzsikáló Gyermekrádió – Elfelejtett történet (Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 2018) Forrás: https://www.parlando.hu/2019/2019-1/Morva_Peter.htm

[ii] Az Országos Filharmónia tehát hazánk valamennyi megyéjének valamennyi településének fiataljait mozgósította, a kialakított kulturális gócpontok a legkisebb tanyavilágról is bevonzották a közönségüket. Beosztották, hogy a műsorközlők mely megyéket kapják, így Varga Károlynak is több megye jutott. Nem hivatalos adat, de mégiscsak a kihívás mértékét mutatja, hogy a Karcsi bácsira jutó egyik, a példának okáért Veszprém megyében, megszámoltuk, 32 olyan településébe járt egy szezonban, ahol akár 6 alkalommal is megfordult. Egyedül ebben a megyében az ifjúsági koncertek száma 150 körül lehetett, és még nem számoltuk hozzá a többi megyét! És ha már számadat, talán érdemes itt megjegyezni, hogy Varga Károly elmondása szerint 4.300.000 kilométert vezetett országszerte, csak hogy a kultúrát élő szóval közvetíthesse koncerteken, vetélkedőkön, képzéseken.

[iii] Morva Péter: Egy ország Karcsi bácsija (Lásd fent.)